Szolnok Megyei Néplap, 1956. április (8. évfolyam, 79-102. szám)

1956-04-04 / 81. szám

6 SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 1956. április 4: HIRER — Az április 4-i műszak alatt a szolnoki Gözffirész telepén Szalóki Fe­renc hasító 142. Szép Kálmán pedig Í129 százalékos teliesítménvt ért el. — Besenyszögön Sárközi Árpád 17 Szűcs Kálmán 10 holdas középparasz­tok földművesszövetkezeti igazgató­sági tagok, beléptek a Lenin Termelő­szövetkezetbe. — A megyei tanács dolgozóinak többsége egv napra eső keresetét ajánlotta fel az árvízkárt szenvedett lakosság megsegítésére. Eddig mint­egy 20.000 forint gvült össze. — Törökszentmiklós 17 termelőszö vetkezete elvetette az árpát és a za­bot. Megkezdték a cukorrépa vetését, a rizsföldek szántását. — Kunszentmárton község az or­szágos begyűjtési versenyben a nagy­községek között az első helyezést érte el. Az első negyedévi begyűjtési ter­vét március 21-re teljesítette. — Egyre több földművesszövetke­zet vezeti be a községekbe a konfekció árusítást. Ma már nem kell a dolgozók­nak a városba utazni bevásárolni. A boltokban a 438 forintos sportöltönv mellett a legfinomabb szövet ruhát és női ruhákat is megvehetik — A Szolnoki Városi Tanács Vég- rehajtóbizottságának tagjai április hó­napban minden hétfőn, csütörtökön és szombaton délután 4—6 óra között a tanácsházán a tanácstagi fogadószo­bában (em. 108 sz.) fogadóórát tarta­nak. Tennivalók a szántóföldön Végre itt a tavasz. Lendületesen halad a vetés megveszerte, és henge­rek nyomják vissza a felfagyott bú­zagyökereket a talajba. Az őszi kalá­szosokat fejtrágyázzák és fogasolják a vetéseket. A véső fogú fogas azonban sokat szakít ki a gyenge növényekből. Ezért ahol csak lehet, kopott végű, négy- szögletes magtakaró fogast használ­junk. Jó munkát végez a küllőskapa, a- mély a legtökéletesebb eszköze az őszi kalászosok tavaszi megmunkálá­sának. BR1GADVEZETÖK! A ti feladatotok elsősorban a téli csapadék megóvása a talajban- Ennek legjobb eszköze a Viliamsz féle simí­tó, esetleg a hátlapján csúszó fogas vagy a leakasztott kocsioldal. A ti feladatotok a kukorica és cukorrépa- földek vetés alá előkészítése. Minden gép csak tökéletesen előkészített tala­jon végezhet jó munkát. Szántsuk be először fogatos ekével a múlt évi ágy- szántás sok helyen mély barázdáit, a símítót, fogast, vagv kultivátort járas­suk a szántással keresztbe, mert ekkor végez mindegyik ió munkát. A tárcsa használatát mellőzzük, mert a tárcsa nem gyomirtó eszköz és a talaj felső rétegét erősen szárítja. Tehát csak akkor használjunk tárcsát; ha más eszköz nem áll rendel­kezésünkre és utána azonnal ves­sünk, hogv az elvetett mag még nedves talajba kerüljön. Mindkét nö­vénynél tartsuk gyommentesen a ta­lajt. El kell érnünk azt, hogv a talaj felső rétege apró morzsalékos szinte kertszerűen megmunkált, sima legyen. Csak igv biztosíthatjuk az erőteljes kelést és ezen keresztül a legnagyobb termést. KIHELYEZETT MEZŐGAZDÁSZOK! A ti munkátok a négyzetes vetés ió minőségű elvégzése. Miért is vessünk négyzetesen ? Azért, mert a hosszá­ban és keresztben kultivátorozott ku­korica kézi kapálása az egész terület­nek egyharmad, ftetleg 'A része. A kapálástól így felszabaduló munka­erő a széna kaszálás és gyűjtés idején annak ió minőségben való elvégzését biztosíthatja. Így