Szolnok Megyei Néplap, 1962. február (13. évfolyam, 26-49. szám)

1962-02-01 / 26. szám

A Geiger-Müller féle cső kezeléséből vizsgázik Kiss Er­zsébet és Barta Piroska, az Egri Állami Pedagógiai Főis­kola ni. éves hallgatója Darvas Andor tanszékvezető tanárnál. (MTI Foto—Birg és Árpád felv.) Meghiúsult 'i* OAS merénylete Thorez elTtárs ellen Párizs (TASZSZ). — A Francia Kommunista Párt az alábbi közleményt adta ki: Január 29-ről 30-ra virra­dó éjszaka az OAS-hoz tar­tozó fasiszták egyik csoport­ja megpróbált behatolni Mau­rice Thorez elvtársnak, a párt főtitkárának házába, Ba- zinvilleben (Seine et Oise me­gye). — A pártőrség erélyes közbelépése megakadályozta a banditákat a merénylet végrehajtásában. A banditák futásban kerestek menedéket, I§mét sokezer fiatal kapja meg az ISZM jelvényt Megkezdődtek az ünnepélyes jelvény kiosztó gyűlések Nemrég fejeződött be a KISZ-tagok összeírása, s máris újabb esemény szín­foltja gazdagítja a kiszesek életét. Megkezdődtek az ün­nepélyes gyűlések, amelyeken átadják az ISZM-jelvényt azoknak a fiataloknak, akik 1961-ben eleget tettek a mozgalom követelményeinek. Megyénkben hány fiatal Vett részt az ifjúság a Szocia­lizmusért mozgalomban? Ez volt az első kérdés, amelyre választ kértünk Molnár György elvtárstól, a KISZ megyei bizottságának titká­rától, — Ä Szolnok megyei fia­talok közül tavaly huszon- négyezerhétszázan vállalták a mozgalom követelményei­nek teljesítését. Többségük­ben — húszezeregyszázan — KISZ-tagok. Most az a cé­lunk, hogy ezévben a közel huszonháromezer KISZ-tag részese legyen e mozga­lomnak, amely az életre, a szocializmus építésére készí­ti fel az ifjúságot, s jelen­tősen hozzájárul a szocia­lista embertípus kialakításá­hoz. A szocializmus azonban nemcsak a KISZ-tagoknak épül, hanem népünknek, az egész ifjúságnak. Ezért tart­juk fontosnak, hogy az ifjú­sági szervezeten kívüli fia­talok többségét is bekapcsol­juk e mozgalomba. A KISZ- tagokra vár a feladat, hogy barátaikkal, ismerőseikkel beszélgessenek az ISZM je­lentőségéről, céljáról, felkelt­sék érdeklődésüket és ser­kentsék őket az abban való részvételre. Hányán kapják meg a jelvényt? —,Ezt pontosan csak a já­rási, városi KISZ bizottsá­gok összesítőinek érkezése után tudjuk meg. Annyit azonban már most is tu­dunk, hogy a Tisza Cipő­gyárban 800—900, a kun­szentmártoni járásban 1263, Kisújszálláson mintegy 700 fiatal lesz birtokosa a jel­vénynek. Említhetjük a jász- alsószentgyörgyi Petőfi Tsz-t, ahol 117 fiatalból 101 mind a négy követelménynek ele­get tett. Hasonlóan jó ered­ményt értek el a Törökszent­miklósi . Baromfifeldolgozó Vállalat, valamint a Jászkis- éri Gépállomás fiataljai is. Az eddigi tapasztalatunk az, hogy a munka és a tanulás követelményének teljesítése sikerült a legjobban. Tavaly az üzemi ifjak közül' négv és félezer vett részt munka­versenyben, a szocialista munkabrigád címet- húsz if­júsági brigád szerezte meg. öt és félezer fiatal kapcso­lódott be a mezőgazdaságban szervezett különböző terme­lési mozgalmakba és szocia­lista munkaversenybe, ezen­kívül többezer fiatal végzett társadalmi munkát. — A tanulás feltételének teljesítését tükrözi az 1960— 61-es KISZ-oktatás, amely­ben tizenháromezerkétszáz fiatal vett részt. Közel két­ezren a