Szolnok Megyei Néplap, 1963. február (14. évfolyam, 26-49. szám)

1963-02-14 / 37. szám

4 SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 1963. február 14. Aw> élvonalbeliek és az utánpótlás térti eredményeinek Ismerte­tése után most a női atlétikát mutatjuk be tavalyi eredmé­nyeik alapján, melyek azt mu­tatják, hogy évről évre fokoza­tosan fejlődik legjobb verseny­zőink átlaga. Az élvonalbeliek után a sokatigérő utánpótlás az úttörők között mutatkozik tömegében. Kár, hogy kevesen jönnek ki az atlétikai pályára középiskolás vagy ipari tanuló korban. így fejlődésünket in­kább a már beérkezett vére eenyzők tükrözik. Rövidtávfutásokban szinte ugyanazok a versenyzők van­nak mindkét számban az éjen. Valamennyitől a Jövőben még Jobb eredményeket várhatunk. Szorgalmuk és tehetségük köz­ismert megyénk atlétikáját kedvelők előtt. Számítunk is rájuk. Közel járnak hozzájuk Jó eredményeikkel a serdülők is. • Az úttörőktől la több ver­senyző van már a nyomukban. inti m síkfutásban: l. Csikós Katalin (Szó. mAV) 12.6, 2. Csá- szj Ka tájin (Szó. MÁV) 12.7, 3. Szunyoghy Éva (Szó. MÁV) 13.0, 4. Barta Ibolya (Szó. MAV) 13.), «. Császi Giáftlla (Szó. MAV) 13.2, 8. Száraz Irén (Mart­fűi MSE) 18.2. 7. Hasznos Júlia (Szó. MÁV) 13.3. 8. Németh Er­zsébet (Szó. ITSK) 13.5, «. Pesti Hona (Jta. Vasas) 13.8, 10. Szá­raz Edit (Martfűi MSE) 13.8 mp. 200 m síkfutásban: 1. Császi Katalin (Szó. MAV) 28.6, 2. Csi­kós Katalin (Szó. MÁV) 27.0, S Császi Gizella (S?o. MÁV) 28.4, 4. Palóez Anni (Török­szentmiklósi Technikum) 29.4, 5. Erháti Hona (Szó. Verseghy Stimm) 30.6, 6. Tóth Béláné(Szo. MAV) 31.0, 7. Dobos Aranka (Közgazdasági Technikum) 31.6, Burger Agnes (Tiszaföldvár) g.) SI S, s. Pőtárl Edit (Közgazda- sági Technikum)) 32.0, 10. Vá­gott Ilona (Kisúiszállásl glmn.). A hosszabb női távokon nincs igazi versenyzőnk az élvonal­beliek. között. Inkább csak a pontokért versenyzett 1tt egy- egy rendezvényen szinte vala­mennyi versenyző. A középis­kolások között azonban sok te­hetséges tűnt fel a tavalyt vére senyéken. Paíócz Anna, Kuti Máila, Gulyás Mária eredmé­nye eiifl VMsetvyübön már igen biztató veit. A« igen tehetsé­ges magasuerő Szunyoehy Éva beugrása is azt mutatta, hogy ebbén s számban is sokra vin­né ha erre dolgozna. Az úttö­rők között is sok tehetség akad. akik közül elsősorban Karkerz Klárit kell kiemelni. 400 m síkfutásban: i. császi Gizella (Szó. MAV) 64.0. 2. Szá­raz Irén (Martfűi MSE) M 3. 3. Tűrőcsa Anna (Jb. Vasas) 64.4. 4. Császi Katalin (Szó. MAV) 65.0, 5. Szunyoghy Éva (Szó. MAV) 65.4, 6- Palőcz Anna (Tö­rökszentmiklósi Technikum) 65.4, 7. Kuti Mária (Közgazda­sági Technikum) 66.2, 8. Gulyás Mária (Jászapáti glmn.) 66.8, t Karkecz Klára (Szó. Költői úti iskola) 67.2, 10. Cs. Farkas Má­ria (Szó. MAV) 60.4 mp. 600 m síkfutásban: 1. pálóczí Rozália (Szó. MAV) 2:43.8, 2. Tóth Piroska (Szó. MAV) 2:45.7, 8. Gulyás Mária (Jászapáti glmn.) 2:47.3, 4. Kasza Margjt (Közgazdasági Techn.) 