Szolnok Megyei Néplap, 1958. március (9. évfolyam, 51-76. szám)

1958-03-19 / 66. szám

A labdarúgó NB 111-ból jelentsük Sioiaow BITE — Gyulai TE Ül (1:0) Gyula. Szó. Mae: Solti — Csaba, Töröli, Kuruoz — Ban- eza, G. Kiss — Pege, Wiliscn, Cs. Farsaa, Kiss M., Simon. — Gyulai TE: Oravecz II. RenáE L Pusztai, Gaotlk — Tövisnati. Oravecz HL, Gyetvai, Bőd, Nagy Stefanlk. — MTE támadasoKKa kezdődőit a játék. Szebonei szebb támadásokat Indítottak a csatárok Gyula kapujára, de eredmény csak a 8. percben született. Cs. tarkas lerázva ma­gáról a védőket, elfutott és a hálóba lőtt, Iá). A gól után to­vább ronamoztak az MTE csa­tárok, de az akciók befejezése elmaradt. Egy-egy szép tamadas után Cs. Farkas, majd Wilisch labdája ment kapu mellé. — Az MTE teljesen beszorította a ven­déglátókat, szinte egy kapura játszották, a csatárok lövéseiket azonban elhamarkodták. Szünet után újra az MTE tá­madott. A 48. percben Wilisc már csak a kapussal aut szem­ben, de kapu meité lőtt. Az 50. percben kiegyenlített Gyula. — Oravecz 111. Jo Helyzetben kapta a labdát, amit védhetetienül kül­dött a hálóba. 1:1. A kiegyenlítő gól után sem lanyhult az iram. Állandó MTE támadás volt. A 10. percben Kiss M. 4 méterről kapu fölé fejeit, majd Wilisch .övése ment kapu mellé. Ezen a mérkőzésen megállapít­hattuk, hogy az MTE jól és szé­pen játszott, a csatárok azonban a kínálkozó helyzeteket nem tudták kihasználni. Gyula lelke­sen játszott. A helyzetek alapján az MTE-nek legalább három góllal kellett volna nyernie. A mérkőzés végig sportszerűen folyt le. A játékvezető szinte hiba nélkül vezette a mérkőzést. Jók voltak: Pege, Török, Si­mon, Illetve: Oravecz III., Bőd, Tövisháti. P, I. Igazságos döntetlen eredmény született Jászapáti VSC — Mezőhegyes Z-.2 (1:1) Jászapáti, 300 néző, ve­zette: Hornyák (Debrecen). Jász­apáti: Sándor — Pásztor, Dobos, Horváth — Polgár, Utasl — Bo- lyós. Kökény I., Russvai, Adám, Szirze. Mezőhegyes: Balogh — Rizkányl, Sajti, Antal — Madá- csl, Pálhidai — Farkas, Molnár, Tóth, Vigh, Császár. Széltől tá­mogatva a jászapátiak kezdték a játékot és már a 4. percben Russvai lövése szállt kapu fölé — Ellentámadás során Horváth rosszul adta haza a labdát, De­nes elvétette és a szemfüles Vígh kihasználta a kedvező alkalmat, az ötösről a hálóba lőtt, 0:1. A jászapátiak ekkor kezdtek roha­mozni, azonban a mezőhegyes! védelem Sajti és Madácsival az élen, hárítani tudott. A 13. perc­ben Utasl—Adám—Bolyós volt a labda útja, de utóbbi sarokra tartó labdáját Balogh védte. A 15. percben egy megítélt szabad­rúgást Horváth a sorfal fölött a hálóba lőtt, ül. Fordulás után már többet támadott a mezőhe­gyes! együttes, igaz, a szél is segítette némileg őket. Jobbára azonban ekuor Is a hazai csapat volt fölényben. Az 50. percben a mezőhegyes! védelem elvétette a labdát, a kapus kifutott, és Bolyós 5 méterről megszerezte a hazaiak vezeteset. 