Szolnok Megyei Néplap, 1959. szeptember (10. évfolyam, 204-229. szám)

2 SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 1959. szeptember 1. A10MG0MBÁK A z 1959-es esztendőben eddig nem sötétítették el atom gombák az eget Ami­óta 1958. október 31-én meg­kezdődtek a nagyhatalmak tárgyalásai a kísérletek be­szüntetéséről — valóban be­szüntették a kísérleteket. Igaz, hogy a Szovjetunió már előzőleg, az elmúlt év tava­szán felfüggesztette saját kí­sérleteit: ekkor azonban az amerikaiak még belefogtak eddigi legnagyobb atomrob­bantási sorozataikba a Ne- vadai sivatagban. Mióta (Jeniben a nagyhatalmak képviselői a kísérletek be­szüntetésének ellenőrzését la­tolgatják, sem az Egyesült Államok, sem Anglia, sem a Szovjetunió nem próbált ki új atomfegyvereket. Hát le­het így is élni? — kérdi az utca embere, aki az elmúlt évek során megszokta, hogy nyugtalanító hírek érkeznek hozzá, a rádióaktív stronrium 90-ről és más anyagokról, amelyek megfertőzik az ételt, az esőcseppekben földjeinkre jutnak és közvetlenül veszé­lyeztetik minden ember egész­ségét, s a jövő generációkat is. Igen, igy is lehetne élni — ezt bizonyítják a legutóbbi napok külpolitikai eseményei. Hiszen a nagy nemzetközi tárgyalások időszaka előtt ál­lunk és ezt az időszakot töb­bek között az jellemzi, hogy a nagyhatalmak keresik az érintkezési pontokat, a meg­egyezés lehetőségeit. És ép­ben ezért talán nem csupán nuszta gesztus Eisenhower elnök intézkedése, amellyel december 31-ig, két hónap­pal meghosszabbította az amerikai atomkísérletek fel­függesztésére kitűzött egy Szovjet szakemberek készítik az Enfráfe- szen létesítendő Öntözőmű terveit Damaszkusz, Nuredin Kahale, a Szíria Végrehajtó Tanács elnöke sajtóértekezle­ten bejelentette, hogy szerző­dést kötöttek a Szovjetunióval az Eufrateszen létesítendő öntözőmű tervének előkészí­tésére. A terv szerint a léte­sítmény 1961-re készül él és 130 millió szír fontba kerül. Az öntözőmű mintegy 300 ezer hektár terület öntözését biztosítja (MTI). évet. Ehhez az Intézkedéshez csatlakozott a másik nagyha­talom — Anglia is. Pár nap­ja pedig a Szovjetunió új elemmel gazdagította az atomkísérletek „kísérleti csendjének kezdeményezését. Augusztus 29-i nyilatkozatá­ban a szovjet kormány kije­lentette, hogy „a Szovjetunió­ban nem folytatnak nukleá­ris robbantásokat, ha u nyu­gati hatalmak nem végeznek újabb kísérleteket az atom- és hidrogénfegyverrel. A Szovjetunió ettől a vállalt kötelezettségétől csak akkor érzi magát felmentve, ha a nyugati hatalmak felújítják az atomfegyverekkel végzett kísérleteiket,* E z a döntés tehát azt jelenti, hogy teljes mértékben a nyugati hatal­makra hárul a felelősség ab­ban az esetben, ha az atom­fegyverkezési verseny mégis tovább folytatódik, hiszen csak ők lehetnek annak kez­deményezői. A szovjet dön­tés magyarázata részben ott van az elmúlt hónapok hosz- szú tárgyalásaiban, különö­sen a genfi atomkonferencia megbeszéléseiben. Ezen, mint ismeretes, a három nukleáris hatalom képviselői kidolgoz­ták azt az egyezményterve­zetet, amely szabályozza a kísérletek beszüntetésének el­lenőrzését. Természetesen egv olyan kérdés, mint az atom- kísérletek beszüntetése, bo­nyolult probléma: hiszen nyu­gaton igen nagyok azok az erők, amelyek a fegyverkezé i verseny folytatására tették fel