Szolnok Megyei Néplap, 1961. február (12. évfolyam, 27-50. szám)

1961-02-01 / 27. szám

1961. február 1, SZOLNOK MEGYEI NtPLAT 5 AZ ÚTTÖRŐK ÉLETÉBŐL A szombat délután általá­ban elhagyatott túrkevei ta­nácsháza folyosói január 28- án szokatlan sürgés-forgás ta­núi voltak. A folyosón kipi­rult arcú úttörők, ünneplőbe öltözött asszonyok és férfiak beszélgettek. Mindenki a nagy tanácsterem felé tartott, ahol — Túrkeve történetében elő­ször — névadóünnepséget rendeztek. .— Mintegy százötvenen hall­gatták áhítatos csendben a leányiskola énekkarát. Csen­gő gyermekhangokon szállt Brahms Bölcsődala. Aztán az emelvényen: G. Szabó László: Egy újszülöttnek névadásra című versét szavalta Sonkoly Irénke. Nagy figyelemmel és tet­széssel fogadták Herczegh Jó­zsefnél, a nőtanács képviselő­jét, ajci formás beszédében arról szólt, hogy megalapo­zott a jövője minden csöpp­ségnek, aki a mi hazánkban nő fel. Nagy Károly tanács- titlcár írta be ezután az anya­könyvbe Fehér Istvánkát, Fe­rencs Marikát, Mile Írónkét, az uttörőház! VJ GYÖRGY tudósitó Levelekből néhány sorban Névadóünnepség Túrkevén Máskor is szívesen elmegyünk Nagykörűben, jó meleg kultúrteremben idős és fiatal asszonyok gyülekeztek, isme­retterjesztő előadásra. Arról volt szó, milyen volt a nők helyzete a családban régen és most. Molnár Istvánná tanárnő élvezetesen, sokoldalúan ma­gyarázta a nők életét. Mi fi­gyelmesen hallgattuk és a jö­vőben is szívesen elmegyünk ilyen ismeretterjesztő elő­adásra. Jó lenne, ha a tél folyamán egy-két orvosi témájú elő­adással látogatnának el hoz­zánk a TIT előadói. Szarnák Bé'áné Nagykörű — JÓLSIKERÜLT méhész­gyűlés volt vasárnap Jászbe­rényben. A közel félezer résztvevő között Varga Illés, a MÉSZÖV elnöke is megje­lent. Kísérőfilmként „A mé­hek életéből" és a „Bölcső” című színes méhészfilmeket vetítették. — MEGJELENIK „A kul­túra világa” bővített Jtíadása. A mintegy 5500 oldal terje­delmű kiadvány 12 művésze­ti- és tudományágról nyújt népszerű, színvonalas isme­retanyagot. Tíz éve a tsz-ben, aranylakodalom a családban Nagy Julit, Nagy Nándit, V. Szabó Karcsit. A névadó szü­lők és a kicsinyek szülei pe­dig fogadalmat tettek: vi­gyáznak a gyermekekre és szocialista emberré nevelik őket. A szép ünnepség hivatalos részét az énekkar zárta Mo­zart: Barátság című dalával A boldog szülőket még egy öröm érte, a nőtanács, a föld­művesszövetkezet és a ktsz képviselői megajándékozták az életbe most induló aprósá­gokat. A szép ünnepségről meg­elégedéssel beszéltek Jci/elé- jövest az emberek. S neküni fülünkbe csengtek a költő szavai: „Íme, nevet ad neked a közösség és befogad óvó melegébe; t hogy véletlen bajok ne körözzék, beolvasztja sorsod az övébe”. Rankai Jenő gimnáziumi tanár Túrkeve Baráti találkozó A szolnoki 1. kerületi nőta­nács rendezésében jólsikerült táncos találkozót tartottak az Áchim András úti iskolában. Az estét fiatalok és idősek vidám szórakozással töltöt­ték. A siker érdekében közre­működött a honvédség zene­kara is. A nőtanács tagjai kö­zül a találkozó megrendezé­séért dicséretet érdemel Hegyaljainé, Aszódiné