Szolnok Megyei Néplap, 1960. január (11. évfolyam, 1-26. szám)

1960-01-20 / 16. szám

1960. január 20. SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP s Cabiria éjszakái Olasz film. Szolnok, Vörös Csillag mozi január 21 _27. Ke dvezményes gyümölcsfa akció XT Biztató a kép az ismeretterjesztésban 786 előadás, 54.234 hallgató A NÉPMŰVELÉSI fel­A szövetkezeti gazdák ház­táji területének fásításéra a Földművelésügyi Miniszté­rium ezévben 140 ezer fa­csemetét biztosít 'A kedvez­ményes akció lebonyolítását a megye egész terüle én a fö'dművesszövetkezetek vég­zik. Aki gyümölcsfát akar Ritkán vesszük őket észre. Valahogy életünk természe­tes, megszokott kiegészítői ők, a sofőrök, kalauzok és forgalmisták. És nem is sokat szól róluk a krónika. Hiszen ha már tél van, egy dicsőség­re áhító sarkkutató, vagy gazdaságról álmodó aranyásó az alaszkai hómezőkön bizo­nyára hálásabb témának lát­szik az újságírói tolinak. Ám. neesak a szélsőségekről szól­junk, hiszen ha nálunk nin­csenek is aranyásók (legfel­jebb. akiit a hun király, At­tila koporsója után kutat­nak), s ha a mágneses pólu­sok is elég távol esnek — „elégedjünk” a csillag garázs névtelen hőseivel. FORRÓVÍZ ÉS BENZINLAMPA Mondjuk Szolnokon hol ta­lálkozhatunk velük? Nem mesze, itt a Mártírok és Jó­zsef Attila út sarkán, pár lé­pésre a teherpályaudvari át­járótól. A csillag garázsban. Mert a csillag garázs az 51. AKÖV 2. sz. (forgalmi) tele­pe. Hogy miért? Könnyű a válasz. Teteje, mennyezete az égboltozat, s mint köztudo­mású, éjszaka általában csil­lagok népesítik be az ilyen kupolát. Autóbuszok, teher­gépkocsik. taxik állnak a csil­lag garázs udvarán, nyáron a porban, most a fagyos tala­jon, vagy ha enyhül az idő, térdig érő sárban. Embernek jut azért még itt meleg sarok, ilyen a tíz tagú fagybrigád tanyázója is. A kazánból meleg árad, de a fa­lak mégis nedvesek, penésze­sek. Érthető, hogy alkalma­sabb helyiségre vágynak a fagybrigád tagjai. A kis szo­bában a garázsmester Ragó László, káromkodik — s jog­gal — az akkumulátorhiány és az olajbefagyások miatt. Kubik István kocsimentő so­főr, az éjjeli mentésről be­szél társainak, amit Hoff­mann Mártonnal és Kori Sán­dorral végeztek eL Naponta két-három esetben kell ko­csimentésre kiszállniok im­már hetek óta. Molnár János, a fagybrigád vezetője. Magas, szikár fér­fi, aki munkájuk lényegét így határozta meg: felada­tunk az összes járművek üzembiztosítása és indulási készenlétbe helyezése. Vagy­is, hogy időben, percnyi pon­tossággal gördülhessenek ki a telep kapuján az áram­vonalas Ikarusok, a dohogó tehergépkocsik, a halkan su­hanó taxik. Mit jelent ez a fagybrigád- n&k ilyenkor télen, csikorgó ültetni, az igényét máris elő- jeeyzésbe vetetheti a helyi földművesszövefkezamél. A leszállítás folyamatosan tör­ténik. Igényelni lehet téli, nyári almát, nyári körtét, cseresznyét, meggyet, birs- és diót. A facsemeték ára 5 fo­rint. hidegben, este 10-től reggel 6-ig, 8-ig? Először is a vizet kell le­engedni a motorokból, ne­hogy befagyjanak. Ennek el­lenére a legtöbb motort éj­jel is járatni kell, így hát eze­ket is szemmel kell tartani. Utána az akkumulátoros in­dítókocsit húzzák maguk után. locsolókannákban, for­róvízzel öntik tele a motoro­kat, sok-sok ezer liter kell ehhez naponta és négy-ötszáz méterről kell cipekedni, s ter­mészetesen a melegítés a ben­zinlámpával, szintén