Szolnok Megyei Néplap, 1958. április (9. évfolyam, 77-101. szám)

1958-04-01 / 77. szám

VJLAO PROLETÁRJAI BGYESGUETEKt SZÓ LMOK MEGYEI A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG É3 A MEGYEI TANÁCS LAPJA IX. évfolyam, 77. szám. Ara: 50 fillér 1958. április 1. kedd. Magunkon segítünk, ha takarékoskodunk A kormány takarékossági mozgalomról kiadott határo­zata hangsúlyozza, hogy az életszínvonal stabilizálásénak és emelkedésének elengedhe­tetlen feltétele a minden té­ren. való takarékosság. Ebbe természetesen az egyéni ta­karékosság is beletartozik. Saját életünk jobbra fordu­lását ugyanis csak részben várhatjuk központi intézke­désektől. Nagyrészt magunk­nak kell azt előmozdítani a kereset jobb beosztásával, rendszeres takarékoskodás­sal A dolgozók nagy tömegei már megértették ennek az elvnek helyességét, mégpedig hol a mások, hoi a maguk gyakorlati tapasztalatain okulva. Ezzel magyarázható, bogy a betétállomány most már szinte naponta emelke­dik) Megyénk lakossága is »ok- kel jobban takarékoskodik, mint az elmúlt időkben. • A betétkönyvekben elhelye­zett pénz jelenleg 133 száza- lékkai meghaladja az 1956. október előtti betétállomány összegét. Ezévben újabb 160 százalékkal emelkedett a la­kossági betétek összege a megyében az elmúlt év végé­hez képest. Ez az egészséges fejlődés állandó és folyama­tos) Ma a megye minden 9-ik emberének van már be­tétkönyvei A takarékosságnak több közkedvelt formája van. — Igen népszerűek a Kölcsö­nös Segítő Takarékpénztá­rak, amelyek nevüknek meg­felelően valóban a kölcsönös segítségnyújtást szolgálják. A KST tagok a legjobb pro­pagandistái ennek a taka­rékossági formának, hiszen saját tapasztalataik alapján győződhettek meg arról, hogy havonta elhelyezett rendsze­res megtakarításaik jelentős összeggé növekedve, hol a nyaralás, hol a téli ajándé­kozás gondjaitól szabadítják meg őket. Ezenfelül, ha szük­ségük van rá, rövidlejáratú kölcsönt is kaphatnak. Ezzel magyarázható, hogy jelenleg mintegy 300 000 dolgozó he­lyezi el rendszeresen havi megtakarításait Kölcsönös Segítő Takarékpénztárakban. Ez év első három hónapjában mintegy 60 millió forint gyűlt az üzemi KST-ékben orszá­gosan. A megyében 3827 tagja van a munkahelyi Kölcsönös Se­gítő Takarékpénztáraknak és mintegy félmillió forint be­tét gyűlt már össze, hogy abból a szükségekhez mérten kölcsönt folyósítsanak. A kormány takarékossági rendeleté nyomatékosan hangsúlyozza, hogy a lakos­ság számára az eddiginél is kényelmesebbé és kedvelteb­bé kell tenni felesleges pén­zének takarékban való elhe­lyezését és eiő kell mozdí­tani, hogy gyerekek és fel­nőttek egyaránt takarékos­kodjanak. Az iskolai takarékosság már évek óta megvalósult, csaknem minden általános és középiskola bekapcsolódott ebbe a mozgalomba. — Alig akad gyerek, aki ne gyűjtene Iskolai takarékbélyeget év végi kirándulásokra, táboro­zásokra, kerékpárra, vagy más nagy vágyának megva­lósítására. A takarékosságra nevelés tehát az iskolákban eredményes, Ennek a nevelőmunkának kell folytatódnia az eddiginél fokozottabb mértékben az is­kolákból kikerülők munka­helyén is. Nagy feladatot há­rít ez a KISZ-re, amely megértve azt a megmásítha­tatlan tényt, hogy a munka­helyi és saját zsebre való takarékoskodás kölcsönös ki­egészítői egymásnak, ebben az esztendőben fokozottabb gondot fordit a fiatalok ilyen irányú nevelésére. Többek között külföldi társasutazá­sokat is szerveznek, amely­nek költségeit a KISZ fiata­lok élőre, takarékbetétben gyűjtik összei Most folyik a nyereségré­szesedések kifizetése szerte az országban. A dolgozók je­lentős hányada ennek ez ösz- szegnek átlag 20—21 százalé­kát betétkönyvben kérik. Mindebből látható, hogy már eddig is sok történt a -takarékossági mozgalom ki- szélesítése érdekében, de még távolról sem elegendő. Bár mintegy három millió a rend­szeresen