Szolnok Megyei Néplap, 1961. július (12. évfolyam, 153-178. szám)

1961-07-01 / 153. szám

Í981. július I; SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 8 C Bábkormány a Magyar utcában Húsz egyetemista dolgozik! Szolnokon a Magyar utcai1 lakóház építésén, Háromhó- napos üzemi gyakorlaton vesznek részt. S mit csinálnak? — kér­dezzük a közéjük tartozis Ba­kos Veronikát és MarxRiter Adriánk — Nemrégen vagyunk itt, egyelőre még csak tömnlé- ket takarítottunk. — Milyen volt a fogadta­tásuk? — Azt mondta a minkás- szálló gondnoka, bgy 5 ugyan nem vesz nyűpek a nyakába lányokat, c azért íól megvagyunk mi sKassai úti iskolában is. — A munkahely, hjy tet­szik? — Először ugyan item a darutól — mondja aöttöm- nyi Veronika —, dszután megszoktam. A lányok kalauzolával a negyedik emelet fel talá­lunk rá a többi fiata. Szép kilátás nyílik innen- mint a toronyból a m/eszék- helyre. Nemcsak lesszire látni, hanem messziiis ide­látni. Az építőipari állalat irodaházi helyiséiül is. László elvtársnak, igazga­tónak idenéz az eg abla­ka. A tréfáskedvű k meg Is jegyzik: —- Feküdjünk Imehogy meglássák, ha nt dolgo­zunk. A másik rákontri — Úgysincs látsza mun­kánknak. Ha falaznánk, fagy vakolnánk, n volna. Valaki megjegyzi cso­portból: — A cipész is d tisztít először. Ha ezt nfc, ak­kor már a bokszold tar­tunk. Kérdem tőlük, u köz­tük szolnoki? Bááseló, József Dénes, Bfményi József, Főző Jánosa töb­biek László Jánosmutat- nak. “ A vállalat igájának fia? — Igen. Aztán megint an kára, s az attól el nem választható keresetre terelődik a szó. — Teljesítménybérben dol­gozunk, megkeressük a két­ezer forintot — jegyzi meg valaki — s aztán mindjárt hozzáteszi: már úgy értem, hogy az egész brigád együtt Csupa élet, csupa vidám­ságra, tréfára hajló legény­ből áll ez a csoport. Nem le­het komornak lenni közelük­ben. Kinek ne szökne pél­dául mosoly a szája szögleté­be arra a megállapításra: — Az első nap kerestünk legtöbbet — akkor kaptunk 150 forint előleget. Bencsik elvtársat az „allé- gert” is igyekeznek „megfog­ni”, kérdvén, hogy „miért nem kapunk ebben a magas­ságban veszélyességi pótlé­kot?" — Mert csak 19,20 méteren vagyunk, s veszélyességi pót­lék csak 20 méter felett jár. — Jó, jó — replikánk az egyik — az épület 19,20 mé­ter, én meg 180 centi magas vagyok, felül járok a húsz méteren. — A talpát figyeljük, s nem azt, milyen magasan hordja a fejét — Ki a brigádvezető? Zilahi Jánosra mutatnak, de, hogy tévedésbe ne essek, indiánüvöltéshez hasonló hangorkán adja tudtomra: — Nálunk bábkormány van. Zilahi Jancsi igyekszik ki­vágni magát: — Bábokat irányítok. — Elégedettek a szállással? Válasz előtt összenéznek, somolyognak. Vonogatják a vállukat, nem akarnak nyi­latkozni. Egyszer csak kibö­kik: — Az elegáncia, a rend a kényelem rovására megy. Nem szabad az ágyra ülni, s különböző -ilyen megkötések vannak. Ilyen még a kollé­giumban sincs. Aztán sorolják tovább: — A lányok akkor mennek haza, amikor akarnak. Ne­künk 11-re otthon kell lenni. A múltkor is két kilométert szaladtunk a lányoktól, hogy idejében a szállásra érjünk. S mi lesz ma? 11-ig tart a mozi.. 0 Megkérdem: — Mi a véle­ményük, mi lesz az üzemi gyakorlat eredménye? A jövő tervezői kajánkodnak: — Eltolódás a tervezők ja­vára. Kevesebben akarnak majd kivitelezők lenn.' No, de az a legény, aki nem ijed meg a nehézségek­től. Majd meglátjuk, hány van az egyetemisták között. Simon Béla Csoda-e. az újszászi csoda? Cukorrépaföldjükre leg­büszkébbek az újszásziak. Arra ugyan senkit sem biz­tatnak, hogy járjon egyet a táblán, mert az az igazság, ott már lehetetlenség járni. Nincs olyan tenyérnyi hely, amelyet be