2:1. Már úgy látszott, hogy a hazaiak meg­szerzik a győzelmet, amikor a 80. percben a mezőhegyeslek vé­delmi hibából kiegyenlítettek. — 2:2. A hátralévő Időben az ered­mény már nem változott. A mérkőzés nem hozott színvonalas játékot. Mindkét részről csapko­dó volt a Játék. A jászapátiak Igaz, tartalékosán álltak ki, de még így Is megnyerhették volna a mérkőzést, ha nagyobb lelke­sedéssel játszanak. Az eredmény igazságos. A vendegek megérde­melten jutottak az egy pont bir­tokába. Göliovők; Horváth, Bo­lyós, Illetve: Vígh, Farkas. A ha­zaiak közül senki sem nyújtott kiemelkedő teljesítményt, a ven­dégek közül Rlzsányi, Sajti, Ma- dácsi és Pálhidai tűnt ki. — Házi — Megérdemelt biztos győzelmet aratott a bzomota vasutas Szolnoki Vasutas — Orosházi Katona, Szurovecz — Gajdos, Kinizsi 3:1 (l;y bzoinok, vezette. Nagy ü., óim nezö. atomok: Don­ivá — Torna, Szabó, Tovlzi — Pa­lotai, uiaman — Hamar, Tár­csa, Horvatn, B. Nagy, omion. — Orosnaza; Danái — Adám, Per­lési, Szóite — Szabó, szűcs — Sarosl, Kunos, Szőke, Túri, Basch, Orosháza kezdte a játékot és rögtön tamaaoiag lépett fel. Egy­más után indította a veszélye­sebbnél veszélyesebb támadáso­kat, A szoirioiii vedók — szabó­val az elen — azouoan mindent hárítottak. Ezután mezőnyjáték alakult ki. SzUcs hatalmas part- dobásai keltettek feltűnést. Az egyik hatalmas partdooás után Saroeuhoz került a iaucia, aki Túnnoz játszott, es o veanetet- lenül lőtte a laodat a szomeutiak halojaoa. 0:1. Az orosházi goi után a Vasutas vezetett uenany támadást, de a beiejezés nem sikerűit. A felloő befejezése előtt 5 perccel az orosnazl kapu előtt az egyik szogletrugasra eiurenú- zódott Povizmez Került a laooa, es az ötős sarkáról tgyemiiett. ül. A teűaő natraievő teszeben mind a két csapat etedmenyes- segie törekedett, azonban az eredmény mar nem változott. A második félidőben a vende­gek irányították a mérkőzést, de a szomoki védelem ismét jól árit a laoan. Ehentamauas során Horvatnoz került a labda, akit Perjés) a 16-oson beiül kézzel akadályozott meg, s így a játék­vezető ll-est ítélt. — A megítélt büntetőt Simon eihamarkoova a kapu méné rúgta. Ez lellehtesiti az orosnazl csapatot és a kővet­kező negyedóra az övéké. Ez­után a szolnoki csapat vette át a kezdemenyezést, es a 75. perc­ben a lfr-oson belül elkövetett szabáiyialansagokert közvetett szabadrúgást ítélt a játékvezető, melyből Tóvlzl megszerezte a szolnokiak vezető gólját. 2:1. — Továbbra iá a Vasutas tamaaott. Egyik támadás alkalmával Ku­nos (Orosnaza) megsértette a já­tékvezetőt, mire az kiállította. A tíz emberre olvadt vendégcsapat feladta a küzdelmet es így si­került Ismét Tóvizinek a harma­dik gólt megszereznie. 3:1. — A hátralevő Idóoen említésre mél­tó esemeny nem történt. Ezzel a mérkőzéssel kapcsolatban meg kell említeni a klubszerűiét és a sportszív diadalát. 