Szolnok Megyei Néplap, 1960. január (11. évfolyam, 1-26. szám)

1960-01-01 / 1. szám

8 SZOLNOK STEG TH NtfLAP 1960, január 1. C VISSZAPILLANTÁS... Ügy érzem, nem lesz hiába való, ha egy év elteltével visszapillantunk, hogy az 1959-ben saját magunk elé állított követelményeknek ho­gyan feleltünk meg? Főbb célkitűzéseink a következők voltak: sportszervezeteink szervezeti megszilárdítása, a testnevelési és sportmozga­lomban résztvevők számúnak növelése, megyénk minőségi sportjának fejlesztése, a test­nevelést és sportot szeretők aktivitásának és öntevékeny­ségének fokozása, iskolai test­nevelésünk színvonalának en e, \ létesítményeink ko űsítése és újak létesí­tése. Megyénk testnevelési és sportmozgalma erősödött, iz­mosodott az elmúlt évben, miközben feladataink egy ré­szét megvalósítottuk. Ha még jelen pillanatban nem is áll módunkban teljes pontosság­gal a sportágak fejlődésének és hiányosságainak értékelé­se, de ismerve megyénk test- nevelési és sporthelyzetének évről évre való alakulását, megállapítható, hogy áz el­múlt évben is előbbrehalad­tunk. Nézzük meg, hogy me­gyénk sportmozgalmán belül az egyes területeken mit és hogyan végeztünk el: Irányí­tó, szervező és ellenőrző szer­veink, a TSTVk, a szakszer­vezeti sportbizottságok, a Megyei Ifjúsági Sportbizott­ság és a sportegyesületek szervezetileg megerősödtek Az elmúlt évben a korábbi tapasztalatok alapján Test- nevelési és Sport Taná­csainknak is sikerült leküz­deniük a gyermekbetegségü­ket és helyesen alkalmazni az állami, “társadalmi össze­tételű kollektív vezetést. A szakszervezeti sportbizottsá­gok mind szakmai, mind szakmaközi alapon több alap­fokú bajnokságot és versenyt rendeztek. Ezt bizonyították az elmúlt évben Szolnokon, Jászberényben, Jászapátin, Törökszentmiklóson, Mezőtú­ron, Martfűn stb. lebonyolí­tott alapfokú versenyek és bajnokságok, amelyekbe az üzemek, intézmények dolgo­zói szívesen kapcsolódtak be, hogy szórakozzanak, felüdül­jenek. A Megyei Ifjúsági Sportbizottság a TST-k se­gítségével sikeresen bonyolí­totta le a falusi dolgozók spártákiádjának versenysoro­zatát több mint tízezer részt­vevővel. A VIT jelvényszerző ver­senyeken közel kilencezren vetélkedtek. Népes volt a MEDOSZ versenyek soroza­ta is. Bő versenyzési lehető­sége akadt mind az általá­nos, mind középiskolai szin­ten a tanuló fiataloknak. A sportegyesületi alapszabályok kidolgozásával az elnöksé­gek és szakosztályi vezetősé­gek újraválasztásával leg­több sportegyesületimk szer­vezetileg megerősödött. — Mindez azt eredményezte, hogy a SK-k többsége felis­merte szerepét és nemcsak a labdarúgás szemüvegén keresztül nézve dolgozik, ha­lom a lehetőségekhez képest támogatja a más sportága­kat is. Különösen szép sike­reket értek el ezen a terüle­ten Jászárokszálléson, Jász- kiséren. Kengyelen, Fegy­vereteken, Mezőtúron, Kun­madarason stb. Az elmúlt évben a legtöbb sportágban kedvezően ala­kult megyénk minőségi sportjának helyzete. Ezt bi­zonyítja, hogy a Szolnoki Dózsa vízilabda csapata ne­gyedszer nyerte meg a ma­gyar bajnokságot. Növelték eredményeiket megyénk at­létái, birkózói, kézilabdásai, női kosárlabdázói, sakkozói, tekézői és vívói. Mindezt a felsorolt sportágakban elért jó eredmények, helyezések, több válogatottság igazolja. Biztató a helyzet az asztali­tenisz, labdarúgás, ökölvívás, úszás és súlyemelés terén is. Hiszen egyre