az ő fel­adatuk. Egyszerűnek tűnik ez, de ha hozzátesszük, 250 teher­gépkocsinál, 60 autóbusznál és 34 taxinál kell elvégezni ezt a műveletet naponta tíz emberne'- ugye már nem is olyan egyszerű...? FAGYBRIGAP „KRÉMBŐL” ■., ~.S éjfél után egy órakor már kezdődik a forgalom: az oxigénes kocsik ekkor indul­nak kifelé. Kettő után a tej­szállító kocsik dübörögnek ki a kapun — irány a Tejipari Vállalat Ám a megpakolt ko­csik, melyeket Kiss Károly az áruraktár vezetőjének irá­nyításával raktak meg, szin­te ezer felé indulnak néhány perc múlva ezután, hogy szét vigyék az árut a megye bolt­jaiba, s három órától már az autóbuszok következnek S hat órakor már csak egy-két Ikarus parkirozik a csillag garázs fagyos udvarán, no, meg a taxik amelyek 5 óra körül vonulnak kifelé, mi­közben visszatérnek az éjjeli taxijóratok — ez lenne a „meleg kormányváltás”, ahogy a fagybrigád egyik tag­ja mondotta. A csillag garázs helyén nem is oly régen még nádas és mocsár volt s hiá­ba a vaskos salakréteg, ha esik az eső. vagy olvad a hó, a jég, akkora a sár. hogy még a csizma felső szárán is be­folyik. A dózer legfeljebb csak elegyengetni tudja a sa­rat... Megértettem ezek után a forgalmi-telep vezetőjének Csontos Dezső elvtársnak sza­vait: a szerelők és gépkocsi- vezetők „krémjéből” kell ki­válogatni a fagybrigádot, azokat az embereket, akik most is, mint minden télen a szó igazi értelmében hősies munkát végeznek, akárcsak Dombrádi István, Császár Jó­zsef, Magyar István. Somo­gyi Mihály, Sebők Elek te­herkocsisofőrök, vagy Frics­ka Gyula. Gál István, Tarjá- ni András. Kovács János és ügyelők és művelődési ház igazgatók szeptemberi me­gyei értekezletén fontos ha­tározatok születtek az isme­retterjesztéssel kapcsolatban. S ha most visszatekintünk 1959. utolsó negyedére, el­mondhatjuk: a határozatok valóraváltak. ötvennégyezerkettős zázhar- mincnégy hallgatónak 786 is­meretterjesztő előadást tartot­tak az előadók. (Ebben a számban nincs benne a me­gyében indult több tucat munkaegységszámítási tan­folyam, az öt népfőiskolái tanfolyam és az ezüstkalá­szos tanfolyamokat kiegészí­tő politikai-világnézeti köz­ismereti előadásanyag). A számok bizonysága szerint egy előadásnak átlagosan 69 résztvevője van a tavalyi 57- tel szemben. Tartalmilag még mindig bizonyos egyoldalúság jelent­kezik az egészségügyi és a nevelési témák javára; ezek az előadások az összesnek a 35 százalékát adják. A poli­tikai előadások aránya 8 százalék. Ez viszont kevés! — örvendetes a természettu­dományi előadások — s ezen belül a műszaki témák — előretörése: 23.5 százalék! Ut a csillagok felé, Szputnyikok- lunyikok, A világűr meghó­Fazekas József, akik az autó- buszvezetők között a legjob­bak. 8 MILLIÓ FORINT Csontos Dezső irodájában a csengő telefonok, a zúgó Siemens-gépek hangja mel­lett azonban az eredmények­ről is szó esett. Csontos elvtárs boldog, örül annak, hogy az ötéves terv végére megduplázódik a dolgozói létszám, a teher­kocsi több, mint 770. az autó­busz 120, s a taxipark pedig 80-ra nő. örömmel szól a fiatal sofő­rök szorgalmáról, arról, hogy a közlekedés alaptörvényeit betartva, ők is fegyelmezet­tén, biztonsággal és megbíz­hatóan végzik munkájukat. És eredményesen. Bizonyíték? — Ez is akad — mondja Csontos elvtárs. Az 1959-es költségmegtakarítás kb. 8 millió forint. Az eredményes munkaverseny mellett a meg­nőtt kocsipark és létszám is segített ebben. 