0:l-cs állásnál orosházi vezetésnél a szolnoki fiúk nem adták fel a küzdelmet, hanem a legnagyobb lelkesedés­sel és akarással küzdöttek a baj­noki pontokért. Ezen győzelmé­vel a Szolnoki Vasutas vegre el­került a sokáig birtokolt utolsó helyről. Reméljük, bogy az el­következő bajnoki mérkőzéseken hl hasonló lelkesedéssel és aka­rással fognak küzdeni a bajnoki pontokért és akkor az eredmény sem fog elmaradni. A szép győ­zelemért különben az egesz csa­pat dicséretet érdemel, jók; Sza­bó (a mezőny legjobbja), Torna, Tóvlzl, Grámán, Hamar, illetve: Perjésl, Basch és Kunos — ki­állításáig, • Mezökovácsházl Petőfi—Szolno­ki Kinizsi 6:1 (2:1) Mezőkovács- liáza, 700 néző, vezette: Vandur. Mezökovácsnáza: Kiss — Sokol, Gyuris, Gigac — Herjeczky, Sa­nyik — Kálmán, Kertmegi, Sári, Haluska, Tóth. Edző: Sári Fe­renc. Szolnoki Kinizsi; Erdei — J'ogsjáii. Karácsonyi, Kiss — Geczl, Szaunari, Gyémánt, Sóz­ván. Méiytaiajú pályán került sorra a mérkőzés. Az első per­cekben a Kinizsi tárnádon, mely­nek eredményeképpen a 3. perc­ben egy szögietrugas alkalmával Sokvári Gyémánthoz adta a lab­dát, Gyémánt beadott és Geczl a halóba fejelte. 1:0 a Kinizsi javára. A gól után is a KinUsi támadott többet, gólhelyzeteket is osszehozuak, de viszont a mély, sáros talajú pályán a ne­héz labda miatt nem tudták a hálóba továbbítani. A 35. perc­ben a hazaiak megszerezték az egyenlítő golt, ez lesgyanús hely­zet volt, azonban a játékvezető — tekintettel arra, nogy partjel­zője nem intette be — a gólt ér­vényesnek minősítette. A gól után 3 pere múlva a vezetest is megszerezte Mezökovácsnáza, — jobbosszekötőjük elvitte a labdát és 8 méterről Erdei lábát érint­ve jutatta a hálóba. Az első fél­idő hátra,évő perceiben Mezőko- vácshaza támadott többet, de a Kinizsi védelme ezeket a táma­dásokat meghiúsította. A második félidő oen az első tiz percoen a Kinlusi vezette a tamaoasukat, azonban lovesimet szerencse nem Kiset te. — A 10. percben Kiss a li-es pontján fö­löslegesen cselezett es így az el­lenie! kozepcsataianoz Keililt a laooa, aki a halóba tovaobnotta. ez a gól nagyon megzavarta az egész csapat tuvaobi icikes es jo jatesat, cs iotmalisan osazeiop- pant az egész Csapat, melynek erectmi.nye,.eppen a 61. percDen egy jobDoidaii beauás után lo- garasi felsőtestet elintve (ongut, jutott a haiooa a laoda. 4:1. Az elkövetkezendő időben továbbra is a Mezőkovacsnaza maradt tá­madásba és fölényét id.