tétjüket. Mint ismeretes, az elmúlt év július—augusztusában a há­rom hatalom szakértői megál­lapodtak az atomcsend betar- ása ellenőrzésének technikai módszereiben. Bár ezt a tech­nikai dokumentumot az ame rikaiak is aláírták, azóta egyes a fegyverkezésben ér- dekelt körök igyekeznek be bizonyítani, hogy a nagy ma­gasságban vagy a föld mé­lyén végzett robbantásokat Amerikai és nyugat­német kémeket ítéltek el Berlinben BERLIN (TASZSZ). Az NDK Legfelső Bíróságán be­fejeződött annak a négy ame­rikai és nyugatnémet ügy­nöknek a pere, akik katonai és politikai kémkedést foly- tottak a Német Demokrati­kus Köztársaság ellen. A bí­róság a kémeket életfogytig­lani, 15 és 12 évi börtön- büntetésre ítélte­A Legfelső Bíróság elnöke az ítéletet indokló beszédé­ben rámutatott, hogy mióta a Nyugat-Berlin demilitari- zált szabad várossá tételéről szóló javaslat megszületett, a Nyugat-Berlinből kiinduló aknamunka nemhogy mér- 'éklődött volna, hanem még fokozódott. A négy elítéltet szintén Nyugat-Berlinben toborozták, ott kaptak kém­kedési megbízatást és megfe­lelő kiképzést. A bíróság el­nöke hangsúlyozta, hogy az elítéltek tevékenysége veszé­lyeztette az NDK biztonságát és közvetlenül háború élőké-' szílésére irányult. (MTI.) , nem lehet ellenőrizni. Még jelentést is dolgoztak ki er­ről, amelyet az USA kor­mánya elé terjesztettek. Per­sze ez a próbálkozás léket kapott és eisűlyedt a hazug­ság tengerében: a szakértők ismét összeültek és megálla­pították, hogy a nagy magas­ságban végzett kísérleti atomrob hántásokat néhány műhold segítségével ponto­sam ellenőrizni lehet és meg­oldásokat dolgoztak ki a földalatti robbantásokkal kapcsolatban is. Ugyanakkor azonban a nyugti tárgyalófelek más ne­hézségeket is támasztottak: igyekeztek olyan ellenőrzési rendszert felállítani, amely lényegében ragyogó kémke­dési lehetőséget biztosítana a Szovjetunió földjén a nyu­gati hatalmaknak. Éppen ezért, bár a genfi tárgyaláso­kon az egyezmény legna- gyobbrészét már kidolgozták — még azt is leszögezték, hogy az ellenőrző szervezet központja a szomszédos Bécs lesz — az ellenőrzés problé­máját érintő legfontosabb szakaszban még mindig nem jutottak közös nevezőre Rá­adásul a láthatáron sötét fel­legek tornyosulnak: az atom­fegyverkezésben 15 évvel el­maradt Franciaország mos: készül felrobbantani első atombombáját a Szaharában. Bármennyire is szánalomra- méltó ez a próbálkozás — a francia atombomba ugyanis ezerszeresen elmaradt a töb­bi nukleáris hatalom fegyve­reinek hatásosságától — még­is igen veszélyes, hiszen fe­nyegeti a nehézségek ellenére sok reménnyel kecsegtető genfi atomtárgyalásokat, az atomcsendet L ehet-e atombomba nél. kül, kísérleti robbantá­sok szörnyű gombái nélkül élni? — kérdezik az embe­rek és a három atomhatalom ma szünetelteti a robbantá­sokat, Mert lehet, mert keli is, r— barocs — Miinyílt a Lipcsei Nemzetit zi Vásár Lipcse (TASZSZ). Számos ország kereskedelmi és kor­mányküldöttségeinek jelenlé­tében ünnepélyes keretek kö­zött megnyílt a hagyományos őszi lipcsei Nemzetközi Vá­sár. A vásár megnyitásán Heinrich Rau, az NDK kül- és belkereskedelmi miniszte­re mondott beszédet. A Német Demokratikus Köztársaság változatlanul kö­veteli a nyugat-berlini meg­szállási státus megszüntetését — mondta többek között Rau foglalkozott