1953-ban 900 ezer utast szál­lítottak autóbuszaink, 1959- ben 9 milliót. Hogy kiknek köszönhető mindez, már em­lítettük. Ám érdemes meg­jegyeznünk még több nevet is: Pintér Lajost, Mészáros Mihályt, Karcag Bélát a ra­kodóktól, Kuszár Gyula. Ko­vács László taxivezetők ne­vét, Beles Andrásnét, aki ka­lauz. És lehetne még folytat­ni a sort, a 930 főből — me­gyei szinten ugyanis ennyi az 51. AKÖV dolgozóinak szá­ma. ÖK SEM ALSZANAK... — Tudásuk, akaratuk ma­ximumát nyújtják a forga­lomirányítók is, igazságtala­nok lennénk, ha nem monda­nánk meg, legtöbb részük ak­kor sem alszik, amikor lehet­ne. Thurzó Jenő, Osváth Jó­zsef, Bakos Tóth Imre. Bá­lint József. Hagyák László, Jakab Sándor, Vereczki Nán­dor és még sokan — látva a nehéz közlekedési, a rossz időjárási viszonyokat — mun­kahelyükön túl is segítenek, dolgoznak. Közülük az egyik, Bálint József, az áruforgalmi csoport vezetője így beszélt: — Tevékenységünk 70 szá­zalékát az áruszállítás jelen­ti. A bölcsőtől a koporsóig, s ami e kettő között szükséges egy embernek az életben, , szinte mindent szállítunk. Magánosok is igénybe veszik immár három hónapja te- hertaxijainkat, 7 és fél má­zsáig kilométerenként 4 fo­rintért szállítunk, jövőre pe­dítósa, Az ember és a világ­mindenség, az anyag szerke­zeté, A Hold meghódítása: ezek a témák minden járás, város ismeretterjesztésében sok helyen megtalálhatók. Jó a mezőgazdaság százalé­kos részesedése az előadások­ban: II százalék. A tiszafü­redi és a kunszentmártoni já rásban tartották a legtöbb mezőgazdasági előadást, a kunszentmártoni járás vezet a munkaegységszámftási tan­folyamoknál: minden község­ben indult tíz órás tanfo­lyam! Követi jó példáját a jászberényi járás is. Megye- szerte gyakoriak a vallások­kal polemizáló előadások. FIGYELEMREMÉLTÓ az előadássorozatok növekvő népszerűsége. A szülők isko­láját átlagosan 180—200 ér­deklődő látogatta Szolnokon, Kisújszálláson, Karcagon — (Szolnokon két tagozata is volt: egy az általános isko­lások szüleinek, egy a közép- iskolásokénak). Ugyanazt le­het elmondani a TIT, továb­bá az Egészségügyi Szakszer­vezet művészettörténeti sza- íbadakadémiájáról (mindket­tőre bérletet adtak ki), a KPVDSz szabadakadémiái­ról, a Papírgyárban és a Vas­ipari Vállalatnál működő munkásakadémiáról. A KISZ dig a tüzelőhordást fokozzuk — külön szénirodát is létesí­tünk e célból, s új szovjet, kelet-német kocsikat is beál­lítunk. — Vannak elképzeléseink arra is. hogyan ésszerűsítsük az oxigénszállítást, mert sze­rintünk nem kifizetődő, ha egy-egy gépállomás, vagy gyár gépkocsija szinte na­ponta 80, esetleg többszáz ki­lométert tesz meg néhány oxigénpalackért. Rendszeres oxigénjáratot tervezünk a Jászságba, a tiszafüredi és kunszentmártoni járásba, egé­szen olcsón, Tiszafüredre pél­dául 32 forintért. Hermetiku­san záró korszerű hússzállító, tíz tonnás billenőrendszerű Tátra és Csepel gépkocsikat, új szovjet Zil és Gaz típusú teherkocsikat kaptunk mos­tanában, ezenkívül két darab egyenként két pótkocsis nyer­ges vontatót is. NE CSAK A SIEMENS-GÉP KOPOGJON... — Sajnos, azt nem lehet előre meghatározni, hány jár­mű szükséges egy-egy útvo­nalra, a nap minden szakában — mondotta Csontos elvtárs. Csak hozzávetőleges számok­kal kombinálhatunk. Egy bi­zonyos: a nehézségek ellené­re szeretik dolgozóink hiva­tásukat