ább. kéi gól mu.ntla. Az utOisó percek­ben a Kinizsinek is adooott gol- neiyzete, azonban a Jól védő me- zőkovacsházi kapus Szatmári szabadrúgását sarokra öklözte. A mezokovácshazi csapat végig sportszerűen és keményen ját­szott és a második félidő lo. percétől kezdve is egész szép és Oiletés tiunauasokat vezetett. A Kinizsi átszervezett csapata ad­dig, amíg erővel bírta a sarat, neiyt tudott állni es úgy nézett ki, hogy meglepetést okoz. De a második féliaőDen mar nem bír­ták a játékosok, és így termé­szetesén nem .ehe.eit eredmé­nyes a csapat. A csapat végig lelkesen, odaadással küzdött, — azonban a mezőkovácsháziak C- zikumilpg jobb erőben voltak és ezt nerá tudták ellensúlyozni a Kinizsi 'fiatal játékosai. Katona, Szurovecz és Gajdos Játéka emelhető ki. P. M. Tótkomlósl MTK — Tlszakécske 0:0 Tótkomlós, 1200 néző, vezet­te: stark, lőtkomlos: Karasz — Paksi, Gyivieskán, Srankó — Nagy, Nyíregyházszky — Kanká 1., Pipis, Kanka H., Fejes, Fü­redi. Tlszakecsse: Baraczky — Bagi, Varga, Bozóky — Rácz, Adász — Kovács, ZAmbori, Rácz 11., Sántha, Tordai. Edző. Szántó József. A sáros, csúszós pályán nagyrészt inkább csapkodó játék és nagy küzdelem folyt. A mér­kőzés legnagyobb részében a já­ték csak a két tizenhatos között volt. A csatárok ritkán és na- eyon pontatlanul lőttek kapura. Szünet után a hami együttes többször dolgozott ki Jó hetyze­tét. így a 75. percben is volt gól­szerzési alkalom, de Fejes a ka­pu szájában fölé lőtt. Majd tíz perc múlva Kanka II. a kapussal egyedül állva hibázott. A mér­kőzés utolsó negyedórájában kö- zelálltak a győzelemhez. — JOk: a hazai egész védelem és Pipis, Füredi. Illetve: Baraczky, Varga és Rácz II. Békéscsabai MÁV—Békéscsabai Anyagipar 1:0 (1:0) Békéscsaba, 1000 néző, vezette: Domokos. — MÁV: Andó — Simon. Szarvas II., Bazán — Marik. Csicsely — Békészki, Virág, Sovány, Szarvas I. Edző: Szilassy Vilmos Agyag­ipar: Vandlik — Horváth, Bielik, Gajdács — Román II.. M’tykó II. — Uhrin n., Vári, Mitykól., Ku­kuk. Edző: Bzabő József. A sá­ros pályán sok hibával játszott mindkét csapat. A hetedik perc­ben a hazaiak kapuja előtt a Vasutasok szabadrúgáshoz jutot­tak, Szarvas 1. erős lövése a ka­pufától Virág elé pattant, aki a labdát kapásból a hálóba vá^ut., A mérkőzés háromnegyed reSze-.' ben az Agyagipar mezőny fölény­ben Játszott. A 71. percben Mity- kó 1. büntetőrúgását Andó ki­védte. A hajrában az Agyagipar fokozta az iramot, de csa áial a kapuralövéssel sokáig kivártak és így a jól tömörülő MÁV véde­tem mindent hárított. Jók: An­dó, Marik. B készkl. Szarvas I., illetve: Horváth, Gajdács, Bielik, Kukuk. Az NB III-as labdarúgó bajnokság állása 1958. március 16-i forduló után 1. Szolnoki MTE 17 13 4 — 43: 8 30 2. Martfű 17 10 4 3 29:15 24 3. Szolnoki Kinizsi 17 9 2 6 25:31 20 4. Orosháza 16 6 6 4 27:16 18 5. Szarvas 17 6 6 5 33:32 18 6. Bcsabai MÁV 16 7 3 6 34:33 17 7. Mezókovácsháza 17 7 2 8 38:23 16 8. Törökszentmiklós 17 6 4 7 26:22 16 9. Gyula 17 7 2 8 31:33 16 10. Mezőhegyes 17 7 2 8 27:28 16 11. Bcsabai Agyagip. 