Szolnok Megyei Néplap, 1956. május (8. évfolyam, 103-127. szám)

1956-05-01 / 103. szám

VIII. évfolyam, 103, szám, 1936. május 1. kedd. VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEKt A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA Éljen május 1, a Droletámemzetközisés' harcos ünnepe, a világ munkásainak seregszemléje! * TJ atvanhat esztendővel ezelőtt — 1890 május 1-én — első íz­ben vonultak fel lobogó vörös zász­lók alatt tüntetésre Európa és Ame­rika munkásai. Nagy ünnep volt ez. a nemzetköziség fénye ragyogta be. Munkások százezreinek szívébe ön­tött erőt ezen a napon az a tudat, hogy együtt, egységesen harcolnak a kizsákmányolás, az elnyomás, az éhség, a nyomor ellen, a szabadsá­gért, a haladásért. Engels így írt ezen a napon: „A mai nap látványa az egész világ tőkéseinek és /öí- dcsurainak megmutatja, hogy ma­napság a világ proletárjai valóban egyesültek!" Ma a májusi zászlók alatt, az új életet hirdető tavasz fényében már százmilliók vonulnak. Május l. a nemzetközi munkásosztály harci egységének ünnepe — diadal­ünneppé lett. Az elmúlt hatvanöt május 1 mindegyike arról beszél, azt hirdeti, hogy a nemzetközi mun­kásosztály harcának győzelme fel­tartóztathatatlanul halad előre. Hatvanhat esztendő alatt nagyot lépett előre a történelem. Korunkat már az jellemzi, hogy a szocializ­mus világrendszerré vált. A kapita­lizmus képtelen volt megakadályoz­ni a szocializmus széleskörű és mélyreható terjedésének világtör­ténelmi folyamatát. A Szovjetunió­nak, a Kínai Népköztársaságnak, a népi demokratikus országoknak az új életet sikeresen építő népei egységes, legyőzhetetlen szocialista táborba tömörültek, amely egyre növekvő hatást gyakorol a nemzet­közi helyzetre. Óriási jelentősége van annak, hogy a nemzetközi küzdőtéren nagy békeövezet jött létre, amely magá­ban foglalja az európai és ázsiai szocialista és nem szocialista béke­szerető államokat. Ugyanakkor a gyarmati és függő országokban mind jobban kibontakozik a világ- történelmi jelentőségű hatalmas nemzeti felszabadító mozgalom, s folytatódik az imperializmus gyar­mati rendszerének fokozódó szét­esése. diadalmas májusi seregé, a munká­soké. a dolgozó millióké! ÄJ t világrész városainak utcá­in vonulnak ma a szabadsá­gért, a békéért, a haladásért harcoló tömegek. Unneplik a történelem nagy változásait s tüntetnek a bé­kés egymás mellett élésért. A má­jusi ünnep küszöbén ismét láthat­ták a dolgozók milliói, hogy milyen hatalmas erőfeszítéseket tesz a Szovjetunió a világbéke biztosításá­ért. Elég csak egy tényt említeni. A szovjet és angol államférfiak kö­zött csaknem tiz napon át folytatott tárgyalások jelentékeny sikerrel végződtek. Ismét bebizonyosodott, hogy a vitás problémák rendezésé­nek egyetlen ésszerű útja van, a tárgyalás. London igen fontos mér­földkő a nagyhatalmi együttműkö­dés helyreállításának utján s meg­teremtette nemcsak a szovjet-angol viszony teljes rendezésének kiin­dulópontját, hanem a legfontosabb ázsiai és európai problémák megol­dását is közelebb hozta. Joggal ál­lapította meg a Daily Herald, hogy a világ ma reményteljesebb, mint volt. A londoni siker jelentős győze­lem a béketábor, a békeszeretö népek utóbbi időben elért győzel­meinek sorozatában, amely azért volt lehetséges, mert a békéért küz­dő tömegek hatalmas ereje támasz­totta alá. Ez a május 1 nagy győzel­mi napja a békének, az emberiség békéjéért folytatott harcnak. A százmilliók roppant májusi me­netében ott vonul a ragyar mun­kásosztály, az egész magyar nép is. Hitet tesz az emberi haladás, a szo­cializmus ügye, a béke, a nemzet­közi szolidaritás, a