és Bendóné. Az I. kerület nő­tanácsa elhatározta, hogy máskor is rendeznek hasonló baráti találkozót. Özv. Pető Béláné Szolnok Kenderesen kultúrházat építenek Kenderes is* mint annyi más községe az országnak, napról napra szépül. Hogy lépést tartottunk a fejlődés­sel, mi sem bizonyítja job­ban, hogy ma már kibővített ivóvíz hálózatunk, járdáink, tökéletes villanyvilágítás, s a közlekedési út rendbehozása teszi kényelmesebbé életün­ket. Ezek láttán a község la­kossága a községfejlesztési adót szívesen fizeti. Kulturális téren is nagy előrelépést tettünk. Alig van ház, ahol ne szólna a techni­ka vívmánya a rádió, sőt sok helyen már televízió is talál­ható. Községünkben egy kul- túrház építését tervezik. Ez­zel azt akarják elérni, hogy a lakosság szórakozási lehető­ségét a helyszínen oldják meg. Ma már községünk lakóit öltözködésben sem lehet meg­különböztetni a városiaktól. S a jólétet mutatja az is, hogy egymásután nőnek ki a földből az új családi házak. A lakosság szereti a szépet, amit az is bizonyít, hogy az utcákat fásítja, tatarozza az épületeket és virágoskertek díszítik annak elejét. Hídvégi Gyula Kenderes Van televíziónk — csak nem láthatjuk A pusztamonostori kultúr­otthon még 1957-ben kapott egy televíziót. Igen boldog volt a község lakossága. So­kan is jártak abban az idő­ben a kultúrotthon ba. I960, nyarán a kultúrotthon veze­tője mégis beszüntette a te­levízió nézését. Ugyanis a TV üzemben tartásának költsége címén szedett 1 forint belépő­díjat nem engedélyezték. 1963 augusztusában az utol­só reményünk is elszállt. Ugyanis a kultúrotthonhan rendezték a villanyvezetéket s hogy-hogy nem, a televízió a kultúrotthon igazgató laká­sába került. Az igazgató még szobaantennáról is gondosko­dott, és természetesen az elő­adásokat itt már nem a nagy­közönség részére tartják. Mi, pusztam^nostori KISZ- fiatalok szeretnénk, ismét visszakerülne a kultúrotthon- ba a televízió és az elkövet­kezendő időkben a község lakossága ismét nézhetné az értékes előadásokat. Kohárl László Jászberény. Pa­naszát jogosnak találta a Deb­receni Postaigazgatóság s az ön i észére egy pár gumicsizmát soronkívül kiadott. Kun Ella Kenderes. Kérésére tájékoztatásul közöljük, hogy a kővetkező címre küldje el ér­deklődó sorait; Szolnok, MÉ­SZÖV Központ, Élelmiszer vagy Iparcikk Kiskereskedelmi Válla­lat, vagy a Vendéglátóipari Vál­lalat Központja, ahonnan részle­tes felvilágosítást fognak adni. Bíró Ferenc Tószeg. A Vizsgá­lat során megállapítást nyert, hogy a termelőszövetkezet veze­tősége, a közgyűlés határozata értelmében helyesen járt el. így kérése nem teljesíthető. Dékány Mihály Cserkeszöllő. A kérdéses fakitermelés nem szabálytalan. A betagosított te­rületre a régi tulajdonos nem formálhat jogot. A háztáji terü­let pedig ott adható ki, amelyik tsz-ben dolgozik az Illető, tehát más tsz területén nem adható ki a háztáji. Lovász András Fegyvernek. — Amennyiben ön Járóképtelen, s orvosi megállapítás szerint toló­kocsi szükséges, úgy ennek ki­adása orvosi javaslat alapján lehetséges. Mivel több fajta ko­csi van, így pontos