Szolnok Megyei Néplap, 1963. október (14. évfolyam, 229-255. szám)

1963-10-01 / 229. szám

A népfront is segít A Hazafias Népfront megyei elnöksége tegnap ülést tartott A anácskozáson külön napirendként vitatta meg az elnökség a mozgalom feladatait a jelenlegi mezőgaz­dasági munkákban. A Magyar Szocialista Munkáspárt megyei végre­hajtó bizottsága és a megyei tanács vb együttes határo­zatát Pallai Sándomé, a Hazafias Népfront megyei tit­kára ismertette, majd a vita alapján határozatba foglalta az elnökség: A párt és a tanács végrehajtó bizottság hatá­rozatának ismerete mellett a népfrontbizottságok min­denkor tanulmányozzák az egyes . szövetkezetek kam­pánytervét, kapcsolódjanak be annak végrehajtásába. Szervezzenek többek között családlátogatásokat, s hívják segíteni mindazokat, akik részt vehetnek a betakarítás­ban. Segítsék a rizsaratást, a répaszedést, a szőlő és ker­tészeti növények betakarítását úgy, ahogyan ezt már Tiszasason és Cserkeszöllőn teszik. Segítsék felvilágosító szóval és személyes példamu­tatással is, hogy amíg ennyi termény kint lesz a földe­kén, a pihenőnapokon sem szüneteljen a munka. Keres­sék fel továbbá azokat a szakembereket, akik ezekben a napokban mint traktorosok segíthetnek a mezőgaz­daságban. A fegyveres ünnepelte Jászberényben szombat este a Lehel klub nagyter­mében tartották meg az ünnepséget A Himnusz hangjai után Sólya István alezredes mondott megnyi­tót amelyet a honvédelmi miniszter, belügyminiszter és a munkásőrség országos parancsnoka által aláírt« közös ünnepi parancs felol­vasása követett. Ezután Bányai János, a városi tanács végrehajtó bizottságának elnöke, az est szónoka lépett a mikrofon •lé. Beszéde után adták át a katonáknak a kitünteté­seket. Az est további részé­ben a zeneiskola, a tanító­erők napját a Jászság képző tanárai, a középisko­lák növendékei, valamint a művészeti csoportok adtak színvonalas műsort Másnap Jászapátiban a koradélelőtti órákban vet­te kezdetét a munkás-pa- raszt-diák-katona találkozó. A strandon megrendezett díszünnepségen mintegy ezesötszázan vettek részt Beszédet Erős Imre, a járá­si-városi KISZ-bizottság tit­kára mondott. A kultúrműsorban Jász­berény és a járás többi is­koláinak tanulói léptek feL A fegyveres erők napjának ünnepségét táncmulatság­gal fejezték be. NAPIRENDEN az 1964. évi Tárosfejlesztési tér? Tegnap délelőtt Sárosi Béla elnökletével tanács­ülés volt Szolnokon, ame­lyen részt vettek a Haza­fias Népfront városi bizott­ságának tagjai is. A tanácskozás napirend­jén — többek között— Szol­nok 1965. évi városfejlesz­tési és költségvetési terve­zete szerepelt. A vita során közel negyvenen kértek szót. A jövő évi városrendezés költségeit tervezték a leg­többre. Erre a célra 3,9 millió forint az előirányzat. Jelentős összeget fordít majd a város az egészség- ügyi kiadásokra is: a IX. kerületi bölcsőde létreho­zására 1,2 millió forint kell. A sportmozgalom támo­gatására 103 000 forintot terveztek, míg művelődés­ügyi célokra (könyvtárfej­lesztés, társadalmi ösztön­díj stb.) közel félmilliót. Az 1964. évi városfejlesz­tési kiadások előirányzata eléri a hétmillió forintot. Az ülésen a továbbiak­ban határozat született a városi tanács és végrehajtó bizottsága, valamint a Ha­zafias Népfront városi bi­zottsága, illetve elnöksége közötti szorosabb együtt­működéséről is. Itt tartunk az őszi munkálatokban A Szolnok megyei tanács mezőgazdasági osztályának szeptember á9-í jelentése alapján Megjegyzés: A kukorica- szár betakarításának táblá­zatában a karcagi és a tö­rökszentmiklósi városi adat még a szeptember 23-1 álla­potot tükrözi. A Szolnok megyei tanács mezőgazdasági osztályának jelentése alapján összeállí­tott táblázatból kitűnik, bi­zony jogos a Miniszterta­nács legutóbbi határozatá­nak az a kitétele, miszerint megyénk a szomszédos Bé­késsel és a megközelítően hasonló adottságú Csong- ráddal egyetemben erősen lemaradt az őszi munkála­tokban. Különösen nagy erőfeszítéseket kell