17 6 3 8 24:27 15 12. Tiszakécsike 17 5 5 7' 17:31 15 13. Mezőtúri Homv. 17 6 2 í 15:27 14 14. Szó. Vasutas 17 3 6 8 22:35 12 15. Tótkomlós 17 5 2 10 19:35 12 16. Jászapáti 17 3 5 9 19:32 11 wi'íV'prv'iiwvryvnrrvímvnvrrnnvv'fV'TTTWimvrv'TrTV SAKKÉLEI Világszerte élre tőr az ifjúság. A magyar és a szovjet bajnok­ság után az Egyesült Államok bajnokságát is — nagy meglepe­tésre — a fiatal generáció egyik kivételesen tehetséges tagja nyerte el. Bobby Fischer (14 éves középiskolás diák!!) veretlenül győzött az USA bajnokságban. Tizenhárom játszmából 10.5 egy­séggel. Második helyezett Res- hewsky nagymester (világbajnok jelölt) 9.5 ponttal. További he­lyezettek: Sne. win. Lombardy, Berliner, Denker, stb. A 14 éves bajnok egyik Játsz­máját adjuk: Szicíliai védelem Kramei—B. Fischer New York. d e $ Ä M X ßr I IfIli1 ftam mi ä* i IS.... H:c3 J (Sötét tisztáldo­zattal használja ki az al—h8 clia- gonális előnyeit. 19. Vo3-ra H:d4 jől jönne). 29. V:c3 H:d4. (20. 1. Hf3 Hf6, 2. g3 g6, 3. Fg2 Fg7, F:c6-ra He2+, 21. K12 B:c6, 22. 4. o—o 0—0, 5. u3 u6, 6. e4 c5. Bel B:c5 következhet) 21. Vb4 (Lépéscserekkel a szicíliai véde- iie-4-, 22. Khl B:c5! 23. V:c5 lem ún. zárt változata állott eiő, F:al, 24. Hef3 Fb2, 25. Bel Hc3, ahol a világos Királys-arnyi, so- 26. V:a7 Fe6, 27. a3 Vd6, 28. Va5 tét vezérszárnyl támadást készít Fd5, 29. Hbl Ba8, 30. Vb4 V:b4, elő). 7. c3 Hc6, 8. Hel Bb8, 9. 31. ab F:f3. — (Az „al‘‘ kö­M He8, 10. Fe3 Fd7, 11. Hd2 b5, tési lehetőség miatt világos vesz- 12. e5 de, 13. F:c5 ef, 14. B:fl ve van, anyagi előny győz.) 32. Hc7, is. Bfl D4. (Amint látjuk, H:c3 F:g2+ világos feladata, sötét vezé.szárnyi támadása In- Megyőző erővel kényszerítene dúlt korábban, így az ellenfél megadásra ellenfelét a 14 éves kirányszárnyi támadása már „csodagyermek‘‘. Sakkon kívül nem tudót kibont, kozni). 16. kiváló a fizikai sportok terén is Vc2 bc3, 17. bel Hb5, 18. dl Bc8, (úszás, korcsolyázás) az új baj- 19. Vb2 nők, Sakkgondolatok: Kevesen vl- A sakktáblán könnyű eltéved- szik a sakkban annyira, hogy ni, — hiszen a kockák oly egy- megérthessék — milyen rosszul formák. A sakk küzdelem, — sakkoznak, főleg a saját hibák ellen. (D. N.) Tudósítóink Jelentése az Alszövetségi L osztályból (Tp röhirdetesek' szolnok megye minden városába es kózsegebe eljut a Néplap.. — Ezért, na eladni, venni, vagy iseretnl akar. Hirdessen a Szol­nok megyei Néplapban, — biz­tos És eredményes. Hirdetés) dl lak; aprobiraetes hétköznap sza vankeni E—, vasarnap í.— tv Eljegyzést, nazassagi. Halálozási nir hétköznap 2 —, vasarnap j.— Ft. Keretes nirdeies mm-soron- keni hétköznap z.50, vasarnap 1.