megszűnnek a ta­karmányozási gondok, a kukoricaszá­ron és töreken való állattartás és állatnevelés. A ti dolgotok, hogv megmagyaráz­zátok a hibrid kukoricavetőmag ter­mésfokozó hatását és biztosítsátok a kiutalt vetőmag maradéktalan elveté­sét. Hogy a négvzetbevetés tényleg négyzetesen művelhető legyen, ahhoz szükséges, hogv ugyanaz a traktoros vessen, aki azt a területet kultiváto- rozni fogja- A munkacsapat tagjai ugyanazok legyenek végig és kellőleg be legyenek gyakorolva. Ehhez azon­ban netktek is a négyzetes vetésnél kel! lenni és ezt vezetni. Enélkül ne vár­iunk jó munkát. A karcagi tsz-ek holdanként 1.— forint prémiumot adnak a négyzetes vetésnél dolgozóknak igv a munkacsa­pat nagysága szerint holdanként 5—7 forintba kerül a négyzetes kukorica- vetés premizálása. De vajon nem éri-e meg, hogy a vetés kifogástalan le­gyen? A napraforgóvetésnél gyakorol­játok a munkát, mint a Jászkiséri Gépállomás munkacsapatai, hogv a kukoricavetés már tökéletes legyen. FŐMEZÖGAZDASZOK! A ti kötelességetek, hogv még job­ban kézbe vegyétek a tavaszi vetést, irányítsátok és ellenőrizzétek a nép­gazdaság által rátok bízott értékes gé­pi felszerelést, kövessetek el mindent annak kihasználására, hogv az idei termés első és legfontosabb munkáját a tavaszi vetést,' iól, gyorsan és minő­ségi munkával végezzük el. Burány Ambrus a Gépállomási Igazgatóság főagronómusa 'l|||||||||lllllllll!lllllllllllllllll!lll!llllll!lllillilllllllllllllll!!llllllilll|jllllll HELYREIGAZÍTÁS Lapunk tegnapi számában az 1. ol­dalon cikk számolt be arról, hogy 1956-ban milyen nagyobb beruházások lesznek Szolnokon. A cikkben többek között arról írtunk, hogy ebben az évben 126 lakás épül Szolnokon- Ez az adat helytelenül került a lapba, mert nem 126 hanem 226 új lakást adnak át 1956-ban a város dolgozói­nak. MEGYEI FILMSZÍNHÁZAK MŰSORA Helység neve: ABADSZALÖK ABADSZALOK CIBAKHAZA FEGYVERNEK JASZALSOGYÖRGY JÁSZAPÁTI jaszarokszallas JÁSZBERÉNY JASZDÖZSA JASZFÉNYSZARU JASZJAKÖHALMA JÁSZKISER JÄSZLADANY KARCAG KISÚJSZÁLLÁS KUNHEGYES KUNMADARAS KUNSZENTMÁRTON MEZŐTÚR Dózsa MEZŐTÚR Szabadság ÖCSÖD RÁKÖCZIFALVA SZOLNOK V. CS; SZOLNOK Tisza SZOLNOK Millénium TISZAFÖLDVAR TISZAFÜRED TISZAFÜRED TISZAKÜRT TÖRÖKSZTMIKT ŐS TÜRKEVE UJSZÁSZ április hó 5—8-ig. Dátum: Film elme: 5— 6 Egy nyáron át táncolt 7—8 Az élet hídja 6— 8 Dandin György 6—8 Kati és a vadmacska 6—8 9-es kórterem 5— 8 15 éves kapitány 6— 8 Szakadék 5— 8 Zsongó melódiák 6— 8 Különös házasság 6—8 Veszélyes ösvényen 6—8 Vörös pipacs 6—8 Ma este minden véget ér 6—8 Különös ismertetőlel 5—8 Fiam a tanár úr 5— 11 Körhinta 6— 9 Római lányok 6—8 Békében élni 5— 8 Telepesek 6— 8 Aranyantilop 5— 8 Balkezes újonc 6— 8 Hamlet 6—8 Üj partok felé 5—11 Első szerelem 5— 8 Első szerelem 6— 8 Félelem bére 6—8 Vihar Itália felett 6—7 Mágnás Miska 8 Virágbaborul a föld 5—6 Milliomos úr szerelmes 5—11 Tiltott szerelem 5— 8 Tengerparti találkozás 6— 8 Befejezetlen elbeszélés Matinék, április 8-án: Heten a hó ellen A tőr Egy igaz ember Távoli kikötő Tengeri karvaly Elefánt és ugrókötél Csapajev őserdő foglyai Rejtelmes sziget Hópelyhecske Utolsó éjszaka Támadás 6.25-kor Timur és csapata Centercsatár Külvárosi fiúk Négy szív Északi Robinsonok Két út Meseország Világbajnok Bátorság iskolája Harmadik csapás A nagy érdeklődésre való tekintettel as Í[J IDŐ ára 1956. április 1-től jelentősen csökkent A lap új ára 1 hóra 6.— Ft negyedévre 18.— Ft félévre 36.— Ft 1 évre 72-— Ft Harminckilenc évvel ezelőtt az apa ... és ma a fia 1917-ben egy köze­pes termetű, bar­na fiú 1árt Szol­nokot! a polgári fiúiskolába. Tizen­öt eves volt, de mar rajongója a labdarúgásnak, an­nak ellenére, hogy akkoriban a taná­rok megbüntették, aki sportolni inert. Duplán feleltették, vagy más hasonló megtorlást alkal­maztak ellenük. Az iskola el­végzése után Cse- lényi Ernő 1919- ben a szolnoki MÁV Járműjavító lakatos tanulója lett. Itt is jelent­kezett a sportve­zetőknél, — hogy szeretne labdarúgó lenni. Ki is hívták a sportpályára, hogy megszemléljék tudását, mennyi hasz­not Is lehet majd zsebrevágnl az új játékos szerepelteté­séből. Mert meg kell mondani, az akkori sportvezetők csak a minél nagyobb jövedelem szemszögéből nézték a testedzést. Felszerelés akkor még nem járt Cselényl Er­nőnek. Mint kezdőnek, saját cipőjében kellett rúgnia a bőrlabdát, melyért — hazamenve — szülei korholása volt a fizetség. Nagynehezen be is került a MÁV II. csapa­tába, mert ifjúsági csapat akkor még ismeretlen fogalom volt. Egy-egy idegenben! mérkőzésen száraz kenyér volt az útravaló élelem, és szinte ünnepnapnak számított, ha egy kis darab szalonna is jutott mellé. Ebbe aztán kevés kalória volt, s így a megfelelő erőnlétet nem igen lehetett biztosítani. A modem fürdőt, zuhanyozót akkor a pálya körüli kublkgödrök Jelentették számukra. Itt mosták le egy-egy mérkőzés porát. Ezerkllencszázttzenkllencben megalakították a Szol­noki Vasas SK-t és Cselényl Ernő itt folytatta a sportolást. 1920-ban pedig a Munkás Testedző Egylet nevet vették fel. Hiába volt legnagyobb igyekezetük, tudásuk, az akkori hatóságok minden eszközzel gátolták munkájukat. A Kö­zépmagyar Kerület helyett a Keletibe osztották be őket, hogy az útiköltségük minél nagyobb összeget emésszen fel. 1920. áprilisában pedig, mint a MÁV Műhelyi Kommu­nista Ifjúsági Szövetség elnökét — több sporttársával és vezetőjével együtt — az abonyi Vigyázó kastélyba hurcol­ták el, majd elbocsátották a MAV-tól. 1923-ban került Is­mét vissza a MÁV együttesébe, mint az első csapat közép­csatára, 1936-ban az első csapat hátvédeként játszott a Nemzeti Bajnokságba jutásért. Annak ellenére, hogy job­bak voltak szombathelyi ellenfelüknél, a mérkőzést el kel­lett veszíteniük, mert a MÁV Igazgatóság így rendelkezett, így Szombathely jutott be az NB-be. Ezzel Cselényi Ernő be is fejezte sportpálya-futását. Ma megbecsült tagja társadalmunknak. A Járműja­vító Vállalat autogénhegesztf csoportvezetője. A sporttól sem szakadt azonban el. Mint a Megyei Ifjúsági Bizottság elnöke és a Törekvés ifjúsági együttesének intézője, leg­jobb tudásával és az illegalitás nehéz éveiben szerzett munkásmozgalmi tapasztalataival neveli labdarúgó spor­tunk jövő Ígéreteit. Pattog a lab­da a szolnoki Tö­rekvés sporttele­pén. Labdarúgók edzenek és a ka­puban egy nyurga fiatalembert pil­lantunk meg, alig tűnik 19 évesnek, cseienyl György, ő a szolnoki Tö­rekvés ifjúsági csapatának a ka­pusa. Már kis gyer­mek korában a rongylabdát rúgta a szolnoki plety­kafalu egyik utcá­jának kis térsé­gén a környékbeli gyerekekkel. Ha labda nem volt, egy kődarabbal helyettesítették azt. Általános iskolás korában az osztály, majd később az is­kola válogatott tagja lett. Tanárai Javasolták szüleinek, testnevelő tanárt kellene nevelni a fiúból. Az iskola elvég­zése után. 1953-ban a Szolnoki Téglagyár csapatában, mint kapus szerepelt. Rövid idő múlva már városi válogatott, majd megyei ifjúsági válogatott lett. 1954.