ten­nünk ezen a héten, hogy haladjunk az őszi vető- szántásokkal és a búza ve­téssel. Ezen a héten vala­mennyi szántógépet a vető­szántások munkálására és a talajelőkészítésre kell rá­állítani. Jeleníeg e terv- szerinti munka 56 százalé­kánál tartunk, s ezen a hé­ten kell biztosítani, hogy a hat munkanapon a 70 szá­zalék fölé ugorjunk. Ugyancsak nagyot kell haladnunk a kenyérgabona vetésben. Pillanatnyilag szövetkezeteink a 170 ezer h. kenyérgabonából 43 000 hold elvetésénél járnak, s ez azt jelenti, a megye ke­nyérgabona vetésének még csak a negyede van a föld­ben. Ezen a héten a terület újabb negyedrészén földbe kell kerülni a kenyérgabo­navetőmagnak. Vagyis hét végére .a kenyérgabona ve­tésének a felét el kell vé­geznünk. A megyei tanács jelenté­se a továbbiakban tartal­mazza még a mélyszántás, az őszi árpa vetés, a bur­gonyaszedés, a silókukorica betakarítás, az istállótrá­gyázás állapotát, valamint, a takarmánykeverék vetés, cukorrépa szedés és a szán­tó traktorok üzemelésének adatait. Eszerint a mély­szántásra váró 268 ezer holdból 127 ezer holdon készen vagyunk. Őszi árpa vetési tervünk utolsó hold­jai hiányzanak már csak, sőt a kunhegyesi és a ti­szafüredi járás már túl is teljesítette árpavetési ter­vét A burgonya betakarí­tását ugyancsak elvégezték Túrkevén, Kisújszálláson, Karcagon. - tiszafüredi já­rásban. Silókukorica beta­karítási tervét a megye 95 százalékra teljesítette, 100 százaléknál tartanak a kun­szentmártoni, a tiszafüredi járások, Török zentmiklós. Mezőtúr városok. A megyében 1640 szántó­traktorból 1048 dolgozik két műszakban, vagyis a szántó gépállomány 6° százaléka üzemel kettős munkaidő­ben. A megye 17 ezer hold cukorrépa tei 'séből öt­ezer holdon felszedték a termést A Tiszámén ti Vegyiművek új granuláló üzemének látképe. VASÁRNAPI KÖRKÉP Ezer traktor dolgozott a megyében Szászberken a fél falu cukorrépát szedett, de Jásziadányon vadásztak a traktorosok Pihenő gépek Tiszaderzsen Ez a vasárnap is igazán szép őszi időt hozott. A ve­rőfény meg a sürgős tenni­való a határba csalogatta az embereket. Jóízű mun­K dő vqlt, Nem csoda, 'y Tánczos Sándor, a Szolnoki Gépállomás kom- bájnoea délelőtt 9 órakor igen tossz kedvűén emle­gette a szövetkezetét. Ö ugyanis — nemrégen ült gépre, műhelymunkás kü­lönben —, hogy siettesse a betakarítást, reggel hat órakor megjelent a brigád- szálláson és indult volna kölest aratni, de a szolnoki- Lenin Termelőszövetkezet nem gondoskodott szállító járművekről. Nagy szerve­zési gondatlanság; noha nem ez jellemezte a Lenin szövetkezeti gazdaság va­sárnapját. Hiszen mint ar­ról Bíró Boldizsár párt tit­kár beszámolt, háromszázan törtek ku­koricát náluk, a cukor­répát saját járműveikkel és az AKÖV 25 teher­gépkocsijával szállították. Ezenkívül öt vetőgép Is serénykedett a gazdaság­ban. A zagyvarékasi Béke Ter­melőszövetkezetben DT traktorok szántották a ku­koricaföldet, szemmel lát­hatóan még vetőágynak szánva a szántást. A glép- állomási gépek ugyanebbe^ a szövetkezetben disztiller- rel készítették elő a ta­lajt. Zsíros János, a szö­vetkezet traktorosa pedig a házi műhelyben készített hatalmas fogast vontatta gépéveh A szászberek! Béke szö­vetkezetben cukorrépa betakarítási kampányt rendeztek. A fél falu népe, főként az asszonyok, lányok, kint tarkállottak színes ru­hájukban a harsányzöld cukorrépa-kupacok mellett. Nem tudjuk, hány holdról sikerült betakarítani, de a munkálkodók számát Ítél­ve igein sokra haladhattak. Nem fgv a jászt adányiak. Gémesi Antal, a Táncsics Termelőszövetkezet elnöke Iceréknárral járta a határt, munkálkodó géneket keres­ve Panaszkodott, eltűntek a traktorosok. Később az­tán megtettek. Mégpedig puskát szorongatva és haj- tóbotot emelgetve a körva­dászaton. Major Illés _ DT- vezetőnek már a déli órák­ra sikerült egy foglyot el­ejtenie. A traktor termé­szetesen pihent ezalatt. Az egész jászladányi határban csend honolt egyébként, a szántóföldön széthagyott -traktorok bámulták a szál­lingózó