Szolnok Megyei Néplap, 1959. november (10. évfolyam, 257-281. szám)

1959-11-01 / 257. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEKt A KONGRESSZUSI VERSENY ÉLENJÁRÓJA X. évfolyam, 257. szám. Ara 60 fillér 1959. november 1. vasárnap. A társadalom háborúk nélkül / a békés együttműködés alapján fejlődhet Hruscsov elvtárs beszédet mondott a Legfelső lanács ülésen A Szovjetunió Legfelső Ta­nácsának két háza, a Szövet­ségi Tanács és a Nemzetiségi Tanács moszkvai idő szerint szombaton délelőtt tíz órakor együttes ülést tartott. Az ülésen Hruscsov minisz­terelnök beszédet mondott a nemzetközi helyzetről és a Szovjetunió külpolitikájáról. Megállapította, hogy a leg­utóbbi időben észrevehetően javult a nemzetközi helyzet. A feszültség . lényegesen eny­hült, kedvezőbbek a lehetősé­gek a béke megszilárdítására. A Nyugaton kezd felülke­rekedni a helyzet józanabb értékelése — mondotta. — Arra a következtetésre jut­nak, hogy a katonai erőre alapuló számításokat a lomtárba kell tenni, a különböző tár­sadalmi rendszerű államok­nak ésszerű alapon békésen együtt kell élniök. Hruscsov hangsúlyozta, — hogy a Szovjetunió és a szo­cialista táborhoz tartozó töb­bi ország békeszerető politi­kája olyan utat nyitott meg az emberiség előtt, amelyen haladva a társadalom hábo­rúk nélkül: a békés együtt­működés alapján fejlődhet. A békés együttélés elve annyi, mint a be nem avatko­zás a belügyekbe, egyértelmű a kölcsönös engedményekkel, kompromisszumokkal, a felek egymáshoz való alkalmazko­dásával az államközi viszony­latokban a béke fenntartása és megszilárdítása végett. — Ideológiai kérdésekben azon­ban szó sem lehet engedmé­nyekről. — Bízunk igazságunk ere­jében — hangsúlyozta Hrus­csov — s hittel hirdetjük az egész világnak a szocialista igazságot, a szocializmus elő­nyeit, Hruscsov határozottan visz- szautasította a burzsoá közé­leti személyiségek állításait, amelyek szerint a Szovjetunió csupán taktikai célokat kö­vet, amikor a békés együtt­élésről beszéli — A marxizmus a mun­kásosztály győzelméhez soha­sem tartotta szükségesnek a háborút az államok között — mondotta. — A történelem ar­ról tanúskodik, hogy nem a kommunisták, hanem az im­perialisták idézték elő a há­borúkat. A szovjet miniszterta­nács elnöke kifejtette, hogy véleménye szerint Macmillan angol miniszterelnöknek a zovjetunióban tett látogatá­sa jelentős szerepet játszott a szovjet—angol kapcsolatok meg javulásában és az egész- égesebb nemzetközi helyzet ■d alakulásában. A szovjet és az amerikai kormányfő kölcsönös látoga­tására vonatkozó megállapo­dásról Hruscsov kijelentette, hogy az messzemenő lépés volt a nemzetközi feszültség általános enyhüléséhez. Ei­senhower amerikai elnökkel folytatott beszélgetéseit úgy jellemezte, hogy azok lénye­gesen hozzájárultak az egye femes béke megszilárdításá­hoz. — Igen nagyra becsüljük e beszélgetéseket — jegyezte meg. Hruscsov kifejezte azt fi re­ményét, hogy De Gaulle-lal sorrakerülő találkozása hasznos lesz a szovjet—francia, kapcsola­tok fejlődése és az egyete­mes béke megszilárdulása szempontjából. Hruscsov kijelentette, hogy a szovjet—francia kapcsola­tok remélhetőleg normálisan fejlődnek majd, de megje­gyezte, hogy Franciaország részvétele a szovjeteílenes ka­tonai tömbökben rányomja bélyegét a francia kormány politikájára- — A szovjet dolgozók kívánják, hogy — Franciaország nagy és virág­zó hatalom