-ben pedig a Szolnoki Törekvés Közlekedés együttesébe került. Cselényi sporttárs nem elégedett meg eredményeivel és tovább fo­kozta eddigi tudását. Segített ebben Nagy Béla, a Közle­kedés csapatának edzője és az idősebb játékosok is. Sokat tanult édesapjától is, aki többször mesélt fiának az elmúlt idők munkás-sportolóinak nehéz, mostoha helyzetéről. Ez további erőt és lelkesedést nyújtott az ifjú Cselényinek. A szorgalomnak meg is lett a gyümölcse, mert 1955. őszén az a megtiszteltetés érte, hogy Budapestre hívták a FIFA- tornára készülő magyar ifjúsági labdarúgó válogatott ed­zéseire. S amikor megragadtuk az edzésközbeni szünetet, hogy elbeszélgessünk vele erről, a következőket mondotta: — Szinte nem is tudok szavakat találni arra, milyen boldog voltam, amikor megkaptam az értesítést, hogy utazzam Budapestre, az országos ifjúsági válogatott edzé­sére. Ottlétem alatt mindig édesapám szavai Jutottak eszembe: saját cipőjükben, edző nélkül, száraz kenyéren sportoltak, ugyanakkor mi, itt országunk legkorszerűbb edzőtáborban, a legkiválóbb szakvezetők irányításával, a magyar sportszergyártás legkiválóbb készítményeivel fel­szerelve, minden igényt kielégítő, kalóriadús élelmezéssel készülhetünk fel a küzdelmekre. Hogy a FIFA tornán nem ő védte ifjúsági válogatot­tunk kapuját, mit sem von le tehetségéből. Vince Jenő­nek, a válogatott csapat edzőjének véleménye szerint to­vábbra is labdarúgó sportunk egyik legkiválóbb tehetsé­gének tartja Cselényl Györgyöt. Az ifjú labdarúgó kedvét sem szegte ez a körülmény, hanem továbbra is, még szor­galmasabb munkával készül Kólát h Ferenc edző irányítása mellett, az országos ifjúsági edző által elkészített edzés­terv alapján. Bízik abban, hogy eljön az az idő. amikor majd ő is magára öltheti a címeres válogatott mezt. Amilyen kiváló a sportban, ugyanolyan becsülettel állja meg helyét a munkapad mellett is, mint a Szolnoki Járműjavító Vállalat karbantartó osztályának lakatosa. — Nem iszik, nem dohányzik, egyedüli szórakozása a film és a sport. Példaképül állítható megyénk minden fiatalja elé. Vincze János A felszabadulási ünnep sportműsora A példányonkénti ár 3.— Ft-ról 1.50-re csökkent. Az ÜJ IDŐ előfizethető és példányonként is kapható minden postahivatalban és a postás kézbesítőknél. «3*>lD»e>*5SC>t>äP§D«5*35Öß>iO*0®>iO9De>iDS»ß>iD^ Váltófutás: Törökszentmiklóson a sportpályától a Felszabadulás útján át a szovjet hősi emlékműig váltófűtés. A befutó ver­senyző megkoszorúzza az emlékművet. Jászberényben délelőtt 10 órakor fel- szabadulási váltó indul a szovjet lakta­nyától a város közepén levő szovjet hősi emlékműig, ahol a sportolók ko­szorút helyeznek el. A járás községei­ben ugyancsak ünnepi váltófutást ren­deznek. Mezőtúron a szovjet hadsereg bevo­nulásának útvonalán halad végig a fel- szabadulási váltó. A futók háromnegyed 9-kor indulnak a Berettyó-hídtól a szov­jet hősi emlékműig, ahol a staféta be­futásával kezdődik meg a koszorúzás! ünnepség. Vízilabda: Felszabadulási vízilabda torna: Nagyszabású vízilabda torna színhelye lesz április 4-én egész napon át a szol­noki Damjanich uszoda. Délelőtt 11 órá­tól a Budapesti Vörös Meteor és a Szol­noki Dózsa ifjúsági csapatai, fél 12-kor a Budapesti Vörös Meteor és a Szolnoki Dózsa első csapatai, 16 órakor ifjúsági mérkőzés, 17 órakor a Budapesti Szpar- takusz és a Szolnoki Dózsa NB I.