beszédé­ben a nemzetközi helyzet több más kérdésével js. Majd kiemelte a két rendszer békés gazdasági versenyének jelen­tőségét. A szocialista álla­mok — mondta — jelentősen növelték ipari termelésüket és hatalmas sikereket értek el a tőkés országokkal foly­tatott békés' versenyben. A Német Demokratikus Köztár­saság legfontosabb gazdasági feladata, hogy bebizonyítsa a szocialista rendszer fölényét az első munkás-paraszt né­met államban a nyugatné­metországi tőkés rendszer fö­lött és hogy 1961-ig elérje, vagy felülmúlja Nyugat-Né- metországot a fontosabb élel­miszercikkek és közszükség­leti cikkek egy lakosra szá­mított fogyasztásában. (MTI) A jelenlegi lehűlést hamarosan újabb felmelegedés követi A Meteorológiai Intézet Előrejelző Osztályán közölték, hogy a jelenlegi borongós, őszies időt csak átmenetinek kell tekinteni Bár •az éjsza­kák szokatlanul hűvösek, s a hét első napjaiban lesznek még kisebb esők, jönnek még enyhe, szép verőfényes napok. A jelek szerint hama­rosan újabb felmelegedés kez­dődik. (MTI). MEG SÖTÉT A HAJNAL 1939. szeptember 1-én, húsz évvel ezelőtt az egész vilá­gon a rikkancsok kiáltozásá­ra borzadállyal vegyes izga­lommal reagált Európa népe- Hát elkezdődött... A világ- történelem eddigi legpusztí­tóbb, legvéresebb háborújá­nak tragikus fejezete nyílott meg ezen a napon. A náci, fasiszta Németország lero­hanta Lengyelországot. A vá­ros, amely miatt az ellensé­geskedés kitört Danzig váro­sa volt. A lengyel filmgyártás erre az eseményre emlékezve for­gatta le megrendítő, Danzig- ban játszódó háborús filmjét, amely a „Még sötét a hajnal” címet kapta. Ma, 1959- szeptember 1-én, húsz évvel ama bizonyos, — tragikus őszi nap után ná­lunk Szolnokon is bemutat­ják ezt az emlékeztető film­alkotást. Este 8 órakor ünne­pi díszelőadáson kerül Szol­nok közönsége elé a T<sza filmszínházban. Az ünnepsé­gen vendégül látjuk Bronis­law Bardzinski lengyel film­művészt aki a bemutatandó film férfi főszereplője. (A danzigi postamestert alakít­ja). A lengyel küldöttség másik tagja Jerzy Aret, a lengyel népművelési intézet igazgatója. A film jelentőségét, embe­ri mondanivalóját ünnepi be­szédében Molnár János, a me­gyei tanács népművelési osz­tályvezetője méltatja. Eisenhower és Maemil an hétfőn este beszédet mondott a televízióban LONDON (MTI). Eisenho­wer és Macmillan hétfőn reggel tért vissza Chequers- ből Londonba. Délelőtt isten­tiszteleten vettek részt a Szent Pál székesegyházban, majd az amerikai elnök az Egyesült Államok londoni nagykövetségére ment és ott is ebédelt Tizennégy óra 30 perckor fogadta Castiella spa­nyol külügyminisztert Tizennyolc óra 30 perckor Eisenhower felkereste Mac- millant a Downing Stréten Tizenkilenc órakor a két ál­lamférfi beszédet mondott a televízióban. Az adást a mi­niszterelnökség fogadótermé­ből közvetítették. A televíziós beszédek után Macmillan vacsorát adott Eisenhower tiszteletére. A va­V csorán résztvett Churchill, lord Attlee és Eden is. • A Daily Express értesülése szerint Eisenhower azt sze­retné. ha a nyugati hatalmak nyilatkozatot tennének kife­jezve azt a szándékukat, hogy erősítik a NATO-t és hogy atomfegyverekkel szerelik fel Ny ugat-N émetországot Adenauer helyesli ezt a ter­vet, Macmillan viszont ellen­zi. A lap azt írja, Eisenho­wer elnök és Macmillan