takarékoskodók tá­bora, s ezen belül a paraszt­ság is növekvő bizalommal helyezi pénzét betétbe, a pa­rasztság részesedése még sem kielégítő a betétállomány nö­vekedésében; A kormányhatározat értel­mében az Országos Takarék- pénztár tovább bővíti fiók­hálózatát és új betétformát vezet be. Ebben az évben vidéken 58-cal, a fővárosban pedig 25-tel növeli az OTP fiókjai számát. És a jelenleg működő 110 vidéki takarék- szövetkezet fejlődését is elő­mozdítják. Az év második felében bevezetik a helyközi takarékbetétkönyvet is. amely a takarékpénztár fiókhálóza­tán belül és egyes üdülési központokban működő posta­hivatalokban .egyaránt érvé­nyesek. Tehát személyazonos­sági igazolvány felmutatása ellenében bárhol kifizetnek a másutt váltott betétkönyv­re, illetve elfogadnak újabb betétösszeget. A háziasszo­nyok takarékoskodását is egy újabb betétforma beve­zetésével szándékoznak meg­könnyíteni. A belkereskedelmi minisz­tériummal tárgyalásokat foly­tatnak olyan előtakarékossá- gi rendszer bevezetése érde­kében, amely lehetővé tenné, hogy a dolgozók nehezebben vásárolható tárgyakat ilyen módon megszerezhessenek. — Tervbevették azt is, hogy a családi ház építést és az öröklakást ugyancsak össze­kapcsolják az előtakarékos- sággal. A dolgozók egyéni megta­karításai, amelyeket maguk és családjuk fokozottabb igé­nyeinek kielégítésére, na­gyobb célkitűzéseik megvaló­sítására szánnak, előrelátha­tólag tovább fognak növe­kedni a kormány takarékos- sági mozgalmáról szóló ha­tározata folytán. Természete­sen ez a jólét további emel­kedését vonja majd maga után. Tóth János, OTP, 'Szolnok, n Hí hi miami Gazdaság elnyerte a Minisztertanács és SZOT vörös vándorzászlaját Megyénk új éiüzemei HAZÁNK FELSZABADU­LÁSÁNAK 13. évfordulóját megyeszerte újabb munkasi­kerekkel ünnepük a dolgozók. Április 4. előtti napokban számos ipari és mezőgazdasá­gi üzemben élüzemavató ün­nepségek lesznek. A héki Állami gazda­ságnak Dögéi Imre elvtárs április 2-án adja át a Mi­nisztertanács és a SZOT vö­rös vándorzászlaját. Délután tartják az ünnepi gyűlést, ki­tüntetéseket kapnak a leg­jobb dolgozók és kiosztják a közel egymillió forintos nye­reségrészesedést. Ismét élüzem a Tisza Bú­torgyár. Élüzem a TITÁSZ Vállalat is. S hogy a TITÁSZ újból megszerezte ezt a meg­tisztelő kitüntetést, az első­sorban az ottani dolgozók szorgalmas, fáradhatatlan munkájának köszönhető. Ta­kács József szerelőnek, Csór István építési brigádjának, Tóth Márton brigádjának, La­pis János művezetőnek, Bárt- fai József csoportvezetőnek és a többieknek,, akik jól dol­goztak. Az ünnepségen nye­reségrészesedést és jutalma­kat adnak a TITÁSZ dolgo­zóinak. SZAMOS MEZŐGAZDA- SÁGI üzemünkben is elnyer­ték az élüzem címet. A kun- hegyesi I-es sz. Vízgépésze­ti Vállalatnál kedden délután lesz az ünnepség az Országos Vízügyi Főigazgatóság kép­viselője adja át a kiüntetést. A Vízgépészeti Vállalatnál a nyereségrészesedést már az elmúlt héten kifizették, össze­sen 339 ezer forintot, ami 17 napi munkabérnek felel meg. A Szolnoki Cukorgyári Cél- gazdaíág dolgozói kiváló munkát végeztek az elmúlt évben. Ugyannyira, hogy 5 millió forintos nyereséggel zárták a tavalyi esztendőt. — Áprihs 2-án kerül sor a nye­reségrészesedés kifizetésére, s akkor tartják az élüzem- avatást is. Számos dolgozót kitüntetnek. A PUSZTAKÜRTI ÁLLA­MI GAZDASÁGBAN április 3-án délután fizetik ki a nye­reségrészesedést, s ott is ak­kor tartják az élüzemava- tást A Kenderesi Növényvé­dő Állomásnak április 3-án adják át az élüzem jel vényt A Szolnoki Vizügyi Igazgató­ság április 3-án tartja az ün­nepséget, ők is az élüzemjel- vényt kapó vállalatok közé tartoznak. Fénylő csillagok £ vekben a napokban — tizenhárom évvel ezelőtt —* hazánkban már csak a nyugati határszélen dó- röpték az ágyúk, ropogtak a fegyverek, zúgták a harci repülőgépek s