-es csapatainak találkozója lesz. Ezalkalom- mal lehet majd szemtanúja Szolnok vá­ros vízilabda sportjának szurkoló .tá­bora, hogyan is készült fel kedvenc csapata a bajnoki küzdelmekre. Az új szakvezető Goór István edző már eddig is komoly eredményeket ért el az ifjú­sági játékosokkal. Rendszeresen foglal­kozik velük és az utánpótlás terén megmutatkozó eddigi hiányosságokat igyekszik pótolni. Az olympiára készülő keret-tagok: Boros és Kanizsa állandóan a fővárosban edzenek, de a felszabadu­lási tornán ők is részt vesznek. Teke: Szolnokon a József Attila úti pályán reggel 8 órától felszabadulási emlékver­seny lesz. A résztvevő huszonnyolc ver­senyző egyenként 100 tároló-dobást hajt majd végre. Atlétika: Mezőtúron a városi sporttelepen kü­lönböző atlétikai számokban rendeznek versenyeket, melyet labdarúgó mérkő­zés követ. Ennek szünetében 4x100 mé­rés váltófutás lesz a Honvéd, a Traktor és a gimnázium sportolóinak részvéte­lével. Labdarúgás: MEGYEI I. OSZTÁLY: Szolnoki Kinizsi — Szolnoki Törekvés II. Szolnok, cukorgyár! pálya, 16 órakor. Ifjúsági mérkőzés: 13.30-kor. Szolnoki Bástya—Szolnoki Szikra Szol­S'zolttofc megyei NÉPLAP politikai napilap A megyei pártbizottság és a megyei tanács lapja Szerkeszti a szerkesztőbizottság Felelős szerkesztő DAVID FERENC Előfizetési ár 1 hóra: 11 forint Terjeszti a Megyei Hírlaphivalal Szolnoki Nyomdaipari Vállalat Szolnok, Malinovszki u. 19 felelős vezető: Mészáros Sándor nők. Forgalom pálya. 16 órakor. Ifjúsá­gi mérkőzés: 12 órakor. Karcagi Szparíakusz—Szolnoki Törek­vés APF Karcag, 16 órakor, — ifjúsági mérkőzés: 14 órakor. Törökszentmiklósi Bástya—Törökszent­miklósi Vasas Törökszentmiklós, 16 óra­kor, ifjúsági mérkőzés: 14 órakor. Jászapáti Törekvés—Kunhegyesi Trak­tor Jászapáti, 14.30-kor, ifjúsági mérkő­zés: 13 órakor. Jászberényi Aprító Vasas—Jászberényi rémnyomó Vasas Jászberény, 16 órakor, ifjúsági mérkőzés 14 órakor. Martfűi Vörös Lobogó—Ujszászi Tö­rekvés Martfű, 16 órakor, ifjúsági mér­kőzés: 14 órakor. MEGYEI II. OSZTÁLY: Csépa—Tlszaug Csépa, 16 órakor. Mart­fűi VL II.—Mezőtúri Traktor II. Martfű, délelőtt 11 órakor. — Kunszentmártoni Traktor — Kengyeli FSK Kunszentmár­ton, 16 órakor. Cibakháza—Tiszaföldvár Cibakháza, 16 órakor. Kisújszállási Traktor—Tiszáföldvári Bástya Kisújszál­lás, 16 órakor. Kunmadarasi Traktor— Tiszaszentlmrei Traktor Kunmadaras, 16 órakor. Turkeve—Karcag Turkeve, 16 órakor. Tlszagyenda — Kisújszállási Tö­rekvés Tíszagyenda. 15 órakor, Kenderes —Kunmadarasi Traktor Kenderes, 15 órakor, Kunhegyesi Vörös Meteor—Fegy­^z Orezíiros Béke Kupa Salgótarjáni Építők — Szolnoki Bástya 2.291—2.138 Salgótarján, Építők _ pálya, vezette: Fülöp. Salgótarjáni Építők: Kú­rám, Márton. Batta, Kovács, Győri, Fink. Szolnoki Bástya: Katona, Auguszt, Béres, Zsíros. Mokáh, Magyar!. A feljavult hazai csapat biztos győzel­met aratott a gyengén játszó Bástya együttese felett. A szolnokiak néhány tagja nem tudott megbirkózni az egye­netlen