haladó erők öszefogása mellett. Tizenegy esztendővel ezelőtt, 1945 május 1-én, a szabadságot ünnepel­tük, azt, hogy eltűnt az évezredes úri elnyomás, <_ négy évszázados idegen rabság. Az azóta eltelt esz­tendők alatt nagy utat tettünk meg. A szocializmus építésének munká­jában helytálltunk a Szovjetunió és a népi demokratikus országok se­gítségével, szolidaritásával, amelyet mindvégig magunk mellett érez­tünk. Mi tudjuk, mit jelent a nem­zetközi munkásosztály segítsége, s ezért kiáltjuk szívünk mélyéből május 1-én: ,,Dicsőség a világbéke, a szabadság legfőbb védelmezőjé­nek. hazánk felszabadítójának — a hatalmas Szovjetuniónak! — Forró üdvözlet a testvéri népi de­mokratikus országoknak, amelyek velünk vállvetve munkálkodnak a szocializmus évítésén. a népjólét emelésén, a béke megvédésén!" A felszabadulás óta eltelt idő i alatt dolgozó népünk a párt vezetésésével felszámolta hazánk­ban a kizsákmányolást. Az iparban, a közlekedésben, a kül- és belke­reskedelemben győzelemre jutott a szocialista rendszer. Hazánk elma­radt agrár-ipari országból fejlett ipari-agrár országgá lett a szocialis- la iparosítás politikájának eredmé­nyeként, A munkásosztály hatal­mas alkotásokat hozott létra az el­ső ötéves terv alatt. A 75 új nagy­üzem sorában ett van a Jászberé­nyi Apritógépgyár, a Fémnyomó és Lemezárugyár, a Tiszamenti Vegyi­művek, a Szolnoki Szalmacelluloze- gyár. A termelőszövetkezeti moz­galom egyre növekszik, terebélyese­dik. Hazánk szántóterületének sgy- harmadán már szocialista nagy­üzemek gazdálkodnak. Megyénkben ezen a téren még előbbre tartunk. M£ A szocialista mezőgazdasági nagy­üzemek itt a szántóterület nagyobb százalékára terjednek ki s ez a te­rület állandóan növekszik, hiszen az egyénileg dolgozó parasztok kö­zúr egyre többéi és többen ismerik fel, hogy a mezőgazdaság fejlesz­tésének, a dolgozó arasztság fel- emelkedésének egyetlen helyes út­ja a nagyüzemi, a szocialista gaz­dálkodás. a, május 1-én ezeket a sike­reket ünnepeljük, s a ben­nük gvökerezt, a munkásosztály, a dolgozó parasztság, a néphez hű értelmiség munkaszeretetével, tu­dásával, alkotó tettvágyával, haza­szeretetével kibontakoztatásra vá­ró jövőt, amelyet a Magyar Dolgo­zók Pártja Központi Vezetősége a második ötéves népgazdasági terv nanokban vitára bocsátott irányelv­tervezetével körvonalazott. Az irányelvtervezet nagyszerű cé­lokat tűz népünk elé az ipar és az építőipar, az ipar műszaki színvo­nalának emelése, a mezőgazdaság, a közlekedés és hírközlés, a beru­házások és felújítások, az életszín­vonal emelése, a kultúra és a tudo­mány, az ország egyes területeinek fejlesztése területén, „Szolnokot — olvashatjuk benne a többek között — a kénsavgyártás bővítésével és szuperfoszfátüzem létesítésével új vegyipari központtá kell fejleszteni. Emellett farostlemez- és dohány- fermentáló ü met kell Szolnokra telepíteni. Nagymértékben fejlesz­teni kell Martfűn a cipőgyárak Bő­víteni kell a Jászberényi Aprítógép­gyárai .. .Tovább kell fejleszteni a meglévő víz- és csatornaműveket Szolnokon .. A második ötéves terv irányelv- tervezetének ismeretében vonulunk fel az ünnepi menetben. S nagy- nagy lelkesedéssel. Mert kit ne lel­ja az irányelvtervezetet Az utóbbi években megnöveke­dett és erősödött a tőkés, a függő és a gyarmati országok sok kom­munista és munkáspártja. E pártok — a marxizmus-leninizmus tanítá­sa alapján — a háborús veszély és a reakció ellen, a békéért, országuk nemzeti függetlenségéért, a dol­gozók létérdekeiért vívott küzde­lem legaktívabb és legkövetkeze­tesebb harcosai. Önfeláldozó har­cukkal a Kommunista és munkás­pártok