Szolnok Megyei Néplap, 1960. december (11. évfolyam, 283-308. szám)

1960-12-28 / 305. szám

I960, december 28. SZOLNOK MEGYEI NErUr 5 A kertvárosiak kérése Egy kis számvetés Ezen írásommá egyéni véleménye met szeretném ki fejteni a faluban látottakról. Célon az, hogy valameny nyien — a mező­gazdaságban dolgo­zók — felfigyel­jünk az események­re és segítsünk £ hiányosságok meg­szüntetésében. Mindig fontos és szorgal­mas munkát igényelt az ősz mezőgazdasági munka időben: elvégzése falun. A terméke­ket be kellett takarítani, biz­tosítani az állatállomány ta­karmányát, de szorgos mun­kát igényelt a jövőévi ke­nyér, vagyis a vetés. A ha­tárt naponta járom és nem nehéz megállapítani: sok még a tennivaló. Egyesek azt mondják nem tudjuk elvégezni ezt a sok munkát. Persze nem így van. A múlt évben pl. jobban áll­tunk. Ha az egyéni paraszt­család munkáját vizsgáljuk, akkor azt látjuk, ott a csa­lád minden épkézláb tagja dolgozott a földön: a gyerek, az öreg és mind, aki mozogni tudott. A mezőgazdaság átszerve­zésével a parasztcsalád éle­tében nagy változások tör­téntek. A paraszt ember vi­tán felül jobb helyzetbe ke­rült és mondjuk meg őszin­tén, a ésalád is. Természete­sen a családtagok munkájá­ban is történt változás. A gyerekek, fiatalok közül so­kan elmentek városba. Gyá­rakban, gépállomásokon vagy állami gazdaságban kerestek „jobb” munkát. Így azt a földet, amit korábban hár­man, vagy öten műveltek meg, a közösben csak egy smber, „öreg”. Megjegyzem, ;z az „öreg” nem korra áreg, hanem a családfő. Sok baj nem is volna ez- sel, mert segítenek a gépek, ie az „öregek” közül sem nind szaggatja az istrángot. Slnagyolja és elhanyagolja a közös munkát, hiszen az élet­színvonal nem esett vissza, sőt emelkedett, a gyerekek s jól keresnek, mert ez a ársadalom bőven ad mun­kalehetőséget. Az ilyen embereknek be kellene már látni, hogy a zocialista építésből minden jecsületes embernek részt sell vállalnia, hogy eredmé- lyesebb legyen a gazdálko­dás, az állattenyésztés és nö­vekedjen a tagság jövedel­me. Befejeztük a répaszedést Minden munkaerőre vég­telenül nagy szükség volt, amikor november 15-én meg­kezdtük a 240 kát. hold cu­korrépa kiszedését. Helyze­tünk nagyon aggasztó volt, hiszen az évi jövedelmünk a cukorrépától függött. Azért nem keseredtünk el, hanem inkább nagy erőfeszítéssel nekiláttunk a munkának. Harcoltunk. Igen, nyugodtan mondhatjuk ezt a szót. Harc a cukorért. Harcoltunk min­den darab répáért. Közben persze a tanács is adott segítséget. November végén, december elején már igen aggódtunk azért, hogy a még hátralévő 60—80 kát. hold répa bele ne fagyjon a földbe. Meg is érkeztek se­gítségül a Néphadsereg kato­nái. Szíwel-lélekkel vasár­napot sem ismerve dolgoz­tak. Lelkes, odaadó munká­jukat siker koronázta. Vég­telen nagy örömmel írom, hogy december 12-én délelőtt 10 órára a cukorrépa szedé­sét befejeztük. Katonáink helytálltak, míg csak répa volt a földben, nem hagytak magunkra, és az utolsó répákat is közös erővel tisztítottuk meg. Ezúton szeretnénk meg­köszönni néphadseregünk ka­tonáinak odaadó munkáját és minden egyes elvtárs fá­radozását, akik a nehéz na­pokban baráti segítőkezet nyújtottak az újszászi Sza­badság Termelőszövetkezet­nek. Hegedűs Ilona