pártoktatás tanfo­lyamain gyarapították poli­tikai tudásukat. A szakmai továbbképzésen, a különböző szaktanfolyamokon három- ezernyolcszázan tanultak. — Az eredmények mellett a hibákról is szólni kell. Me- gyeszerte tapasztaljuk, hogy az ISZM kultúr- és sport­követelményeit csak részben teljesítették. Sok helyen nem tudják, mit is tegyenek, pe­dig a kultúrotthon-igazgatók és sportköri vezetők segítsé­gével szinte mindenütt lehet változtatni ezen a helyzeten. Példa erre a József Attila olvasómozgalom tavalyi ered­ménye, amelyhez a könyvtá­rosok jó munkája is hozzá­járult. Több helyen szervez­tek könyvankétot, elbeszél­gettek a fiatalokkal egv-egy mű -tartalmáról, felhívták a figyelmüket, hogy a rendsze­res olvasással is teljesíthetik az ISZM egyik pontját. A KISZ szervezetek és a könyv­tárosok fáradozásának ered­ményeként tavaly már kö­zel háromezer résztvevője volt a Józáeí Attila olvasó­mozgalomnak. *— Mit várnak a jelvényki­osztó gyűlésektől? — Elsősorban azt, hogy méginkább felkeltse a fiata­lok érdeklődését a mozga­lom iránt. KISZ szervezete­ink már a tagösszeírást is felhasználták az ISZM nép­szerűsítésére, s ennek ered­ményeként eddig mintegy tizenkileneezer KISZ-tag vál­lalkozott a mozgalom máso­dik évi követelményeinek teljesítésére. A jelvénykiosz- tó ünnepélyes gyűlésekre KISZ-en kívüli fiúkat,-lányo­kat is meghívunk, hiszen el­sősorban az ő jelentkezésük­kel érhetjük el, hogy újabb ezrekkel gyarapodjon a moz­galom résztvevőinek száma. Nemcsak a jelvénykiosztó gyűléseken, hanem más al­kalmakat is felhasználva, is­mertetjük, hogy a Ságvári Endre kulturális szemle meg­rendezése — melyre eddig már több mint tizenhatez­ren jelentkeztek — lehető­séget nyújt az ISZM kultu­rális követelményének telje­sítésére. Az ifjúsági sport bizottság ezévben a VIT je­gyében rendezi meg a kü­lönböző sportversenyeket. — Azok az ifjak, akik ebben részt vesznek, egyúttal már az ISZM sportkövetelményé­nek is eleget tesznek. — Azt tervezzük, hogy már­cius 21-ig minden fiatalnak átadjuk az ISZM-jelvényt, s ezidő alatt a tavalyinál jó­val többezer fiatalt nyerünk meg az „Ifjúság a szocializ­musért” mozgalomnak. r Február 4-ig meghosszabbították a nyúlradászatot Hazánk messzeföldön hí­res vadnevelő ' tájain január 28-án a tilalmi rendelet sze­rint hivatalosan befejeződött a mezei nyúl vadászata. Fá­cánkakast általában január 7-ig, a különösen gazdag fá­cánállománnyal rendelkező Békés, Csongrád, Hajdu-Bi- har és Szolnok megyében pedig január 28-ig lőhették a pompás (tollú vadmadarat. Az országszerte működő va­dásztársaságóknak kereken 20 000 vadásza azonban még nem akasztotta szegre pus­káját; hiszen az 1961—62. évi vadászati idény csak július 31-én zárul. Sőt a nyúl vadá­szatoknak sincs még vége. — Mint Török Sándor, a Ma­gyar Vadászok Országos Szö­vetségének főtitkára tájékoz­tatásul közölte, az ország kü­lönböző vidékein, de főként az Alföldön még néhány na­pig jő nyúlvadászatokat ren­dezhetnek a keményre fa­gyott, sokfelé havas mező­kön. A rendkívül enyhe január eleji és január közepi időjá­rás, a nagy sár miatt ugyanis számos vadásztársaság elma­radt a kilövésre érett „vad- termés” betakarításával, — vagyis nem tudtak annyi nyulat lőni, illetve hálóba fogni, — mint amennyi az adott