ne borított volna már a cukorrépa zöldja így öntözés nélkül, száraz műve­léssel 200 mázsát ígér holdja. Nem kis terület pedig, ugyan­annyi hold, amennyi a várha­tó termésátlag. S hogy mi a titka a rend­kívül szép, sokatígérő cukor­répának? Az, hogy 60—65 Néha megáll az aratógép ... ... mert valami hibája esik, mint a napokban a tisza- földvári Lenin Termelőszövetkezet egyik gabonatábláján megtörtént. Szétcsúszott a gardán-tengely. De sebaj, pilla­natokon belül ott termett Busi József brigádszerelő. Bér­ezi Sándor üzemegységvezetővel. Hóiba András traktoros­sal és Szakács Bálint szövetkezeti gazdával rövid idő alatt megjavították. Aktityihenő... c Munkával vakációznak a Jászság leg­ifjabb kiszistái és diákjai Először talán isztáz- zuk: kik azok a2 kisz- isták? Mindnyájan tag­jai a szervezetneha az életkort nézzük, "^van­nak „öreg” KlSIk is, akik már évek olgoz- nak a mozgalomb ezzel izemben azok a bbak, »kik mindössze r hó- tapja léptek a tagok lorába. A Jászságban ji szá­mú úttörő lett ta£ISZ- nek ez évben iszám- szerű eredmény 1 fon­tos! mit csinál j:, ho­gyan dolgozik arőből KISZ-taggá előléfiata- lok serege, s máinak a középiskolások' Nehéz erről áképet adni, ám az a ntény, amiről most íruncsak „önmagáért besanem általános kövelsekre is módot nyújt. Kezdjük talán ényi- ekkel. Csütörtöartott értekezletet a Féó, az Apritógépgyár, lipari Vállalat, a terű! több más, úttörőket Dnáló KISZ alapszervizető- sége, hogy mee a tűzrendészet! készle­teit. A nemrég műsor­ba tartozó fiatyanis elhatározták: itnak akiknek kerék] van. naponta elindult tüzrendészeitra a város határátben, hogy az esetlegndá- szeti hiányossáeyel- j meztessenek, másrészt, hogy tűz, vagy tűzveszély esetén azonnal segíthessenek ők is. Augusztus 15-ig mintegy 30 fiatal indul járőrbe a heré­nyi határba. Pusztamonostoron és Jász- boldogházán — megelőzve a herényieket — már meg is kezdték az ifjú kiszisták tűz- járőr kőrútjukat Elsősorban a vasútvonal mellett végez­nek tűzfigyelést —- egészen az aratás végéig. Ám, nemcsak a tüzet, a tűzveszélyt figyelik. A nö­vényápolási, az aratási s a községfejlesztési munkákból is kiveszik részüket. Példá­nak említsük meg a jász­árokszállási Béke és Vihar­sarok Tsz-ben a mintegy 80 úttörőt, akik kb. 30 kh ku­korica területről gyomlálták ki a vadrepcét. Ugyanilyen munkát végzett 8 KISZ- fiatal a jászboldogházi Zrí­nyi Tsz-ben is. Jászjákóhalmán 20 volt úttörő egy nap alatt kb 20 mázsa cseresznyét és meggyet szüretelt le a Béke Tsz-ben. Alattyánban nyolc ifjú kiszista található abban a 15 fős ifjúsági mun­kacsapatban, amely 5 kh kukorica teljes bekapálásáí vállalta. A csapat már a második karnist* is befejez­te és a terméskilátás jó. Ez annál is inkább örvendetes mert az 5 kh kukoricaföld terméséből adó .ló jövedelem a helyi KT^Z szervezeté, a fiataloké lesz. Ugyancsak, Alattyánban kezdeményezték a kiszisták a Vörös Csillag Tsz-ben a következőt: a vál­lalt kukoricaföldön termel­nek babot is „saját szakál­lukra”, s a termés jövedel­me a KISZ-é lesz. Az ötlet bevált, s az alattyáni kiszis- táknak lesz pénzük kirándu­lásra, szórakozásra, a kultú­rált, érdekes mozgalmi élet további kiszélesítésére. Folytathatnánk a sort a jászfelsőszentgyörgyiekkel, akik kb. 40 000 forint értékű társadalmi munkával járul­tak ahhoz, hogy augusztus 20-án felavathassák az új kultúrházat. Említhetnénk a a nyolcvanöt jászárokszállási fiatalt is, akik rendkívüli kévehordó brigádot alakítottak — főleg ^idő­sebb” KISZ-tagokból, s szük­ség esetén a „riadóbrigád” azonnal segít. Többségük KTSZ-ben dolgozó és diák­fiatal. Amint látjuk: a volt út­törők, s a középiskolások je­lentős hányada aktív pihe­néssel tölti vakációját a Jászságban. Segítik a nyári betakarítást. S akiket most említettünk, azoknak is ..benne van” szíve, lelkese­dése, akarata a következő .