Űjszász. Kérdésekre VÁL4SZ0LIM Patkós József, Tiszaföld- vár. Panaszát helyszínen vizsgálta ki a TITÁSZ Vál­lalat. Amennyiben ön külön árammérőt kíván szereltetni, úgy keressen egy belső sze- relésssel foglalkozó vállala­tot és lakásának elektromos hálózatát a házigazdáétól vá­lasztassa el. A kivitelező a szétválasztásról rajzot ad be a TITÁSZ-hoz, aminek alap­ján kötlevelet állítanak ki, s a kiküldött csekkre történő befizetés után kb. két hét múlva felszerelik a külön árammérőt. Özv. Pénzes Károlyné. Ti- szaföldvár. Az Országos Nyugdíjintézet tájékoztatása aíanián közöljük, hogy ter­melőszövetkezeti munkakép­telenségi járadék nem utal­ható ki az Ön részére, mivel a Szolnok megvei SZTK Al­központ kirendeftsége által megküldött orvosi szakvéle­mény szerint munkaképessé­gének csökkenése nem éri el a 100 százalékot. Kérése ezért nem teljesíthető Erről egyéb­ként önt is értesítették. Soltész Ferenc. Tlszaszől- lős. Hozzánk küldött érdek­lődő soraira közöljük, hogy a tiszafüredi járási tanács in­tézkedett ügvében s a kér­déses földjáradékot nem pénzben, hanem emelt föld­járadékban kaola meg. amit zárszámadáskor fognak kifi­zetni! Molnár Ferencné, Szolnok­Panaszos levelére választ küldött az 51. sz. AKÖV Vállalat. A kérdéses idő­pontban induló munkásjára­tok főleg a közelmúlt rossz időjárása következtében zsú­foltak voltak. A jelenlegi ko­csiparkkal azonban még enyhíteni sem tudnak ezen az állapoton. Ami a Vegyi­művek dolgozóinak helytelen magatartását illeti, ez nem általános, csak néhány, főleg az építkezésnél dolgozó építő­ipari munkásnál tapasztalha­tó. Az AKÖV ellenőrző köze­geivel szemben egyesek néha kifogásolható magatartást ta­núsítanak. Kovács Gábor, Karcag. Pa­naszos levelét továbbította a Debreceni Postaigazgatóság a kisújszállási Erdészetnek ki­vizsgálás és intézkedés vé­gett. A válasz megérkezésé­ig türelmét kérjük. Ács János, Tiszaigar. Ké­relme nem teljesíthető, mert az 1958- évi 9. sz. tvr. 2. §. i3.) bekezdés b.) pontja ér­telmében az asztalos ipart kisipari működési engedély alapján nem lehet gyakorol­ni Az engedély kiadása csak abban az esetben volna le­hetséges. ha a fenti szakmá­ból mestervizsgát tenne Erre meg van a lehetősége, mert a szakmai gyakorlatot meg­szerezte. Ha a mestervizsgát 'eteszi az iparengedély ki- ztiáe-inok törvényes akadálya nincsen. A minap felvettek a Kos­suth Tsz vontatójára. Kuko­ricát hordtak. Azt mondja az egyik tsz-tag — Bognár —. miután szóbakerültek a dol­gok: — Látod, most hordjuk, de tudjuk-e miért? Azért, mert egyesek nem dolgoznak olyan becsülettel, mint azelőtt. — Mintha nem az övék volna a termés. Ráfogják az esőre a lemaradást; azt mondják, nem lehet csinálni. Pedig bármennyire akadá­lyozott az eső, sokkal előbb volnánk, kellő szorgalommal nemcsak a kukoricával, ré­pával, de munkaegység érté­kével is. Egyesek könnyen fogják fel a munkát, úgy lát­szik nem hiányzik semmijük sem. — Bognár szavaira Tóth egyetértőén bólintott. Igen, ők ketten három ember he­lyett dolgoztak ebben az év­ben. Felháborodásukkal egyet kellett érteni. Az sem ártana, ha minden ember úgy gon­dolkozna, mint ők ketten. Most nem lenne lemaradás. A határ másik részén igen sok embert látok, szedik a répát, törik a kukoricát. Kik ezek az emberek? Gyárból, üzemből, vállalattól jöttek ki az elvtársak, hogy segítsenek a közös gazdaságnak. A vá­rosba járva azt hallom: most háromszáz ember ment a fa­lunak segíteni, tegnap két­százan voltak. Segíteni kell mert szükség van a cukorra. Szinte jól esett hallani ezeket a szavakat. Mégis szégyen­keznünk kell, amikor a váro­siaktól, a munkásoktól kell ezt a lelkes beszédet hallani. Parasztságunk egyrésze nem beszél ilyen lelkesen az or­szág fontos dolgáról. A mun­kásosztályt azonban érdekli a mezőgazdaság helyzete, vál­lalja a munkát és segít. Van a dolognak egy másik oldala is. Amikor a munkás- osztály kér a falutól — mert ezt jogosan teszi — húst, zsírt, kenyeret, tejet, tojást, megint furcsán érzem magam, mert a falu bizony lemarad. Hogy nem tud adni többet, az an- ngk a következménye, hogy sok szövetkezeti gazda csak a maga érdekeivel törődik. Azért kardoskodnak, hogy kiosszák a búzát, kukoricát, de csak azért, hogy azt sza­badpiacon értékesíthessék. Ezzel elősegítik a spekulációt. Most rajtunk a sor. Telje­sítsük kötelességünket, mert szövetkezeti parasztságunk képes arra, hogy becsületes munkával, a nehézségek el­lenére sikeresen betakarítsa a terméket és elvesse a szük­séges gabonát. Látni kell a tsz parasztoknak az érdekek mérlegelésénél, hogy a közös érdekének kell előtérbe ke­rülni, mert ettől függ az egyén jóléte. Barát József Nagykörű. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Egyforma erősségű áramot kérünk Városunk az elmúlt 15 év alatt sokat fejlődött. Emelkedik az életszínvonal, s ezzel együtt az igények is. Ma már neonfény villan a Kossuth téren, a villany- telepnél. A sok előny mellett van né­hány kellemetlensége Is a villa­mosenergia fogyasztóknak. Sok­szor tapasztalható, hogy egyszer kisebb, máskor nagyobb az áram feszültsége s ez utóbbi esetben sok villanykörte ég ki és kerül a szemétdombra. Szeretnénk, ha a vlllanytelep figyelembe venné a fenti észre­vételeket s intézkedne, hogy egyforma erősségű áramot kap­jon városunk is. Ruskó Margit, Mezőtúr A Szolnok—Kertváros fe­lé vezető útszakaszon szinte életveszélyes a közlekedés. — Délután 4 órától, amikor sö­tétedni kezd a gyér világítás miatt nem lehet látni- Mély gödrök, kátyúk, csúszós ta­laj veszélyezteti a forgalmat. A kocsiúton a gyalogos közlekedés is kockázatos —, mert a hídépítésnél dolgozó járművek felhordják a sarat és megcsúsznak rajta az elő­ző autók. Ezt az útszakaszt egyáltalán nem takarítják s talán ennek is köszönhető az út jelenlegi állapota. Az 51. sz. AKÖV autóbusz járata ritka időközökben köz­lekedik. Ezért például az édesanyák, akik beteg gyer­mekeiket kénytelenek az I. kér. Vöröscsillag úti orvosi rendelőbe vinni, sem gyalo­gosan, sem gyermekkocsiban nem képesek az úton közle­kedni. Azt kérjük a Városi Ta­nács VB. Műszaki Osztályá­tól, szíveskedjenek sürgősen intézkedni, bogy a két híd kö­zötti utat salakkal feltölt­sék, hogy az alkalmas legyen a gyalogosok közlekedésére. Kérjük továbbá, intézkedésü­ket, hogy a százlábú híd gya­logjáróját, valamint a két hid közötti útszakasz kocsi útját rendszeresen takarítsák. Ez a feltétele annak, hogy adott esetekben azon közle­kedni lehessen s az emberek úgy tudjanak bejutni a vá­rosba, hogy a járművek ne fröcsköljék össze á