terület állományában valóban felesleges. Ezért a Földművelésügyi Miniszté­rium rendelkezése alapján a megyei tanácsok, illetve az illetékes megyei vadászati felügyelők február 4-ig enge­délyezhetik nyúira a pótva­dászatokat. Az előzetes jelentések sze­rint körülbelül háromnegyed millióra tehető az eddig le­lőtt és élve elfogott nyulak száma. A zsákmány számba­vétele ugyan országszerte megkezdődött, de a február 4-ig megrendezésre kerülő vadászatok még módosítják a végeredményt. Valószínű­nek látszik, hogy az idei nyúlzsákmány a felszabadu­lás óta a legmagasabb szin­tet éri el. Hasonló eredmény várható a fácánvadászatok összesítéséből is. Tartalék=galléros férfiingek, lezser-vonalú, vastagkőtésű pulóverek és exkluzív angol szövetek a kereskedelem tavaszi újdonságai között Ötven százalékkal több NEVA ing készül mint tavaly A divat- és méteráru ke­reskedelem ezekben a na­pokban kezdte meg az első tavaszi kollekciók szétosztá­sát a fővárosi és a vidéki boltok között. A hagyomá­nyos cikkeken kívül az idén több újdonsággal bővült a választék. A méteráruboltok például többféle színű és mintázatú angol szövetet hoznak forgalomba. A far­sangra sötétebbeket, tavasz­ra pedig világos divatos esz- terházi kockás és aprókock’ás mintázatút ajánlanak. A két­hónapos báli szezon idején igen gazdag választék várja a női vásárlókat is. A közel­múltban az ipar új mintá­zatú selyem és brokát anya­gokat hozott forgalomba. Kí­nai importból exkluzív fém­mel átszőtt selyemszövetek érkeztek. A divatcikk-kereskedelem újvonalú kötöttáru félesé­gekkel bővítette választékát. A tavaszi újdonságok közül a vastag-kötésű pulóverek és kardigánok már meg is érkeztek a boltokba. Mint az illetékesek elmondták, az idén tavasszal a tavalyinál kétszerte több gyafsjújellegű szintetikus anyagból készült pulóver készül. Javul az el­látás jersey kötöttárukból is. A fehérneműboltok a fér­fiaknak is tartogatnak egy tavaszi újdonságot. Rövide­sen kapható lesz a fehér­színű, tartalék galléros férfi­ing. Az igen keresett NEVA ingekből is több kerül a bol­tokba, mint tavaly. Az ipar vállalta, hogy a tavaszi sze­]\yo!c országba exportálják a híres mezőtúri szőnyegeket A mezőtúri szőnyegszö­vők híres szövetkezetének termékeit az idén nyolc kül­földi országba, többek között a Szovjetunióba, Svájcba, Hollandiába. Angliába és az Egyesült Államokba expor­tálják. A2 ügyeskezű mes­terek torontáli szőnyegeiből csaknem 11,5 ezer hégyzet- métert készítenek külföldi megrendelésre. Az értékgs perzsa szőnyegekből pedig ezer négyzetmétert diszpo­nálnak az ország határain túlra. A szövetkezet dolgozói már az év első hónapjában kimagasló eredményeket ér­tek el. Negyedéves szőnyeg­készítési tervüket kevés hí­ján teljesítették. Háromezer néoyzetméternél több toron­táli szőnyeg került ki az üzemből. Az első export szállítmányt már útnak to' dították a külföldi megren­delőknek. A szövetkezet szaíkmunkás utánpótlását is megoldották. A helybeli gimnáziumból 37 leány jár rendszeres gya­korlati foglalkozásra a sző­nyegszövő üzembe. A leá­nyok már harmadik eszten­deje tanulják a nagy szakér­telmet kívánó, ősi mestersé­get. Előreláthatólag a nyári szünidőben is két hetet a szövetkezetben töltenek a diákok. Ugyanakkor az érett­ségivel egyidőben