Szolnok Megyei Néplap, 1959. március (10. évfolyam, 51-75. szám)

1959-03-01 / 51. szám

VILA a PROLETÁRJAI EGYESÜLJ ETEKt (SZOLNOK MEGYEI A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A'MEGYEI TANÁCS LAPJA X. évfolyam 51. szám. Ara 60 fillér 1959. március 1., vasárnap Nemzetközi szemle JCanadai le oil — kanadai ftijár/a Egy község — egy három ember Jásshun Kakas fTY fffl ► : Dobi István, Czinege Lajos, Tisza József és Z. Nagy Ferenc elvtársak a Jászságban Ma ünnepel a Jászság. Győzelmi ün­nepségekre érkeznek az ország vezetői. A termelőszövetkezeti községgé lett Jászapá- tin délelőtt 10 óraikor kezdődik az ünnepi falu-nagygyűlés. Ott lesz Dobi István elv­társi, az Elnöki Tanács elnöke és Czinege Lajos elvtárs, a Magyar Szocialista Mun­káspárt Szolnok megyei Bizottságának első titkára. Az ugyancsak termelőszövetkezeti köz­ség címmel büszkélkedő Jászárokszallás vendége Tisiza József országgyűlési képvi­selő, a Termelőszövetkezeti Tanács titkára. Délelőtt 10 órakor kezdődik a jászárokszál- lási ünnepség. Z. Nagy Ferenc országgyűlési képviselő ma délelőtt, a jászberényi gaz­dáikkal találkozik, délután 3 órakor pedig Jászboldogházán tart falugyűlést; T ízenbílenc napi nyereségrészesedés a Bútorgyárban A márciusi hónap — ha ta­lán egy kissé furcsán is hang­zik — az aratás, a múlt évi termés betakarításának ideje is. No, nem a kasza peng a határban, nem is a puttonyok­ban, a kosarakban gyűlik az ízes gyümölcs. Ez a termés bankókkal bélelt boríték alak­jában ismeretes, s a köztu­datba bevonult neve: a nyere­ségrészesedés. A megye jelentősebb üze­mei közül elsőként a Tisza Bútorgyár dolgozói kapják meg az elmúlt év eredményes munkájának jutalmát. A gyár 1958-ban 107,3%-ra tel­jesítette a tervét, s 106 GARNITÚRA KORSZE­RŰ, ÍZLÉSES KONYHA- BŰTORRAL GYÁRTOTT TÖBBET az előirányzatnál. A feladat­ként kapott nyereséget több- százezer forinttal túlteljesí­tették, amelyből 189 000 fo­rint, 19 napi fizetésnek meg­felelő nyereségrészesedés ju­tott a vállalat dolgozóinak. A tetemes összegből az üzemi tanács 10 ezer forintot tartalékolt jóléti, kulturális és sportkiadásokra, HiimiiiiiimimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiHiiMimiHiiiiiiiMiimimiiiiiimiHiiitHiiiiiHm Mar termel az ííj szolnoki cukrászati „kombinát“ Az új üzem dolgozói ha­táridő előtt két nappal el­végezték a gépek, nyers­anyagok és félkészárúk át­szállítását; csütörtökön reg­gel már az új üzemben kezd­ték a termelést. A korszerű cukrászkombinát — bár még nem dolgozik teljes kapaci­tással — máris többet ter­mel, mint a régi üzem. A termelés megnövekedésével így nemcsak a vendéglátó­ipari egységeket tudja ellát­ni, hanem más kereskedelmi szerveknek is szállít. A szol­noki 61. sz. csemegebolt és a tiszaföldvári földműves­szövetkezet már pénteken nagyobb tétel süteményt rendelt. Megszűnik a sütemények késedelmes szállítása is. — Most már nem triciklivel, hanem teljesen zárt kocsi­ban higiénikusabb körülmé­nyek között szállítják. 