Szolnok Megyei Néplap, 1962. február (13. évfolyam, 26-49. szám)

1962-02-18 / 41. szám

1962. február 18. «MINŐK MEGYEI NÉPLAP 3 Befejezte munkáját az országgyűlés $ 5 Gáspár e’vtárs felszólalása az országgyűlés péntek délutáni •• B r r illésén sítja. A négyhengeres moto­rokból egyébként terveink szerint 1965-ig 4700-at gyár­tunk, így az Ikarus dolgozói a hosszúlejáratú szerződés­ben vállalt kötelezettségeik­nek is eleget tehetnek. — — Az alkatrész ellátás ja­vítására a Kohó- és Gépipari Minisztérium már több in- tézkeiést tett. A Csepel Vas- és Fémművekben alapanyag- gyártó üzemet rendeztek be, s a második ötéves terv idő­szakában kb. 200—250 millió forint áll rendelkezésre a szí­nesfémkohászat — tehát az alkatrészekhez szükséges anyag termelésének fejlesz­tésére. Szombathelyen alkat­részgyártó üzemet létesítet­tünk, s további beruházások­kal növeljük a Remix Alkat­részgyár termelését. Bővít­jük a híradástechnikai anya­gok gvártását is és ezenkívül körülbelül egymilliárd forin­tot költünk a gépgyártás köz­ponti alkatrész-üzemeinek létrehozására. Ebből az ösz- szegből mintegy 350—400 millió forint jut az elektro­mos alkatrészeket előállító vállalatok fejlesztésére. A kohó- és gépipari mi­niszter válaszát Mázi József képviselő és a2 országgyűlés elfogadta. Gyimóthy Dénes Veszprém megyei képviselőnek a gyom­irtó vegyszerekkel kapcsola­tos interpellációjára Czottner Sándor nehézipari miniszter válaszolt. Válaszát a képviselő és az országgyűlés elfogadta. Csornai Károly képviselő szintén a nehézipari minisz­terhez intézett kérdést: — Milyen lehetőségek van­nak a Péti Nitrogénművek műtrágyatermelésének növe­lésére, a gyár bővítésére? Czottner Sándor az inter­pellációra válaszolva elmond­ta, hogy az elmúlt években jelentősen fejlesztettük a nitrogén- és a szuperfoszfát- műtrágyagyárakat A kazinc­barcikai műtrágyagyárat bő­vítjük. A tiszapalkonyai mű­trágyagyár építésére 2,7 mil­liárd forintot költ népgazda­ságunk — ez hazánk legna­gyobb üzeme lesz. Napiren­den szerepel a péti gyár bő­vítése is, erre a szakembe­rek már három különböző tervezetet dolgoztak ki — fi­gyelembe véve, hogy a lig­nit, vagy a földgázkészleteket használjuk-e fel a jövőben műtrágya előállításához. Hoz­zá kell tennem azonban, hogy mivel a bővítés ennek kap­csán a gázvezetékek építése is igen nagy összegeket igé­nyel. nem tudjuk a gyár fej­lesztését rövid időn belül megvalósítani. Az interpellációra adott választ Csornai Károly kép­viselő és az arszággyűiés el­fogadta. 00-en kos gázt Rezső építésügyi miniszter­hez intézett kérdést: — Több tervező túlzott biztonságra törekszik, s má­sok olyan megoldásokat dí­szítéseket alkalmaznak, ame­lyek a. használhatóságot sem­mivel sem javítják, de lé­nyegesen megnövelik a költ­ségeket. Akadnak tervezők, akik a hazainál jobban ked­velik a külföldi anyagokat, építkezési elemeket ezzel drágítják az építkezéseket. A tervezők ugyanis ma még nincsenek kellőképpen érde­kelve abban hogy csökkent­sék a beruházások költségeit. Ezért javaslom — mondta a képviselő —, hogy az épüle­tek tervezésénél új premizá­lási módszert vezessenek be: a tervezők prémiumát az határozza me£, hogy mennyit takarítanak meg az Országos Tervhivatalban meghatározott irányárakból Az építésügyi minisztertől azt kérdezem: van-e lehető­séé a javaslat meevalósitásá­ra, vagy más hasonló mód­szer kidolgozására? Trautmann Rezső építés ügyi miniszter vála el­mondotta: egyetért Oláh György indítványával. Hoz­zátette: az újfajta ösztönzési módszert azonban csak ak­kor vezethetik be, ha mind az előirányzatokat, mind a megtakarítást reálisan mérni tudják. Eddig még csak a lakásépítkezésekre dolgoztak ki kötelező erejű költségmu­tatót. Hamarosan bevezetni a kulturális, egészségügyi és szociális, valamint egyéb be­ruházások építési költségmu­tatóit is, s még az idén sor kerül további költségmutatók kidolgozására is. Mindezek eredményeként — előreláthatólag jövőre — a kormány elé terjeszthetik a megbízható mérésen alapuló anyagi ösztönzési javaslatot a jelenleginél hatékonyabb premizálási formák bevezeté­sére. A miniszter a továbbiak­ban hangsúlyozta: a kétség­telenül meglevő hiányossá­gok mellett is megállapítha­tó, hogy a régebbiekhez ké­pest sokat változott a hely zet. Egészséges vonások je­lentkeznek a tervezők nagy részének szemléletében. Mér­téktartóan választják meg az építési anyagokat, típuster­vek kidolgozásával is csök­kentik a költségeket. Erköl­csileg is felelősnek érzik ma­gukat a nagyszabású lakás- építési Programm megvalósí­tásáért. Az interpelláló képviselő és az országgyűlés elfogadta a2 építésügyi miniszter vála­szát. Gaál Antal Szolnok megyei képviselő — előzőleg írásban is beadott — interpellációjá­ban egy ü2em raktározási problémáját tette szóvá. Incze Jenő külkereskedel­mi miniszter hivatalos kül­földi útja miatt felolvasták írásban adott válaszát az in­terpellációra. Gaál Antal és az ország- gyűlés a választ elfogadta. * Az országgyűlés ülésszakát "Rónai Sándor zárta be. UVITD Taraczi idényre készüllek a tiszai halászok A szolnoki Felszabadulás Halászati Termelőszövetkezet tagjai megkezdték a felké­szülést a tavaszi és nyári ha­lász idényre. Kötik a háló­kat, javítják a szerszámo­kat és gondosan rendbehoz­zák a motoros vízijárműve­ket. Ebben az évben már nagyrészt motorizált halász- brigádok járják majd a nagykiterjedésű halászterü­letet. Amint a2 időjárás en­gedi a tavalyi mennyiségnek háromszorosát, — 200 mázsa pontyivadékot helyeznek ki a holtágakba. A negyven— negyvenöt dekás ivadékokból már az idén egy kiló húsz — egy kiló negyven dekás pél­dányokat visznek majd piac­ra. A pontyokkal egyidőben 300 süllőfészket telepítenek és tízezer harcsaivadékot he­lyeznek ki. A tervszerűen gazdálkodó szövetkezet tag­jai a múlt évben 1200 mázsa halat adtak közfogyasztásra. Ebben az évben a múlt évi­nél kétszáz mázsával több hal „kiemelését” tervezték* (Folytatás az 1-só oldalról) gyei képviselő hangsúlyozta, hogy a költségvetési tervja­vaslat összeállítói kellő gon­dot fordítottak a. mezőgazda­ság további fejlesztésére, dol­gozó parasztságunk életszín­vonalának növeléséi A költségvetést elfogadta és elfogadásra ajánlotta. Pál János, Csongrád me­gye képviselője a költségve­tés kereskedelmi előirányza­tairól beszélt, majd hangsú­lyozta: a kereskedelem külö­nösen fontos feladatának te­kinti a dolgozó asszonyok második műszakjának köny- nyítését, a gyorsan elkészít­hető ételek, félkész ételek forgalmának, növelését. 1962- ben igyekszünk enyhíteni a raktározási gondokon is. A raktárterület tizenháromezer négyzetméterrel nő. Enterpeilációl Berki Mihályné képviselő szóvátette: a lakosság gyak­ran panaszolja, hogy hiány­zanak egyes apró iparcikkek, alkatrészek — például kerék­párlánc, villamossági és víz­vezetékszerelési anyagok, — műanyag, tankönyv- és füzet­A hiánycikke Tausz János belkereske­delmi miniszter elmondotta, hogy ma már a tartós fo­gyasztási cikkek gyártásával egyidőben gondoskodnak az alkatrész-utánpótlásról is. A múlt évben, kísérletképpen, több megyében nyitottak — úgynevezett ezer aprócikk üzleteket, s ezeknek hálóza­tát az idén továbbfejlesztik. A miniszter a továbbiakban elmondotta: a hiányosságok felszámolására felhasználják az anyagi ösztönzést is. A vállalatokat néhány számuk­ra kevésbé „kifizetődő”' ter­mék gyártására ösztönzik. Már sikerült megszüntetni 120 aprócikk hiányát. A bol­tok alkalmazottait is érdé-! érdekeltté tették az aprócik­kek értékesítésében. Lehető­vé vált, hogy a belkereskede­lem egyes kisebb árucikke­ket a helyiiparral készíttes­sen el. Tausz János többek között azt is megemlítette, hogy nem minden hiánycikk —! hiánycikk. Előfordul, hogy egy-egy készítményből meg­felelő készlet áll rendelke­zésre, ugyanakkor a rende­lés, az elosztás, vágy a szál­lítás hiányosságai miatt a vásárlók hiába keresik. Ilyen termék például a kétlapos villanyfőző is, amelynek hiá­nyát uevancsak S2óvátette Berki Mihályné. A miniszter bejelentette, hogy Borsod mewében megvizsgáltatja az interpellációban szóvátett aprócikkek hiányának okát. A belkereskedelmi mi­niszter válaszát mind az in­terpelláló képviselő, mind az országgyűlés elfogadta. Ligeti László képviselő a főváros fejlesztési terveiben szereplő új nagyáruház épí­tésének elhúzódása miatt in­terpellált a belkereskedelmi miniszterhez. A belkereskedelmi minisz­ter válaszát Ligeti László és: ? országgyűlés jóváhagyólag: tudomásul vette. Dr. Ábrányi István Heves meg vei képviselő interpellá­ciójában arra hívta fel a fi­gyelmet, hogy a községi mű­velődési házakat, otthonokat az év nagy részében nem használják ki kellően a köz­ségek vezetői, ugyanakkor nem járulnak hozzá ahhoz, hogy a moziüzemi vállalat filmvetítésre vegye igénybe a helyiséget. Az elnöklő Rónai Sándor beielentette, hogy Ilku Pál művelődésügyi miniszter be­tegsége miatt nem vehetett részt az ülésen, ezért a2 or­szággyűlés ügyrendje értel­mében harminc napon belül írásban ad választ az inter­pellációra. A következő interpelláló Máai József budapesti kép­Megyém választói kérik, hogy az eddiginél több anód- telep és zseblámpádéin ke­rüljön forgalomba, javasol­ták továbbá, hogy kisebb és olcsóbb hűtőszekrényt is gyártsanak, mert ezeket na­gyon szívesen vásárolnák vá­roson és falun egyaránt — mondotta. A költségvetést elfogadta és elfogadásra ajánlotta. Több hozzászóló a költség- vetéshez nem jelentkezett.! Rónai Sándor elnök a vitát lezárta, majd Nyers Rezső pénzügyminiszter válaszolt j az elhangzott észrevételekre. * Az elnök ezután szavazást: rendelt el. Az országgyűlés 82 1982. j évi állami költségvetésről szóló törvényjavaslatot ál­talánosságban és részletei­ben egyhangúlag elfogadta. f borító — illetve nincs meg-: felelő választék. A képviselő- ; nő megkérdezte a belkeres-1 kedelmi minisztertől: a hiá­nyosságok megszüntetésére milyen intézkedéseket hoz­tak, illetve terveznek. krőí viselő Csergő János kohó- és gépipari miniszterhez intéz­te kérdését: — Az Ikarus-gyár dolgozói megbíztak azzal, hogy hív­jam fel a figyelmet, hogy az újtípusú autóbuszok sorozat- gyártásának megkezdését — megfelelő teljesítményű mo­torok hiánya gátolja. Milyen intézkedéseket terveznek az igény kielégítésére? Az alkatrész- ellátás A Képviselő következő in­terpellációjában az elektro-; mos berendezések alkatrész: hiányát tette szóvá. Csergő j János kohó- és gépipari mi- j niszter válaszában rámuta-' tott: — A