ruháju­kat* Kertvárosi lakosság SZOVJET TUDÓSOK KARCAGON Kashkin professzornak, a leningrádi mikrobiológiai intézet Sztálin-díjas pro­fesszorának két közvetlen munkatársa: Andrejev Drozdov kandidátus és Jugyin Karash tudományos munkatárs látogatást tett dr. Szathmári Sebestyén karcagi bőr­gyógyász professzornál. Világszerte nagy érdeklődést váltott ki — így a Szovjetunióban is — dr. Szath­mári Sebestyénnek az az orvosi felfede­zése, melyet a tarlósömör betegség kór­okozójának megállapítása terén tett. A tarlósömört egy, a talajban élő gomba okozza, meb' az állatállományban okoz nagy károkat. Huszonöt év után körülbelül másfél évvel ezelőtt sikerült ezt a gombafajt táp­talajon kitenyészteni dr. Szathmári profesz- szornak. Ebből a kitenyésztett spórákból kértek és kaptak a szovjet tudósok is. Érdeklődést keltett a szovjet tudósok­nál az is, hogy a karcagi professzor az ed­digi megszokott módszertől eltérően nem mesterséges táptalajon végezte és végzi el a különböző gombák kitenyésztését, ha­nem talaj-táptalajon, ami biztosabb ered­ményt ad. Dr. Szathmári professzor mykológiai laboratóriumában megállapította azt is, hogy a tarlósömör ott, ahol silózást vé­geznek; egyáltalán nem vagy pedig nagyon kis mértékben fordul elő. Azért, mert a kukoricaszárban tenyésztődik a tarlósö­mör gombája, viszont a silóban nem él meg. A látogatás során a szovjet tudósok átadták Kashkin professzor levelét dr. Szathmári professzornak, melyben sok si­kert kíván további kutatásaihoz. A ba­ráti látogatás végén, a búcsúzás során a szovjet tudósok azzal búcsúztak el, hogy ez az első látogatás volt, de nem az utolsó K. F„ Karcag • • / Üzemlátogatáson a szolnoki úttörők Napjainkban egyre jobban I volt mindannyiunk számára Szerkesztői üzenetek Hortobágyi László, Szol­nok. Beküldött verse ked­ves, jó ritmikáju költemény Közlésére valószínűleg sor kerüL Németh Gábor, Szekszárd. Beküldött költeményei sajnos nem ütik meg a közölhetőség mértékét. Ritmusban, rime- 'ésben bizonytalan. A mon­danivaló aktualitása nem ment fel a művészi formák gondos kidolgozása alól, sót méginkább kötelez­Többeknek: Ismételten kö­zöljük. hogy kéziratok meg­őrzésére és vissza iuttatására nem vállalkozhatunk. érdeklődnek a fiatalok a technika mi. dennapi problé­mái iránt. Ez vezetett el ben­nünket is a csapatunkat pa rónáié Alföldi Kőolajkutató Vállalat gépjavító részlegé­nek üzemébe. Kellemes meglepetésként hatott, hogy a vállalat autó' busza már várt ben ünket az iskolánál, így érceken belül a helyszínen voltunk. Itt Ri- có Ferenc főszerelő fogadott bennünket és részletesen is­mertette a robbanó- és Die­sel-motorok működését. Elő­adását nyomban a működő gépeken szemléltette, ezért is iiimiimiiiiimimiiiiiiiiimiimmiiiiiiiiiiiiir Jutalmul: klubdélután A szolnoki Verseghy Fe­renc Gimnázium KISZ szer­vezete által kezdeményezett tanulmányi versenyt a kará­csonyi szünet előtt értékel­ték, bár hetenként számot adtak az osztályok közötti ve­télkedésről. A verseny fő cél­kitűzése: legjobbnak lenni tanulásban, tisztaságban, ma­gatartásban. Ezt a büszke cí­met az IIC osztály érte el. A legjobb osztályt szép eredményéért az iskola KISZ szervezete jutalom klub­délutánnal lepte meg. A ren­dezvényen az osztály tanulói mellett a KISZ csúcsvezető­ségi tagok és a tanári kar vett részt. A klubdélutánt rö­vid kis műsor előzte meg, az iskola tánczenekarának és az osztály kamarakórusának köz­reműködésével. Majd a pár­huzamos osztállyal rendezett szavalóverseny első három helyezettje szórakoztatta a megjelenteket. A konferan­szié szerepét az iskola KISZ- titkára, Bátorfi József vál­lalta. A műsor után kellemes uzsonna következett. Végül 8 óráig vidám tánc zárta be a jutalom klubdélutánt. D e c si Mária tudósító. i érdekes és könnyen érthető I a rögtönzött motortani óra. I Ezután Somogyi János mér­nök vezetésével megtekintet­tük az elektromos próbamű­helyt. A látogatás következó mű­sora az esztergaműhely, ahol mi is kipróbálhattuk a gépe­ket és belekóstolhattunk az esztergálás gyakorlati mun­kájába is. A hejosztőműhely és lakatosműhely volt a kö­vetkező megállónk, ahol kü- lönféla reszelés! feladatokat kaptunk, amit elég ügyesen megoldottunk. A bennünket irányító tapasztalt szakmun­kások is megelégedéssel fi­gyelték próbálkozásainkat. Ezután búcs 't vettünk a műhelycsarnokoktól és dolgo­zóitól azzal az ígérettel, hogy máskor is ellátogatunk hoz­zájuk. Megköszöntük a szíves oktatást és visszaindultunk az iskolába. De mind máig gyak­ran hallani, amint egyik-má­sik pajtás felidézi, milyen ér­dekes élmény volt ez a mű­helylátogatás. Báli István tudósító 703. sz. Damjanich János és 4579. sz. Vá­mos Ilona Űttörőcsa- pat, Szolnok Kisdobosok öröme Szorgalmas kezek öltöget- tek estéről estére a tiszaföld- vári Malom utcai iskolában A kisdobos csapat szülői munkaközössége játékvásár­ra készítette a szebbnél szebb babákat, mackókat, cicákat bababútorokat. Lesz öröm a kispajtásoknak! A játékvásárra a kisdobo­sok is nagy igyekezettel ké­szítették apró kis játékaikat: tűpárnákat, könyvjelzőket Ök is hozzá akartak járulni a játékvásár sikeréhez, hi­szen a nyári kirándulásra gyűlnek vele a forintok. Köszönetét kell mondanunk a lelkesen készülődő mamá­kon kivül azoknak is, akik segítségünkre voltak a sza básminták és a textilhulladék ajándékozásával. Ezúton is megköszönjük a budapesti XIV. kerület nóta nács és az V. kerület Vegyes ruházati KTSZ segítségét Zádor Bélám' csapatvezető Tiszaföldvár Legújabb fogyasztószer New York legnagyobb szer z.áció'a a Metrecal nevű fo­gyasztószer, amely minden el­adási csúcsot megdöntött az amerikai áruházakban, még a hula-hop karik'.két is. Több mint 17 millió ameri­kai fogyasztja ebéd helyett ezt a fogyasztószert. Újjá választották a Vöröskereszt helyi vezetőit Ráitócziíaíván Folyó hó 20-án tartotta évi vezetőség- és küldöttválasztó taggyűlését Rákóczifalván a Magyar Vöröskereszt helyi szervezete. A taggyűlésen résztvett Pintér Béláné, a járási Vöröskereszt titkára, a helyi párt és tanács vezetői több mint száz tag. Sokan hozzászóltak a tit­kári beszámolóhoz, s vala­mennyien a béke ügye mel­lett foglaltak állást. Ezután megválasztották az új veze­tőséget és a járási küldötte­ket. Németh Béláné, Szeke­res Mihíivné. Jakoda József - né, Varga Márta, Ivanics József, Fejes Gáborné, dr. Végh György és Bíró Mihály- né lettek az új vezetőség tag­jai; közülük választották meg a járási küldötteket is. A jól­sikerült taggyűlést hangula­tos teaest követte. 1. h

Next

/
Oldalképek
Tartalom