Szolnok Megyei Néplap, 1963. február (14. évfolyam, 26-49. szám)

1963-02-01 / 26. szám

VILÁG PROUST ARJAI BGY E SV U Eli, ^ SZOLNOK megyei •A A MEGYE/ PÁRTBIZOTTSÁG ES A MEGYEI TANACS LAPJA XIV. Malytm, 28. «rám. Ara 50 fillér 1983. február L. péntek. M4: A repülés jövője Lebuj a város közepén A TARTALMASABB KLUBÉLETÉRT Fűzfavessző ex Termelési taná Téli gondok — 17 000 vattásks A szolnoki Épületszerelő Vállalat dolgozód közül csak a külszíni munkákat végzők pihennek ezekben a hideg napokban. Fagyszabadságon vannak. A többiek dolgoz­nak. Márciusban befejezik az újszászn kultúrház szere­lési munkáit, jelenleg az üvegesek dolgoznak rajta. Parkettázzák a jászberényi fiúiskolát, a megye termelő- szövetkezeteinek épületein a belső villamossági vezetéke­ket szerelik. Az asztalosok a puszta taskanyi tbc-szana- tórium ablakait, ajtóit ké­szítik. Ebben a több millió forintos beruházással épülő volt kastélyépületben idős betegeknek biztosítanak nyu­godt gyógyulást és képessé­geiknek megfelelő munkát. • Tegnapelőtt Egerben, teg­nap Pusztaföldváron tartotta terthelési tanácskozását az Alföldi Kőolajtermelő Vál­lalat. Ezeken ismertették az elmúlt év eredményeit, majd az 1963-as év részletes fél­adatait beszéltélT'meg a dol­gozókkal. Sok értékes és hasznosítható ötletet, javas­latot kaptak a munkásoktól és a vállalat vezetősége a párt- és szakszervezettel együtt értékeli és összesíti ezeket A munkahelyek szo­cialista brigádjainak vezetői február 15-én rész tvesznek az Olajipari Szakszervezet! Bizottság közös munkaérte­kezletén Orosházán. « • Tegnap megindult az első nagyobb szállítmány fa cipő­sarok-betét a kunszentmár­toni Fatömegcikk és Játék­áru KTSZ-ből a martfűi Tisza Cipőgyárba. A fabeté­teket nyugatra készülő ex- porfcipókben használják fel. Szék amellett, hogy a cipő •~Ülyát csökkentik, páronként Küzdelem a tüzelőellátás megjavításáért A Pécsi Szénbá­nyászati Tröszthöz tartozó Széchenyi akna nap mint nap száz százalék­ra teljesíti tervét Az akna bányá­szai naponta több mint 1630 tonna szenet adnak az országiak. A ké­pen: Ehr Mihály fékező je újabb te­le szerelvénnyel, 40 tonna szénnel indul a szállító- kas felé. A Gödöllői Er­dőgazdaság na­ponta háromszáz tonna tűzifát szál­lít a különböző vasútállomásokra és Tflker telepek­re. Januári ezer- egyszáz tonnás ter­vüket a hó végéig háromezer tonná­ra akarják telje­síteni. Az erdésze­tekből harminc teherautó és hűm erőgép szátlftja a kitermelt fát, — hogy mielőbb eny­hítsék a pillanat­nyi tüzelőhiányt Hogyan fejlődik a kereskedelmi és a ve ndégiátóipari hálózat 1963-ban A Belkereskedelmi Minisz­tériumban kapott tájékozta­tás szerint az idén 822 egy­séggel, mintegy 110 000 négy­zetméterrel bővül az ország kiskereskedelmi hálózata. Halló in népűn»... — Itt pedig Pónus Julia másodéves óvónőképzős, a kisújszállási Vasvári óvodá­ból. — De akkor hogyan került Kisújszállásra? Vagy talán a főiskolák is szénszünetet tar­tanak? — Szó sincs róla! Most hospitálunk. Egy hete érkez­tem ide Szarvasról és még öt hetet töltök itt Eddig job­béra csak figyeltem a kol­légáimat, jegyzeteket készí­tettem, de most már majd magam is fogok foglalkozá­sokat vezetni. Nagyon örü- löik, hogy végre kipróbálha­tom a tanultakat és önálló munkát végezhetik. Különö­sen ilyen környezetben Mert feltétlenül írja meg. hogy körülöttem nemcsak nagyon fiatal mindenki, de segítő­kész és jóakaratú Is. Pedig nagyon féltem, hogy kifogok majd valami morózus igaz­gatót. Dehát 6 sem több har­minckét évesnél — És a lakás? — Na, látja, hogy milyen szeiéburdi vagyok! Erről majdnem megfeledkeztem. Pedig es dicséri kollégáimat a legjobban, ök szereztek albérletet nekem. Igaz, hogy a falak kezdetben egy kicsit hidegek voltak, de most már azok Is átmelegedték. — Nem unatkozik az ide­gen helyen? — Bár lenne rá időm. Hi-r szén nem könnyű felkészülni a foglalkozásokra. Az időseb­beknek például ilyen dolgok szerepelnek a műsorokban: verstanulás, anyanyelvisme­ret, alkotó játéktanítás. Ha valaki ezt főiskolai szinten akarja csinálni, éppen eleget töprenghet — Azért ne ezt írjam bosz- szúságként ugye?' — Hát az csak természe­tes, hogy szeretem a hiva­tásom. Inkább arról panasz­kodnék, hogy ma Tiszafüre­den jártam a személyi iga­zolványomat kicseréltetni. A vonat késett is, meg gyengén is fűtötték. Ez mostanában még nem lenne újság, de azért jó lenne, ha a vasút végre tudomásul venné, hogy ezen a vonalon akkor sem szoktak melegebbek lenni a kocsik, amikor másutt nincs forgalomkorlátozás. Ezt el­hiheti k nekem, hiszen arra­felé lakom, Tiszaigaron, Többek között 300 élelmi­szer, 52 ruházati, 126 vegyes iparcikk-boltot és 200 keres­kedelmi vendéglátóhelyet lé­tesítenek. Ezeken kívül 453 boltot és vendéglátóhelyet bővítenék. A már folyamatban levő beruházások közül az idén többek között megnyílik a megnagyobbított szigetszent- miklósd áruház, Baján pedig üzlethelyiségek összevonásá­val iparcikkáruház létesül. Űj szállodák is épülnek és megnyílik több most átala­kítás alatt álló szálloda. Meg­nyitják a helyreállított sze­gedi Tisza Szállót, az újon­nan épülő Tihanyi Szállót, az egri Turistaszállót és a salgótarjáni szállodát. Befe­jezik a győri Vörös Csillag, az egri Park, a miskolci Avas korszerűsítését, illetve bővítését. Az új lakótelepeken 1963­ban 185 ú) bolt és vendég­látóhely épül. Szombathelyen csaknem ezer négyzetméter alapterületű áruház nyűik. Ezenkívül Dunaújvárosban, Újszegeden, TiszaszedÖrkény­ben, Békéscsabán, Kecske­méten, Tatabányán is léte­sül áruház, illetve ldsáruház. A kereskedelmileg ellátat­lan területek üzlethálózatá­nak fejlesztésére a tervek szerint a tanácsi kiskereske­delmi vállalatok vidéken 75, a földművesszövetkezetek pe­dig húsz peremboltot építe­nek olyan helyeken, ahol ezer méter körzetben nincs élel­miszerüzlet. • . Megkezdődik néhány na­gyobb beruházás kivitelezé­se. Elkezdik a balatonfüredi Vörös Csillag korszerűsítését. Tatabányán pedig egy há­romezerkétszáz négyzetméte­res alapterületű áruház épí­tését. (MTI) Kilencvenöt személygépkocsi a legközelebbi auto-nyeremény- belétkönyv «sorsoláson Az Országos Takarékpénz­tár február 14-én a MOM Művelődési Házában rendezi a gépkocsi nyeremény-betét­könyvek hatodik sorsolását Ez a takarékossági forma egyre népszerűbb lesz, jelen­tősen növekszik a betétköny­vek száma, s ennek arányá­ban több kocsi jut a nyerte­seknek. Ezúttal 95 gépkocsit — Hillmann. Moszkvics Tra- i bánt, Si: ica Wartburg, Sko- Ida és Penault autókat —sor- \ sóinak ki. A gépkocsira takaréknsko- dók már készülhetnek a kő­vetkező, májusi húzásra, amelyre január 31-ig válthat­tak új takarékbetétkönyve­ket. A sorsolásié ismét bő­vül maid a kihúzásra kerülő kocsipark <? köztük ismét lesz „sztár”: a legújabb konstrukciójú — kereskedel­mi forgalomba nem kerülő Wartburg Coupé-típusú <■> esi. (MTI) Ióbb mint kétmillió pár lábbeli as első negyedévben Tízezer pár Pabló — Vulkanizált gumitalpú gyermek félcipők — Két cipő­gyár (martfűi—debreceni) egyesülésének első szakasza portra — cskozások — ibát 1,40 forint értékű gumi- megtakarítást is jelentenek. Az országban egyedül ez a ktsz készít fa csipeszeket, amiket ezélőtt Romániából importáltunk. • A hideg idő és a vastag hótakaró a tiszafüredi Fűz- í termelő és Feldolgozó Válla­latnál is megnehezíti a mun­kát. A vesszők begyűjtése szünetel és a műhelyekben most a készleteik hántolása folyik... A tisztított vesszők egy részét a Békása Kosár- ipari Vállalathoz szállítják feldolgozásra, mfg nagyobb tételeket külföldre küldenek. Olaszország és Nyugat-Né- metország rendszeres vásár­lói a Tisza-parti fűzvesszők­nek és ezekből készítik a