megbeszélései során sok időt szentel e javaslat megvitatá­sának. (A Daily Expressnek ezt az értesülését más forrá­sok még nem erősítették meg eddig- — A szerk. megj.) — (MTI.) A Pravda az Egyesült Államok laoszi beavatkozásáról MOSZKVA (TASZSZ), A közvélemény széles rétegei előtt ismeretessé vált tények — írja a Pravda — megcáfol- hatatlanul bizonyítják, hogy az amerikai imperialista kö­rök — miközben szavakban békét és a „helyzet normali­zálását” kívánják Laoszban — tulajdonképpen minden­képpen fokozzák a feszültsé­get a világnak e részében, felhasználva a szolgálatuk­ban álló sötét erőket­Az Egyesült Államok a napokban elhatározta, hogy nyiltan sürgős katonai segít­séget nyújt a laoszi reakciós kormányköröknek, amelyek polgárháborút idéztek fel az országban. Ä Reuter Iroda hivatalosan közölte hogy a határozat nyomán csangkaj- sekista szállítórepülőgépek dianyagokkal való ellátásá­hoz. Az amerikai imperialisták nyílt beavatkozása Laosz bel­ső ügyeibe, komolyan kiélez­te a helyzetet a világ e részé­ben — állapítja meg a cikk­író. (MTI) Óriási vísrJeroművet építenek a Jenisze en Moszkva. A szovjet szak­emberek óriási vízierőmű ter­vein dolgoznak. A Jeniszejen felépülő vízi erőmű körülbelül háromszor akkora teljesítmé­nyű lesz, mint a volgai „Le­nin” vízierőmű, a világ leg­nagyobb vízierőműve. Az új vízierőmű évente több mint 35 milliárd kilowatt­óra villamosenergiát termel majd, csaknem egynegyedét annak, amit az összes szovjet elektromos művek 1958-ban előállítottak. Építéséhez hat év szükséges. — Turbinái 450 000—500 000 kilowatt ka­pacitásúak lesznek. Az itt ter­melt áram egyharmadába 'VASÁBA? sem fog kerülni annak, — amennyiért a volgai, sztálin­grádi és a szaratovi vízierő­művek állítják elő a villa­mosenergiát, A Jeniszejben és mellékfo­lyójában, az Angarában rejlő vízienergia kihasználására 11 vízierőmű építését tervezik, összesen körülbelül 30 millió kilowatt kapacitással. Az első ilyen vízierőművet az Irkutszkit, már felépítet­ték, két másik — a 4,5 mil­lió kilowatt kapacitású Brat- szki és az öt millió kilowatt kapacitású Kraszmojarszki — most épül étmúlik, az istálló felépül. £s ez a fontos., < A dinnyés ember és a C rendszámok Fut a kocsi, már túl jár Törökszentmiklóson. Pár év­vel ezelőtt valósággal szenzá­ciószámba ment, „maszek”- autót látni. Egyrészt, mert ke­vés volt, másrészt: amelyiV futott, az inkább múzeumba kívánkozott, mint az ország útra. Most számtalannal ta­lálkoztunk. Előztek, követtek bennünket. Bármerre néz­tünk, újabb és újabb CA—CB „családtagok* kerültek látó­körünkbe. Szaoárfalu után az egyik eperfa derekán hevenyészett felirat hirdeti: dinnye kap­ható. Száz lépésre bentebb AP a kunyhó, előtte tiblából a gazda; Deák Sándor Neki ez a vasárnapi foglalkozása, a csőszködés és az árusítás Hétköznap a nagylány csi­nálja ezt, de most otthon a helye. Fiatal hadd szórakoz­zon. Deák Sándornak ez a kinti szórakozás kedvére va­ló. A kunyhó végében a Sza­bad. Föld, azt olvasgatja, s amikor elunja magát, gyö­nyörködik a zsendülő kukori­cásokban. Szénakazlak Kisújszálláson — sajnos — hervadoznak már s főtér WASHINGTON (Reuter)- Az amerikai szovjet nagykö­vetségre a Külügyminisztéri­umba és a Fehér Házba to­vább özönlenek a levelek, amelyek írói arra kérik a Pacalkedvelők, figyelem! Ne feledkezzenek