törtek feltartóztathatatlanul előre a fasiszta hordákat üldöző szovjet és bolgár csapatok. Vas megyés ben még dúlt a csata, megyénkben már szabadon leng* tek a vörös lobogók. Akkor az ország újjáépítésére buzdított a párt; ma az eddig élért eredményekre támasz* kodva dolgozunk a szocializmusért. Mint akkor, ma is a párt fogja, vezeti kezünket; s a dolgozó milliók szíve­sen szorítják vissza a baráti kezet. Őszinte, keresetlen szavakban, becsülettel végzett munkában nyilvánul meg a tömegek együttérzése, együttműködési készsége a mm* kásosztály élcsapaté/-al. Napjainkban Szolnok megyében újabb hét épület homlokzatára kerül fél a fényes, ötágú ezüstcsillag; az élüzem-jeüvény. Némelyikre nem is először. A Szolnoki Cukorgyár Célgazdasága, a Tisza Bútorgyár, a Vízüoyi Igazgatóság, a TITÁSZ, a Kenderesi Növényvédő Álló* más, a Pusztakürti Állami Gazdaság s a Kunhegy esi Viz­gépészeti Vállalat dolgozói a jól végzett munka jogos büszkeségével tekinthetnek közös igyekezetük eredmé­nyének kifejezőjére. Tiz-tizenkét követelménynek egy* aránt eleget termi; nem csekélység. Nem egy-két hét neldföhászkodása, felgyürkőzése keU ahhoz, hanem hosszú hónapok tervszerű, lelkiismeretes munkája. A kol­lektíva kemény összefogásának eredményeként jutott a Mezőhéki Állami Gazdaságba a Minisztertanács és a SZOT Vörös Zászlója. Az ipar, a mezőgazdaság, a szellemi mttnJoa emberei egyaránt kivették részüket a nemes küzdelemből; valóra váltani azokat a célkitűzéseket, melyek egyenként és összességükben a dolgozók emberhez méltó, egyre szebb és gondtalanabb életét, egészségesebb munkákörü Imé* nyert, a takarékosságot szolgálják. Túl a számokban kifejezhető eredményeken, tűi azo­kon a megérdemelt jutalmakon, melyekben a legjobbalt részesültek, a Vörös Zászló, az élüzem-jelvények mögött felsorakozott vívmányok mellett meg kell látnunk azt a felbecsülhetetlen értékű erkölcsi tényezőt, mely mind* ezeknek alapja: a tömegek bizalma a párt, a kormány iránt. Megyénk, hazánk dolgozói ma többért végzik <• munkát, mint a bérért: közös célkitűzésükért, a szocia­lizmus megvalósításáért harcolnak. A végzett munka mennyiségi és minőségi százaléka közvetlenül érezteti hatását a bérjegyzéken; a balesetek megelőzése, minden a népgazdaság számára megmentett szeg, öntudatosan felhasznált perc a munkaidőből: mind olyan tényezők, melyek csupán összefogással, nagy mennyiségben érez­tetik jótékony hatásukat az egész kollektívával. Na mind­ezt meggondoljuk, s képzeletben végigtekintünk az új ezüstcsillagok során: vörös fényben látjuk izzani őket.. s Méltó sugarakkal ragyogják be a felszabadulás ünne­pére egybesereglctték arcát, borváró s*­Ünnep előtti őrjárat Tiszafüreden A középkor alkimistái jut­nak eszembe, akik aranyat akartak előállítani, azután kutattak. S ha azt nem is találtak, de a vegyészet sok más kincsével gazdagították a világot. Ez jut eszembe, mikor az április 4. előtti őr­járatról beszámolok. Először a Fűzkitermelő és Feldolgozó Vállalatnál jár­tam. Ha megkérdezi egy ide­gen, hogy mi is ez, a füre­diek csak annyit tudnak hogy arra van a Tiszavégen. s ott dolgozzák fel a fűzvesz- szőt. Juhász János brigádve­zetőt kérem meg, hogy né­hány szóval mutassa be az üzemet és mondja el, hogyan készülnek ápriils 4-re. Két számmal kezdhetném — mondja. Az üzem kilenc- venhét dolgozót foglalkoztat, s évi 2 millió forintot for­galmaz. Többet is tudna, de szerényen elhárítja a válasz­adást. A többiről majd B. Nagy József elvtárs ő az ÜB elnök. Mutassuk be őt is. Fűzmunkás. Ez azt jelenti, mindenhez ért a telepen. Ha kell, vesszőt főz, exportot ké­szít elő, s mindig kimagasló teljesítményt ér el. Jó fogá­sait, szerszámkezelését szíve­sen adja át annak, aki ennek szükségét érzi. — Minek tulajdonítja az elért szép eredményeket? — kérdezem most már tőle. — Régen kommunista va­LÍTVSNYOSSIIG