Szolnok Megyei Néplap, 1959. július (10. évfolyam, 152-178. szám)

1959-07-01 / 152. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK (SZOLNOK MEGYEI) A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG E S A MEGYEI TAN ÁCS LAP ] A X. évfolyam, 152. szám. Ara 50 fillér 1959. július h szerda. Amiről a dűlő végén beszélnek j| * Az új pártoktatási év terveiből * Valaki negtrálálta az utókort Hruscsov üzenete az amerikai néphez A Reuter-iroda az ameri­kai külügyminisztériumhoz közelálló körök értesülése szerint valószínűnek tartja, hogy a szovje* és az ameri­kai államférfiak rövid eszme­cserét folytatnak majd az aktuális kérdésekről. Megnyílt New Yorkban a szovjet kiállítás Eisenhower és Nixon megtekintette a kiállítást New York (MTI). TASZSZ- jelentég szerint hétfőn este a Coliseumban, New York leg­nagyobb kiállító termében megnyílt a szovjet kiállítás. A megnyitó ünnepségen, amelyen mintegy ezerkétszá- zan jelentek meg, beszédet mondott Wagner new-yorki polgármester. Örömét fejezte ki a szovjet kiállítás meg­szervezéséért. A következő szónok Nixon, az Egyesült Államok alelnöke és Köziem, a szovjet Minisztertanács első elnökhelyettese volt Kozlov, helyi idő szerint este 7 óra­kor, hivatalosan megnyitotta a kiállítást. Eisenhower el­nök és Nixon a!elnök hétfőn délután, röviddel a megnyitó ünnepség előtt megtekintette a szovjet kiállításit. A két ve­zető amerikai államtér-fit Kozlov, a Szovjet Miniszter- tanács első elnökhelyettese és Menysikov nagykövet kísérte végig az óriási kiállítóterem­ben. Nyugati jelentések szerint Eisenhower elnök a kiállítás megtekintése Után hétfőn es­te repülőgépen visszautazott Washingtonba. Eisenhower nagy érdeklődéssel szemlélte a kiállított tárgyakat és meg­kóstolta a krími bort, vala­mint az orosz pezsgőt. Nixon alelnök különösen a Lenin atommeghajtású jégtörő mo­delljénél töltött hosszabb időt. Nagy tetszéssel nyilat­kozott a szovjet típus-lakás­ról is. Az amerikai külügyminisz­térium hétfőn este közölte Frol Kozlov amerikai láto­gatásának vázlatos hivatalos programját. Eszerint a Szov­jet Minisztertanács első el­nökhelyettese kedden reggel Washingtonba utazik, útját Camdenben félbeszakítja, hogy megtekintse az atom­meghajtású hajók gyárát, majd Philadelphiába utazik és a késő esti órákban repü­lőgépen érkezik Washington­ba, a fővárosban Nixon al­elnök fogadja. Szerdán előbb Herter külügyminisztert ke­resd fel hivatalában, majd a Fehér Házban meglátogatja Eisenhower elnököt* Százfizennyolc orvost, illetve gyógy* szerészt tüntetnek ki Az idén is — mint a ko­rábbi években — július el­sején, Semmelweis Ignác születésének évfordulóján, ki­emelkedő munkájuk elisme­réséül kiváló, illetve érdemes gyógyszerész kitüntetéseket adományoznak. Az egészség- ügyi miniszter tudósoknak, professzoroknak, a gyógyító­megelőző munka és a köz- egészségügy-járványügy kü­lönböző területein dolgozó orvosoknak, gyógyszerészek­nek — összesen száztizen- nyolonak — közülük száz orvos és tizennyolc gyógy­szerésznek adják át népi ál­lamunk megbecsülését A kitüntetéseket dr. Doie- schall Frigyes egészségügyi miniszter július elsején ün­nepélyesen adja át (MTI.) Beszédes szamok a megye mezőgazdaságáról Szolnok megyében 1959. ja­nuár 1-én 25 620, illetve 22 747 család tartozott a termelőszö­vetkezetekbe, termelőszövet­kezeti csoportokba. A terme­lőszövetkezetek területe 280 ezer hold volt összesen. Fél óv után, 1959. június 1-én a termelőszövetkezetekben és tszcs-kban 71 25^ tag 64 705 család 574 681 holdon gazdál­kodik. A növekedés január 1- től 45 632 tag 393 981 hold föld. Megyénkben 124 átmenet­tel kezdő termelőszövetke­zet van, s közülük május­ban 107 tartott