legyen, — béké­ben és barátságban szeretné­nek élni a francia néppel — hangsúlyozta Hruscsov. Hruscsov nagyra értékelte De Gaulle és Debré realitáso­kon alapuló kijelentéseit, amelynek értelmében azOde- ra-Neisse-határ megváltoztat­hatatlan. A szovjet kormányfő ezu­tán kifejtette, hogy a Közel­és Közép-Keleten bonyolult a helyzet, mert egyes ottani államok területét „külföldi hatalmak továbbra is más országok ellen irányuló kato­nai készülődések színteréül használják fel. Példaként Tö­rökországot említette és kije­lentette, hogy elsősorban Törökország biz­tonságát aknázza alá az a körülmény, hogy ezt az or­szágot katonai támaszpont­tá alakítják. — A szovjet-iráni kapcso­latok sok kívánnivalót hagy­nak hátra — jelentette ki ez­után Hruscsov. — Irán veze­tői a Szojetúnió ellen irányu­ló katonai kötelezettségeket vállaltak. Az Egyesült Államoknak éá néhány más nyugati hata-' lomnak a Kínai Népköztár­sasághoz való viszonyáról Hruscsov megállapította: ezek az államok másodrangú ha­talommá igyekeznek minősí­teni ezt a nagy országot. A Kínai Népköztársaság mind a mai napig nem kapta meg jogait az ENSZ-ben. Hruscsov hangsúlyozta, Kí­na belügyeíbe való beavatko­zás, azok a kísérletek, hogy mesterségesen, „két Kínát” szerepeltessenek, feszült hely­zetet teremtettek a Távol- Keleten. Hruscsov kifejezte meggyő­ződését, hogy Tajvan és a többi kínai sziget egyesülni fog a kí­nai anyaországgal. Ebben a kérdésben határo­zottan támogatjuk a Kínai Népköztársaság kormányát — jelentette Iki a szovjet kormányfő — és a jövőben is ezt tesszük. Hruscsov rámutatott, hogy az Egyesült Államok a jelek szerint nem törekszik hábo­rús konfliktusra Koreában és így kedvező feltételek ala­kulnak ki a koreai kérdés végleges megoldására. Azzal kell kezdeni, hogy kivonják a külföldi csapatokat Dél-Ko- reából. Hruscsov elmondotta, hogy a Szovjetunió javasolta álta­lános és teljes leszerelés le­hetetlenné tenné 1 a háborút, megelégedéssel állapította meg, hogy Eisenhower kije' lentette: megoldást kell ke­resni a leszerelés kérdésére. A szovjet kormányfő ^ki­emelte, hogy azok, akik a nemzetközi fegyveres erők felállítását szorgalmazzák, tu­lajdonképpen a szovjet lesze­relési javaslatok elfogadásá­tól igyekeznek visszatartani az országokat. Hruscsov ismét hangsúlyoz­ta, hogy ha a nyugati hatal­mak nem hajlandók elfogad­ni az általános és teljes le­szerelést, a Szovjetunió kész megegyez­ni részleges lépésekben is, kész megvitatni a javaslat­hoz fűzött módosításokat és kiegészítéseket, hajlan­dó más javaslatok megvi­tatására is. A szovjet kormány —mon­dotta Hruscsov — teljesen osztja azt a véleményét, hogy kívánatos a kormányfői ér­tekezlet mielőbbi Összehívása. Ezen az értekezleten a leg­fontosabb helyet a leszerelés kérdésének kell elfoglalnia. Ezenkívül meg kell vitatni a német békeszerződés megkö­tésének kérdését és a Nyu­gat-berlini helyzet rendezé­sét, valamint egyéb általános érdekű nemzetközi kérdése­ket — A Szovjetunió sikeresen oldja meg a kommunizmus építésének feladatait és az erőteljes felemelkedés útján halad — állapította meg Hrus­csov, majd a szovjet dolgozók hőstettének nevezte, hogy egy esztendő — 1959 — leforgása alatt három űrrakétát bocsá­tottak fel. Végű szerencsekí- vánatait fejezte ki a tudósok­nak a Hold túlsó oldalának lefényképezéséért. (MTI). 