2:49,3, 5. Császi Gizella (Szó MAV) 2:56.6, 6. Török Judit (Jb. Va­sas) 2:57.0 p. Aranyjelvényes játékvezető A Néphadsereg Klubjá­ban tartotta meg február 9-én az Országos Labdarú­gó Játékvezetői Testület taggyűlését. Kedves szín­foltja volt az ünnepségnek a régi-, neves játékvezetők megjutaimazáaa. Többen kaptak elismerő oklevelet, valamint a JT arany vagy ezüst Jelvényét eddigi mun­kásságukért. Hamar Antal szolnoki Játékvezető 24 éves sportmunkásságáén elisme­rő oklevelet és atrarvyjel- véngt kapott. * 1920. Az ekkor még 14 éves Hamar Antal a szol­noki. polgári iskola tanuló Ja. Egy iskolai labdarúgó mérkőzésen a labda a sze­méhez szállt és az megsé­rült. Ezért szülei határozott utasítására abba kellett hagynia a labdarúgást, A sportágat azonban annyira szerette, hogy attól nem vá­dolt elszakadni 1939. Az iskola elvégzése rítán jelentkezik játékveze­tői tanfolyamra. A tanfo­lyamon többek között együtt vizsgázik Cselényi Ernővel, Bidyákl Józseffel, Herédi Árpáddal, Kövesdi Lajossal és Dénes Mihály- lyal. (Az akkori vizsgatár­sak közül már senki sem működik aktívanJ A vizs­ga letétele után még ugyan­ebben az évben mint kezdő Játékvezető igen sok diák- mérkőzést vezet. Igazi játékvezetői pálya­futása azonban csak 1945 után kezdődik- 1946. A Du­na—Tisza közi Játékvezető Tanács tagja, már megyei l/b mérkőzéseken működik. Az Olimpiai csapat lelkesebb volt Szerdán délelőtt a Vasas Fáy utcai sporttelepének egyik letakarított edzőpá­lyáján játszotta idei első gyakorló mérkőzését a lab­darúgó „A” és olimpiai ké­ret. Az olimpiai együttes sokkal lelkesebb volt és meglepetésre végig jobb já­tékkal 3:0 (1:0) arányban győzte le az „A-’ csapatot. Olimpia! Vál.—„A” kéret 3:0 (1:0) Góllövők: Bene (2) & Far­kas. Az első félidőben Ba~ róti, a másodikban Lakat volt a játékvezető. A két csapat az alábbi összeállí­tásban kezdett: Olimpiai válogatott: Cé­léi — Novák, Marosi, Ihász. — Nagy, Palotai — Molnár II., Nógrádi, Bene, Komor», Farkas. „A” válogatott: Ilku — Mátrai, Mészöly, Sóvári — Solymosi, Sípos — Sándor. Göröcs, Albert, Tichy, Fény vési dr. Azonnal kitűnt, hogy az „olimpiások” sokkal na- 'gyobb becsvággyal vetik magúikét a köadeíembe. Szép adogatásokkal közelítették meg egy re-másra Iliku ka­puját, s a csatárok a lövé­sekkel sem fukarkodtak, A második félidőben mindkét csapat cserélt, ak­kor így álltak fel: Olimpiai Vál.: Szarka — Novák, Kür­tösi, Szepesi — Perecsi, Szí­ni — Molnár. Nemes, Bene, Dunai II.. Farkas. „A” Vál.: Ilku — Mátrai. Mészöly, Sá­ros! — Nagy, Sípos — Sán­dor, Kuharszkl. Tichy, Rá­kosi, Fenyvesi jdr. A játék képe továbbra sem nagyon TERMELŐSZÖVETKEZETEK! TERMELŐSZÖVETKEZETI TAGOK, EGYÉNI TERMELŐK ÁLLATTARTÓK! Változatlan átvételi árakkal, kedvezőbb feltételekkel megkezdődött az 1963. évi szerződéses sertéshizlalási akcióban a szerződéskölés Az akció, keretében szerződés köthető minden meg­lévő jó csontozató hizlalásra alkalmas süldőre. A leszerződött sertésdarabonként ISO kg ta­karmányt biztosítunk kedvezményes áron, a háztáji és egyéni termelők részére. A leszerződött sertéseket 1963. január 1-től az aláb­bi súlyban és árakon vesszük at: 100—120 kg súlyú fehér hússertésért ...... 