Szolnok Megyei Néplap, 1962. október (13. évfolyam, 230-255. szám)

1962-10-02 / 230. szám

Múzeumaink A múzeumok nem is olyan régen még úgy sze­repeltek a köztudatban, mint ásatag dolgok gyűj­tőhelyei, amelyeket első­sorban a tanulóifjúságnak kell látnia történelmi, földrajzi, néprajzi tanul­mányainak kiegészítésére; Az utóbbi néhány évben ez a szemlélet elavult, ma már nem igen akad, aki a múzeumok embernevelő tudatformáló szerepét két­ségbe vonná; Hogyan érték el ezt a szemléletváltozást? Ho­gyan érték el azt a nem­zetközi viszonylatban is kiemelkedő eredményt, hogy 1961-ben a múzeu­mok látogatottsága tekin­tetében második helyen áll a mi népünk a világon — az UNESCO jelentése szerint. A siker titka, hogy a múzeumok, elzárt arisztok­ratikus berendezkedésű, élettől elvont munkája he­lyébe egy. a nép legszéle­sebb tömegeinek érdeklő­dését figyelembe vevő népművelő-tudományos munka lépett. A kiállítá­sok, akár régészeti, akár középkori, akár a múlt századi népélet köréből ve­szik tárgyukat, nagyon ügyelnek a közérthetőség­re, a társadalmi összefüg­gések feltárására, a szoci­alista szemléletmód kiala­kítására; Emellett olyan kiállítások is nyílnak, ame­lyek a közelmúlt, a felsza­badulás óta eltelt tizenhét esztendő emlékeit gyűjtik össze, megmutatva az em­bereknek, mit hogyan al­kottak ezalatt az idő alatt; Karcagon például a Lenin Termelőszövetkezet törté­netét dolgozták fel szín­vonalasan, érdekesen, s erre a kiállításra az ország másik végéből is jöttek ér­deklődők. A jó tömegkapcsolatnak a múzeumok is hasznát látják; A leletmentés ma már hétköznapi dolog és szinte mindennapos, hogy tsz elnökök, építőmunká­sok fogják a kagylót és te­lefonálnak a múzeumba hogy jöjjenek ki hozzájuk, mert olyan tárgyakat ta­láltak, amelyek múzeoló- giai szempontból értékesek lehetnek. Egymás után alakulnak honismereti szakkörök, amelyek lelkes amatőrökből állanak. Ezek a szakkörök a néprajzi leg- újabbkorl gyűjtésben, a múzeumok legértékesebb társadalmi aktívái. Ezért nagyjelentőségű a ma kezdődő ;, Országos Múzeumi Hónap”. Kiállí­tások, ismeretterjesztő elő­adások, tárlatvezetések, autóbuszkirándulások, nép- művészeti kiadványok megjelenése teszi ünneppé közüggyé ezt a hónapot. Nálunk. Szolnok megyében ma a Szolnoki Papírgyár­ban megnyíló képzőművé­szeti kiállítással kezdődik meg az eseménysorozat. És van valami jelképes ab-, ban. hogy a múzeum meg­nyitó kiállításával saját helyiségéből ..kiköltözik” egyik nagy gyárunk kul­túrtermébe, Ez is azt az egészséges folyamatot jel­zi, amelynek egyik fontos láncszeme volt a közel­múltban a múzeumok ta­nácsi kezelésbe adása, s amely folyamat eredmé­nyeképpen egyre közelebb kerül egymáshoz a tudo­mány és a nép. Szolnok megye négy vá­rosában és hat községében kiállítások, előadások, ki­rándulások Várják a múlt és a jelen kapcsolata iránt érdeklődőket. A tömegsi­kerben nem kételkedünk. Mert az örökké kutató, kereső emberi elmének mindig izgalmas élménye lesz a ^honnan indultunk, hol tartunk, hová me­gyünk” hármas problema­tikája. S az első kettőre a nép múzeumaiban kétség­telenül választ talál. H. T. Első jelentéseink a III. negyedévi terv teljesítéséről Újabb felajánlások — Terven felül a mezőgazdaságnak — Új konyhabútorok A Nagyalföldi Kőolajter­melő Vállalat III. negyedévi terve 167 000 tonna kőolaj felszínxehozása volt. A nagy feladat sikeres megoldása ér­dekében szeptemberben na­ponta értékelték a teljesít­ményeket, Október elsején már a kora reggeli órákban elterjedt a hír; a vállalat túl­teljesítette tervét, 91 tonna kőolajjal termelt többet az előírtnál. A sikeren felbuzdulva egy­más után jelentkeztek a szo­cialista