önmagáért beszélő” szám­adatban is: a jászberényi já­rásban eddig 450 KISZ-fiatal mintegy 2800 munkaórát dol­gozott, kb. 72 kh kukorica­föld megművelésén... Bubor Gyula Tangizáró-innesség Az MSZMP Pártfőiskolá­ján pénteken délelőtt tartot­ták a tanévzáró-ünnepséget Az ünnepség részvevőit Fencsik László, a pártfőisko­la igazgatóhelyettese köszön­tötte, majd az MSZMP Köz­ponti Bizottsága nevében Szirmai István üdvözölte a tanári kart, a hallgatókat, s a kommunisták, a pártmun­kások hivatásának fontossá­gáról beszélt. (MTI) ezer tövet hagytak meg hol­danként; az, hogy a múlt év­ben 100 mázsa istállótrágyát és rá még fehérmustár zöld­trágyát adtak a vetőágynak, s azt 35 cm mélyen alászan- tották. Adtak holdanként • _1 mázsa pétisót, s 50 kg káli­sót Május 5-re már kegyel­ték, s még az esőzések előtt két kézikapálást tapott. Most pedig harmadjár gazolják. Nincs szégyenkezni való­juk a kukorica miatt Sót. Helyenként már mellmagas_ ságig ér. A gép már nem tud dolgozni benne. Kétszer gép­pel és kétszer kézzel kapál­tak az újszászi Szabadság Tsz kétezer holdas kukpricafold- jén. Most járja a lókapa és jönnek még a kézikapások. Még az a kukoricatáblájuk is jól sikerült, amely tavasza szántásba került S aztán a lucerna! Ott] ér­tünkkor már a második növe- dékét kazlazták. Két • kaszá­lást ugyanis előrehoztak, hogy a tervezett 50 hold la cernamagfogas helyett 230 holdon termeljenek lucerna- magot. Az előrehozott kaszá­lással 130 holddal gyarapí­tották a magtermö területet. Szénatermésük nagyon jo. A lucernához a legelőről még 600 holdat lekaszáltak, s ott ;s a—7 mázsa takarmányt biztosítottak holdanként. Az istállótrágya kinn van a szarvasokban. Majd 40 000 mázsa istállótrágya. A ter­melőszövetkezet ugyanis el­készítette az 5400 holdas szántóhatár mintegy száz táb­lájának vetésforgóját. Már most tudják, melyik táblába kerül búza, melyikbe cukor­répa, s így hordták ki a trá­gyát, Így készítik elő a ta­lajt- , . Ezen az őszön 1400 holdat terveznek búzavetésre. S az 1400 holdból mindössze 300 holdat vetnek be magyar búzával, a többin bőventermo külföldi fajtákat termeszte nek. Ezévben fajtakísérlete­ket végeztek, hogy kitapasz-; talják: az újszászi éghajlati és talajadottságokban melyik fajta díszük a legjobban. Az olasz és a szovjet egyaránt bevált. Az aratással szépen halad­nak. És példás a munkarend mindenben. A múlt évhez mérten hihetetlen a válto­zás. Egyedül a nyári mély­szántásban tudnak nehezen előrehaladni a Szolnoki Gép­állomás miatt, amely nem biztosítja a szántógépek. két- műszakos üzemelését. Csoda történt-e az újszászi határban? Szó sincs róla. Mindössze annyi, hogy a tsz vezetői a múlt évben hallani sem akartak a premizálásról és így aztán hozzájuk járt ki cukorrépát szedni a fél Szol­nok az őszön. Most pedig nö­vénytermesztésben, állatte­nyésztésben egyaránt beve­zették az ösztönző jövede­lemelosztást. Export — a pincébe A martfűi Tisza Cipő­gyár termékei sok ország ba elkerülnek, — jó hasz not jelentenek az ország nak. Az üzem dolgozói ezért természetesének tart­ják. hogy az export tervet minden körülmények kö zött teljesíteni kell. Az idér is túlóráztak, néha még vasárnap is dolgoztak é cél érdekében. Az üzem kollektíváit azonban joggal veti fel miért ez a feszített munka ha a külkereskedelmi vál lalat nem gondoskodik a termékek idejében történi elszállításáról? Pillanatnyi­lag is mintegy 750 ezer pár olyan lábbeli van az üzem ben. — némelyik már 1— 1,5 