járműfejlesztési inté-' sei már kidolgozta egy hat-! hengeres, 180 lóerős, továb­bá egy négyhengeres, 120 ló­erős motor konstrukcióját. A motorok az előírt prőbauta- kat megtették, s így 1963-ban a 180 lóerős motorokból 250: darabot gyárt iparunk és í megszervezi a sorozatgyár-; tást is. Ez mintegy 250 millió; forintos beruházást igényel, j E jelentős tétel szerepel öt­éves tervünkben, tehát nem szükséges terven felüli beru­házás. Az Ikarus-gyár részé­re szükséges nagyteljesítmé­nyű motorokat iparunk 1962-; tői megfelelő számban bizto-i Az idén 20.0i kapnak palac Tóth István Borsod megyei képviselő interpellációjában » megye propán-bután gáz- tál való jobb ellátását sür­gette. Czottner Sándor részletesen válaszolt a szóvátett problé­mára, majd elmondta, hogy a ehetőségekhez mérten növe- Ik a propán-butángáz for­galmát. Az idén 20 000 fo­gyasztót kapcsolnak be a gáz­fogyasztásba, ehhez 40 000 nalack szükséges — s ha a ’ázpalackok termelése lehe- :ővé teszi, még tovább javít- lák az ellátást Válaszát az interpelláló •topviselő és az országgyűlés elfogadta. Oláh Győröm Szolnok me­lyed képviselő Trautmann-| Tisztelt Országgyűlési ÍJ Kedves Elvtársak! Képvise­♦ lőtársaim! . *■ | A benyújtott törvényjavas- latból, Nyers elvtárs expozé­ig jából és Molnár elvtárs elő­adói beszédéből megítélésem 1 szerint két fontos következ- ' tetést vonhatunk le. Először: ♦ az 1962-es költségvetésben a \ kiadási és a bevételi fő ösz­♦ szegek egyensúlyban van-j i nak, vagyis az ország pénz- , < ügyi mérlegének egyensúlya, i biztosított. Ez igen lényeges. ♦ A másik: a költségvetés biz­tosítja a forradalmi munkás- l paraszt kormány gazdaság- | politikájának továbbvitelé- ;hez, közelebbről az idei terv, »teljesítéséhez szükséges anya-' <gi eszközöké' ♦ Az előterjesztett törvény- I javaslat szerint — mint is­ii meretes — a beruházásra j szánt összeg 44.3 százalékát f az ipar kapja. A költségve-, tés tehát biztosítja a2 ipar ! I további fejlődését. Lehetővé % teszi, hogy ♦ a tavalyról áthúzódott több | mint 180 beruházást e^hen » az évben befejezzük. ♦ * Nem sorolom fel valameny­* nyit, csupán néhány jelentő­sebbet említek meg: befejez­. zük az Ajkai Hőerőmű bőví­tését, a Barátság Kőolajve- fzeték magyar szakaszának »építését, a Csepeli Csőgyár «építését és sok más, nagyon * fontos ipari objektumot. A * rendelkezésre álló beruhá­zási összegből ebben az év­ben újabb hatvan ipari ob­; jektum építését kezdjük meg. * A költségvetés tehát megfe- I lelő pénzügyi biztosítékot »nyújt a termelőerők további növekedéséhez. A beruházá- t sokból egyre nagyobb rész » jut a gépekre, a műszaki »színvonal növelésére, — az »üzemek korszerűsítésére, — »ugyanakkor csökken az új «ipari épületekre fordított . összeg, s ez megfelel ötéves | tervünk, gazdaságpolitikánk ‘általános céljainak. J Folytatjuk az ipar szerke- t zetl átalakítását is. : A szocialista ipar termelése | ebben a2 évben 8 százalék­okat növekszik. Egyes fontos, J kiemelt iparágakban a2on­Í ban ennél gyorsabb ütemű emelkedéssel számolunk: a «vegyiparban például több ’mint 15 százalékkal, a villa­mosgépgyártásban pedig 11.1 százalékkal lesz magasabb s termelés a tavalyinál. A beruházási összeg 17 A százalékát a mezőgazdaság kapja. A költségvetés kere­tében az állam jelentős mér­tékben segíti a mezőgazdasá­gi beruházásokat. 