vezetőségi ülést, 111 pedig közgyűlést. Az átmenettel kezdő termelő- szövetkezeteikben 92-ben tár­gyalták meg a mintaalapsza­bályt és dolgozták ki a tsz végleges alapszabályát. Több mint 60 százalékban beosztot­ták a tagokat munkacsapa­tokba, brigádokba, megalakí­tották a munkaszervezeteket. Termelőszövetkezeteink ed­dig 8731 szarvasmarhát, 31.6 millió forint értékben 1532 24 mázsás ősziárpa termés­átlag Tiszasülyön A Tiszasülyi Állami Gaz­daságban hamarosan végez­nek az ősziárpa aratással. Re­kordtermést takarítanak be. Az állami gazdaság dobai részén h-ként 24 q-t csépel­tek, a sajfoki részen pedig 22 mázsa az őszi árpa termés­átlaga. A jászapáti járásban a Tiszasülyi Állami Gazda­ság érte el a legmagasabb terméseredményt őszi árpá­ból, a járás átlaga 15 mázsa körül mozog. Űj tagok régi szövetkezetben A TISZAÖRSI és tiszaiga- ri községi hazafias népfront bizottságok bevonásával ta­nulságos látogatást szervez­tünk. A tiszaigari Petőfi Ter­melőszövetkezet gazdaságá­nál!, tanyaközpontjának meg­tekintésére vittünk harminc­egy tagú csoportot, új belépő termelőszövetkezeti tagokat. A látogatókat a termelőszö­vetkezet vezetői fogadták, majd lovasszekerekkel indul­tunk a tanyaközpontba. An­nak szépségével mindenki meg volt elégedve. Ezután megnéztük a termelőszövet­kezet hízósertéseit. Takács József és Danka Károly ti­szaigari új belépő tagok he­lyesléssel nyilatkoztak a hí­zóba fogott állatokról'. A Pe­tőfi Termelőszövetkezetnek 323 sertése, 188 szarvasmar­hája, 662 juha, 33 lova és közel 800 baromfija van. A sertések jó gondozásáért Be- recz Lajost, a juhok kiváló gyapjú- és tejhozamáért Pa- csek Sándor juhászt illeti di­cséret. MEGNÉZTÜK a hízóba ál­lított szarvasmarhákat is, egyet kíváncsiságból lemér­tünk: 5 mázsa 55 kilogram­mot nyomott. Majd elindultunk a földek­re. A 43 holdas őszi árpa már kaszára érett, 20 mázsás termést várnak holdanként a tsz gazdái. Somlay Lajos tsz- elnök elmondotta, hogy pár évvel ezelőtt elhagyott, ki­használatlan rizsföld volt ez a terület. Feltörték, vörös­herét vetettek bele, az ősz folyamán pedig árpát. Be­szélt a műtrágyázás jelentő­ségéről is. Tóth Elek és Mester Jó­zsef tiszaőrsi középparasz­tok. a Rákóczi Tsz új belépő tagjai megjegyezték, hogy soha nem értek el olyan ma­gas termésátlagot, mint amit a Petőfi Tsz őszi árpája ígér. A tavaszi . árpa szemlélése közben az a vélemény ala­kult ki, hogy a tervezett 9 mázsát 2—3 mázsával felül­múlja majd a termés. Na­gyon szép a közös gazdaság 238 holdas őszi búza-táblája is. Mintegy 110 holdon meg­adja a 16 mázsáit holdanként, s a többin is meglesz a 14 mázsás átlag. A kapás növényeikkel sem szégyenkeznek a Petőfi Tsz tagjai. A 20 holdas dohány­tábla jól gondozott, szép nagy leveleket hajtogatott előttünk a szél. A 23 hold cukorrépa jó jövedelmet hoz majd a tsz-nek. Az ember­magasságú szép zöld tengeri is gyomtalan, a tagok szor­galmát dicséri. A 20 holdas gyümölcsösben és a 4 éves újtelepítésű szőlőben is szét­néztek a látogatók. Becslé­sük szerint 50—60 hektoliter borra számíthat a Petőfi Tsz tagsága. Már visszafelé in­dult a csoport, amikor egy- szercsak csodálkozva meg­álltak. A 40 holdas cukor­borsó-tábla késztette erre a gazdákat. Virág Lőrinc, Nagy Károly és Magyari István, a tiszaőrsi Petőfi Tsz új belé­pői savakba öntötték cso­dálkozásukat. Ilyenformán: Nem is gondolták, hogy a közös gazdaság termelése ennyire felülmúlja az egyé­niekét. A TANYAKÖZPONT és a határ bejárása után vissza­tértünk a tsz-irodába, hogy értékeljük a látottakat. Zám Rudolf, a tiszaőrsi Rákóczi Tsz tagja és Sági István, aki ugyanott növénytermesztési brigádvezető, úgy vélekedett, hogy a Petőfi Tsz-nek meg­van az