Szolnok Megyei Néplap, 1961. január (12. évfolyam, 1-26. szám)

1961-01-01 / 1. szám

VTLAQ PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! "v lentim a megyei pártbizottság és a jegyei tan Acs lapja XII. évfolyam, 1. szám. Ara 60 fi'lér 1961. január 1., vasárnap. A népek formálják a boldog esztendőket DOBI ISTVÁN ÚJÉVI LEVELE kok okozta szenvedéseit látva még értékesebbnek és drá­gábbnak érezzük a magunk elnyert szabadságát. Az erős szocialista táborban élve népünk békességben, biztonság­ban és nyugodt, alkotó munkában töltötte az esztendőt, örvendetes, hogy már nemcsak a magunk boldogulásán tudunk teljes biztonságban és félelmek nélkül dolgozni, hanem hozzá tudunk járulni azokhoz a világot átfogó mozgalmakhoz, amelyekre a most felszabaduló népek új életük megalapozásában és védelmében támaszkodni tudnak. Az új esztendő küszöbén előre tekintünk: 1961-ben új teryek megvalósítása vár reánk. Iparunkkal szemben a növekvő belső fogyasztás és az ország külkereskedel­mi mérlege növekvő igényeket támaszt. Fontos, hogy a termelékenység növelésével, a gyártás fejlesztésével, az önköltség csökkentésével, takarékossággal 1961-ben még tovább gazdagítsuk, erősítsük népgazdaságunkat. Mezőgazdaságunkban befejezéshez közeledik a szo­cialista átalakulás. Egymásba kapcsolódva jelentkeznek a szövetkezeti nagyüzemek megszervezésének és meg­szilárdításának. az új szövetkezeti tagokkal való széles­körű beszélgetéseknek, a szakmai és politikai tájékoz­tatásnak a szövetkezeti demokrácia kialakításának kü­lönböző problémái. Ezekkel már a legközelebbi hetekben komolyan szembe kell néznünk. Szocialista építésünkben mindnyájunkra nagy fel­adatok várnak az 1981-es esztendőben, de érdemes vál­lalni minden fáradságot és áldozatos munkát. Jó re- ménnvpi nézünk előre, mindenki önmagáért, családjáért, népünk boldog szocialista jövőjéért dolgozik, azt építi minden alkotó tett ma az országban. E nagyszerű mun­kához sok sikert, jó egészséget kívánok mindenkinek. Boldog új esztendőt kívánok minden magyar munkás­nak, parasztnak, értelmiségnek, a haza minden hű fiá­nak és leányának. Budapest, 1960. december 31. DOBI ISTVÁN Az 1961 évi népgazdasági terv politikájának eredményessé­gét, a munkásosztály, a pa­rasztság és az értelmiség al­kotó munkakészségét. Az 1961-es népgazdasági terv — amely második ötéves tervünk első évének terve — támaszkodva a hároméves tervben elért eredményekre, a Magyar Szocialista Mun­káspárt VII. kongresszusa ál­tal meghatározott gazdaság- politikai irányelveknek meg­felelően további jelentős fej­lődést irányoz elő a népgaz­daságban. Az 1961. évi népgazdasági terv legfontosabb előirányza­tai a következők: a r sorban kívánatos. így az át­lagosnál gyorsabban emelke­dik a termelés a gépiparban (10 százalék), ezen belül is elsősorban a híradástechni­kai iparban (17.7 százalék) és a műszeriparban (15,8 száza­lék). Az épftőanyagipar 8,5 százalékkal, a vegyipar 13 százalékkal növeli termelé­sét. A vegyiparon belül a legnagyobb fejlődést a gyógy­szeripar (20 százalék), továb­bá a gumi- és műanyagipar (19 százalék) éri el. A terv az alapanyagipari ágak kapacitásának jobb ki­használását irányozza elő. Ennek megfelelően a villa­mos energia termelése 9.3 százalékkal, a melegen hen­gerelt acél termelése 16,5 százalékkal, a kőolaj terme­lése 15 százalékkal, a nitro­génműtrágya termelése 20 százalékkal, a cement terme­lése pedig 10 százalékkal emelkedik. A terv nagy feladatokat ró a gépiparra. Népgazdaságunk technikai fejlesztése és a kül­kereskedelem igényei egy­aránt megkövetelik a gép­ipari gyártmányok minősé­gének további‘javítását, kor­szerűségük fokozását. El kell érni, hogy a gépipari üzemek kapacitását a jelenleginél jobban használják ki. Nagy figyelmet kell fordítani a vas-, az acél- és a színesfém öntödék termelési lehetőségé­nek teljes kihasználására, munkájuk jobb megszervezé­sére, termelésük korszerűsí­tésére. A híradástechnika és a műszeripar termelési feladatainak teljesítése szük­ségessé teszi, hogy az új gyártmányok szerkesztési munkálatait meggyorsítsák, üzemszerű termelésüket programszerűen megvalósít­sák. A terv szerint a könnyű­ipar termelése 1960-hoz ké­pest az idén 6,4 százalékkal emelkedik. Ezen belül gyor­sabban fejlődik a cipőipar (11.8 százalékkal), a bútor­ipar (9,9 százalékkal) és a pa­píripar (8,2 százalékkal). Az élelmiszeripar termelé­se 4,5 százalékkal növeke­dik. Az átlagosnál magasabb a termelés előirányzata a konzerviparban (12,5 száza­lék), a baromfifeldolgozóipar­ban (12,3 százalék), az édes­iparban (5.9 százalék) és a söriparban (5,1 százalék). Termelékenység és önköltség 1961-ben a munkások és az alkalmazottak száma 35 ezer fővel (2,9 százalékkal) nő. A termelés emelkedésének mintegy kétharmad részét már 1961-ben a munka ter­melékenységének növelésével kell biztosítani. Ennek meg­felelően az iparban a munka (Folytatás a 2. oldalon). KÖSZÖNTJt)K MEGYÉNK DOLGOZÖIT, S MINDANNYIUKNAK SIKEREKBEN GAZDAG, BOL­DOG ÜJ ESZTENDŐT ÉS ERŐT, EGÉSZSÉGET KÍ­VÁNUNK. AZ MSZMP SZOLNOK MEGYEI VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA. Elvtársak! Barátaim! Betegségemből gyógyulóban, de dolgaim végzésében még mindig korlátozottan, ezúttal levélben fordulok új év alkalmából dolgozó népünkhöz, szocialista építésünk munkásaihoz, minden honfitársamhoz. Az esztendő fordulója a számadásnak és a feladatok felmérésének ideje az emberi életben. Visszatekintünk végzett munkánkra, örülünk a sikereknek, megpróbá- luk tanulságokat levonni tévedéseinkből és gondos gaz­da módján terveket készítünk a jövőre. Mindnyájunk öröme, hogy az 1960-as évről jó zárszámadást készíthe­tünk és 1961-re a lehetőségeknek az eddiginél is széle­sebb távlatai állnak nyitva előttünk. Hazánkban tovább erősödött a munkás-paraszt hata­lom. Közéletünkben széleskörű politikai bizalom uralko­dik. Népünk munkájával és állásfoglalásával támogatja a pártot, a kormányt, a közigazgatást, részt vesz a hata­lom gyakorlásában. A menetközben adódott nehézsége­ket a tömegek együttműködésével győztük le. Népünk szorgalmának és belső egységének köszönhetjük, hogy 1960-ra mint a lendületes szocialista fejlődés évére, mint a hároméves terv sikerekben gazdag befejező esztendejé­re tekinthetünk vissza. A világ, az emberiség előre halad. 