kivívták a dolgozók széles rétegeinek szeretetét és bizalmát. Így.ma a munkásmozgalom a tőke országaiban nagy erővé vált. Szük­séges azonban, hogy a munkásosz­tály nemzetközi egysége méginkább megerősödjék. Ma megvan a lehe­tőség a békéért és a demokráciáért sikraszálló kommunista és munkás­pártok, valamint a munkásosztály szervezeteinek nemzetközi együtt­működésére. A kommunista és munkáspártok soraiba körülbelül 30 millió ember tömörült. Ezek a parto.. évröl-évre erősödnek, acé- lozódnak s magabiztosan tekinte­nek a jövőbe, mert a jövő a kom­munizmusé, a szüntelenül növekvő. kesítene annak tudata, hogy „a má* sodik ötéves terv a népgazdaság to- vábbi felvirágoztatásának, a jólét és a kultúra emelésének, a népi de­mokrácia további megszilárdításá­nak terve.” A munkásosztály, a dol­gozó parasztság, az értelmiség, egész dolgozó népünk magáénak tekinti, minden hazáját szerető em­ber legközvetlenebb ügyének érzi ezt a tervet. A terv gondolatokat, tettvágyat ébreszt: tenni akarunk, s jól és gyorsan, hogy minél hamarabb meg­valósuljanak a megalapozott és reá­lis célok, amelyeknek végső meg­formálásához a párt Központi Ve­zetősége az üzemek, az építkezé­sek, a hivatalok, az állami gazdasá­gok, a gépállomások dolgozóinak, a termelőszövetkezetek tagjainak, a dolgozó parasztoknak javaslatait kéri. A párt — azzal, hogy egy hó­napig tartó nyilvános vitára bocsájt- — el akarja érni, hogy a dolgozók száz- és száz­ezreinek kollektív bölcsesége, al­kotó gondolatai járuljanak terméke­nyen hozzá, hogy második ötéves tervünkben mégjobban érvényesül­jenek a gazdaságosság, a célszerű­ség követelményei — a népjóiét nö­velése érdekében. agyszerű célokat tűz népünk elé a második ötéves terv irányelveinek tervezete. S dolgozó népünk ma, május 1-én hitet tesz a második ötéves terv mellett. Hitet tesz s tele bizakodással, önbizalom­mal vallja hitét, s tettekkel, amint arról a proletárnemzetköziség har­cos ünnepének tiszteletére tett vál­lalások teljesítése is tanúskodik. A felvonuláson ott haladnak majd az első sorokban a Szolnoki Jármű­javító munkásai, akik immár kilen­cedszer nyerték el az élüzem címet. Élüzem lett a Tisza Bútorgyár is. A fűrészüzemben a téli lemaradás pótlására tettek vállalást s az ígé­ret nem maradt papíron, Ozsvár Béla és Balogh Ferenc brigádjai 29, illetve 38 százalékkal túlszárnyal­ták tervüket a vállalás sikeres tel­jesítése érdekében. Kiss Gyula és Pintér Béla mozdonyvezetők a ren­des terhelésen felül 930, illetve 767 tonnával nagyobb terhelésű vonatot vezettek az ünnepi műszak alatt Budapestre. Gépállomásainkon, ál­lami gazdaságainkban és termelő- szövetkezeteinkben is győzelmeket ünnepelnek ma. Igen sok helyről érkeztek jelentések már a megelőző napokban is arról, hogy befejezték a tavaszi vetést s hozzáláttak a so- ronkövetkező munkákhoz a termés­hozam növelése érdekében. Ma, amikor százmilliók sorakoz­nak fel májusi seregszemlére, ami­kor együtt ünnepelünk a felszaba­dult népekkel, a békeszerető orszá­gok, a tőkés államok, a gyarmati éc függő országok munkásságával, nem ünnepelhetünk szebben annál, hogy megfogadjuk: jó munkával, minden erőnk megfeszítésével har­colunk a második ötéves terv cél­kitűzéseinek megvalós:_tásáért, a szocializmus. ügyének győzelméért harcokban edzett és eggyé kovácsolt pártunk, a Magyar Dolgozók Pártja vezetésével, szolgálva ezzel a prole­tár nemzetköziség, a béke, a szabad­ság és a haladás nagy ügyét! El,jen szocializmust építő »épünk élcsapata, harcokban edzett és eggyé kovácsolt pártunk, a Magyar Dolgozók Pártja! 1 MÁJUS FÉNYÉBEN

Next

/
Oldalképek
Tartalom