alapja a jó gazdálko­dáshoz. Takács Ferenc és Danka Károly elmondották, hogy igen hasznos volt a látoga­tás, sokat tanultak a Petőfi Tsz-től, Nagy Imre, a Hazafias Népfront já­rási titkára, Tiszafüred. sertést 1,3 millió forint érték­ben, 14 634 lovat 34,3 millió forint értékben, 6023 juhot 2,5 millió forint értékben vettek számiba; Kereken 44 millió forint ér­tékű az az állatállomány, amely az új és megnöveke­dett termelőszövetkezetek­ben az ősszel kerül a kö­zösbe. Közvetlenül a megalakulás után az új termelőszövetkeze­tek hozzáláttak a termelési tervek elkészítéséhez. Kiala­kították a növénytermelés szerkezetét, elkészítették a takarmánymérleget, megálla­pították, holdanként a belé­pők mennyi szálastakar­mányt, alomszalmát hoznak be az őszön. Az állami tarta­lékföldeken és.a tavaszi ha­társzemlék idején műveletle­nül talált szántóföldeken a takarmánybázis megteremté­se érdekében felülvetéssel 2475 hold takarmánynövényt vetettek, tisztán 474 hold pil­langósnövényt. Ezenkívül kö­zel 10 ezer hold silókukori­cát és egyéb szálast közösen ápolnak, s közösen takaríta­nak be. A február 17-én beindított földrendezést abban a 28 községben, ahol tavaszi kez­désre alakultak a termelő- szövetkezetek, idejében be­fejezték. Szolnok megye ez évben összesen mintegy 300 mil­lió forint értékben kapott vagy kap a közeli hóna­pokban gépet. Többek között 76 Zetort, 109 U—28-as traktort, 28 Maulvur traktort, 335 Bjelo- rusz traktort, 60 DT 54-es traktort, 93 DT 413-as trak­tort, 525 függesztett ekét, 370 műtrágyaszórót, 490 vetőgé­pet, 120 silókombájnt, 2482 egyéb munkagépet. így megyénk kombájn­parkja 290-re, az aratógépek száma 352-re emelkedett, s minden 100 hold silókukori­cára jut egy silókombájn. A megyei tanács által rendezett továbbképző tan­folyamokon 126 könyvelő és 94 tsz elnök vett részt. Az új termelőszövetkezete­ket húsz elnökkel, huszon­nyolc mezőgazdásszal ég há­rom könyvelővel erősítették meg. A 124 ősszel kezdő tsz- ben huszonöt elnök mező- gazdasági közép- vagy felső- iskolával rendelkezik. Het­venegy tsz-ben van már me­zőgazdász és 111-ben köny­velő. Tavasz! vetésterületeink számai azt igazolják, helyes volt az átszervezés Cukor­répáiból a tervezett 14 900 hold helyett 16 ezer holdat vetettünk. Kukoricából a 154 471 hold helyett 158 ezer 917 holdat vetettünk, s több mint tízezer hold silókukori­cát, Tavaszi árpából a terve­zett 39 510 hold ellenében 42 ezer hold került a földbe. Műtrágyafelhasználásunk az 1957. évinek 192 száza­léka. Hibridkukorica vető­magból 87 vagont használ­tunk fel, az 1957. évinek 197 százalé­kát. Az ez év őszi műtrágya- keretet már is 6 ezer tonná­val túligényelték a termelő­szövetkezetek. Terméskilátásaink jók. Bú­zából 9 mázsát, őszi árpából 12 mázsát, tavaszi árpáiból több mint 9 mázsát várunk megyei átlagban. Saját építőbrigád a jászapáti U j Életben A jászapáti Űj Élet Ter­melőszövetkezet 50 férőhe­lyes magtárpadlásos tehén­istállót épít. Az építkezés költségeit állami hitelből biztosítják, viszont a munká­latokat a termelőszövetkezeti tagokból álló építőbrigád végzi. Már megalapozták az épület fundamentumát, vé­geztek a fal felhúzással, s a növényápolási munkák csök­kentésével meggyorsítják az építés ütemét. Amíg a kombájn egyet kerül Sárguló árpa- és búzatáblákon játékos hullámokat ringat a szél. Beérett a ter­més a besenyszögi határban. A kombájn közeledik. Fűrészfogú szája gabonát hab­zsol. Nyomában- sarkos szalmacsomók és arany ló maggal teli zsákok maradoznak el A hatalmas szerkezetet középtermetű, feketehajú fiatalember kormányozza: Fe­kete József, a Szolnoki Gépállomás há­romszor kitüntetett kiváló kombá j nosa. A fordulónál egy pillanatra