15.70 Ft 12 0 kg feletti súlyú fehér hússertésért 16.50 Ft 100—130 kg súlyú hús- és húsjellegű sertésért 15.30 Ft 130 kg feletti súlyú hús- és húsjellegű sertésért .....................................16.20 Ft 12 0—140 kg súlyú zsír- és zsírjellegű sertésért ............................ 15.20 Ft 140 kg feletti súlyú zsír-, zsírjellegű sertésért .......................................16.—- Ft 170 kg és ezen felüli súlyú tenyésztésbe fogott koca, vagy kanlott sertésért ..................................... 14.50 Ft El őleg: Tsz-tagok és egyéni termelők részé­re sertésdarabonként 40 — Ft. Termelőszövetkezetek a szerződés alapján rövidlejá­ratú hitelt vehetnek igénybe és a fenti árakon felül az eddigiekhez hasonló nagyüzemi felárat Is kapnak. Az akció feltételeiről részletes tájékoztatást az Adatforgalmi Vállalat helyi megbízottja, vagy a he­lyt kirendeltség nyújt. SZOLNOK — HEVES MEGYEI ÄLLATFORGALM1 VÁLLALAT változott, Inkább az olim­piai válogatott volt fölény­ben. A mérkőzés végén Baróti Lajos nem dicsérte fiait. Ez volt a véleménye: — Szétesően. ötlettelenül mozgott a gárda, egyesek végig álldogálták a játék­időt. Ez a helyzet persze tarthatatlan és ezen miha­marabb javítani kell. Min­den dicséretet megérdemel­nek az olimpiai csapat tag­jai. Nagy igyekezettel, kedv­vel, lelkesedéssel vetették magukat a küzdelembe. MegkezdcdoH a vitorlázó repülő világbajnokság Junin (Argentin). Hu­szonhárom ország verseny­zőinek részvételével ked­den megkezdődött az 1063. évi vitOTlássóropülő világ­bajnoknál. Az. elsó verseny- szára a 300 km-eB három­szög repülés vart sebességi értékeléssel. A „szabadosz­tályban” a győzelmet az osztrák Ulbing szerezte mag 1000 pontos teljesít­ményével, 141,6 km óraát­lagával. A ..standard” osz­tályban. a nyugatnémet Huth győzött ugyancsak 1000 ponttal. (MTI) Kinevezték a megyei sportszövetségek vezetőit Nagy sürgés-fprgás volt hétfőn délután a Megyei Testnevelési és Sport Ta­nács helyiségében. Egymás után jöttek az egyes sport­ágak megyei szövetségének vezetői. Régi szövetségi em­berek a sport társadalmi munkásai beszélgettek egy­mással. — A gyülekezők között néhány új arc is feltűnt. Valamint egy-két olyan ember Is, aki hcsz- szabb idő óta most ismét bekapcsolódott sportágának munkájába. Nem kevesebb mint 80— 85 társadalmi munkás volt már együtt, amikor a me­gyei tanács klub termében megkezdődött az a megbe­szélés, melyen Závodszky Sándor, a Megyei Testneve­lési és Sport Tanács elnöke a megyei TST elnöksége nevében átadta — az egész magyar sportmozgalom át­szervezése során — most újonnan kinevezett megyei sportszövetségi vezetőknek, elnökségi tagoknak megbízó levelüket. Elöljárójában Závod3zky elvtárs ismertette a megje­lentekkel az MSZMP poli­tikai bizottságának a ma­gyar sport átszervezésével kapcsolatos határozatának végrehajtása terén megtett eddigi intézkedéseket — Majd vázolta az elkö­vetkezendő időszak felada­tait Végezetül további lel­kes munkára kérte a szö­vetségi vezetőket. Ezután átadta a megbízólevelüket Jóleső érzés volt együtt látni a sport lelkes társa­dalmi munkásait. A kép bi­zalommal töltött el ben­nünket, — mert láthattuk, hogy