divatos táskákat, kosarakat, könnyű bútorokat. • Szinte észrevétlenül húzó­dik meg Szolnokon a Hul­ladék és Helyianyag Feldol­gozó és Javító KTSZ. Ered­ményed alapján érdemes megismerkedni az 1957-ben alakult szövetkezettel. Dol­gozói 90 százaléka hő és jó munkájukat az elmúlt évi terv 5,8 százalékos túlteljesí­tése bizonyítja. Elsősorban a hideg ellen dolgoznak, hiszen gyári hulladékból, maradék­ból vattás kabátokat, nadrá­gokat készítenek. A múlt év­ben csupán a közismert pu- fajkából több mint tizenhét- ezret gyártottak. Ezenkívül még kétrészes munkaruhá­kat, ujjatlan mellényeket, vattás kesztyűket készítenek. A dolgozók 80 százaléka az elmúlt évek alatt szakmun­kásvizsgát tett és említésre méltó, hogy a hat évvel ez­előtt hitelből kiinduló szö­vetkezet ma már 730 000 fo­rint saját vagyonnal rendel­kezik. A martfűi Tisza Cipőgyár az első negyedévben több mint kétmillió pár lábbelit gyárt. Ebből a bőrcipők mennyisége nagyobb, mint az egyéb — tornacipő és gumi­csizma — gyártmányoké. Bőrcipőből 1 millió 116 ezer, tornacipőből 810 ezer és gumicsizmából 112 ezer pár lesz az üzem első három hó­napos termelése. Érdekes­ségként kell megemlíteni, hogy az eddig csak exportra gyártott Pabló elnevezésű vulkanizált gumitalpú férfi utcai félcipőből a belkeres­kedelem is rendelt, így mint­egy 10 ezer pár kerül belőle az üzletekbe. A hasonló vulkanizált gumitalpú gyer­mek félcipők készítése is el­kezdődött. A Tisza Cipőgyár és a debreceni Hajdúsági Cipő­gyár küszöbön álló egyesíté­sének első szakaszaként a martfűi gyár átveszi az irá­nyító szerepet. Ezért a máso­dik negyedév gyártáselőké­szítése, — beleértve az anyagbeszerzést is — már közösen történik. Az egyesülés szükségessé­gét az indokolja, hogy a két üzem hasonló gyártmányai­nál mintegy 10—12 százalé­kos minőség differencia áll földművesszövetkezetek ' a háztáji- és egyéni termelő­ket keresik fel a szerződés- kötés érdekében, itt elsősor­ban tojásból értek el jó ered­ményeket. Az elsők között kötött értékesítési szerződési a vezsenyl Tiszámén ti Tsz 75, az újszászi Szabadság Tsz 40, a fegyvemekl Vörös Csil­lag 50, a jászberényi Rákó­czi 40, a fegyvernek! Kossuth 35 és a jászapáti Velemj Endre Tsz 30 mázsa csirkére. Több termelőszövetkezet már a múlt év novemberében és decemberében megkezdte a naposcsibe nevelését. A jászberényi Rákóczi Tsz az akkor fogadott csibékből ja­nuár 18-án 2520 primőrcsir­két adott át a vállalatnak 2163 kilogramm súlyban. A jászapáti Velem! Endre Tsz is megkezdte szerződésének teljesítését, 1080 csibéi 919 kilogramm súlyban értékesí­tett Az év elején megkezdődött a baromfihizlalási-, nevelé­si-, valamint a tojás-értékesí­tési szerződések kötése. Az eredmények napról napra növekedtek. Eddig ötvenegy termelőszövetkezet körülbe­lül harminc vage« csirkére, mintegy harmincezer pulyká­ra, és nyolcezer pecsenyeka­csára, valamint másfélmillió tojásra kötött szerződést. A- . • # Ötvenegy tsz harminc vagon baromfira és másfélmillió tojásra szerződött lítja majd Debrecenbe. Az így felszabadult terü­leten egy-két műszakban üzemeltethető futószalag fel­állítása válik lehetővé, mely a jelenlegi termelés! viszo­nyokhoz képest jelentős kor­szerűsítést fog jelenteni A martfűi Tisza Cipőgyár­nak a termelésben és az irá­nyításban nyújtandó segítsé­ge jelentős minőségjavulást, valamint figyelemreméltó termelés növekedést eredmé­nyezhet fenn. A tervek szerint a Ti­sza Cipőgyár vállalati szer­vezeti felépítésében a Haj­dúsági Cipőgyár mintegy önálló gyárrészleg fog szere­pelni, vállalati igazgatóval az élen. A minőség javítását és a termelés felfuttatását szolgá­ló közvetlen intézkedések nyomán a debreceni cipőgyár elavult csákózó és előkészítő részlegét megszüntetik. A cipő alja-alkatrészeket a Ti­sza Cipőgyár készíti és szál-

Next

/
Oldalképek
Tartalom