megállítja a gépet, leugrik az ülésről, helyét máris el­foglalja a segédvezető. Szűkreszabott munkahelyén felegyenesedik a porosarcú zsákos, a gép farán álló szalmaigazgatók is kitörlik szemükből az izzadtságot. De nincs sok idő a pihenésre, újra indul a kombájn. Fekete József a ponyvával letakart üzemanyagtartály mellől koraót vesz elő és picit kiloccsantva, jót húz belőle. — Megszomjazik az ember ebben a melegben — mondja mosolyogva. Barnára sült, poros arcára maszatos csíkot húzott a lecsurgó vízcsepp. Szemöl­dökén Is vastagon ül a por, az árpatoklász. Csak a szeme csillog frissen, fiatalosan. Huszonkilenc éves, tíz éve van a gép­állomáson. 1956 óta kom báj nos. Azóta minden évben vagy első, vagy második lett az aratásban. Már háromszor kapta meg a „Kiváló kombájnvezető ’ jelvényt és oklevelet. Aránylag kistermetű, elég vékony ember. Azon töprengek,, honnan lehet benne ennyi energia? Mert tűz, ele­venség van minden mozdulatában, még a beszédében is. Mint vérbeli gépészember, lelkesen beszél kombájnjáról. — Nagyon jó „kis gép” ez. Már négy éve együtt, vagyunk, de még hosszabb ki­esése, hibája nem volt, és minőségi mun­kát végez. Kérdezze meg a Békében.. Ott aratok már negyedik éve. Most is oda­megyek, csak ezt a pár holdat itt le­vesszük. Emlékszem, 56-ban arattam ott először. Volt vagy 30 hold erősen meg­dőlt búzájuk. Kajánkodva jöttek az öre­gek: „Na. most mutassa meg a kombájn, mit tud!” Meg is mutatta. Igaz, csak egy- irányban lehetett vágni, de nem maradt nagy tarló. Fekete József jó munkát végez, amit a három „Kiváló kombájnos” jelvény is bizonyít. Részt vesz a kombájnosok ver­senyében. Egyéni terve: túllépni a 200 holdat. Havi keresete éves átlagban 2100 forint körül van. — Igaz, most valamivel kevesebb lesz, mert sok szabadságot vettem ki. Ugyanis tavasszal lett kész a házam — magyarázza. — Őszre már asszonyt isi viszek bele. Munkájával elégedett, magánélete Is rendezett mi lehet még a vágya? — Minél nagyobb gabonatáblákat szeretnék, hogy haladni lehessen az ara­tással. Mint a Békében, 128 hold van egytagban. Élvezet lesz beleadni. Ezzel búcsúzik is, mert egy forduló után újra itt a kombájn és bár a segéd­vezető megbízható ember, mégis jobb, ha a mester fogja a kormánvkereket. Patkós Mihály í Frol Kozlov, a Szovjetunió első miniszterelnökheiyettese hétfőn megnyitotta a new- yorki szovjet tudományos műszaki és kulturális kiállí­tást. Megnyitó beszéde után felolvasta Hruscsov minisz­terelnök üzenetét, amely igy hangzik: „örömmel ragadom meg az alkalmat, hogy a new yor­ki szovjet kiállítás megnyitá­sán a Szovjetunió népei, a szovjet kormány és a magam nevében szívélyes üdvözle­tünket és legjobb kívánsága­inkat küldjem az amerikai népnek. A szovjet kormány reméli hogy a kiállítások cseréj« jobban megismerteti egymás­sal a két ország népét, ez pe­dig kétségkívül elősegíti m USA és a Szovjetunió jobt kölcsönös megértését. A kél ország kölcsönös megértési és baráti kapcsolata a világ­béke megőrzésének legjobb biztosítékát jelenthetik. Mi, szovjet emberek mé­lyen meg vagyunk győződve róla, hogy az életforma, a politikai és szociális rendszer különbözősége nem akadá­lyozhatja a Szovjetunió és az Egyesült Államok népeinek gyümölcsöző együttműködé­sét. Jöjjön hát el az az idő. amikor a pusztító fegyverek előállítása helyett az anyagi javak és a szellemi értékek termelésében folyik majd a versengés. Egyesítse erőfeszítéseit az amerikai és a szovjet nép azért, hogy biztosítsa a békét, s olyan feltételeket teremt­sen ezen a bolygón, hogy az embereknek nem kell félve gondolniok saját jövőjükre és : az utódok nemzedékeinek jö­vendőjére.” — (MTI),

Next

/
Oldalképek
Tartalom