— Ft. — Hirdetések feladbatök Szolnokon a kiadóhivatalban: irodaház, földszint 3 es az Ál­lami Hirdető varost és íárásl ki­rendeltségein. AZONNAL beköltözhető ház Szolnokon, Bihari Sándor utca 35 szám alatt eladó. SZOLNOKI Patyolat Vállalat azonnali belépésre keres férfi- fodrászt, kazánfűtőt és kelme­festőt. — Jelentkezés a vállalat központjában. ZÖLD export Pannónia sürgősen eladó, vagy Csepel 125-ösre cse­rélhető. Törökszentmiklós, Mali- novszki utca 26. BEKÖLTÖZHETŐ családi ház eladó. Somogyi István Szolnok, Nyúl utca, mellékköz. ELADÓ fél hold szőlő és gyü­mölcsös. Rakóczilaiva, Táncsics Mihály utca 31/bi Nagy Lajos. SZOLNOKI Vas- és Faipart KTSZ értesíti megrendelőit, — nogy resztegei vasipari es szíj­gyártó municat vauaindk, meiy munkákat na.arldón oetül kiío- gastatan minőségben elkészítik. Megrendelés Ostor utca L szám alatt. _________________­SZ OLNOKI EPULETKARBAN­TARTÓ KTSZ troaaja Huoay Ferenc utca 8 aioi Ady Emire ut »3 szám ata költözött. Tét., a—os> ELADÓ bontásból kikerült fa­anyag. Érdeklődni lehet Szol­nok, Csokonay u. 66. SZlNflÁZ HuSOítA március 19. szerda este 7 ó: CiuhuöítnEUCbbNO márc. 20. csütörtök este 7 6: GiKKUSZitiEKCEGNO március 21, péntek este Nincs előadás márc. 22. szombat este 7 ELVESZEM A i-ELEaEGEM márc. 23. vasárnap du. 3 óra- ELVESZEM A tEüE&EGEM márc. 23. vassárnap este 7 ó: ELVESZEM A EElEöEGEM Szolnok megyei NÉPLAP Szolnok Megyei pártbizottság és a Megyei Tanacs lapja . Fetetos Kiadó; a szomoK Megyei Párt-vegrenato Bizottság Szerkeszti a szerkesztőbizottság szerkesztő seg. Szolnok. ris,a tvmai u. L l. em. Telelőn, -o—v:,. zn— 69. (3—zo Nyomatott Szolnok: N.ontoa vált,,lat ­Fe.e os i.vvnud zetö: Meazarca sanoor ; Mezőtúri AFC — Rákóczifalva 6:0 i«:u) Mezőtúr, 1060 néző, ve­zette: Klimon. tVlA. c: Kerekes — Kolbusz, Cztkkely, Veres — Toron, Tóth — Cslbl, Nagy H„ U. Szabó, Magyar, Gombos. — Rakuczifalva: Varczag — Berki, Farkas, Erdei I. — lejes, Szűcs _ Dósa, Sebestyén, Kun, Erdei ‘H., Dobos. A széltől támogatott vendégek léptek fel támadólag, de, a MAFC vedc.em biztosan verte vissza a próbálkozásokat. Az első negyedóra után mind­két csapat csapkodó játékot mu­tatott. A félidő végéig nem Is változott a játék képe. Szünet után csendesedett a szél, — a MAFC-ra rá sem lehetett ismer­ni az első félidei 1 játék után. — Korszerű támadásokkal lepték meg a vendégek kapuját, ami­nek a 48. pereden meg is lett az eredménye. — U. Szabó lövése szállt a hálóba. 1:0. Továbbra is a hazaiak támadtak igen ötlete­sen, a vendégek elszántan véde­keztek, de az 50. percben Gom­bás lövése ellen nem volt ellen­szer. 2:0. Az 53. percben Gom­bás volt eredményes. 3:0. A vendégek teljesen beszoi ultak. A 60. percben U. Szabó lövése táncolt Varczag hálójában. 4:0. A gól után a hazai csapat nyo­mása kissé alább hagyott és ek­kor a vendégek is vezettek né­hány támadást, amit a jó for­mában lévő MAFC védelem tisz­tázott. A 75. percben újabb ha­zai lefutás után U. Szabó volt eredményes. 5:0. A 77. percben pedig Magyar lövése talált utat a hálóba. 