szakmun­kás minősítést is kapnak. zonra 50 százalékkal több fe­hér, vaj- és szürke színű NEVA inget gyárt, mint ta­valy. (MTI). A Irtják a több évtizedes Tisza-menti füzeket 36 ezer köbméter értékes nyersanyag az iparnak A Szolnok megyei Állami Erdőgazdaság szajoli, tisza­füredi, kunszentmártoni és szolnoki kirendeltségeinek területén megkezdődött a Tisza-menti erdők -irtása. A folyót követő erdősé­gekben az idén hét-nyolc évtizedes füzek kerülnek fűrész alá. A tervek szerint tavaszig a füzek ritkítása során mintegy 36 000 köb­méter fát termelnek ki. A kitermelt nyersanyagot majdnem teljes egészében az ipar kapja meg. Többek között nagy mennyiségű fűzfát szállítanak a Csepeli Papírgyárnak, a Mohácsi Farostlemez Gyárnak, a gyufagyáraknak. Vesszőből mintegy harmincezer kévét adnak át a Középtiszai Állami Gazdaságnak halas­tavaik építéséhez. A füzesek helyébe nyár­fákat telepítenek, , amelyek a cellulóz gyártás fontos alapanyaga. Tavasszal a Ti­sza mentén 230 hektáron ültetnek > nyárfákat, amelye­ket két-hátom év múlva már hasznosítanak a papírgyárak. A képen: az indonéz hadsereg tagjai a Djakartában tar­tott hadgyakorlaton. (MTI külföldi képszolgálat) 4 múlt évinél ezer vagonnal több gabonára szerződtek megyénk termelőszövetkezetei A megye mezőgazdasági termelőszövetkezeteinek zö­mében befejezték a gabona értékesítési szerződéseket. A közös gazdaságok eddig 5800 vagon kenyér- gabona értékesítésére vál­lalkoztak. Ez a mennyiség kereken ezer vagonnal több, mint az el­múlt esztendőben volt. A termelőszövetkezetek éltek az állam által nyújtott lehe­tőségekkel és szerződéskötési előirányzatukat még január első felében megkötötték. — így mázsánként 10 forintos fel­ár illeti meg a közős gaz­daságokat. A gyors szerződéskötés kevés híján 6 millió forint többlet- jövedelmet . jelent majd a termelőszövetkezeteknek. Túrkeve három nagy közös gazdasága, a Vörös Csillag, a Táncsics és a Búzakalász Tsz-ek együttesen 330 vagon gabonát értékesítenek az ál­lam útján. Ez a mennyiség 10 vagon­nal haladja meg a terve­zettet, A. szolnoki járás gabonater­melő szövetkezetei 120 vagon­nal több kenyérgabonát ér­tékesítenek az előirányzott­nál. A törökszentmiklósi já­rás közös gazdaságai 70 va­gonnal szerződtek többre, mint az előírás, A termelőszövetkezetek nagyüzemi tábláin szépen fejlődnek a kalászosok. Megyeszerte most végzik a téli fej trágyázást, s február végéig mintegy 100 ezer hol­don serkentik gyorsabb fej­lődésre a gabonát. Propagandisták tanácskoztak Karcagon Tegnap délelőtt a Nagy­kunsági Mezőgazdasági Kí­sérleti Intézetben megyénk bemutató és szaktanácsadó üzemeinek, valamint a járá­si és városi tanácsok propa­gandistái tanácskoztak. A vitaindító előadást Kasza Béla, a megyei tanács mező- gazdasági osztályának veze­tője tartotta. Tájékoztatójá­ban ismertette azokat az eredményeket, melyeket a propagandisták tavaly értek el a korszerű agro- és zoo- technikai eljárások népsze­rűsítésében: majd ez évi fel­adataikat vázolta. VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! r jflTT évfolyam, 86. Mára. Ara: 50 fillér 1962. február 1, csütörtök. All.­Ahol már a tavaszra készülnek * A gyakorlat Istenít6ihe2 * MAMÁM * Kié a legszebb betegség ‘ * SZÜLÖK ISKOLÁJA

Next

/
Oldalképek
Tartalom