és áldozatokat is haj­landók hozni ennek érdeké­ben. De azt még sem hiszem, hogy zsúfolt irodákban, s mindig csillag garázsban kell meghozni az áldozatot, elvé­gezni a munkát. Azt pedig még kevésbé , hogy valaki is készakarva kívánja a fagy­brigádtól, a sofőröktől, s a többiektől, hogy ne tudjanak még fürödni sem munkaidő után. » ~.A szomszéd szobában a Siemens-gép ismét működni kezdett ezekre a szavakra. Kopogása valósággal a he­lyeslés taktusát verte ki. Vi­szont ettől a helyesléstől még nem lesz meleg fürdő, nem lesz új fagybrigád tartózkodó helyiség a csillag garázsban. Pedig a csillag garázs hősei ennyit, legalábbis egyenlőre — bizton megérdemelnének. Bubor Gyula ifjúsági akadémiáját 19 he­lyen tartják megyénkben. — Legjobbak a jászberényi, szolnoki, jászapáti, kenderesi ifjúsági akadémiák, körül­tekintőbben, alaposabban kell megszervezni a kunhegyesit és a mezőtúrit (a kunhegye­sin egyízben például 19 hall­gató volt kíváncsi ugyanarra az előadásra, amit Jászapá- tin 305-en hallgattak meg!) A megyei tanács művelő­désügyi osztálya és a Tudo­mányos Ismeretterjesztő Tár­sulat 6 nevelési és 6 termé­szettudományos előadásanya­got dolgozott ki, és juttatott el a szülők iskolája és az ezüstkalászos tanfolyamok előadóihoz, jelentősen meg­könnyítve ezzel felkészülé­süket. A Társulat több he­lyen előadói konferenciákat szervezett a következő té­mákból: Lukács György fi­lozófiai nézetei, a nemzetkö­zi helyzet, a parasztság kö­zötti ismeretterjesztés kér­dései, a tudomány és a val­lás. A Társulat megerősítette járási, városi osztályait, Kö zülük a legjobban dolgoztak a IV. negyedévben: a turke- vei. tiszafüredi és a kun­szentmártoni. A kunszent­mártoni járási osztály tagjai például arra vállalkoztak, hogy Kunszentmártonból mennek ki a legfontosabb témákból előadásokat tarta­ni a községekbe. Esőben, fagyban, szélben motorkerék­párral mentek a járásban mindenfelé: a járási előadó meg nem érkezése miatt nem maradt el egyetlen ismeret­terjesztő előadás sem a kun­szentmártoni járásban! A múlt év IV. negyedében a Társulat előadói 490 előadás* tartónak 35 ezer résztvevő előtt. 31 esetben budapesti e'őadókat hoztak, mint pél­dául Baktay Ervint, Földes Mihályt, Dezséry Lászlót dr. Radnaí Bélát és másokat. _ SAJNOS, nagyobb műve­lődési házaink némelyuce csak szavakban tartja fon­tosnak az ismeretterjesztést, a tettek mást mutatnak. Így a megye egyik legszebb mű­velődési házában, a karcagi­ban novemberben egyetlen ismeretterjesztő előadás sem volt! Kovács Ferenc művelő­dési ház igazgató november­decemberben egyetlen egy előadást sem ellenőrzött a városban!! — A „nemes ver­senyben” szorosan mögötte jár a túrkevei művelődési ház: itt szintén nem talált otthonra az előadásos isme­retterjesztés, — Nagy Antal igazgató ugyancsak semmibe vette az ellenőrzést. A jász­berényi művelődési autó no­vemberben 16 tanyai filmve­títést tartott, ebből ismeret­terjesztő előadás csak két helyen volt. Általános hiba, hogy a szabás-varrás és a tánctanfolyamok programjá­ból „kifelejtik” az általános műveltséget fejlesztő előadá­sokat. De jó példa is akad. A szolnoki Ady Endre műve­lődési ház ismeretterjesztő tevékenysége példa az egész megye számára. És utoljára, de nem utol­sósorban: ebben az időszak­ban végre megszületett az összhang, az együttműködés nemcsak a megyei, de a já­rási, városi, községi