179 EZER FORINTOT PEDIG MÁRCIUS 4-ÉN ÜNNEPÉ­LYES KERETEK KÖZÖTT OSZTANAK KI. Az üzemi törzsgárda meg­becsülését fejezi ki a határo­zat egyik pontja, amelynek alapján a vállalatnál öt évnél hosszabb munkaviszonnyal rendelkezők részesedését 10 százalékkal emelték. A nye­reségrészesedést — igen he­lyesen — a munkafegyelem megjavítására is felhasznál­ják, mert minden igazolatla­nul mulasztott napért 15 szá­zalékot vonnak le. Bizony van néhány olyan dolgozó, aki a könnyelműen igazolatlanul mulasztott napok miatt több­száz, sőt több ezer forintnál is nagyobb összeget dobott ki az ablakon. A KIOSZTOTT NYERESÉG­RÉSZESEDÉSEN FELÜL TOVÁBBI 11 EZER FORINT IGAZGATÓI ALAPOT ÉS 57 EZER FORINT VALLA LATFEJLESZTÉSI ALAPOT IS KAPOTT A VÁLLALAT A Bútorgyárban ma már az 1959. évi nyereségrészesedés alapját vetik meg. Uj ötletek, elgondolások, újítások szület­nek, kutatják az anyagfel­használás csökkentésének le­hetőségét. Mert ifia már nem­csak a mezőgazdaságban, ha­nem az iparban is érvényes a közmondás: ki mint vet, úgy arat. Jóbarátok között Harmincöt és féleser belépő január 1 óta Negyvenkilencre növekedett a tsz községek száma Négy szövetkezeti járás a megyében FEBRUAR 27-ÉN 2.294 TAG LÉPETT MEGYÉNKBEN A SZÖVETKEZETBE, 13.592 HOLD FÖLDDEL. EZZEL MEGHALADTA a 35 ÉS FÉLEZRET AZOKNAK A SZAMA, AKIK TSZ-BE LÉPTEK EZ ÉVBEN MEGYÉNKBEN. A FÖLDTERÜLET PEDIG 214.500 KÁT. HOLDRA EMELKEDETT. ÍGY MEGYÉNK SZÁNTÓTERÜLE­TÉBŐL 760 EZER KÁT, HOLD KERÜL NAGYÜZEMI MŰVELÉS ALÁ. Három járásból jelentjük Kunszentmártoni járás A lengyel küldöttség fogadásáról A vendégeket igen nehéz felfedezni a Barátság Klubjában. Nehéz vedig azért, mert úgy elvegyülnek a klubot zsúfolásig megtöltő szolnokiak között, hogy em­ber legyen a talpán, aki első látásra kitalálja, ki a ven­dég, ki a vendéglátó. A lengyel—magyar barát­ság nem szólam — erről győ­ződhetett meg mindenki, aki ott volt. Igazi, őszinte magya­ros vendégszeretettel fogad­ták Pabisák, Holzgreber, Ku­lcson és Novakowski elvtár­sakat, a lengyel—szovjet tár­saság Lodz vajdasági veze­tőit. Ennek a barátságnak törté­nete vcsn. Az elmúlt év de­cemberében baráti meghí­vásra a Magyar—Szovjet Társaság küldöttsége járt kinn megyénkből Lodz vaj­daság területén. Sok élményt szereztek, nagyon jól érezték magukat. Ezt a jólsikerült lá­togatást adták vissza most a lengyelek. Fáradtságnak nyoma sincs rajtuk, pedig a program ugyancsak zsúfolt. Sorkait akarnak látni és sokak kíván­nak kezetszorítani velük Keddi megérkezésük óta vol­tak a Járműjavítóban, megis­merkedtek a Verseghy Gim­názium tanulóival. Este a Fi­garónak tapsoltak (sokat és lelkesen). Kakaót ittak a szolnoki tejüzemben, párt­munkásokkal beszélgettek a papírgyárban, cukorgyári munkásokkal és mérnökök­kel folytattak beható eszme­cserét. Ilyen előzmények után ke­rült sor a péntek esti foga­dásra. A négy vendéget a hi­vatalos üdvözlő beszédek után valósággal szétszedték. Es miután tolmács csak egy volt, bábeli nyelvzavar ural­kodott. Német, orosz, francia mondatfoszlányokat lehetett hallani mindenfelől. A vidám hangulatot még csak emelte, hogy a vendégek a kapott ajándékokat, az AKÖV, az Állami Áruház, a földmű­vesszövetkezetek, a Vas és műszaki Nagykor Vállalat, a Gyógyszertári Központ MSZBT köreinek ajándékát csókkal köszönték meg az át­adó lányoknak-asszonyoknak. Tf ermészetesen sok ko­moly szó is esett ezen az estén. Elmesélték a ven­dégek, hogy a lodzi emberek is igen sokat szenvedtek a né­met megszállás alatt. Romok­ban heverő falvak, városok, leszerelt, kirabolt gyárak ma­radtak utánuk. És ekkor ugyanúgy, mint nálunk, a Szovjetunió sietett a segítsé­gükre. A lodzi hatalmas szö­vőgyárak szovjet gyapottal in­dultak