'Thai tkomunk&an: Egy gépállomás belülről A jászberényi pultók. f> Vasárnapi sport­műsor ISil Ez év tavaszán a Fegy verne ki Gépállomás dolgozói a pártkongresszus tiszteletére versenyre szólították a Szol­nok megyei gépállomások kollektíváit. A fegyvemeklek maguk is példát mutatnak tervük túlteljesítésével. A ké­pen Matastlk József, a verseny egyik élenjáró traktoristája. unmuiiiiniimmniiiMHiimiiiHniiniiiumu 175 tsz befejezte a búza vetését Megyénkben 175 ezer holdon került földbe a mag A hetek óta tartó megfeszí­tett munka egyre több helyen végződik egy kurta jelentés­sel: befejeztük a búza vetését. S ezeket a pár szavas híreket mégis nagy izgalommal vár­juk, hiszen bármelyik nap be­állhat az esős idő, amelyik aztán derékba törheti az igye­kezetét. November 1-ét szerettük volna azzal köszönten!, hogy az utolsó szem búza is föld­be került. Ám a mezőgazda­sággal foglalkozók tudják, — milyen rehézségekkel küzdöt­tek új termelőszövetkezete­ink. Döcögve, néha későn in­dult a sohasem próbált közös munka, nagy volt a terület, sok helyen kevés volt a gép. és még a legnagyobb gondos­ság mellett is történik néha géphiba, ami szerencsésebb esetben csak néhány órás, de egy-két napes kiesést is okoz­hat. A munka teljes befejezésé­ig tehát pár napra még no­vembertől is szükség lesz. De már nem sok híja van- Szom­batig 175 tsz, 20 község, va­lamint két város, Mezőtúr és Túrkeve fejezte be kenyér­gabona vetését. A szolnoki já­rásban 94.3, a jászapáti járás­ban 92.8 százaléknál tarta­nak: Állami gazdaságaink közül, is többen végeztek a vetéssel. Megyei átlagban az állami gazdaságok tervük 98 szá­zalékát teljesítették. Még néhány napi erőfeszí­tési, s aztán jövő tavaszig nyugdíjba küldhetjük a vető­gépeket. Végetér a legfonto­sabb munka, biztosítva lesz jövő évi kenyerünk. — P. M. — Felavatták megyénk első szocialista kollégiumát Meghitt, bensőséges, szinte családi hangulatban került sor megyénk első szocialista kollégiumának felavatására.. Amikor befejeződött Szécsi Andrásnénak, a Művelődés- ügyi Minisztérium képviselő­jének közvetlen beszéde, ami­ben Benke Valéria elvtársnő művelődésügyi - miniszter és helyettese: Itku Pál elvtárs üdvözletének tolmácsolása is szerepeli, felcsattant a lelkes taps, kétszáz lány szempárja csillogott még fényesebben. Tizenhárom év! Ki tudná felsorolni, elmondani, meny­nyi élményt, örömet és gon­dot jelent ez a közel másfél évtizedes időszak e kollégium történetében. Berényi Zoltánmé, gimná­ziumi és kollégiumi igazgató­nő így szólt erről: Kérem, es a szám megváltozott — 400 vonallal bővüli a szolnoki telefonközpont — • •• — Nehéz dolgunk volt — fűzi hozzá Pálvölgyi Ottó — hiszen „élőben” kellett dol­goznunk, vagyis közben biz­tosítani kellett a hívások folytonosságát. Az átterhelést nem kísérte semmiféle hivatalos ünne­pély, pedig egyéves munkát fejeztek be. A Beloiannisz Gyár tizenkét szerelője és öt postás dolgozott hónapo­kon át: a beruházás értéke körülbelül másfélmillió fo­rint Segítségével lehetővé válik a szolnoki telefonfor­galom gyorsítása: pillanatok alatt beérkezik ma már a búgó hang. Lakatos Benjámin postás fél kettőkor elfoglalta he­lyét a központi asztal mel­lett, hogy azokat, akik a 1-gfontosabb előfizetőket a régi számon hívják, tájékoz­tassa a számváltozásról. Mi is ellenőriztük: felhívtuk a megyei tanácsot, az új 33— 31-es számon és valóban, a porta jelentkezett. Odabent pedig már a kö­vetkező, 1965-ös bővítésre koccintottak a szolnoki pos­tások és a Beloiannisz Gyár szerelői. — A második vi-agháború a mi iskolánkat, kollégiu­miunkat is elpusztította. 