szervek között is! Majdnem minde­nütt egyeztetett, közösen ké­szített. a végrehajtó bizottsá­gok által megtárgyalt tervek alapján indult meg a munka az ősszel. ÖTLETSZERŰSÉG, kap­kodás, sikertelenség, itt-ott hanyagság és közömbösség akad még, de egészében biz­tató a kép: az ismeretter­jesztésben nagyot léptünk előre 1959. utolsó három hó­napjában. ÚJ MOZI a külterületen Törökszentmiklós jó hosz- szan nyújtózik el az országút mentén, és ha a városvégéről akart valaki moziba menni* hát jócskán gyalogolhatott. Ezért rendezett be most a Me­gyei Moziüzemi Vállalat a törökszentmiklósi Hunyadi körben, a Hazafias Népfront helyiségében, a Kossuth La­jos út 212-ben új mozit. Igaz, még egyelőre csak keskeny- filmet vetítenek, de a távlati tervekben máris szerepel a mozi „normálosítása A mozi hetenként négyszer, szerdán, csütörtökön és szom­baton este hét órakor, vasár­nap pedig öt és hét órakor tart előadást. Az ünnepélyes megnyitót 23-án tartják, ami­kor is fővárosi mozikkal egy- idöben a Vörös tinta, a ma­gyar filmgyártás új, kitűnő alkotása kerül műsorra az új filmszínházban. IRÄNYTÜS CIPŐ ÉS MÁS DIVATUJDONSÁGOK A 19. olasz divatbemutatón Rómában különleges újdon­ságokat mutattak be. így pl szerepelt olyan női cipő, — ame'ynek aranyszínű acél- sarkába iránytűt építettek bele. A hölgynek tehát min­dig hátra kell pillantania sa­ját cipősarkaira, ha tudni akarja, melyik égtáj felé irá­nyítsa lépteit. Különös újdonság a hár­masával árusított keztyű is. Abból az elgondolásból szü­letett, hogy sok a szórako­zott nő, aki vásárlás közben jobbkeaéről lehúzza a kez- tyűt és ottfelejti az üzletben A tavaszi és nyári divat­ban egyébként nagy szere­pet játszanak a múlt század­ban divatos madeire- és rá­tétmintás hímzések, továbbá a keleti minták. Egy olasz cég olyan kézitáskákat mu­tatott be, amelyeknek szé­les ezüstből készült keretén asszír templomi frízt utánzó díszítés látható. Egyes táská­kon kínai írásjelek, továbbá mexikói maya-istenek képei vannafc A cipődivatban egyébként a hosszú keskeny vonal to­vábbra is érvényesül, a tű­sarkak azonban lefelé széle­sednek, úgy hogy biztonsá­gosabb járás esik bennük és kevésbé kell félni ezentúl, hogy beszorulnak a macska­kövek, avagy a villamos pad­lójának lécei közé. VILÁGÍTÓ HARISNYÁK Amerikában újfajta nylon­szálból készült „világító” ha­risnyákat hoztak forgalom­ba. A harisnyák, ha fény éri őket, arany vagy ezüst árnya­latban csillognak. Az új nylonszál egyelőre kis meny- nyiségben készül és kizáró­lag harisnyákat gyártanak belőle. A későbbiekben va­lószínűleg fátyolt, művirá­gokat és egyéb díszeket is készítenek majd ilyen anyag­ból. FUJI ENGEDELMESSÉG Torinóban a 77 éves Anto­nio Ambejina a napokban ol­tár elé vezette ifjúkori sze­relmét. Az idős vőlegény már 50 évvel ezelőtt is szí­vesen nőül vette volna vá­lasztottját, de apja ellenezte a frigyet. Néhány hónappal ezelőtt Antonio édesapja 98 éves ko­rában elhunyt és így az en­gedelmes fiú és hűséges vő­legény végre feleségül ve­hette szerelmesét. Termelőszövetkezetek.! ELŐNYŐS LEHETŐSÉG! SZERZŐDJENEK KRASZNODÁRI FAJTA napraforgó termelésére Vetőmagot adunk. Az átvételi ár szerződés esetén 305.- Ft és legalább 60 mázsa szállítása esetén 20.— Ft nagyüzemi felár mázsánként. Szerződéstjí kötnek a helyi Terményforgalmi telepek. ,fe * HŐSÖK A CSILLAG GARÁZSBAN

Next

/
Oldalképek
Tartalom