az egyes sportágak ve­zetése jó kezekben van a megyében. — A MAGYAR-SZOVJET barátsági, együttműködési és kölcsönös segélynyújtási zerződés megkötésének 15. évfordulója alkalmából feb­ruár 18-án a martfűi Tisza Cioőgyár Művelődési Há­zában ünnepélyes megem­lékezést tartanak. Az ünne­pi beszédet Hack Márton, az MSZBT megyei elnöke tartja, majd ezt követően a szolnoki Tisza Táncegyüt­tes és a Szigligeti Színház több művésze ad műsort. A Rákos—Rákoskeresztúr találkozón figyelnek fel Ha­mar Antalra, A mérkőzés után egy ismeretlen felke­resi az öltözőben és gratu­lál neki. Hamar ekkor még nem tulajdonít semmi je­lentőséget ennek, sőt azt sem sejti, hogy kinek az el­ismerését fogadta. (Csak egy hét múlva derült ki, hogy egy labdarúgó szövetségi kiküldött volt az ismeret­len.) A kővetkező héten az­tán már egyenesen az NB ll-es Pápai Perutz—Pécsi Bőrgyár találkozóra kap küldést. Pápán sikeresen esik át az első komolyabb tűzkeresztségen és ezután ■már több NB. ll-es mérkő­zést is vezet. Most már mint „befutott játékveze­tőt” emlegetik a sportber­kekben. * Hamar Antal 16 évig volt országos kerettag. Ez idő alatt több mint száz NB. li­es mérkőzésen szerepelt. Huszannégyéves játékveze­tői pályafutása alatt pedig közel ezer mérkőzésre ka­pott küldést. Szinte állan­dóan viselt valami tisztsé­get a Játékvezetői Tanács­ban. Egy időben a Közép- Magyarországi IXLbdarúQő Játékvezetői Tanács küldő­bizottságának is tagja volt. Amikor aztán megalakulóik a megyei szövetségek, a Szolnok megyei Játékveze­tői Tanács alelnökének és, a küldőbizottság elnökének választották meg. 1952-től 1957-ig a megyei JT elnöke volt. Azóta a megyei JT ál­elnöke ég a küldőbizottság elnöke. Tapasztalataival és szabályismeretével jelentő­sen hozzájárult, hogy me­gyénk labdarúgó játékveze­tőit országos viszonylatban a jólképzett bírók között emlegetik és szívesen látott „vendégek" az ország bár­mely labdarúgópályáján. Tudását nem rejti vélca alá, hanem igyekszik átadni a fiataloknak. Nagy része van abban, hogy o megye játékvezetőinek létszáma az 1945'. évi 20—- 30 főről a mai napig mint-: egy 200-ra emelkedett. El­nöksége idején érte el a megye, hogy a megyei JT tagjai sorából Bállá Gyula az NB. 1-be került. Közre­működik az évenként sor- rakerülő játékvezetői edző- táborozások szervezésében is. Lakásán többszáz doku­mentáció — fénykép, em­lékplakett és oklevél — őr­zi játékvezetői pályafutása sikeres állomásait. Szinte nem is tudja, hogy melyik volt legkedvesebb játékve­zetői emléke. Mindenesetre felejthetetlen marad szá­mára a szovjet válogatott szolnoki edzőmérkőzése, melyen partjelző volt, vala­mint a Jászberényben leját­szott Jb. Vasas—Guineái válogatott találkozó veze­tése. ' Hamar Antal megérde­melten jutott az elismerő oklevél és aranyjelvény bir­tokába. Kívánjuk, hogy még sokáig gyümölcsöztesse játékvezetői szaktudását megyénk labdarúgósportjá­nak fejlesztése érdekében. V. J. Apróhirdetések ÁLLAS ADMINISZTRÁCIÓS munka- ben jártas, gépírást tudó fiatal nó elhelyezkedne Szolnokon irodai munkakörben. Ajánlato­kat: „Húszéves” jeligére a ki­adóhivatalba