leírást kell adni. csatolva hozzá a nyugdíj- igazolványát, valamint az utolsó havi nyugdíjszelvényt, továbbá az SZTK Alközpont által kikül­dött nyomtatványt, amit előző­leg a tanáccsal kell kitöltetni. Bodnár Kálmán Cibakháza. — Érdeklődésére közöljük, hogy az ön kórházi ápolása 1959. novem­ber hónapban következett be s megszakítatlan 180 napi munka- viszonnyal nem rendelkezett, az így érvényben lévő rendelkezé­sek értelmében táppénzre nem jogosult. Körzeti orvosa közvet­lenül a munkaviszonyának meg­szűnését követő időt keresőkép­telen Időnek nem ismerte el, csupán azt Igazolta, hogy emlé­kezete (szerint 1959. november hó végén kezelésre Jelentkezett. Ké­rése tehát nem teljesíthető. Gecse István Jászapáti. Mivél ön egyháztartásban él édesany­jával és húgával és mint csa­ládfenntartó szerepel, azonban magatartása miatt a tsz vezető­Szotnok megyei NÉPLAP A Magyar Szocialista Munkás­párt Szolnok megyei Bizottsága és a Megyei Tanács lapja Felelős szerkesztői Varga lézsef Szerkesztőségi Szolnok. Irodaház. L emelet Telefon: 20—93. 23—20. 20—09 Kiadja a Szolnok megyei Néplap Lapkiadó Vállalat Igazgató: Fülemen Lajos Kiadóhivatal: Szolnok. Irodaház, földszint t Telefon: 20—94 A lapot előfizetésben ée árusí­tásban a Szolnok megyei pos­tahivatalok «s fiókposták tét* lasztik. A lap előfizetési dija egy hóra U.— Ft Előfizethető bármely oosta hivatalnál és kézbesítőn® Sz< in K- Ny mda vállalat 1981. február 1. — 43í Felélő« ny in'1a'«zet6t Mészáros Sándor Csapatom nyomolvasó munkájáról Az 1347 sz. Szemjonőv ka­pitány úttörőcsapatban is szívós nyomolvasói munkát folytatnak a pajtások. Az V. raj megtudta, hogy az 1948- ban alakult II. Rákóczi Fe­renc úttörőcsapat alapítója Sárközi Zoltán színművész volt, aki most a debreceni színháznál működik. írtak Sárközi elvtársnak és meg­kérték, hogy tudósítsa őket a csapat alakulásának körül­ményeiről. Hamarosan meg­érkezett a válasz. Ebben ő megírta, hogy igen nehéz kö­rű lmények között, kis lét­számmal alakult meg a csa­pat. Az akkori első úttörők igen nagy odaadással kezd­tek úttörő életük kialakítá­sához. Kirándultak, sportol­tak. Táborozni azonban nem tudtak az első időben, mert felszerelésük hiányos volt. A csapatok ha táborba száll­tak nem sátor, hanem vala­mely iskola, vagy más épü­let volt a szállásuk, hiány­zott a sátortábor ezernyi sége ügy határozott, hogy ebben az évben a húga nevére adja ki az 1 kát. hold háztájit. így a család Jövedelme biztosltottabb- nak látszott s szerintünk Is he­lyesen járt el a tsz vezetősége. Ifj. Rabi Nagy János Jászki- sér. A jászapáti járási tanács intézkedett ügyükben s önöket nern zárták ki a tsz-ből, Illetve hatálytalanították a tsz közgyű­lés határozatát s így önök to­vábbra is tsz tagok. Ezek után a földterület kiadása nem vált szükségessé. Homa Pétemé Jánosliida. A községi tanács a munkaviszony megkezdésekor közölte önnel, hogy alkalmazása csak addig lehetséges, amíg a bölcsőde egy szakképzett gondozónőt nem kap. Mivel 1960. novemberében kaptak egy szakképzett gondo­zónőt, így a tanács az előző megállapodás értelmében