meg, az újak pedig tervdokumentációtól a felsze­relésig a szovjet mérnökök, munkások művei. Elmondotta Pabisák elv­társ azt is, hogy a magyar ipar termékei nagyon népsze­rűek Lodzban. Mindenki az ízléses magyar cipőben sze­retne járni. Éppen ezért különös érdeklődéssel tekin­tették meg a Tisza Cipőgyá­rat. Az interjút nem volt köny- nyű lebonyolítani. Az „ala­nyok" ölében ugyanis pöttöm­nyi magyar csöppségek üldö­géltek és „zavarták az adást”, a lengyel vendégek pedig nagy buzgalommal kínálgat- ták őket süteménnyel, csoko­ládéval. — Hát igen — sóhajt a tol­mács. — Ezen borultak fel a programok. Ha gyerekek közé kerülnek, leülnek közéjük és nincs az a hatalom, ami el tudná őket mozdítani. Annyi kicsiny gyerek pusztult el a fasiszta megszállás lidércnyo- másos éveiben, hogy ez telje­sen érthető..: Ordas rémségek után, adott új életet, szabadságot a len­gyel népnek a Szov. etunió. Ezért érzik azt, amit mi: tisz­teletet és szeretetet a felsza­badító iránt. Ez a szép közös érzés hozott össze minket és ez mélyíti el a két nép több- évszázados barátságát. —ht— előnyösebbet, a tsz-t választ­ják. Példájukat sokan követ­ték azok közül is, akik még egyéniek voltak. Jelenleg már száz fölé emelkedett a tagok létszáma. A Szikra Tsz-be szintén sokan, száztizenheten kérték felvételüket. S az Uj Élet Tsz tagjainak száma is megkétszereződött. Péntek este a cibakházi földmúvesszövetkezet pa­rasztkórusa és a szelevényi földművesszövetkezet tánc- csoportja ajándókműsort ÖCSÖDÖN PÉNTEKEN ELÉRTÉK A 80 SZÁZALÉ­KOT Az eredmény szinte néhány nap műve volt, mert február 12 óta 775 dolgozó paraszt döntött úgy, hogy 5290 kát. hold földjén a nagyüzemi mű­velésre tér át. A kezdemé­nyezők között találni több tanácstagot. Labanc Gábor községi tanácstag, a most ala­kult két tsz egyikének, az Uj Életnek alapító tagja, életre- hívója. A másik tsz-<be, a Petőfibe szintén léptek ta­nácstagok; A tavaszi mozgolódás is megkezdődött a községben. Javítják, rendezik a rizstele­peket, s ezekben a munkák­ban már az új tsz-tagok egy- része is bekapcsolódott. Szombaton este pedig ünne­pi tanácsülésre jöttek össze az öcsödiek, hogy megbeszél­jék tsz-községgé alakulásu­kat, s kérjék a megyei ta­nácstól tsz községek közé való sorolásukat, területük mielőbbi rendezését. ajAndékmüsor A TSZ-TAGOKNAK Szelevényen február 2'-én a Kossuth Tsz tagjai dön­töttek: megmaradnak a Kos­sut h-név mellett, de a gaz­dálkodási formák közül az eredménye sem, ahol Jászberényi járás adott a község kultúrházában az új tsz-tagoknak. NAGYRÉV SEM MARAD EL A kétezer lakosú Nagyrév­re is átterjedt a tsz-mozgalom láza a környező községekről. A közelmúlt napokban új tsz alakult, s a már „régi” Hala­dásiba is több mint harmin­cán léptek. Egyre több gaz­dától hallani: várják a más községekben járt tsz-szerve- zőket, hogy kicseréljék velük tapasztalatukat a szövetkezeti mozgalom kérdéseiről, arról, hegy mint előnyösebb hozzá­kezdeni az újhoa, Tiszafüredi járás EGYRE ERŐSEBBEN HA­LAD ELŐRE AZ UJ Minden nap újabb sikert, újabb meggyőző eredményi hoz a tiszafüredi járásban is. Február 27-én 346 volt azok­nak a száma, akik bátran ne­kivágtak az újnak. Tiszaszöl- lősön egy napon 130 egyéni­leg gazdálkodó ember 880 holddal lépett termelőszövet­kezetbe. Nem kevésbé emlí­tésre méltó a tiszaörvénviek a na­UJABB KÉT SZOCIALISTA