brigádok újabb fel­ajánlásokkal. A IV. negyed­év első napján már megszü­letett a dolgozók közös elha­tározása — novemberben kongresszusi hónapot tarta­nak és az év végéig a ter­ven felül felajánlott 2 300 tonna kőolaj helyett 3000 ton­nát hoznak felszínre. — Halló! Mezőgazdasági Gépjavító Vállalat? — Igen, Ambrus igazgató beszél. — Érdeklődnénk, hogyan végződött a harmadik ne­gyedév? — Sikeresen. Nemcsak a szerződésben lekötött mező- gazdasági gépek javítását, motorcseréit végeztük el, ha­nem a termelőszövetkezetek gépállomások váratlanul el­romlott gépeit is kivétel nél­kül megjavítottuk. — Köszönjük a felvilágosí­tást, sok sikert a negyedik negyedévhez. * A Tisza Bútorgyár 100 szá­zalékra teljesítette tervét. A Vili. pártkongresszus tiszteletére A MÁV Szolnoki Fűtőház dolgozóinak szocialista ver­senye kimagasló eredmé­nyéket hozott. A mozdonyszemélyzet a tervezettnél 4,5 százalékkal több szenet takarított meg, ugyanakkor menetrendszerj­en túlsúlyos vonatokat to­vábbítanak. Ez havi tíz, kettőezer tonnás vonat ener­giaszükségletének megtakarí­tását jelenti. A kocsijavítóműhely a fékfővizsgáknál felajánlott 7 százalékos túlteljesítés he­lyett 31,9 százalékkal szár­nyalta túl előirányzatát. A forgalomból kivont, de még . felújítható alkatrészek rendbehozásával több mint 75 000 forintot takarítottak meg. A műszaki hibából adódó vonatkésések számát 0,05 százalékkal csökkentették. A szocialista brigádok kö­zül az okleveles Danajka- brigád végzett kimagaslóan jó munkát. A Szolnoki Fűtőhöz szakszervezeti bizottsága Megkezdték a „Kati” kony- hagaxnitúrák gyártását is. A kenderpozdorjalapból készü­lő pasztellszínű konyhagar­nitúrák első tíz példányát e héten átadják a kereskede­lemnek és 2 530 forintos fo­gyasztói áron kaphatók lesz­nek a szolnoki bútorüzletek­ben. A bolyi vetőmaggyár A több mint 20 000 holdas , | Sátorhely-Bolyi Állami Gaz­daságban javában zajlik a kukorica-törés, raktározás, illetve a hibrid-vetőmag elő­készítése. Ez évben 6200 hol­don termeltek kukoricát, s 2600 holdról takarítják be a vetőmagellátásra szánt hib­rid-fajtákat. A hozamok jobbak a vártnál: az egész termőterület átlagában (má­jusi morzsoltra számítva) körülbelül 30 mázsát ad minden hold. Hibridkukorica vetőmagból — a tervek sze­rint — 450 vagonnyit adnak át részint hazai felhaszná­lásra, részint exportra. Ang­liának Kongros—3 hibridet termeltek az idén, amelyből mintegy 45 vagonnyit szál­lítanak el hamarosan. A leg­jobb magyar hibridekből — a Martonvásári 1-es, a Mar- tonvásári 5-ös és a •Marton­vásári 40-esből Csehszlová­kiának, az NDK-nak és In­diának adnak át nagyobb mennyiséget. (MTI)----MA:----­0 ol dal A VII. pártkongresszus határozatainak teljesítéséről ★ A jól gazdálkodó tsz-ek sorába lép a tiszaderzsi Kossuth Hl oldal Vasárnapi sporteredmények oldal Városismertető séták Szolnokon oldal A nagyvilág hírei Karambolozott a részeg sofőr Lehe féltonna forgáccsal több ? Csak álltam és néztem. Teljesen lenyűgözött a hatal­mas gépkolosszus és irányí­tójának harmóniája. A ma­rós két kezébe fogta a fél- négyzetméter nagyságú, le- fel mozgatható műszerfalat. Ujjad fürgén siklottak a szí­nes gombokon. Egy-egy gon­dolatátvitelnél piros és zöld villanyszemek villogtak ma­rósunk feszülten figyelő ar­cába. Egyszer csak ösztönösen megfordultam, mert éreztem, hogy valaki közvetlenül mellettem áll és engem fi­gyel. Középkorú, hízásnak indult, erősen kopaszodó, kékköpenyes férfi volt. Né­zett' és' mosolygott. Munka­köpenyének felső zsebéből logarléc kandikált elő. Mérnökember, vagy leg­alábbis technikus — ötlött Nyolcvan forint értékű társadalmi munka lakosonként Teljesítette