a szolnoki utcán Néhány nappal ezelőtt szoros embergyűrű vett körül vala­mit a Kossuth téren. Sok csodálója akadt a magyar ipar újabb büszkeségének, a 1% köbcentis Csepel Panninak. Már csak azért is, mert még most indult meg a sorozatgyártása és máris itt az első példány. Igaz, hogy ez még a prototípus közé tartozik s most próbálják ki, mennyire bírja a Szol­nok megyei utakat. A kis Csepel Panni egyébként ízlése­sen zöldre dukkózott, két sebesség van rajta, szerszámtás­kával és elektromos kürttel felszerelt, igen áramvonalas s ezért nem is csoda, ha sok nézője akad. A traktorosod teljesítményéi; két csoportban értékeljük, aszerint, hogy tsz-ben, vagy egyénieknél dolgoznak-e. A feltétel az, hogy ki halad többre. A verseny ideje ápri­lis 4-től június 39-ig tart. Mindkét csoportban hat ver­senyzőt jutalmazunk, a már azt is tudják, hogy július lO- én 6000 forintot fizetünk ki a legjobbaknak; Gyöngy Béta hegesztő KISZ vezetőségi tag is bekap­csolódik a beszélgetésbe, s a fiatalokra terelődik a szó. A KISZ nálunk februárban ala­kult harminc taggal. Titkár­nak Szalai Istvánt választot­tuk, ő a Szovjetunióban is járt. komoly ember, párttag. Az alakuló gyűlésen sokmin­den felvetődött Poütikai, s szakmai oktatót kérünk, de kíváncsiak vagyunk az illem­tanra is. A fásítást is tervbe vettük itt a gépállomáson, meg a községben. A munka­versenyről is szó esett Előkerül a legutóbbi ver­senyhíradó is, s csak olvasni kell belőle. Az 1957-es tervet Nagy György 133, Fülöp Gyu­la 131, Majlínger Péter 110 százalékra teljesítette. Göngy Béla még elmond­ja, hogy április 4-re a szín- iátszó csoportjuk készül. Meglepetés lesz az öttagú ze­nekar. Eddig a rendezvénye­ken idegen zenészek szóra­koztatták a jelenlévőket 6000 Ft-ért szaxafont vásároltak, harmonika már eddig is volt. dobot pedig a rendőrségtől kapnak. Azzal búcsúznak, hogy má jus 1 előtt is látogas­sam meg őket, akkorra a vontatósok között is verseny lesz — amint Sári János ezt megígérte. Az újkori alkimista, a leve­lező. tehát nem talált ara­nyat, de talált ió tervteljesí- •ést. lelkes fiatalokat, s nem adta fel a reményt, hogy leg­közelebb aranyat érő ver­senyről győződhet meg. Nagy János levelező i i * i gyök. Tudom, um a köléles- I ségem. S a többi párttag is élenjár a munkában. A leg­utóbbi üzemi értekezleten az április 4-i munkaversenyről volt szó, meg a takarékos­ságról. — Kértük, mindenki pontosan járjon munkába, mert ilyenkor tavasszal né­hánynál a föld az első. An­nál a kevésnél sincs most már hiba és szépen hala­dunk. A főzött barnavessző negyedévi 400 mázsás hánto- lási tervet 521 mázsára tel­jesítettük. Ezenkívül dug­ványvágásból 632.500 darabot készítettünk A tsz-nek ad­juk át telepítéshez. Német­országba, Ausztriába is szál­lítunk vesszőt. 40 mázsa he­lyett 60 mázsára 'teljesítettük export előirányzatunkat. — Még többel és előbb is meg lettünk volna, de minden évben kisegítjük a vállalat más telepét. Most március 1-én húsz legjobb munkásun­kat adtuk át Siklósnak (Du­nántúl), mert nagyon elma­radtak volna a tervteljesítés­sel. Csapó János üzemvezetőtől az alábbiakat tudtam meg: — Hazánk felszabadulásának 13. évfordulója alkalmából a munkában kiemelkedő ered­ményt elért dolgozók pénzju­talomban részesülnek. A ju- talmazottaknak és a vállalat minden dolgozójának a jól- végzett munka után kellemes ünnepeket kívánunk. * A Tiszafüredi Gépállomás oártirodájában három fiatal . traktorista fogad. Az íróasz- , talon füzetek, tankönyvek he­vernek kinyitva, abból tanul- , nak. A titkár elvtárs vissza , is kérdezi az anyagot — mondjál:. Takács Ferenc üzemi párt- i 'Okár április 4-el kapcsolatom , érdeklődésemre kertelés nél . vül elmondja: ■ — A gépjavításokban elér ! “eljesftmér.yeket még portó- < san nem tudjuk. Április 4-én kezdődik nálunk egy verseny.

Next

/
Oldalképek
Tartalom