1938-ban a magyar mező- gazdaság egy holdon mind­össze 7,5 kilogramm műtrá­gyát használt fel. A Bécs- ben és Münchenben székelő gyászvitézek szerint ez volt a magyar mezőgazdaság „vi­rágkora”. Bár anyagi lehető­ségeink egyáltalán nem vég­telenek, a hajdani „virágkor” 7,5 kilójával szemben ebben az évben már 120 kiló mű­trágya Jut egy katasztrális holdra. Sokra képes a szocialista alapokra helyezett magyar mezőgazdaság, különösen, ha a szövetkezeti parasztság még egy kicsit javítja a ve­zetést és a munkamorált, s ha még egy kicsivel több műtrágyát és gépet kap. Az idei költségvetés meg­felelő anyagi eszközöket biztosít a közlekedés fej­lesztésére is. A beruházások 9,4 százalékát a közlekedés kapja. A vasút új Diesel- és villamosmoz­donyokat, személykocsikat, tehervagonokat kap. A költségvetési kiadások mintegy 27 százaléka az egészségügyi, a szociális és a kulturális igények fokozot­tabb kielégítését szolgálja. Más szóval: a lakosság ilyen­irányú igényeit — ha nem is minden tekintetben, de egy­re jobban — ki tudjuk elé­gíteni. Tisztelt Országgyűlés! Is­meretes, hogy a lakosság fo­gyasztási alapja ebben az évben 4 százalékkal, a bér­ből és fizetésből élők reáljö­vedelme 2,5 százalékkal, a parasztság fogyasztásának reálértéke szintén 2,5 száza­lékkal növekszik. Az 1962-es költségvetés fő- arányai feltétlenül jók. Ez a költségvetés reális alapokon nyugszik; a nemzeti jövede­lem lehetséges emelésére ala­pozva irányozza elő a lakos­ság jólétének emelkedését, a népgazdaság fejlesztését szol­gáló összegeket. Továbbiakban Gáspár Sán­dor hangsúlyozta: a helyes arányok kialakítása a nép­gazdaság alapvető kérdése. Mostani gazdaságpolitikán k . legnagyobb ereje éppen ab­ban van, hogy számol a re­alitásokkal. Fejlődésünk ál­talában tervszerű, gazdaság- politikánkban nincsenek in­gadozások. A főarányok he­lyes megállapítása jellemzi az idei költségvetést is Ezért azt a párt helyesnek, jónak tartja. Ezután arról beszélt Gás­pár Sándor, hogy 1962-ben [ meg tudjuk gyorsítani a fejlődést. 1982-ben már a gazdasági élet minden terüle­tén az eddiginél sokkal job­ban ki tudjuk használni a szo­cialista termelési viszonyok­ból fakadó lehetőségeket, hi­szen már a mezőgazdaság is szocialista talajra került. Ha ebben az évben még to­vább javítjuk a szervező munkát a termelési viszo- ; nyokban rejlő lehetőségek jobb kihasználásával gyor­síthatjuk az előrehaladás i tempóját. Az üzemek, a vállalatok önállóságát tovább kell nö­velni. Ugyanakkor töreked­ni kell arra, hogy a2 eddi­ginél jobban érvényt szerez­zünk minden munkahelyen a népgazdaság érdekeinek. Rámutatott ezután Gáspár Sándor, hogy előrehaladásunknak na­gyon fontos tényezője: a dolgozó tömegek aktivitása Mindenféle szép elképzelés papíron marad. Ha a dolgo­zó tömegek nem teszik ma­gukévá és nem támogatják. Tavalyi sikereink egyik fő forrása a néptömegek támo­gatásának fokozódása. A tö­megek bizalma qlyan dolog, érríit nem lehet előírássze­rűén „megrendelni". A ma­gyar nép most támogatja a nárt és a kormány politiká­ját, mert látja e politika he­lyességét, mert jók a felté­telek a további előrehala­dáshoz. Helyesek és konk­rétak a célok, amelyek vég­rehajtására a legszélesebb dolgozó rétegeket lehet moz­gósítani. A jövőben Is él­nünk kell gazdaságpoliti­kánk végrehajtásának e fon­tos emelőjével: a néptöme­gek aktivitásával Befejezésül hangsúlyozta: az 1962. évi költségvetés an­nak fő aránya és előirányza­ta jó. ezért a Magyar Szoci­alista Munkáspárt Központi Bizottsága és a magam ne­vében a költségvetést elfo­gadom. (Ho-szantartó taps).

Next

/
Oldalképek
Tartalom