6:0. A hátralévő Idő­ben az eredmény már nem vál­tozott. Góllövőit: U. Szabó (3). Gombás (2), Magyar. — Jők: Czlkkely, Veres, Gombás, Nagy H. , — illetve: Farkas, Erdei II., Kun, Erdei I. MAFC ifi—Kikőczlfalvl Ifi 8:0. Slndel I. Kunszentmártoni MTE—Török­szentmiklósi Fáklya 3:1 (1:1) — Kunszentmárton, vezette; Vincze (Debrecen). KMTE: Vágó L — Pintér, Kelemen, Hegedűs — Papp, Bozslk — Szabó, Vágó II., Vízi, Tóth, Bíró. — T. FaKlya: Czeglédi — Gazsó, Fábián, Nász — Tóth, Halk — Muszka, Kara- kas, Kiss, Ráczi, Kriston. A he­lyiek kezdeményeztek először, és már a 2. percben szögletet értek el, melyből Kelemen erős fejese szállt léc fölé. Ezt követően a Fáklya két Jobboldali támadása futott végig a pályán, de Vágó I. megakadályozta azokat, majd Bíró futott el, de a Fáklya vé­dők szögletre mentettek. A 7. percben már a harmadik szögle­tet rúgták a helyiek. A Fáklya tervszerű támadásokat Indított a jobboldalon, de tamadasaik a jól Játszó Hegedűs m-llett nem tudtak kibontakozni. A 17. perc­ben Kelemen egy lélmagas lö­vést mellel es kezzel hárított, a megítélt ll-est Kiss az alsó ka­pulécre helyezte, s onnan hullt a hálóba. 0.1. Kezdés után nagy irammal támadott az MTE. Né­hány perc múlva a Fáklya kö­zéphátvédje tarto.ta kinyújtott kezét a leeső labda alá, de a Já­tékvezető sípja néma maradt. Ez a rövid Időn belüli két tizen­egyes jelenet a közönséget igen hangossá tette. A helyiek ját­szottak fölényben, de a vendé­gek védelme Igen fürgén moz­gott és jól zárt. A 35. percben Vízi gurulós lövése a vetődő Czeglédi mellett a hálóba jutott. A félidő vége felé a Fáklya is vezetett támadást, de eredmény­telenül. Fordulás után is a ha­zaiak kezdeményeztek. Majd a másik oldalon Ráczi 30 méteres nagy lövését Vágó szögletre ütötte. Felélénkülnek a Fáklya csatárok és néhány tervszerű tá­madást vezettek, a Jobboldalon. Az 55. percben újabb szögletet ért el. A 16-osra tartó lapos labdát Halk gyengén rúgta ki, a labda Papp elé került, kinek labdája a lábak között a hálóba talált. 2:1. Megzavarodott a ven­dégek védelme, s két perc múl­va Vízi Tóthot ugratta ki, alii a vetődő kapus alatt a hálóba lőtt. 3:1. A hátralévő részben több gól már nem született. A Fák­lya rajtaütésszerű támadások­kal kísérletezett, melynek során Kiss lőtt kapufát. Lanyha játék­kal ért véget a mérkőzés. Jők: Papp, Tóth, Hegedűs, Vágó II., Illetve: Gazsó, Kiss, Halk, Fá­bián. A játékvezető határozot­tan, jól működött. KMTE Ifi— T. Fáklya Ifi 2». L J. TOVÁBBI EREDMÉNYEK: Jászberényi Lehel — Túrkeve 2:0; Kunhegyes—Jászberényi Va­sas n. 3:2; Szolnoki MÁV II.