éve,— melyet már kifi­zettek. s elszállításra vár. A raktározási gondok ezért igen nagyok, pedig már igénybevették az ét­kezde egy részét, a Tisza- parti gabonaraktárt, a tár­salgókat. Reklamálják is munkások, hogy a szállás­díjat emelték, ugyanakko a társalgók igénybevéte* miatt csökkentek a szóra­kozási lehetőségek. Van a dolognak egy má sik árnyoldala is. A hosz szú ideig, s nem megfelel c helyen való raktározó rontja az áruk minőségét Ráadásul olyan rendetlen­ség van. hogy a raktáros néha maga sem tudja, mit honnan kerítsen elő. Így történt meg. hogy egy ki­sebb sorozat lábbelit újra kellett gyártani, mert hiába keresték. nem találták meg csak akkor, mikor a? újonnan gyártottakat már elszállították. Elgondolkoztató ez a helyzet annál te inkább mert Ugyanakkor a belke­reskedelem külföldről hoz be esetenként olyan termé­keket. melyek a Tisza Ci­pőgyárban is előállíthatok — esetleg ott is „lapulnak” valahol a lépcsőházakban társalgókban, étteremsarok ban. A gabonaraktárat is ké­rik vissza az üzemtől. E kérelem is indokolt, hiszen itt a betakarítási idény. Van tehát az exportra való termelésnek Ilyen ol­dala is. Jó lenne, ha az il­letékes külkereskedelmi vállalat felfigyelne erre. s megtenné a szükséges in­tézkedéseket akár a Beállí­tások gyorsításával, akár a gyártmányok egy részének a belkereskedelemhez Való juttatásával. S. B terveztük az egység értékét s eddig nem ígérkezik keve­sebbnek, — szól Göblyös Já­nos. Ök s a többi hármak még gondolkodnak, melyiket vá­lasszák. A legfontosabb kér­désben már döntöttek: kive­szik részüket a közös erőfe­szítésből. —■ b. z. — , A lotto nyerőszáma A lottó 26. heti sorsolását t harkányfürdői strandon ren­dezték. Ezúttal 4 149 750 lottó szelvény vett részt a játék­ban, így egy-egy nyerőosz­tályra 1 556 156 forint nyere­mény jut. A kihúzott lottó­számok a következők: 18, 48, 57, 66, 73 A jövő héten sorrakerül, jutalomsorsoláson a 23. já­tékhét szelvényei vesznek részt (MTI) helyette, az ő könyvére ver; a markot. — Ahol a Lojzi. hol jái már! — int egyikük a mesz- szeségbe. hol aratógép jái körbe-körbe a nagy táblán. Itt is az dolgozott; a négy szövetkezeti most a sarkokat vágja. Szép. szép a búza, de csak nem intenzív... Göblyös Já­nos úgy véli, hogy abból kell ezen az őszön többet vetni. JELLEMZŐ, hogy az új szövetkezeti gazdák is meny­nyire érdeklődnek a közös a dolgai iránt! A kalászosterü­let ezerháromszáz hold fölött jár; abból mintegy háromszáz a burdingos. gunyhós. (E két szón gazost, kúszáltat értenek a jánoshidaiak). Ez a négy ember — mint Ígéri — ott lesz a kaszásaratáson is. Ér­demes ott munkálkodni, mert szabad a választás: holdan­ként százhúsz kiló élet, vagy tizenhat munkaegység. — Sokan. így Szöllősi Jó­zsef is. az utóbbira aspirál Majdnem harminc forintra MÁRA MEGEMBERELTE magát az időjárás, kellemes, enyhe szél hűsíti a munká­ban megizzadt homlokokat. Azokat tegnap, — mikor har- micnkét fokig szemtelenkedett fel a higanyszál —, ugyan­csak törülgették. Dolgozni könnyebb, megpihenve elbe­szélgetni pedig üdítőbb az ilyen délutánon. A jánoshidai Vörös Hajnal Tsz aratópárjai közül kettő felegyenesíti derekát. A fér­fiak rágyújtanak; az asszo­nyok inkább diskurálásra használják szájukat, mivel abba faluhelyt nem illő a ci- geretta. Téma kerül bőven. Göb­lyös Jánosnak ez a közösben a tizedik aratása. Tóth Sán­dornak még csak a második Sápi Istvánná — ki özvegy­ségre jutva egymaga nevel tisztességgel két gyereket —. az otthoniakat emlegeti. Ä sokat mosolygó Vakhal Fe- rencnéről alig hinni, hogy kétszeres naevmema. T eénya a szövetkezeti gazda: most Nagyanyó a húsában

Next

/
Oldalképek
Tartalom