helye­sen járt el. Bozsó Mihály Tiszabő. A tö­rökszentmiklósi Járási tanács intézkedett ügyében s amennyi­ben a helyszíni vizsgálat meg­állapítja, hogy a kérdéses fa nem alkalmas deszkának, úgy azt ön kapja meg tűzrevalónak. Hovanetz Ferencné Kunhegyes. Érdeklődő soraira közöljük, hogy a termelőszövetkezeti öreg­ségi vagy munkaképtelenségi já­radékigényt az Országos Nyug­díjintézethez (Budapest, V. kér. Guszev u. 10. szám.) kell beje­lenteni. Ugyancsak ide kell be­jelenteni, ha ilyen Járadékban részesült tsz tag elhalálozása esetén özvegye Igényli az özve­gyi Járadék megállapítását. — Édesanyja tehát elhalt férje já­radékának folyósítási törzsszá­mára jelentse be Igényét a fen« intézethez. Az igénybejelentés­hez csatolni kell a házassági, valamint az elhalt halotti anya­könyvi kivonatát és egy hatósá­gi együttélési bizonyítványt. Dikó Mária Törökszentmiklós. A szolnoki SZTK Alközpont vizsgálja az eltöltött munkavi­szonyát. A kivizsgálás eredmé­nyétől függően fogják felszólalá­sát elbírálni és arról határozat­ban értesíteni. Peres Pál Mezőtúr. Panaszát részletesen kivizsgálta az SZTK Alközpont. Megállapításuk sze­rint családi pótlék tekintetében azért szenved ön hátrányt, mert egyrészt kilépett a termelőszö­vetkezetből, így tagsága meg­szűnt, ugyanakkor családjától Is külön élt, majd ismét visszaállí­totta az életközösséget. Jogsza­bály szerint különélés esetén családi pótlék annak jár, aki­nek háztartásában vannak a gyermekek. A gyermekeik az anyánál voltak, így neki lehe­tett volna folyósítani az össze­get, miután teljesítette a 80 munkaegységet. Ezt 1980. Június­ban teljesítette is, de ekkorra már újra visszaállították az élet- közösséget. Ebben az esetben pedig már csak az apa jogán folyósítható. Mivel ön újra be­lépet a tsz-be, így ismét jogo­sult lesz a családi pótlék folyó­sítására, amint a 120 munkaegy­séget teljesíti l azt a Ma Iga- aelja, kedves élménye. Ma persze már más a helyzet. A Hattyú őrs nyomolvasói munkája során felkereste Vida Vilmos tanár elvtársat, aki ugyancsak alapítója volt csapatunknak. Tőle is sok értékes adatot tudott meg. Vida tanár elvtárs, az egy­kori alapító úttörő, ma csa­patvezető Szolnokon a 2813 sz. Csokonai Vitéz Mihály úttörőcsapatnál... így jár­ják sorba őrseink a megszer­zett címjegyzésük alapján az alapító úttörőket, hogy pontosan felkutassák a csa­pat múltját. Sándor Katalin, tudósító Itt a félév !.. Az osztályokban szokatlan csend, feszültség uralkodik. Most félév előtt még a gyen­gébb tanulók is rákapcsoltak. Az asztalokon abbamaradtak a gombfoci mérkőzések, min­denki a könyvei fölé hajol. Itt a félév, tanulni kell! — volt a jelszó. A történelem, fizika, biológia tanulásra el­szánt barátokra talált. A fél­évi feleltetés izgalmai meglát­szottak a kipirult arcokon. Várják most a „zárszám- adást”. Jó? Rossz? Rejtélyt A hó is beköszöntött. De a pajtások most nemigen szán­kóznak, csúszkálnak. Majd a félév után lehet egy kicsit la­zsálni ... szánkózni. Rossz gondolat. Ne így csináljátok. Pajtások! Lesz két nap szü­net. Mehettek a Zagyva-part­ra, Tisza-gátra ródlizni