ezévi községfejlesztési tervét /ászjákóhalma Jászjákőhalma a megyé­ben elsőnek teljesítette 1962. évi községfejlesztési tervét. Az elért eredményre nem nehéz magyarázatot találni. A községi tanács megtalálta a módját, hogyan lehet a la­kossággal együtt dolgozni a közös ügy, a falu fejlesztése, csinosítása érdekében, A számok minden szónál ékesebben beszélnek. A köz­ség négyezer lelket számlál. A felnőtt lakosságot figye­lembe véve, eddig átlag nyolcvan forint értékű tár­sadalmi munkát végeztek. Nyolc hónap alatt összesen 320 000 forint értékű társa­dalmi hozzájárulással segí­tették elő a falu lakói a ki­tűzött célok megvalósítását. Ha szétnézünk a község­ben. mindenütt nyoma van a nagy igyekezetnek, A három évvel ezelőtt felállított hid- roglobus segítségével bőví­tették a vízvezetékhálózatot. Űjabb hét utca lakói szaba­dultak meg attól a' gondtól, hogy messzire gyalogoljanak jó ivóvízért. Ma már tizen­két kilométer hosszúságú vízhálózat kígyózik a község területén. A kedvező lehető­séget sokan ki Is használják. Egyre-másra fürdőszobákat építenek a régi házak mellé, az új családi otthonok pedig már összkomfortosak. Az őszi, esős idő beálltával Jákóhalmán bokáig érő sár­ban gyalogoltak az emberek. „Építsünk mindenütt jár­dát!” — adta ki a jelszót a helyi tanács. A helyes kezde­ményezésnek kilométerekben mérhető a visszhangja, Eb­ben az évben a tervezett négyszáz négyzetméter he­lyett háromezerkétszáz négy­zetméter, egy méter szélessé­gű betonjárdát fektettek le a falu lakói. Rekordot értünk el az idén — lelkendezett a vb-tit- kár. — Nyolcvan olyan ut­cánk van, ahol az úttest egyik oldalán már elkészült a betonjárda, de ez még nem minden, a másik oldal még hátra van. Nyolc-tíz ut­cában már ezt a munkát vé­gezzük, A falu egyik legszebb he­lyén fekvő sportpályán friss mészszagú épület húzódik. Ez a huszonhét, méter hosszú és négy méter széles épület teljesen társadalmi munkában készült. Itt kapott helyet két csapat számára alkalmas öltöző, mosdó és fürdő. A fürdőben villany- bojlert. szereltek fel. A sport- felszereléseknek raktárhelyi­séget létesítettek. S, hogy a jászjákóhalmai- aknak mennyire szívügyük a sport, bizonyítja az, hogy a sportpálya két oldalán már elkészült a betonoszlopokra erősített drótkerítés és rö­videsen megkezdik a salak futópálya építését is. „A virágok faluja” — így is nevezhetnénk ezt a jászsági községet. Az elmúlt évben a tervezettnek ötszörösét, öt­száz négyzetméternyi parkot létesítettek és hétezerhatszáz facsemetét ültettek el, A község egyik elhanyagolt teréből gyermekjátszótér lett, mondani sem kell, hogy rendbehozták, Jászjákőhalma a2 ezévi 611 000 forintos községfej­lesztési tervét teljesítette. A tanácsházán ezekben a na­pokban már a jövőévi tervek elkészítésén dolgoznak. A pártkongresszus tiszteletére célul tűzték ki. hogy minden lakos ebben az évben száz forint értékű társadalmi munkával segíti Jászjákó- halma szépítését, (E, S.) eszembe. Közelebb lépett és megszólított. — Érdekli a gép műkö­dése? — Nagyon érdekel, nagy­szerű látvány —■ válaszol­tam. így kezdődött barátságom Rékasi Ferenc forgácsoló szaktechnikussal. A bemu­tatkozást követő félórában aztán volt mit hallgatnom a WD/200-as vándortprnyos horizontál fúró- és marógép­ről. Az országban lévő két példány, közül az egyik itt található a jászberényi Ap­rítógépgyárban. Megmutatta a gép izmát, a hatalmas, 45 kilowattos .ilJanymotort, a két óriási vásszékrénybe zárt belső szerveket, a gép épségére őrködő rengeteg elektron­csövet és azt a sok-sok ki­mondhatatlan nevű és_ alakú zümmögő és kattogó éber testőrt, melyek a gépfeje­delem uralkodói munkáját