ökömyálat. Az egy­hangúságot csak itt-ott tör­te meg egy-egy elvétve mégis munkálkodó vető­gép, vagy traktor. A megyében a gépállo­mások megyei igazgatósá­gának adatai alapján igen sok gép dolgozott. Talajelőkészítést 401 szántógép végzett, vetést pedig 220. S ez lett volna még több ts, ha a szövetkezetek is megfelelően készülnek a vasárnapra. De a Mester- szállási Gépállomás vezetői éppen azt panaszolták, hogy az öcsödi Szabadság Termelőszövetkezetben a csávázott vetőmag hiá­nyában és vetőgép farosok nélkül nem tudtak többre haladni. Jócskán, számszerint 280 gépállomási traktor fuva­rozta az őszi terményt. A tavasziak alá történő ve­tőszántást pedig 67 traktor készített. Nos, ez a szám az, ami nem okoz örömet senkinek. Mert ha ez a (Tudósítónktól) A mezőgazdasági csúcs­munkák idején a hétvégi pihenőnapot is munkával töltik a legtöbb közös gaz­daságban. Vasárnap is az egész kunszentmártoni já­rásban népes volt a határ. Törték a kukoricát, szállí­tották a cukorrépát, s dol­goztak a talajelőkészítő és vetőgépek is. Cibakházán teljes műsza­kot tartottak. A traktoro­sok készítették a magágyat, s három vetőgéppel az ár­pát vetették. A Vörös Csil­lag Tsz gazdái ezen a na­pon is többféle munkát végeztek. Egyrészük a ku­korica, cukorrépa betaka­rításánál szorgoskodott, má­67 gép nem a tavasziak alá szántana, hanem inkább a mostani, az őszi munkála­tokon fáradozna... Nem a traktorosokon múlott ugyan, ők ott dolgoznak« ahol pénzt kapnak. De a talaj előkészítésen sem a tö­rökszentmiklósi, sem a mes­terszállási, sem a mezőtúri, kunszentmártoni gépállo­mások körzetében nem dol­gozhattak teljes kapacitás­sá, a kintiévé termények gátolták őket ebben. A vasárnap legjobbjai cí­met, — ha ilyen lenne — a mezőtúri, a jászberé­nyi és a kunhegyesi gép­állomások hódítanák eL Náluk 105. 110, illetve 100 traktor dolgozott vasárnap. Említésre méltó az alaty- tyáni traktorosok tette is. A vasárnapi falusi nagy búcsú ellenére is 25 trak­toros a gépet választotta az eszem-iszom helyett. Nem mindenhol ilyen egyértelműen jó tapaszta­latokkal gyarapodtak a va­sárnapi határjárók. Tisza­derzsen a Kossuth Terme­lőszövetkezetben a megyei tanács mezőgazdasági osz­tályvezetője öt DT és egy SZ—80-as nagyteljesítmé­nyű szántógépet látott pi- hengetni. A hellyel, közzel tapasz­talt, indokolatlan pihenge- tés ellenére is: jó munkás vasárnap volt ez a mostani. B. L. sóik szállították a termést. A cukorrépa átvétele ezen a napon sem szünetelt. A vetőmagvak csávázása :s teljes erővel folyt. A ker­tészetben szántén többen találtak munkát. Húsz gép dolgozott a nagyrév! Béke és Barátság Tsz földjein. Talajelőkészí­tést végeztek, illetve három géppel a vetőmagot tették földbe. A szelevényi határban öt vetőgép dolgozott, 13 G— 35-ös traktor viszont nem üzemelt. A másik hiba, amit szóvá kell tenni, hogy a Kunszentmártoni Gépál­lomáson vasárnap nem tar­tottak műszaki ügyeletét a gépek javításéra. la, 1E. Nem volt pihenő VILAG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! Szolnok m / m m XIV. évfolyam, 229.szám. Ára 50 fillér 1963. október 1, kedd. . Vasárnapi Gyerekek A vegyipar ^ fejieszteseert erednélek éjszakában (g, „Mai) (4—5. oldal) (6. oldal) Kuko- Napra­„a-~. Veto- Búza- rica- Szárleta- Rizs- forgó­jára.1;, város neve szántás vetés törés karítás aratás szedés tervének teljesítése százalékban Járások: Jászberényi ' 49,2 28,4 46,6 12,9 34,2 23,8 Kunhegyes: 60,6 27,7 51,5 7,5 62,0 41,7 Kunszentmártoni 50,4 19,6 67,8 8,3 25,0 68,8 Szolnoki 63,1 29,1 52,5 46,8 53,2 53,1 Tiszafüredi 49,3 25,3 41,6 10,4 1,4 38,6 Törökszentmiklósi 45,5 24,1 64,7 48,7 28,8 47,6 Városok: Jászberény 56,0 28,1 46,9 23,2 — 58,0 Karcag 65,7 17,5 38,4 10,3 46,4 40,9 Kisújszállás 53,0 20,6 42,2 6,2 77,0 23,7 Mezőtúr 68,5 33,7 69,6 59,0 69,9 27,3 Törökszentmiklós 47,4 22,8 68,1 22,3 36,7 46,0 Túrkeve ______________62,5 14,6 61,2 17,4 53,2 30,2 Szolnok megye: 56,1 25,6 53,6 23.8 53,7 41,4

Next

/
Oldalképek
Tartalom