kér. SZOLNOKI Háziipari Szövette* zet Szolnok éo környékéről géphím zó nőket felvesz. Jelent­kezés: Szolnok, Magyar u. 14. SZOLNOKI Sütőipari Vállalat azonnali belépésre felvesz pék- ipari szakmunkásokat. Órabér megegyezés szerint és szakmai gyakorlat alapján. Szállást biz­tosítani nem tud. A SZOLNOKI M.E.K. kirendelt­ség férfi munkaerőké' alkal­maz burgonya prlzm- kitaka­rásához. Fizetés: teljesítmény bérezés. Jelentkezni: Ojszászi út 11 sz. (Rékasl sorompó) 6—12 óráig. AGRAREGYETEMI, vagy főis­kolai végzettséggel rendelkező férfi munkaerőket keresünk kárbecslői munkakör ellátásá­ra. Fizetés megegyezés szerint. Többéves gyakorlattal rendel Rezők előnyben. Jelentkezés személyesen, vagy Írásban ön­életrajz beadása, vagy bekül dése mellett: Szolnok, Ságvásrt u. 15. sz. Állami Biztosító Me­gyei Igatgatóságánál. A55 EM. 44. sz. Állami Építő­ipari Vállalat (Budapest, Kossuth Lajos tér 18—15) azon­nal felvesz ács és állványozó szakmunkásokat. Szállást és napi kétszeri étkezést térítés ellenében biztosítunk. Munka­ruhát 6 hónapig nem adunk. Szerszám szükséges. — Tanács- igazolást kérünk. — Munkahe­lyek: csak Budapesten. ADAS-VÉTEL KISBORJAS tehén eladó. Beo­ltok Bocskai utca 13 INGATLAN CSALÁDI ház eladó, két oaa Iád részére is megfelel, 138 ft-ö: telekkel, — villany, víz bent van. Szolnok, Berzsenyi Dán*' u. 34, BEKÖLTÖZHETŐ családi ház eladó. Szolnok, Tőr utca 12. az. KERTVÁROSBAN „ épülettel eladó. Erde res Miklósnénál Szolnok, Sza­badság tér 4 sz. Ttaza-hlddai szemben. HAZAT vennék részletre, vagy életjáradékra Szolnokon. Szol­nok, Kárász u. 16. ■ BEKÖLTÖZHETŐ — kétszobás családi ház eladó. Szolnok, Bar esényi u. 42. BEKÖLTÖZHETŐ — egyezőbb konyhás családi ház eladó. Szol­nok, ősz utca 1/a, Rékasl so­rompónál. ELADÓ 2 Szobás lakóház, kony- b«. nyárt konyha, pincével, jó melléképületekkel, 500 n-5i por­tával, értékes gyümölcsfákkal beköltözéssel. Kiss Pál Tiszaföldvár, p. Nagy Gábor u. 3 szám. HOMOK központon Üjktncsem szőlő 11 sz. alatt 3 szobás mo­dem ház mellékhelyiségekkel és két hold szőlővel eladó. HÁZASSÁG EGYEDÜLÁLLÓ Özvegy MAV dolgozó 45-50 közötti magá­nyos nővel megismerkedne há­zasság Céljából. Fényképes íe- velekre válaszolok, — lakás ~ -noMog családi tobe leU*ére a «ok**! htodé­4íe Jojvikiujijen frfoő&muit 'tneqefdja apJefil/fJefa ^/Véftiafséan gyümölcsös, deklődnl: Bé­A Nagyalföidi Hirdetmény Kőolajtermelő I Merőgazdasági foglalkozású adózók 1963. \ / ^ | a I ■ évi I. negyedévi, de január 1-én már ese­Vailaiat dékessé vált adójukat vegyészmérnököt, gépészmérnököt, február hó 15-ig TMK vonalon gyakorlattal ren- i . . delkező gépésztechnikust, — vala- líUUiallUeilteSCU mint térképraj? lásban gyakorlott , ,, . . . . fizethetik meg. technikust, vagy rajzolót keres fel­vételre. Saját érdekében tegyen eleget adófizetési kötelezettségének. JELENTKEZES a vállalat személyzeti ősz- MEGYEI TANÄCS VB tályán. Szolnok, Körösi út 46. Pénzügyi Osztálya--------------------------------------------------------------------------------1 ____________________________________________________

Next

/
Oldalképek
Tartalom