biztosították. A működés legkisebb rész­letedre is kiterjedő érdeklő­désemet látva még jobban elemébe jött. — Szégyellem, amit mi csinálunk e géppel — mon­dotta. — Tudja, hogy ez nem igazi marás? Ez csik- landozás, kérem. Csiklandoz­zuk az anyagot, nem pedig marjuk. Látta volna Jozef Haurt. — Az kicsoda? — Az a csehszlovák sze­relő, aki a gépet összesze­relés után kipróbálta. Feled­hetetlen látvány volt. Ke­zébe vette a műszerfalat és dolgozni kezdett. Nem nézett az sem jobbra, sem balra, nem figyelte a kést sem, csak a mutatókat. A lámpá­kat nézte és a gombokat nyomkodta. Félóra múlva nem lehetett megmaradni a nagy hőségtől a gép közelé­ben. A több mázsás tüzes forgács füstjéből mint egy garabonciás diák vált ki a barátunk. — Maguknak nem megy ez? — Egyelőre még nem. Nincs hozzá megfelelő szer­számunk. Ugyanis a cseh­szlovákok csak gépet adtak, maró szerszámokat nem. — És amivel a gép most dolgozik? — Azt már mi csináltuk, Ketten Zvara Lajossal, ö is forgácsoló szaktechnikus és közvetlen főnököm, főme- chaníkus és a TMK vezetője. Rövidesen két szakember magyarázatának pergőtüzé­be kerültem. A fő téma a szerszám, a több fogóból ál­ló marókés volt. A jelenlegi nem megfelelő, — magyaráz­ták egyszerre. Ezzel nem tudják elérni a csehek ered­ményét. — Egy tonna forgácsot termelnek ezzel a géppel egy óra alatt. Hol vagyunk mi ettől? — húzta el a száját Rékasi Ferenc. — Ha ez sikerül Ferikém — emelt fel az asztalról egy öntött "és a vidia lapkák ré­szére megmunkált szerszá­mot Zvara. Aztán rögtön felém for­dulva meséli: .— Félévi munkánk fek­szik benne. Feri látott egy külföldi szerszámot az ipari vásáron. Elhatároztuk, készí­tünk egy hozzá hasonlót. Rengeteget dolgoztunk rajta, Csináltuk mi gittből, agyag­ból, rajzoltuk így is, úgy is, míg végre sikerült. Ha be­válik, egy nagyszabású ipar­ági bemutatót rendezünk forgácsoló szakemberek ré­szére. — Ügy számítjuk, hogy ez a szerszám csak egyhatodá- ba kerül az előzőnek, mégis háromszoros élettartama tesz — mondta Rékasi. — Az előzőért négy-négyezer fo­rint újítási díjat kaptunk. Nem tudom ez mennyit fog hozni, a termelékenység nö­velésében mindenesetre so­kat várunk az új szerszám­tól. — A forgácsolási idő csök­kentésével az egyéb munkák elvégzésére több időt lehetne fordítani, ami feltétlenül minőségjavulást eredményez­ne. Érdeklődéssel hallgattam a forgácsoló szakma két megszállottját, de mielőtt elváltunk volna, Zvara La­jos megfogta a karom és a kollégája felé bökve nagy komolyan megkérdezte: — Tudja-e, hogy kivel be­szélt? — Hogyne tudnám — fe­leltem. — Rékasi elvtára forgácsoló szaktechnikus. — Most már igen — ne­vetett és barátjához fordul­va mondta. — Feri, most te ne hallgass ide. — Tíz évvel ezelőtt, mikor Rékasi Feri segédmunkás­ként az üzembe került, fű­szeres segéd volt, — mon­dotta. — ugye fejlődött va­lamit? « Bognár János Tíz éves szövetkezet Kép szöveg nélkül Szombaton délután ünne­pelte tíz éves fennállását a karcagi háziipari szövetkezet. Az ünnepségen megjelent dr. Pilis Pálné a HISZÖV orszá­gos elnöke, Kisugor Sándor i HISZÖV népművészeti fő­osztályának vezetője, Bordás László a megyei KISZÖV el­nöke és Erdős József az JOKISZ elnöke. Csala Jánosné üdvözlő és megnyitó szavai után Mol­nár Jánosné méltatta a -kö­vetkezet tíz év alatt végzett munkáját. Elmondta, hogy ma a szövetkezet készítmé­nyei már Európa-szerte Is­mertek, s hogy a kezdeti kétezer forintos éves forgal­mukat mintegy három mil­lió forintra fejlesztették. VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! SZOLNOK M Í m M XIII. évfolyam, 230. szám. Ara: 50 fillér 1962. október 2- kedd.

Next

/
Oldalképek
Tartalom