több sportegye- sületünk igyekszik elősegí­teni ezek fellendülését. Saj­nos, nem jutottunk előbbre a kerékpárban, a férfi kosár­labdában, röplabdában, eve­zésben és tornában. Mindezeknek oka vélemé­nyem szerint abban van, hogy sportegyesületeink nem eléggé támogatták ezeket a szakosztályokat. De egyhely­ben topogás jellemzi me­gyénk lovas és motoros sport­ját is. Az elmúlt évben me­gyénk több mint huszonkét helységében korszerűsítették a sportlétesítményeket Üj, korszerű öltözők épültek Szolnok, Turkeve, Kis­újszállás városi, Abádszalók, Kengyel, Jászárokszállás, — Öcsöd, Kenderes községi sporttelepeken. Üj bekerített sportpályát építettek Kunma­daras és Bákóczifalva közsé­gekben. Ha összességben és tárgyi­lagosan vizsgáljuk megyénk testnevelési és sportmozgal­mának elmúlt évi mérlegét, az egyes területeken még megmutatkozó hibák ellenére is megállapítható, hogy dere­kasan dolgoztak elsősorban sportoló társadalmi munkás sportvezetők, edzők, játékve­zetők. Éppen ezért az elmúlt esztendőre a jó munka örö­mével tekintünk vissza és kösaöntjüK az újat. a legkö­zelebbit, s nem is kis felada­tok hordozóját. A VII. párt- kongresszus útmutatásai alap­ján ebben az évben hosszabb időre összeállított program szerint építjük és alakítjuk tovább megyénk szocialista testnevelési és sport mozgal­mát. Závodszky Sándor a megyei Testnevelési és Sport Tanács elnöke. Huszonöt kérdés a sakkról A Szolnok megyei Sakk- szövetség és a Néplap Szer­kesztősége november 19 tő1 december 17-ig fenti címmel rejtvényversenyt indított. A megfejtéseket már korábbi lapszámunkban közöltük. — Most pedig ígéretünkhöz hí­ven a nyertesek névsorát is­mertetjük: / X. Frizsi Lajos Szolnok 79, 2. Halán László Szolnok 77, 3. Ra­gó István Szolnok 76, 4. Tóth László Törökszentmiklós 75, i. Márkus Judit Karcag 72. 6. Dr. Hódi Béla Szolnok 68, 7-8. Barsy Béla Szolnok 68, 7-8. Márkus János Karcag 64—64, 9. Fodor István Karcag 58, 10. Herbály János Mezőtúr 36 pont. Vidékieknek a nyeremé­nyeket postán küldjük el, 0 helybeliek január 15 után szerkesztőségünkben vehetik át nyereményüket, » Uj edző a Szolnoki Dózsánál Mint: ismeretes Goór Ist­ván, a Szolnoki Dózsa négy­szeres magyar bajnok vízi­labda csapatának edzője megvált az együttestől. Az 1960-as évben új szakveze­tő, Vértesy József személyé­ben vezeti majd — reméljük újabb sikerekre — a Szoino ki Dózsa vízilabdázóit. Vértesy József eddigi si­kerekkel gazdag pályafutása biztosíték a reménykedő sünkre. Hetvenhárom alka­tommal volt annak idején vá­logatott. Tagja volt az egyko­ri legendás hírű magyar ví­zilabda csapatnak. Nemcsak vízilabdának, hanem az úszó- sportnak is elismert szakte­kintélye lett. Hogy csak egyet említsünk, ő készítette elő Csík Ferenc uszóolimpi- konunkat az 1936-os olimpiá­ra. Nagy tervekkel jön Szol­nokra. A vízilabda mellett az úszást is magasabb szín­vonalra akarja emelni. SPORTMŰSOR JANUÁR 2-ÁN: SPORTFILM-MATINÉ Az MTST rendezésében ja­nuár 2-án délelőtt 10 órakor lesz Szolnokon a Vörös Csil­lag Filmszínházban a Sport- filim-matiné második elő­adása. Vetítésre kerülnek az alábbi filmek: Sporthíradók. Mestertornászok bajnoksága, Varsói VIT, Pfuj Bíró, Meg­kezdődtek a nemzetközi sportversenyek, Sportpalóta jegén .Továbbá Szentesi Ká­roly a Megyei Labdarúgó Játékvezető Tanács titkára tart érdekes szabály magyará­zó előadást ß lljabb sikerek elé A Megyei Testnevelési és Sport Tanács a megye vala­mennyi sportolójának, sport­vezetőjének, a társadalmi munkások széles táborának és a megye valamennyi sportrajongójának most az új év küszöbén, sport-sikerek­ben még gazdagabb boldog új esztendőt kíván. Százegyéves Ikrek A világ legöregebb iker­párja december 20-án ünne­pelte százegyéves születés­napját Bernt és Guldbrand Morterud norvég ikerpár a statisztika és a valószínűség- számítás minden esélyét meg­hazudtolva, jó egészégnek ör­vend, sőt egyikük, — az Amerikában élő Bernt máig is kiváló mestere a hegedű­készítésnek. A másik iker Osló környékén lakik és ugyancsak jó szellemi és testi kondícióban van. Á világ legszorgalmasabb újságoivasái Anglia a világ legelső új­ságolvasó országa. Az UNES­CO statisztik'-ja szerint ezer lakos közül 573 vásárol na­ponta újságot Második he­lyen Svédország áll, ahol ezer lakosra napi 462 újság­olvasó esik. A statisztikai összeállítás további adatai szerint a világon összesen 30 ezer újság jelenik meg, köz­tük 8000 napilap. Világ- viszonylatban ezer ember közül 92 vásárol naponta új­ságot Vállalattal kötött I sertéshizlalási szerződés! o j Kamatmentes előleg Magas vételár ísz-eknek mennyiségi felár Szolnok—Heves megye> /illat forgalmi Vállalat ("apróhirdetések) A SZOLNOKI MOZAIK ÉS CE­MENT ARUGYAR lakatost fel­vesz. Jelentkezés: Szolnok, Véső u. 20. szám. A SZOLNOK megyei Kémény­seprő Vállalat a Jászberényi kör­zetébe kéményseprő szakmun­kásokat és átképzősöket vesz fel. Fizetés a rendeletnek meg­felelően. Jelentkezni lehet: Szol­nok megyei Kéményseprő Válla­lat, Zagyvarékasi úti irodaház, vagy Jászberény, kéményseprő körzeti iroda, Táncsics fi. 7. SZUCSMESTEREK és SZŰCS szakmunkások jelentkezzenek a Szolnoki Ruházati Vállalatnál Pólya Tibor u. 8. szám alatt, a délelőtti órákban. SAROKHAZKELY Szolnokon a Scheftsik telepen, főútvonal kö­zelében eladó. Szabó, Szolnok, Kolozsvári u. 18. ELADD új beköltözhető családi ház OTP kölcsönnel, vagy anél­kül, 400 n-öles portán. Érdeklőd­ni Csépán, Dózsa György út 9 szám alatt lehet. Üveg, porcelán, díszműáru, kü'földi dísztárgy, háztar­tási műanyag az eddiginél is nagyobb választékban kapható az új esztendőben az Állami Ktskeresekedeleiti szaküzleteiben és a föídmű- vesszfivetkezeti boltokban. PANNÓNIA (piros) esztétikailag és motorikus szempontból kifo­gástalan, eladó. Pataki, Tlszakürt. HASZNÁLT személygépkocsi ki­tűnő állapotban eladó. Szolnok, Rendelőintézet. Házmesternél. FIGYELEM 1 üj eserépkályha építését, régi átrakását, vaskály­ha, tűzhely samottozását végzi a Szolnok megyei Kéményseprő Vállalat. Cím: Zagyvarékasi úti irodaház. Telefon: 21—71. Szolnok megyei NÉPLAP A Magyar Szocialista Munkás­párt Szolnok megyei Bizottság:1 és a Megyei Tanács lapja MB felelős szerkesztő: Lazányi lözsefné Szerkesztőség: Szolnok. Tisza Antal u. 2. L em Telefon: 20-93. 23-20. 20-69 Kiadja a Szolnok megyei Népi? Lapkiadó Vállalat Igazgató: Fülemen Lajos Kiadóhivatal: Szolnok. Irodaház, fszt. 2. - Telefon: 20-9« Megjelenik hétfő kivételével minden aap. A lapot előfizetésben és áru­sításban a Szolnok megyei pos­tahivatalok és fiókposták «er- teszttk A lap előfizet*«! dtta- egy hőra 11.- Ft. Előfizethető bármely postahivatalnál ás kézbesítőnél. Szolnoki Nyomda Vállalat 1939, deeember 31. — 4702 Felelős nv rrőaoezető: Mészáros Sándor

Next

/
Oldalképek
Tartalom