pályával. legjobb dobók: Fink 403. Kovács 397, Győri 393, illetve Magyar 393 fa. vernek Kunhegyes, 15.30-kor, Tlszasüly— Jászdózsa Tiszasülv, 15 órakor, Fuszta- kürt—Jászberényi Traktor Jászkisér, 16 órakor, Jászárokszállás—Jászberényi Va­sas II. Jászárokszállás, 16 órakor, Alaty- tyán—Jászapáti Törekvés II. Alattyán, 16 órakor, Jászberényi Vörös Meteor— Jászkisér Jászberény, 12 órakor. Jász- jákóhalma — Jászalsószentgyörgy Jászjá- kóhalma, 16 órakor. Jászberényi Hon­véd-Szászberek Jászberény, délelőtt 10 órakor. BARÁTSÁGOS MÉRKŐZÉS: Mezőtúron vendégszerepei a Budapesti Kinizsi NB I.-es labdarúgó csapata. — mely a helyi Traktorra] mérkőzik 16 órakor a városi sporttelepen. birkózás: A Szolnoki Törekvés birkózók 18 ver­senyzővel vesznek részt az április 3-án és 4-én Szombathelyen megrendezésre kerülő Országos Vasutas DISZ szabad­fogású birkózó bajnokságon. A csapat április 2-án Kovács Mihály edző és Zo- ványi István DISZ vezetőségi tag kísé­retében utazott el a verseny színhelyére; ökölvívás: Kecskeméten kerül megrendezésre a területi felnőtt ökölvívó bajnokság, mc- iyen a szolnoki öklözök is 13 verseny­zővel szorítóba lépnek. teke-csapat bajnokságért A bajnokság állása: 1. Ózdi Vasas 7 6 — 1 16.573 12 2. Szolnoki Törekv. 6 5 — 1 13.638 10 3. Salgótarj. Vasas 6 4 — 2 13.705 8 4. Perecesi Bányász 5 3 — 2 11.514 6 5. Egri. Spartacus 5 3 — 2 10.952 6 6. Egri Vasas 5 2 — 3 11.338 4 7. Szolnoki Bástya 5 2 — 3 10.951 4 0. Miskolci Bástya 4 2 — 2 8.996 4 9. Zagyvapf. Épitők 4 2 — 2 8.558 4 10. Szolnoki Építők 5 1 — 4 10.858 2 11. Salg. Építők 4 1 — 3 8.971 2 ÍJ. Szerencsi Kinizsi 4 1 — 3 8.718 2 APRÓHIRDETÉSEK NAGYMENNYISÉGŰ ólomzárolt lucer­namag eladó vagy takarmányért elcse­rélhető. Érdeklődni lehet: Bercsényi Mezőgazdasági Termelőszövetkezet Me; zőtur, Kossuth u. 67, FŰTÉSTECHNIKÁBAN és épületgépé­szeti tervezésben gyakorlattal rendel­kező géoészmérnök, vagy cépésztechnl- kus alkalmazást kaphat, mim „terve­ző“. — MAGASÉF ÍTÉSZÉT1 költségve­tés árelemzésében gyakorlattal rendel­kező „arelemző“ alkalmazást kaphat. MAG AS ÉPÍTÉSZETI rajzolás, illetve szerkesztésben gyakorlott térti munka­erő „szerkesztői“ minőségben alkalma­zást nyerhet. — Jelentkezési hely: Szol­nok megyei Állami Építőipari Vállalat Irodaház, XI. em. személyzeti osztály. MÉRLEGKÉPF.S vezetőkönyvelőt azon­nali felvételre keresünk. Cím a kiadó­ban. ÍRÓGÉP, fényképezőgép rádió, gramo­fon, oldalkocsis motorkerékpár eladó. Czeglédi Imre. Szolnok, Beloiannisz u. 40. fsz. 5. 125-ös generálozott lemezvillás Csepel eladó. Szolnok, Lehel u. 12. Délután 5 órától. VILLANYHEGESZTÖKET azonnali be­lépésre felvesz: Szolnok megyei Mező- gazdasági Gépjavító V., Vöröshadsereg út 33. szám. A NAGYKUNSÁGI Állami Gazdaság Kenderesszigeti Központja végzett és gyakorlattal rendelkező agronomusokat és brigádvezetőket keres azonnali belé- oésre. 25 mázsa teherbírású laposkocsi 350x180 cm platóval, felújított gumikkal kézi­fékkel eladó. Kocsigyártó KTSZ Kisúj­szállás. Nyiltter* Kreitz Aranka törökszentmiklósi Bal­ia telep 65. sz. alatti lakosért semmi­féle felelősséget nem vállalok. Kreitz Olivér Törökszentmiklós, Táncsics u, 5$ (•Az e rovatban lévőkért sem szer* szerkesztőségünk, sem kiadóhivatalunk semmiféle felelősséget nem vállal.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom