Szolnok Megyei Néplap, 1960. július (11. évfolyam, 154-180. szám)

1960-07-28 / 177. szám

SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 1960. július 28, Döntött a MOB az olimpiai kiküldetések ügyében Kedden késő délutáni órák­ban a Népstadion márvány csarnokában tartotta meg a Magyar Olimpiai Bizottság a római játékok előtti utolsó ülését. Hegyi Gyulának, az MTST és a MOB elnökének megnyitója után Gyenes András, a MOB főtitkára is­mertette az intéző bizottság előterjesztését a római játé­kokon résztvevő csapat kije­lölésére és az előkészületek állására vonatkozóan. A fő­titkár részegesen* sport­áganként ismertette és meg­indokolta az intézőbizottság előterjesztését. Elmondotta, hogy a Rómába utazó ma­gyar csapat összlétszáma, a még függőben maradt né­hány vitás kérdés tisztázása után 185—190 fő lesz. A 16 sportágban kijelölt verseny­zők száma 175. De ez még emelkedhet, mert atlétiká­ban Antal Mária, Klics, Csu- torás, Dienes és Balajcza kö­zül négyen, a birkózóknál Riesmayer, Vattai és Keller- man közül ketten, végül az evezésben a kormányos nél­küli négyes kiharcolhatja a még soronkövetkező minősítő versenyeken a római repülő­jegyet. A kerékpárosok ed­dig még nem érték el a kí­vánt eredményt, s most már csak akkor számíthatnak a római fészvételre, ha au­gusztus elején a világbaj­nokságon kiemelkedő telje­sítménnyel rukkolnak kL — Nem döntöttek még a női tornászcsapat hatodik és az öttusa csapat tagjának ne­gyedik személyéről. Vízilab­dában az olimpiai csapatba kerül Gyarmati Dezső is, aki a2 eltiltása óta Kifogástalan magatartást tanúsított, ezért az MTST elnöksége az eltil­tást felfüggesztette és hozzá­járult a sokszoros válogatott játékos olimpiai szerepelteté­séhez. Öttagú vezető testület Irá­nyítja a magyar csapatot, — melynek élén Hegyi Gyula, a MOB elnöke áll. Tagjai: Gye­nes András, a MOB főtitká­ra, Eperjesi László, az MTST elnök helyettese, Terényi Imre, az MTST tagja és Ká­das István, a SZOT sportosz- ttjyáaak vezetője. A római Olimpiai Játéko­kon több magyar sportvezető, pontozóbíró, játékvezető vesz részt. A különböző nemzet­közi szövetségek, az olimpiai játékok szervező bizottságá­nak meghívására. A versenyzők névsora: Atlétika: Rózsavölgyi, Parsch, Szeke­res, Kovács L„ Kovács J. Iharos, Szabó, Hecker, Si­mon, Szécsényi, Zsivódczki, Csermák, Varjú, Nagy, Kul­csár, Kazi Olga. Birkózás: Pólyák, Kozma, Tóth, Hol­lós!, Reznák, Gurics, Hódos. Evezés: Kormányos négyes (Wág- ner, — Munteán — Bedeko- Vics, — Kovács, kormányos: Lengyel), kormányos nélküli kettős (Kiss L. — Sarlós Gy.) Kajak-, kenn: Szöllősi, Mészáros, Szente, Kiss, Kemecsei, Turányi, Par­ti, Hunics, Dömötör, Farkas, Törő, Bánfalvi, Balogh, Eg- ressi. Kecskés. Kosárlabda: Greminger, Bánhegyi, Ga- bányl, Boháki, Simon, Benc- ze, Zsíros, Liptai, Glacz, Po- lik. Sárközi, Temesvári, J Il­dik. Labdarúgás: Faragó, Török, Szentmihá- lyi, Dudás, Várhidi, Dalnoki, Novák, Mészöly, Solymosi. Vilezsál, Kovács III., Sátori, Göröcs, Albert, Orosz. Ráko­si, Dunai, Pál bs Pál T. Lovaglás: Móra, Somlai, Karcsú, Su­ti. Ökölvívás: Török, Nagy, Baranyai, Kellner, Pál, Sebők. Öttusa: Balczó, Nagy, Németh, és Szaniszló, vagy Szabó, Lövészet: Kulin-Nagy, Szomjas, Ho- lup, Sinkó, Dosztály, Balogh, Szabó, Grabsz, Kun Ferenc, Gyönyörű. Súlyemelés: Földi. Baranyl, Huszka, Va­ras. Tóth. Torna: Tass, Ducza, Füle, Först- ner, Müller, Mák női Csapat, Csányi, Varga, Békési, Be­jek, Keszthelyi, Mester fér­fi csapat Úszás: Dobai, Lantos, Katona, Müller, Hornyánszki, Csi- kány, Kunsági, illetve Mada­rász, Dávid, Frank, Temes­vári, Boros, Killermann, Egervári és Dóra. Műugrás­ban: Konkoly. Vízilabda: Boros, Jenei, He­vesi, Malyer, Markovics, Ka­nizsa, Dömötör, Kárpáti, Gyarmati, Horváth II., Kato­na, Rusorán IL, Felkai, Bod­nár. Vitorlázás: Telekdi — Ju­tási, Holényi — Molnár, Tol­nai. Vívás: Dömölkl, Rejtő, Kovácsné, Juhász, Székelyné (női tőr), Gyuricza, Kamut! L., Kamu- tl J., Fülöp, Czvikovszki (fér­fi tőr), Sákovies, Marosi. Kausz, Bárány, Gábor (pár­baj tőr). Kárpáti, Gerevich, Kovács, Mendelényi, Delneki (kard). A magyar sportküldöttség első csoportja, mitegy 70 ver­senyző augusztus 20-án indul Rómába. Ezt újabb csopor­tok követik 24, 27, 29 és 31- én. Majd szeptember 1, és 5- én. Aszerint kinek mikor ke­rül sor a versenyára Kétfordulós bajnokság a szolnoki Járásban A minap a szolnoki járás Labdarugó Szövetségénél tet­tünk látogatást. Arról győ­ződtünk meg, hogy a nyári szünet alatt sem tétlenked­nek, most is igyekeznek fog­lalkoztatni csapataikat Mint megtudtuk erre az időre ku­pa bajnokságot írtak ki. Az élcsoporthoz tartozó négy csapat: Rákóczifalva, Zagy- varékas. Tószeg és Szajol vesz rajta részt A bajnokság két fordulós és augusztus 28-án ér véget. A bajnokság hivatalos elne­vezése „Szolnok járás Béke- kupa." A győztes egy vándor ku­pát nyer el, mely egy évig marad birtokában. Az a csa­pat amely az egymást köve­tő években háromszor elnye­ri, a kupa végleges tulajdo­nosa lesz. i A legutóbb lejátszott kupa- mérkőzéseken az alábbi ered­mények születtek: Rákóczi­falva — Tószeg 2:0, Zagyva- rékas — Szajol 3:0. ....... A Szolnoki Rádió műsora 19.30—20.30-ig a 223.86 m-es középhullámon: „Hangos Újság1* zenés riport- műsor a fiataloknak, fiatalokról. A műsor tartalmából: Irodalom­kedvelőknek. — Illemkódex. — Ifjú levelezőink Írásaiból. — Vi­dám, nyári tervek. — Tánczene, A Jászkísériek és újszászlak látottak a megyei bajnokságba Sorsolást és nem párosítást kérünk Reméljük, hogy a közeli na­pokban nyilvánosságra kerülő nb m-as sorsolás után a Me­gyei Labdarúgó Szövetség 1* el­készíti a megyei bajnokság solását. Ez annál Inkább la fon­tos lenne, mert lendületet adna a csapatoknak a felkészülésben: Tervszerűbben tudnak ugyanis készülődni, ha tudják, hogy if,it is lennek első ellenfeleik. A» írtam, hogy „sorsolás”. — Igen, mert az utóbbi években a sorsolás helyett csak valami pá­rosítás szokott megjelenni, a résztvevők közül 8—9 csapat egy­hangú és jogo9 felháborodására és 6—1 együttes kényelmére. — Előfordul ugyanis, hogy egyes községekben 3—4 hétig minden vasárnap mérkőzés van, egye­seknél pedig 4—« egymást köve­tő vasárnap utazni kell a csa­patnak. (De miből?!!!). Miért Is adódhat elő ez az aránytalan­ság. Nézzük meg az okot. Az történik, hogy a sorsolás előtt rendszerint kérelmet nyújt be a kél NB n-es tartalék csapat, a Szolnoki MÁV IL és a Jászberé­nyi Vasas II., a két mezőtúri egyesület, Tiszaföldvár és a tő rökszentmiklósiak, hogy miként is kérik sorsolásukat, Tegyük mérlegre kérelmük jogosságát. A Szolnoki MAY és a Jászbeméyi Vasas kérelme Jo­gos, amikor NB n-es csapataik eiőmérkőzéseként megyei mér­kőzést akarnak rendezni. Indokolt a két mezőtúrt egyesület Igénye is az egymással ellentétes sor­solásra a bevétel szempontjából. Nem elfogadhatóak azonban • többieké. A tartalékcsapatok kl- vétéléveT a többi, megyei baj­nokságban szereplő Szolnoki csapatnak Igazán mindegy, — hogy összeesik mérkőzése egy NT« «. «agg NB m-aa azolnokl csapattal. Ilyen esetben a me­gyei mérkőzést délelőtt bonyo- Lltanák le. De még aa sem in­dokolt, hogy például a Kinizsit ellentétesen sorsolják a Vasutas­sal. Aki ugyanis a Vasutast akarja látni, az úgy sem megy a Kinizsihez vagy fordítva. De semmiképpen sem fogadható el Tiszaföldvár ellentétes sorsolási Igénye az NB m-as Martfűvel, hiszen különálló két község és nem zavarják egymást. Indokai­kat figyelembe réve Jászérok- szálláS la terjeszthetne be olyan kérelmet, hogy a Jászberényi Vasassal ellentétesen játszón ott­hon, mert Innen valóban szép számmal járnak be a szurkolók az NB n-es Vasas mérkőzéseire. Marad tehát 4—5 csapat, mely­nek ellentétes sorsolást kell biz­tosítani. Márpedig ezt a 2—3 párt össze lehet ügy hozni, hogy ne idézzen elő olyan eltolódáso­kat a sorsolásban, hogy bár­melyik résztvevőnek az előző éviekhez hasonlóan rossz „páro­sítás«! jusson. Ha ezt el akarjuk kerülni, akkor az szükséges, hogy csakis a legindokoltabb kéréseket ve­gyék figyelembe. De a sportkö­röknek is be kell látnlok, hogy olyan kérésekkel ne háborgassák a szövetséget, hogy „én az első mérkőzésen pályaválasztó aka­rok leni” vagy „ezzel és ezzel a csapattal ősszel otthon szeret­nék Játszani” stb. Bízom abban, hogy felvetése­met — amit bizonyára örömmel fogadnak mind Kunhegyesen. — mind Jászapátiban vagy Fegy- vemeken — a Megyei Labdarú­gó Szövetség 18 magáévá teszi. Ha pedig ez Így lesz, akkor bi­zonyára egy közmegelégedésre szolgáló sorsolás készül majd el. — Cs. P. — JásxárokszáKás Véget értek a megyei lab­darúgó bajnokságba jutásért folyó osztályozó mérkőzések küzdelmei. Az elért eredmé­nyek alapján a Jászklséri MEDOSZ és az Ujszászi Vas­utas —■ mint a két csoportel­ső — jutott a megyei bajnok­ságba. A két együttes vezetői és Játékosai tudják, hogy a me­gyed bajnokságba Jutás ko­moly feladatot jelent szá­munkra. Az osztályozókon való si­keres szereplés és feljutás al­kalmából köszöntjük a két sportkör játékosait és veze­tőit. A Jászberényi Lehel úszószakosztályának életéből A vidéki úszósport és a ha­gyományok ápolása érdeké­ben az Ózdi VTK úszószak­osztálya július 23-ig kéthetes edzőtáborozáson vett részt Jászberényben. A két szak­osztály tagjai délutánonként együtt tartották edzéseiket. Ez jó lehetőséget biztosított a jászberényi vízilabdázóknak az NB. 111-as bajnokság má­sodik fordulójára való felké­szüléshez. A táborozás ideje alatt meleg baráti sportkap­csolat alakult ki a két egye­sület között. Közös megbe­széléseken vettek részt a Sportolók, ahol a szaktapasz­talatok átadásával segítették az „idősebb” ózdiak a fiatal, lelkes jászberényi úszókat. Az edzőtábor befejezésekor a városi uszodában került sor a két város sportolóinak ba­rátságos úszóversenyére és vízilabdamérkőzésére. Az ün­nepélyes megnyitó keretében Rusz János sporttárs, a Lehel úszószakosztályának elnöke, a Lehel Kürt kicsinyített má­sát adta át emlékül a vendé­geknek. Az ózdiak megkö­szönték a szívélyes vendéglá­tást és búcsúzóul szép szegfű­csokorral kedveskedtek ven­déglátóiknak. Szolnok megyei filmszínházak műsora JULIUS 28—tt-IG. AbádszaMk S8—29 All babe — 14 80—31 Az út vége — M Matiné: 31. Álmatlan évek Eeseaysecg 29—31 A csodálatos malom — Ka, Matiné: 31. A gitáros lány rilwlrliii« 29—31 Halál a nyeregben — Kn. 29— 31 Hruscsov Amerikában — Kn. Matiné: 31. Az élet küszöbén Fegyvernek 39—31 Kálvária — 10 Matiné: 31. A bátor kandúr JáaoaíUda 28—29 virrad. .. — 10 30— 31 Két fiú, egy kislány — Kn; Matiné: 31. A eslnytevő JássalsószentgySrgy 28—29 Egy kislány keresi ax édesapját 30—31 Virrad... — 10 Matiné: 31. 306-os számú ügy Jászapáti 28—29 Alvajáró Bonifác — lé 30—31 Vörös tinta e- lé Matiné: sí. Kék nyü Jászárokszállás 29—31 9 élet — 14 Matiné: 31. Viharban nőttek fel Jászberény Lehel 28—31 A mesterdetektlv — 10 Matiné: 31. Ördögi kör Jászberény Ken 20—31 Az elcserélt fénykép Jáezdéam 28—29 Két fiú, egy kislány — Kn. 30—31 Egy kislány keresi az édesapját Matiné: 31. Nehéz kesztyűk Jászfény szaru 29—31 Egrenyfló ablak — M Matiné: 31. Játék és álom Jászjákóhalma 29—31 Kezedben az élet — Kn. Matiné: 31. Bogáncs Jászkisér 29—31 A nagy kék országút — 19 Matiné: 31. Oszlik a sötétség Jászladány 29—31 Számíthatsz rám •— Kn, Matiné: 31. Kard és kocka Kenderes 29—31 A megfelelő ember — 10 Matiné: 31. Dollárpapa Kengyel 29—31 Merénylet — M Matiné: 3L Bogáncs Kisújszállás 28— AU Baba 29—31 Ellopták a hangomat — 10 Matiné: 31. Fel a fejjel Kunhegyes 28—31 Fekete gyöngyök — Kn. Matiné: 31. Amit nem lehet elfelejteni Kunmadaras 29—31 A cirkusz lánya — trn. Matiné: 31, A folyón túl Kunazentmárton 28—31 A béke első napja — 18 Matiné: 31. A harangok Bőmába menteit Mezőtúr Dézsa 28—31 A szultán fogságában y» Matiné: 31. Nehéz anya nélkül Mezőtúr Szabadság 28—31 tngovánv — 14 Öcsöd 29—31 m. Richard — 1« Matiné: 31. Papírsárkány Rákőczifalva 29—31 Vakmerő szív — Kn. Matiné: 31. A béke völgye Szolnok ▼. Cs. 28—31 Szomjúság — Kn. Szolnok Tisza' 28— 3 Montparnasse 19 — 18 Matiné: 31. Többé nem balkezes Szolnok Kert 28—31 Csendes otthon — Kn. Szolnok Millennium 29—31 Szökés a szigetről — 19 Tlszaföldvár 29—31 37-es riport — 10 Matiné: Sl. A csínytevő Tiszafüred 29—31 Tamangő — 14 Matiné: 31. Eg és föld között Ti szakon 30—31 Gyalog a mennyországba — 14 Matiné: 31. A császár parancsára TőrSkszeatmlklós 28—31 Fehér vér — Ka. Matiné: Sl. zója WgMIkM» Kert 29—31 Gábor diák — Kn. YOrkeve 28—31 Három csillag — Kn, Matiné: 31. A világ teremtő«» CJezáas 29—31 Virrad ... -» Matiné: 30. Cimborák Karca# 28—31 A rászedett udvarlók Matiné: 30. Bogáncs (apróhirdetések^ BIZALMAS munkakörbe gyors- gépírót keresünk. Cím a Szol­noki Hirdetőben. Helyzetkép a Szolnoki MÁV-nál A RAJT ELŐTT... Viszonylag rövid nyárt szünet Után egyte közeledik a labda­rúgó bajnokság rajtja. Az NB n-ben és NB m-ban; ugyan egy héttel később Indul meg a küz­delem, de az előkészületek és a felkészülés la erősen aktivizálta a népszerű sportág minden ér­dekeltjét. Nyugodtan elmondhat­juk tehát, hogy az I960 U. sport- év bajnoki küzdelmei minden eddigit felülmúlnak majd. A Szolnoki MÁV berkeiben is Igen élénk a mozgolódás. Nem­csak a vezetőség, de a Játékosok és a szurkolók nagyrésze is egy eddiginél sikeresebb szereplést vár a most induló bajnoki Idény­ben. Csak fokozza az augusztus 7-1 rajt érdekességét, hogy egy­beesik az egyesület So-ik éves jubileumának ünnepségeivel. A helyzetet általában minden vonalon a salát erőkre való tá­maszkodás Jellemzi. Az első csa­pat edzője továbbra is Fazekas László lesz, akinek keze alatt kétségtelen sokat fejlődött az együttes. A* első csapat keretét az alanti Játékosok alkotják: Cselén71. Danka. Sándor. Abrv nyl, Kegyes, Makal. Draskóczi, ftozmis, B. Nagy. Csák. Csábi. Csete, Szekeres, Soős. Dobos. Az utánpótlást jelentő n. csapatban sök tehetséges fiatal bontogatja szárnyalt, edzőlük: Korom Pá’ “ • MÁV NB I-es aranycsapa­tának balszélsője lesz. Az Ifjú­sági csapatot továbbra Is nép­szerű vezetője, Horváth János készíti elő a nagyobb feladatok­ra. Az első csapat eddigi edző- mérkőzései vegyes érzelmeket keltettek. A Dombóvári Sparta­cus ellen elért 4:8 és Gyöngyö­sön az NB m-as Spartacus el­len kivívott 3:2 győzelem még elfogadhatónak tekinthető, de az NB I-es Dorogtól elszenvedett 7:0 vereség nagyon meghökken­tette a vasutas csapat táborát. Remélhetőleg mind a Játékos­gárda, mind a szakvezetés le­vonja a tanulságokat és kijavít­ja az észlelt hiányosságokat. Az Igazi értékmérő azonban a vasárnap fél S órakor a MÁV pályán sorrakerülő Oroszlányi Bányász—Szolnoki MÁV találko­zó eredménye lesz. A Szurkolótábor hangulata is parázsló és sok a vita. A Bará­ti Kör vezetősége vasárnap dél­előtt fél 10 órakor a Nemzeti Ét­teremben szurkoló gvűlést tart áz értekezleten megieiennek az edzők és a szakosztályvezetőség ts. A beszámoló és a vita .érde- t-esnek Ígérkezik. A Baráti Kör vezetői ezúton is megMvlák arra mindazokat a snortbarámvat -kiket érdekel a MÁV NB n-es csapatának sorsa és jővő-e. «. Gx­A PALOTA»! Állami Gazdaság keres felvételre képesített tej- ház-kezelőt. Alkalmazás esetén az útiköltséget megtérítjük. Családi lakást biztosítani nem tudunk. Jelentkezni lehet a gazdaság központjában, Beseny- szög—Palotás. Fiútanulókat keres a Clpőnagy- kereskedelml Vállalat szolnoki lerakata. Jelentkezés a Zagyva­téka sl úti telepen. NAGY üzemi gyakorlattal ren­delkező gépész technikust