meg, hogy a havi szokásos PACALVACSORA minden hónap első csütörtö­kén, így szeptember hó 3-án este 8 órakor kez­dődik. Szeretettel várjuk kedves vendégeinket ) Nemzeti Étterem, Szolnok indultak Laoszba, fedélzetü­kön amerikai fegyverekkel és hadfelszereléssel. Japán sajtójelentések szerint Taj­van szigetén laoszi katonai küldöttség titkos tárgyaláso­kat folytat arra vonatkozólag, hogy az Egyesült Államok irányításával katonai együtt­működésre lép a csangkajse-; kistákkal. E titkos tárgyalá­sokat megelőzték a laoszi megbízottaknak az agresszív SEATO-tömb részvevőivel, köztük Thaifölddel folytatott tárgyalásai. Az indokinai há­ború felidézésének bűnös cél­jára használják a délvietna- oi hatáságak szolgálatait is. Dél-Vietnam készégesen rendelkezésre bocsátotta ten­geri kikötőit és szárazföldi útvonalait a laoszi királyi hadsereg fegyverekkel és ha­Százával érkeznek a Hru^csovot meghívó levelek az amerikai szovjet nagy követségre szovjet miniszterelnököt, —« amerikai utazása során látó- j gasson el hozzájuk — jelen-] ti a Reuter. ] Több üzletember és számos ] klub küldött a szovjet mi- j niszterelnöknek meghívást. ] Kérik, mondjon beszédet és] vegyen részt a tiszteletére] rendezendő villásreggelin, 11-] letőleg ebéden. ] Égj Oroszországból ötven ] ívvel ezelőű kivándorolt, je- ] lenleg Milwaukkeben élő \ asszony levelében arra kéri j Hruscsovot, vegyen részt egv j istentiszteleten és egy base- j hali-mérkőzésen. ÍMTIb j Nyikorog a kiskapu: ,.Jó reggelt, jó reggelt!” Ébresztő, megjött a tejes. Ö látja el a környéken a családokat reg­gelivel — őstermelő. Két nagy kannával járja a házakat, egyszer ő, ritkábban a lánya. Érkezésük a hivtalöa járó embereknek az indulást jelzi. Ma reggel azonban augusztus utolsó vasárnapjára keltünk, pihenőnap. A postás becsúsz­tatta az ajtók alatt a napila­pokat, mint mindig, most ifi megelőzte a tejest Szatyrokat, bugyrokat, há­lókat, kosarakat cipelő asz- szonyok „csivitelnek” az ut­cán, a piacról jönnek. Diny- nyét, csirkét a vasárnapi ebéd „kellékeit” viszik. Itt- ott kidugja fejét a hálóból a sörösüveg is. Tejszag úszik a levegőben, valamelyik tűz­helyen kifutott talán. A város pihen, nem dobog a szíve. Ráérünk mi is, in­duljunk el, kedves olvasó, hosszabb sétára. Mondjuk a Hortobágy szélére, Nagy- ivánra és vissza. Nézzünk kö­rül: milyen a vasárnap ott, ahonnét már szombaton este vagy vasárnap korahajnalban útnak indították a csirke, a zöldség, a dinnye és gyü­mölcsszállítmányokat. Milyen a falvak pihenőnapja, mit hall a fül, mit lát a szem? Az út elég hosszú, oda-vissza 200 kilométer. Hólyagos tenyér Azért Szolnokon vasárnap is sok a korán kelő ember, bár a más napokon forgalmas Kossuth utca most jóval csen­desebb. Nincs valami nagy élénkség. Néhány galambász bandukol, hóna alatt a ket­reccel, a horgászok kerék­párra szerelt alkalmatossá­gaikkal karikádnak a T'sza felé. A busz végállomásánál hátizsákos kirándulók cso­portja, a nyárvégi örömök él­vezői. A városi tanács néhány dolgozójával találkozunk és D.-vel. Tenyerüket mutatják — csupa hólyag. Patronálók. A szombat délutánt istálló- építéssel töltötték s a hó­lyagok arról tanúskodnak, hogy a ceruzához szokott te­nyereket a tégla, a habarcs­keverő alaposan megtréfálja. No de, sebaj j.. A hólyag

Next

/
Oldalképek
Tartalom