1946- ban tizenöt diákkal mégis hozzáfogtunk a munkához. 1955-ben már 110, az elmúlt tanévben pedig már l a kol­légista lányunk volt, most jelenleg pedig 152-en van­nak. S 13 év alatt nem for­dult elő, hogy a mezőtúri Teleki Blanka Leánygimná­zium diákotthonának, illetve most már kollégista leányai­nak tanulmányi átlaga ne érje el legalább a 4-est, a jó rendűséget. Azit hiszem, érthető, most már miért éppen Mezőtúron került sor tegnap szocialista kollégium avatásra. A fejlő­dés egyik alapvető vonása volt, hogy amíg 1946-ban a nem munkás- és paraszt-ta­nulók százalékos aránya el­érte a nyolcvanat, addig pl. az idén már megfordult az arány: a tanulók 82 százaléka munkás-paraszt származású. A politechnikai órákon szer­zett tudás arra is felhasznál­ható, ho'gy saját maguk te­gyék még lakályosabbá, kel­lemesebbé otthonukat, Tegnap este éjfélig üresek voltak a kollégista lányok há­lószobái. Lenn voltak a tor­nateremben, ahol maguk-ké- szítette színpadon mutatták be a vendégek, társaik előtt színészi, zenei és tánc tudá­sukat. Kedves jelenetet adtak elő, melynek témája: egy nap a kollégiumban: ébresztőtől az esti villanyoltásig .: S hétfőn már a nevelőtaná­rok és a kollégista lányok is- r ót tovább fáradoznak azért, hogy a kollégiumi nevet még tartalmasabbá, elismertebbé tegyék, mint eddig bármikor volt. tea bwbar ss Az átterhelés a követke­zőképpen történik. A létrán ott áll Császár József, a pos­ta műszaki felügyelője és a megadott számból kihúzza, egy másikba behelyezi a ba­nándugót. 170 szám változott meg tegnap egy órától fél kettőig a szolnoki telefon- központban. A nagy fémke­retekben zavartalanul forog­tak tovább a tengelyek, a kapcsoló szekrényekben ugyanúgy haladtak tovább az impulzusok, mint más napo­kon. Ám ha a megyei taná­cson valaki vonalat kért, ak­kor g hívás már gépegységbe érkezett. Sőt az is változás, hogy a hívás egyáltalán meg­érkezett: ugyanis az újon­nan felszerelt vonalak telje­sítőképessége nagyobb, hét mellékállomás helyett tizen­kettő kaphat egyszerre vo­nalat. A telefonközpontban ter­mészetesen csak gyakorlott szerelők ismerik ki magu­kat: én magam elvesztem a magyarázatban, nem egészen értem, hogyan jut el a hívás a regiszter-áramkörbe és mi teszi lehetővé, hogy a rosszul letett kagyló rögtön észlel­hető legyen a köznontban. Annál jóbban értem viszont, amit Pálvölgyi Ottó, a Be- : loiannisz Gyár művezetője ] mond: i — December 31. helyett i november 1-re fejeztük be a : szolnoki központ 400 vonal­lal való bővítését. így de- i cemberre csupán az inter- | urbán központ marad. Azért i osztottuk be munkánkat így, i mert a városban a helyzet i már szinte katasztrófával 1 fenyegetett, nem tudták ki­elégíteni az egyre növekvő : igényeket. Kiss István műszaki fel- i ügyelő, a posta központos üzemének vezetője még hoz- 1 zá teszi: — Ez az ötödik bővítés 1 1949, a központ üzembehe- ] lyezése óta. Eddig 1200 szóló ! vonalunk volt és most 1600 ] lesz. Ezenkívül 600 az iker­vonalak száma. 170 számot azért kellett megváltoztat­nunk, hogy a 400 új vonalra is jusson az előfizetőkből. — Azt ugyanis, hogy túlter­helt-e a vonal, az szabja meg; hány előfizető „él” egy száz vonalas egységben. — Hiába helyeznénk üzembe az új vonalakat, ha nem csopor-

Next

/
Oldalképek
Tartalom