fel­vesz a Szolnok megyei Tégla­gyárt Egyesülés. Fizetés meg­egyezés szerint. Jelentkezni le­het: Mezőtúr, Beloiannisz út 1-5 A MEZŐTÚRI Sallal Termelő­szövetkezet tehenészeket keres. Lakás biztosítva. Fizetés meg­egyezés szerint. Jelentkezni le­het: Sallal Termelőszövetkezet, Mezőtúr, Rákóczi út 47. A TÓSZEGI földművesszövetke­zet szakképzett ruházati boltve­zetőt és italboltvezetőt keres azonnali belépésre — Fizetés kollektív szerint. >- Jelent­kezés a tószegi fmsz. Irodájában. Erkölcsi bizonyítvány és műkö­dési igazolás szükséges. Felvéted esetén útiköltséget térítünk. A KELTEX Vállalat Rékasi úti lerakata fiú kereskedelmi tanu­lókat felven. Jelentkezés: aug 1-lg. ELADÓ egy szlvónyomó kút, ke­rekes, alig használt állapotban 100-as munkahengerrel és egy TV antenna, nagyméretű. Erdős Já- nos Jászberény, Kőkép u. 28. ELADÓ bécsi Selffer gyártmá­nyú, dupla márványlapos, for­gatható bllliárd-asztal új álla­potban. Szolnok, Koszorú u. 11. ELADÓ Jó állapotban lévő 20 mázsa teherbírású gumikerekű stráfkocsl — egy 26 kalapácsos medlcagó, valamint egy favázas szalagfűrész gép. Petőfi Mg Ter­melőszövetkezet, Tlszaigar. KETTOSZOBAS, összkomfortos lakásomat elcserélném budapes­ti, vagy környéki hasonlóért, — esetleg egyszobásért. Tóth, Szol­nok, Bálvány u. 81. SZOLNOKON, az Allarm Áru­ház felen egyszoba konyhás, mellékhelyiséges lakásomat el­cserélném hasonlóért vagy na­gyobbért megegyezéssel. Tele­fon: 38—84 Szolnok, JOKARBAN lévő fürdőkádat vennék. Szolnok, Fiumei út 31. BEKÖLTÖZHETŐ családi ház -eladó. Érdeklődni: Szolnok, Ver- seghy u. 18. _________________ BE KÖLTÖZHETŐ kétszobás csa­ládi házat vennék, esetleg üres telket. „Lakás nélkül«* Jeligére a Szolnoki Hirdetőbe. BEKÖLTÖZHETŐ X szobás csa­ládi ház gazdasági épületekkel eladó. Szolnok, Bét u. 19 b, MEDER utca 8 számú, beköltöz­hető szaba-konyhás házrész el­adó. Érdeklődni: Szolnok, Már­tírok útja 15. (Munkácsi). BEKÖLTÖZHETŐ kis családi ház eladó. Szolnok, Véső u. 6. ELADÓ Cserkeszöllő Nyomáson 600 n-öl telek lakóházzal, lebon­tásra Is. Cím: Kun szentmá rto n, Mátyás király u. 26. SÜRGŐSEN eladó Danuvla Csí­ped motorkerékpár. Szajol, Vö- röshadsereg út 20/a. JAWA-plonirt veszek ármegjelö­léssel. Szolnok, Somogyi Béla út 4 szám. ELADÓ 1 db 250 köbcentis Zün- dapp motorkerékpár üzemképe­sen. Kunhegyes, Lehel út 19. 125-ös Danuvla 3600 km-t futott, igényesnek eladó. Mezőtúr, Dó­zsa György út 7. Szolnok megyei NÉPLAP A Magyar Szocialista Munkás­párt Szolnok megyei Bizottság» é» a Megyei Tanács lapja Felelős szerkesztői Varga Jóesat Szerkesztőségi Szolnok, nsza Antal u. 2. L em Telefon: 20-93. 23—20. 20—68 Kiadja a Szolnok megy* Néplap Lapkiadó Vállalat Igazgatói Fülemen Lajoa Kiadóhivatalt Szolnok. Irodaház, fsat 1 Telefoni A lapot előfizetésben és árusí­tásban a Szolnok megyei pos­tahivatalok és fiókposták ter- lesztlk A lap előfizetés) dliat egy hóra ti.— Ft, előfizethető bármely postahivatalnál és kézbesítőn®. Sznlb' ki Nv„mda vállalat 1960. július 27. — 2575 Felelős nyomdavezetői Mészáros fUrvVn SO0Q0

Next

/
Oldalképek
Tartalom