— Karcagi MEDOSZ 2:1; Tápiósze- le—Abony 2:0; Jászárokszállás— Kisújszállás 2:3; Fegyvernek— Uj szász 1:2; Titszafölclvár — Szó, Meteor 1:0, T örökszentmiklóson Játszik a megyei ifjúsági válogatott Megyénk Ifjúsági labdarúgó válogatottja az MLSZ Ifjúsági tornájára készülés során ma — 15.30 órakor Törőkszentmiklúson játszik az ottani Fáklya ellen edzőmérkőzést. Taük.acbaük.a Giuseppe Dániel milánói mérnök új biztonsági készü­léket talált fel a vasúti sze­rencsétlenségek elhárítására. A mozdonyban ehelyezett vi­lágító automata jelzi a moz­donyvezetőnek, hogy van-e más szerelvény is a vona­lon. Ha szabad az út, akkor a jelzőkészülék zöldet mutat, ha mozgó vagy álló akadály van bizonyos távolságban, akkor a készülék sárgára vált és megszólal a csengő. Végezetül, ha a mozdonyve­zető nem veszi figyelembe a sárga jelzést és a szerelvényt közelebb engedi az akadály­hoz, akkor a jelzőlámpa pi­rosat mutat és a fékek ön­működően megállítják a sze­relvényt. • Azok az egyiptomi újság­írók, akik resztvettek a leg­utóbbi moszkvai ifjúsági fesztiválon, „Virág Moszdc- vában" címmel könyvet ad­tak ki a fesztiválról. A könyv részletesen leírja a fesztivál kezdetét, a külön­böző országok fiataljainak találkozását és számos, ked­ves fesztiváltörténetet. A könyvet az egyiptomi közvé­lemény igen melegen fogad­ta, • Ioa délperuai tartomány­ban egy indián sírt ástak ki, amelynek korát a szakértők 3400 évre becsülik. A Paipa völgy fölött emelkedő magas­laton feltárt sír egy növényi levelekben konzervált mú­miát tartalmaz, amely mel­lett festett kerámiatál fele­szik. A sír közelében meg vizsgált sziklafalakon állato­kat és embereket ábrázoló rajzokat utállak. Charles Pathé, a filmipar egyik megalapítója, 94 éves korában elhunyt Monacóban. Negyvenkilenc éve annak, hogy vetítésre került az első „Pathé’1 filmhíradó, melyet egy kukorékoló kakas képe vezetett be. Ez a kakas az­után hosszú évek során vi­lághíressé tette a „Pathé“ nevet. 1897-ben Pathé ere­detileg hanglemezgyárat alapított, de már 1898-ban bemutatta az első filmet, „AU baba -és a 40 rabló" jólismert ezeregy-éjszakai töri ténetét és az „Utazás a Holdba" című fantasztikus filmet. Harminc éve, hogy visszavonultan élt Monacó­ban, élvezte élményekben és anyagiakban egyaránt sike­res pályafutása gyümölcseit, • Athénben a Görög—Szov­jet Barátság Házában nem­régen érdekes kiállítást nyi­tottak meg, ahol 250 szov­jet festő és grafikus alko­tását mutatják be. A szovjet művészek, akik ebből az al­kalomból Athénbe látogat­tak, egész sor kiváló görög festőt látogattak pieg. • 411 különböző, 5 kg-tél 600 kg-ig változó súlyú ládában és csomagban 189 pályamű érkezett a Varsói Hősök Em­lékművének felállítását elő­készítő társadalmi bizottság­hoz. — A legtöbb pályamű Varsóból érkezett (96). 51 jött az ország egyéb városaiból és 42 külföldről. Feltehető, hogy külföldről további pályamű­vek is érkeznek. A társadalmi bizottság el­nökségének legutóbbi ülésén megválasztották a zsűritago­kat és két póttagot. A bí­rálóbizottság március elején lát munkához. Március vé­gén vagy áprilsi elején ke­rül sor a tervek nyilvános megvitatására. A pályázat eredményét április 15-e táján eszik közzé és utána kiá^M tást rendeznek

Next

/
Oldalképek
Tartalom