1960-ban tovább nőtt a Szovjetunió hatalma, a szocialista tábor ereje, to­vább növekedett minden szocialista ország, közöttük a Magyar Népköztársaság tekintélye a világon. Az eszten­dő nemzetközi poétikáját a leszerelésre, a béke biztosí­tására, a gyarmati rendszer felszámolására irányuló szovjet kezdeményezések határozták meg. A kommunis­ta pártok történelmi jelentőségű moszkvai értekezlete el­vi és gyakorlati Irányításával új lendületet adott a szo­cializmus világméretű győzelméért folytatott küzdelem­nek és a néptömegek harcának a tartós békéért. Az elnyomott népek egymás után rázzák le maguk­ról a szolgaság láncait és keresik a szabad életet, a fel- emelkedés, a társadalmi igazság útját. A népek zsarno­lagához viszonyítva 12 száza­lékkal emelkedett. A nemzeti jövedelem emelkedése három év alatt az előirányzott 13 százalék helyett 20—22 száza­lék. Három év alatt a népgaz­daság fejlesztését szolgáló be- . ruházásokra az előirányzott- . nál mintegy 45 százalékkal többet fordítottunk. A mun- , kások és alkalmazottak egy j keresőre jutó reálbére a ter­vezett 6 százalék helyett 17 százalékkal nőtt. A paraszt- . ság egy főre jutó reáljövedel- j me 4 százalék helyett 6—7 ( százalékkal emelkedett. Mindezek bizonyítják a ] párt és a kormány gazdaság- 1 I ps 1961-ben tovább folytató- i dik az ipari termelés gyors ütemű növekedése. A terv < szerint az ipari termelés az I 1960. évi várhatóhoz képest 11 1961-ben 8 százalékkal lesz 1 magasabb. Az átlagosnál na- i gyobb mértékű növekedést 1 irányoz elő a terv azokban ! az ágazatokban, amelyekben t a termelés gyorsabb emelke- '■ dése a népgazdaság további 1 fejlődése szempontjából első- ! 1 , dalmi rendszerű országok bé-< • kés együttélése, vagy a törté-5 nelem legpusztítóbb erejű vi-J ' lágháborúja. A békés együtt- ♦ 1 élés eszméje magával ragad- < '• ta az emberiség legjobbjait,! és ez eszme mögött felsora- ? , koznak a százmilliók. A vi- ‘ 1 lagméretű békeharc a bél-' együttélés jegyében zajlik, ésj, ! ebben a harcban nincsen ♦ „tűzszünet.” A békéért folyój < harc zajlik ünnepnapokon« hétköznapokon egyaránt. A« népek nem várják, hogy azj ! égből ereszkedjék alá a füg-' 1 getlenség, a béke, a boldog-* ság „csodamalma”, saját ke-J zükkel formálják és védik? meg azt. A nének összefogásai ad értelmet és hitelt a szép* kívánságnak: „Boldog újesz-t téridőt az emberiségnek]* t . ♦ A kormány Tájékoztatási «Hivatala közli: • A Minisztertanács decem­ber 29-én — a Népköztársaság Elnöki Tanácsának felhatal- 1 ma zása alapján — jóváhagyta íaz 1961. évi népgazdasági ter- ívet. { A Minisztertanács megálla- {pította, hogy az. 1958—1960-as {hároméves terv éveiben sike- fresen haladtunk előre, s be­fejezéshez közeledik hazánk­ban a szocializmus alapjai­nak lerakása. A hároméves [terv teljesítése során a fejlő- [dés a népgazdaság minden {területén a tervezettnél gyor- jsabb volt. A szocialista ipar [termelése 1957-hez viszonyít­ja 1960-ban a tervezett 22 [százalék helyett — nem vég­ileges adatok szerint — mint- >egy 40 százalékkal növeke­dett. A Magyar Szocialista {Munkáspárt 1958 decemberi Í határozata nyomán örvende­tesen meggyorsult a mezőgaz­daság szocialista átalakulása. »Ma már a szántóterület mint- legy négyötöd része tartozik a íszoH'dic'ta szektorhoz. A szo- ’ cialista átszervezéssel egy időben a mezőgazdasági ter­melés a tervezettnek megfe­lelően. az 1955—57. évek át­► ¥ A szocialista világtábor, a nemzeuiözi munkásosztály, a nemzeti felszabadító mozga­lom, a háború ellen fellépő valamennyi ország és az ösz- szes békeszerető erő közös e.őfe '"főseivel el lehet hárí­tani a világháborút. A népek összefogtak, és a kiáltvány fokozza ennek az összefogás­nak céltudatosságát és erejét. A megérett történelmi szük­ségszerűség még szilárdabbá kovácsolta az egységet. Aktív és határozott harccal kény­szeríti majd rá az emberiség az imperialistákat a leszere­lésre, a még függő országok ^'szAladítására, az elnyomás megszüntetésére. A Moszk­vában kiadott b áltvány újból leszögezte, hogy az em­beriség előtt életbevágó alter­natíva áll. a különböző társa­: pék egy sora nyerte el a lehe­■ tőséget rá, hogy gazdaságilag • is függetlenné váljék voll • elnyomóitól, kivívja teljes ; szabadságát. ■ A volt gyarmattartó hatal- i mák és a mögöttük meghú- , zódó, de mindig irányító sze­• repű Egyesült Államok nerr í nézik tétlenül az eseménye­• két. Különösen azokon a pon­tokon, amelyek gazdaságilag és stratégiailag fontosak, ra­. gaszkodnak az imperial istái | görcsösen koncukhoz. Továbl tart a fegyveres harc Algé­riában; kegyetlen mészárlás folyik a fajgyűlöletet nyilvá- ’ nosan is^ hirdető délafrikai 1 kormány intézkedései foly- ' tán, Kongóban összefogott as imperializmus, hogy szétzül­lessze a hadsereget, megaka­dályozza a törvényes parla­ment és a parlament válasz­totta kormány munkáját. Az imperializmus, a nemzeti burzsoázia legszélsőségesebb rétegeivel szövetkezve szem­beszállt a haladó erőkkel. — Ázsiai országokban is, többek között Laoszban, ahol a No- savan-féle reakciós klikk az amerikai imperialistáktól ka­pott fegyveres támogatással harcol a haladó erők ellen. Az erőviszonyoknak a szo­cializmus javára történt meg­változása világszerte új fel­tételeket teremtett és teremt a népek harcához, gazdasági és politikai függetlenségük kivívásához. Az Egyesült Ál­lamok minden agressziós fe­nyegetése ellenére a kubai forradalom napról napra vív újabb győzelmeket. A kubai nép harca tanulság és példa Dél-Amerika népei számára. A megrettent imperialisták ugyanakkor fokozzák a nyo­mást a délamerikai országok kormányaira, hogy őket a kubai példától elriasszák. Re- csegnek-ropognak a gyarmat- birodalom eresztékei és az imperialisták minden elkép­zelhető eszközzel arra töre­kednek, hogy valamiképpen fenntartják még magukat, ahol lehet. Folyik a harc a béketábor és az imperialista erők kö­zött szüntelenül. Az imperia­lista agresszorok háborúra készülnek. A népek azonban tudják, hogy ez a háború el­kerülhető, meg lehet hiúsí­tani. Elsősorban azért, mert döntően megváltoztak az erő­viszonyok. Van erő, mely ké­pes megfékezni az imperia­lizmust. Ez az erő a szocia­lista tábor egysége, a szocia­lista gazdaság újabb és újabb győzelme a békés versenyben az imperializmus felett, a Szovjetunió fölénye a rakéta- technikában, a szocialista tá­bor együttműködése az Im­perialista-ellenes harcban a felszabaduló afrikai népek­kel. az úgynevezett el nem kötelezett országokkal és a latin-amerikai országokkal, továbbá valamennyi ország népének egyre erősödő béke­vágva. A Szovjetunió sike­reiben az Amnerinlista-ellenes erők világszerte saját győzel­müket látják, az imperialista hatalmak sikertelenségei a népek ellenségeit rettentik meg. A kommunista- és mun­káspártok 1060 novemberé­ben kiadott nyilatkozata tu­lajdonképpen az elmúlt esz­tendők, különösen 1960 ese­ményeinek vizsgálatán, az erőviszonyok lem érésén, a valóságos helyzet ismeretén alanul. Ez a nyilatkozat meg­állapította. hogy elérkezett az idő, amikor meg lehet hiúsí­tani az imperialista agresszo­rok ama kísérletét, hogy vi­lágháborút robbantsanak ki. Száll a szép köszöntés Boldog új esztendőt! Ne ér jen bánat, ne hulljon köny nyed, élj békességben! A be csületes, jóakaratú emberei százmillióinak ajkáról nem csak szeretteikhez, közvetiei k jrnyezetük.ióz, népükhöz de minden néphez, az embe rijéghez szól a kívánság: Él szabadén, boldogan, békés ségbenl Mind szélesebb és széle sebb azoknak a tábora, akii békességet, szabadságot, bol dogságot kívánnak valameny n; i nénnek. De nem pusztul tak még el az emberiség el lensé"- gem a földről. Éppei ezért nem elég a kívánság hanem a népek nagy összefo gására van szükség a mint boldfabb újesztendők biztO' sításához. Erről tanúskodna! • legutóbbi esztendők és t most végétért 1960-as év ese ményei is. A változatos ese­ményekben bővelkedő év tar­ka szövevényeiben világmé­retű harc körvonalai mutat­koznak meg az építés és * rombo'ás erői között. _1960-ban is a békeszereté népek, élükön a Szovjetunió­val, gigászi harcot vívtak az emberiség szép jövendőjéért Százmilliók legszebb álmá­nak volt szószólója a Szovjet­unió ebben az esztendőben is, amikor sürgette az általá­nos és teljes leszerelés tervé­nek nemzetközi megvitatását, azt, hogy az ENSZ rendkívüli közgyűlésen vitassa meg ezt a rendkívüli fontos kérdést. Az emberiség szószólója volt a Szovjetunió képviselője az ENSZ-ben, amikor kezdeti lé­pésként részleges leszerelési intézkedéseket követelt. És akkor is. amikor a tízhatalmi leszerelési bizottságot a nyu­gatiak minden szócséplésével és köntörfalazásával szemben igyekezett munkában tartani, és megóvni a kátyubajutástól. A nyugati hatalmak és első­sorban az Egyesült Államok agresszív körei mindezeken a tárgyalásokon csupán szóla­mokat hangoztattak és tény­leges intézkedések helyett to- váb fegyverkeztek, sőt meg­törték az atomkísérletek te­rületén időlegesen beköszön­tött csendet is. Valamennyi imperialista hatalom támo­gatta, vagy legalább is be­avatkozás nélkül tűrte, ezzel bátorította a francia kor­mányt, hogy felrobbantsa el­ső és második atombombáját, az emberiség tiltakozásával mit sem törődve, karácsonyi ..ajándékként" a harmadikat is. Az emberiség és az embe­riesség nevében terjesztette be a Szovjetunió azt a javas­latot amelynek alapján még az emberiség legmegátalko- dnttabb ellenségei is el kel­lett hogy fogadják ténVként' azt az igazságot, hogy a gyar­mati kérdés megoldásának megvitatása tovább nem ha­lasztható. Századunk, köze­lebbről emberöltőnk, a gyar­mati kizsákmányolás felszá- molánAnak időszaka. Az em­beriség felszabadulása a vvarmatl elnvomás alól to­vább nem halogatható. A Szovjetunió határozott kiál­lása e kérdésben minden nemzetközi fórumon, a szov­jet kormány mindennemű támogatása a nemzeti felsza­badító mozgalmaknak, meg­gyorsítja a felszabadulás fo­lyamatát. I960 Afrika éve volt. Ebben az esztendőben nagyobb változás állott be a fekete fö’drészen. mint évti­zedek, sőt évszázadok alatt együttvéve. Az országok egy tora vált függetlenné, a né­JHinden kedaes ölő diónknak hőhloy úf éixtt kiadnunk!

Next

/
Oldalképek
Tartalom