és hó­csatázni ... De vannak azért, akik más­ként gondolkodnak. Folyama­tosan, rendszeresen kell ta­núim, felkészülni — vallják. Annak meg is lesz az ered­ménye. Az osztálynapló ven­dégei az ötösök szívesen láto­gatnak majd a kicsi rubri­kákba. Es ti is fogtok örülni. Még nincs késő, mert az év­vége messze van. Kijavíthat­játok. pótolhatjátok a hiányo­kat. Előre, az évvégi „zár­számadás” jobb, eredménye­sebb teljesítményeiért! Őrsök, közös erővel segít­sétek gyengébb társaitokat! A jutalom nem marad el! Szilágyi Mária tudósító Egy vidám rajkirándulás Bár alapos késéssel, de megérkezett végre az igazi Orvosi rendelő orvos nélkül Tiszaderzsen szorgalmas tsz-gazdák laknak. Mindany- nyian SZTK biztosítottak. Nem gond már betegség ide­jén, hogy van-e pénz, avagy nincs. Ingyenes az orvosi ke­zelés, illetve csak volna, mert nincs orvos a községben. He­tenként csak kétszer látogat el hozzánk orvos Tiszaszent- imréről. Azért még sincs probléma, mert helyt áll Má- tís Sándomé, a körzeti ápoló­nő. Minden reggel 8—10 óráig az orvosi rendelőben foglala­toskodik. Egy alkalomkor szemtanú­ja voltam, midőn az egyik tsz-dolgozó keze elég súlyo­san megsérült. Az ápolónő el­látta a beteget, sőt óvatosság­ból tetanusz-injekciót is adott Ha súlyosabb az eset, azonnal intézkedik, hogy a legrövidebb időn belül orvos­hoz jusson a beteg. Akik in- iekció-kezelésre várnak, azo­kat is mind Mátis Sándorné látja el. A betegeket is meg­látogatja, akik szeretik ked­ves, barátságos hangjáért. Mi azt kérjük, továbbra is ilyen 'elkiismeretesen lássa el fel­adatát, mint azt eddig tette Richter Lajo* Tiszádéra» tél. A késedelem talán azért volt ez esetben jó, mert nem csábította el a tanulástól a szánkózás öröme a pajtáso­kat. Jobban tudtak készülni az utolsó hajrában a félévre. A nyomolvasás és a próbák­ra való felkészülés idején nem árt azért, ha a hóidény kedves örömeit is kipróbál­juk. Ezt gondolta az I. raj legénysége is, amikor úgy határozott, hogy a legköze­lebbi rajösszejövetelét hosz- S7,ú idő után a szabadban tartja. Méghozzá szánkóval felszerelve. így is történt. A kitűzött időre teljes volt a létszám. A pirosra csípett arcú pajtások libasorban húzták végig szánkóikat a főútvonalon. — De, ami a Zagyva-gáton lezajlott, az volt a főszám. Vidám kaca­gás kísérte a lesiklást, oly­kor a bukfencet. Szinte fájt abbahagyni a vetélkedést, ki siklik leggyorsaban, a leg­messzebbre. De végül mégis befejeztük egy rövid hócsa­tával és irány az iskola, jel­szóval indultunk haza. Hiá­ba. Itt a félév, tanulni kell! Báli István tudósító Úttörő vetélkedő 1691. január ?2, vasárnap. A sokat hallott vetélkedő ma sem maradt el. Ezúttal az I. és a III. próbára készülő úttörő pajtások versenyeztek. Vetélkedtek az út­törőmozgalom útjának történeté­ből, tréfás ügyességi versenyek­ből. ■— A játékmester Szulimán csapatvezető elvtársnő volt. Az érdekes verseny titkos írás-olva­sással kezdődött. Ezután elméleti és gyakorlati ügyességi ver­seny.számok következtek. Végül is a győztes az L próbásoknál: az 1786 sz. Kállai Éva úttörőcsa­pat „Mackó” őrse. — Nyeremé­nyük: a Lányok évkönyve c. könyv. Második: Hámán Kató úttörőcsapat „Becsület” őrse. — harmadik: 769 sz. Damjanich Já­nos úttörőcsapat „Párduc” Örse. A III. próbásoknál első: a Há­mán Kató úttörőcsapat „Sárga­rigó” őrse, második Tisza Antal és a 703. sz. Damjanich János úttörőcsapat vegyes „Róka” őr­se, harmadik: Braun Éva úttörő- csapat „Hattyú” őrse. Akik nem látogatják az úttö­rőház vasárnapi előadásait, azok értékes délutánokat veszítenek el. Jövő vasárnap filmvetítés lesz. Mindenkit szeretettel vár Rajcsányi Imre, karcagi le­velezőnk arról számol • be, hogy a karcagi Béke Ter­melőszövetkezetben elhú­zódtak a munkák. És ennek okát elsősorban a vezetés gyengeségében kell keresni, írja továbbá, hogy a koráb­bi években jó eredményeket értek el. Hiszen a Béke Tsz földjei nem rosszak, csak be­csülettel kell azon dolgozni. A tagoknak sem szabad el­csüggedni. hanem álljanak a sarkukra és akkor jobb mun­kával nagyobb termést fo­gunk elérni az elkövetkezen­dő évben és így több is jut a zárszámadáskor. Idős Wesniczky Antal, be­senyszögi levelezőnk levelé­ben arról ir, hogy lapunkban helyesbítsük január 3-i szá­munkban a téves közlést. Ugyanis nem a tejcsarnokból csordogál a szennyezett víz, hanem a kifolyt tisztavíz a csarnok előtti vizesárokban büdösödik a nyári időszak­ban. — Ugyancsak ebbe a cikkbe egy másik hiba is be­csúszott, a kultúrotthon kör­nyékén történt munkáknál a helyes szöveg ez: „hogy két régi tanítványommal, most már mint nyugdíjazott taní­tó, 63 éves koromban dísz­cserjékkel és fákkal beültet­tem.'• Pincés Pál, Cserkeszöllő­ről beszámol arról, hogy a Magyar—Román Barátság Termelőszövetkezetben a ter­mésre nem alkalmas gyü­mölcsfákat termelik ki a tsz. tagok1 A tagság bizakodva várja most a zárszámadást. özv. Csik Gáspárné, Kun- szcntmartonból írja, hogy résztvett a legutóbbi ország- gyűlési képviselői beszámo­lón. Köszönetét fejezi ki Ra­gó Antal, országgyűlési kép­viselőnek, hogy mindig őszin­tén szólt választópolgárai­hoz. Varga Pál, Kunhegyes. Kö­szönetét fejezi ki azért, hogy a Vörös Október Termelőszö­vetkezet dolgozóit a tsz veze­tősége és az IBUSZ jólsike­rült budapesti kirándulásban részesítette. Terényi Krisztina, Jászki- sérről örömmel számol be levelében jó tanulmányi ered­ményeiről, majd a közelgő ál­arcosbálról is ír. Orbán János családjukban történt örömhírről számol be levelében. Mint írja édesap­ja 1961. január 21-én ülte népes családjával arany la­kodalmát. Ezen a kis családi összejövetelen három fia, két lánya, három menye és két veje a tizenhét unokával együtt köszöntötték az idős házaspárt Az aranylakoda­lom mellett még egy jelen­tő« évfordulót la ünnepelt a. család. Ugyanis a 73 éves Orbán bácsi tízéves termelő- szö-etkezeti tagságát is ün­nepelte, azt a tíz évet, amit a karcagi Május 1 Tsz-ben becsülettel dolgozott. — Ma már nyugdíjas, de még min­dig dolgozik a szövetkezet­ben, mert jó egészségnek ör­vend és el tesz-vesz a közös portán. Orbán János Karcag Bense László KISZ-titkár. iCúdésclai VÁLASZOLUNK <o-^~\ZL 'r-^i^oi V&Tt

Next

/
Oldalképek
Tartalom