KÖZSÉG Jászárokszállás és Jászbol- dogháza után Jánoshidán és Jászjákóhalmán is kimondta az ünnepi tanácsülés: a köz­ség szocialista község lett. A fejlesztés óta a járásban négyezer dolgozó paraszt 27 647 holdon lépett a nagy­üzemi gazdálkodás útjára. Csák pénteken 658 fővel és 4628 holddal bővült a szocia­lista szektor területe. KÉT UJ TSZ PUSZTAMONOSTORON Megkezdődött az átszerve­zés Pusztamonostor község­ben is. Az elmúlt három na­pon két új tsz alakult. Arany­kalász néven és Alkotmány néven. Május 1 néven pedig megalakult a harmadik tsz­előkészítő bizottsága is. ALATTYÁNBAN is győz AZ UJ Két nap, 26-án és 27-én kétszázharmincan 1800 hold­dal léptek a községbeli tsz- ekbe. Négy új szövetkezet alakult, mégpedig Uj Élet, Rákóczi, Haladás és Arany­kalász néven. KÉT KÖZSÉG: NÖVEKVŐ EREDMÉNYEK Jászágó és Jásztelek közsé­gekben naponta emelkedik a tsz-be lépők száma. Az el­múlt két nap Jászágón két- százhuszan 1800 holddal, Jászteleken pedig száztízen 750 holddal léptek a szövet­kezeti útra. JÄNOSHIDÄN MA FALU­NAP Kedd óta Jánoshidán több mint hatszáz dolgozó paraszt választotta a közös gazdálko­dás útját négyezer holddal. Jelenleg a földterület 95 százaléka szocialista szektor. Lenin, Béke és Aranykalász néven új tsz-ek alakultak. Ma délután 3 órakor Tisza József országgyűlési képvise­lő mond ünnepi beszédet a falunapon; gyobb mérvű fejlesztési mun­ka kezdetén, egyetlen napon 126 belépő volt A járásiban a legutóbbi összesítés szerint a művel­hető földterület 74 százalékán győzött már a szocialista szektor. De ez a szám csep­pet sem stabil, mert röwtd időközönként érkeznek új és új jelentések új tsz-ek alaku­lásáról, új belépőkről. TISZAÖRVÉNY TERMELŐSZÖVETKEZETI KÖZSÉG Szombat délben szövetke­zeti községgé lett Tiszaör- vény. A falu határának 90 százaléka a Dózsa és az újon­nan alakult Uj Élet Termelő- szövetkezethez tartozik. Teg­nap délelőtt tartotta alakuló ülését a középparasztokból szerveződött Uj Élet Tsz. El­nökké Szabó László gazdát választották. A gyűlésen mű­ködési engedélyt és általános földrendeziósit kértek. Az Uj Életnek 96 tagja, 600 hold földje van eddig. A napok­ban újabb 50 belépő csatla­kozott a Dózsa Termelőszö­vetkezethez is; Tanácskozik a Szakszervezeti Nőkonferencia A Magyar Szakszervezetek Nőkonferenciája szombaton folytatta tanácskozásait. Az első felszólalók beszámoltak a nőmozgalom eredményeiről és üzemeik asszonyainak, leányainak különböző prob­lémáiról. A tanácskozás rész­vevői elhatározták, hogy a Szakszervezeti Világszövet­séghez és a nagyhatalmakhoz táviratot küldenek, amely­ben kifejezik a béke iránti vágyukat. — Mi, a Magyar Szak- szervezetek Országos Nő­konferenciájának részvevői hangzik a távirat — egy­ségesen kifejezzük a ma- gyor nődolgozók békealza­ratát. Családunk szeretete, a gyermekeink jövőjéért váló aggódás. Az emberi­ség boldog holnapjáért ér­zett felelősség vezet ben­nünket, amikor teljes egy­ségben állást foglalunk az atom- és hidrogénbomba robbantási kísérletek hala­déktalan és örök időkre szóló betiltása, a béke megvédése mellett. A genfi értekezleten résztvevő ha­talmak képviselőihez for­dulunk: teljesítsék a világ­békét követelő százmilliók kérését, kövessenek el mindent, hogy a tárgyalá­sok mielőbb megállapodás­hoz vezessenek. (MTI.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom