Szolnok Megyei Néplap, 1956. január (8. évfolyam, 1-26. szám)

1956-01-01 / 1. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! Vili. kV tol} am i. szám Dobi Istvánnak, a Népköztársaság Elnöki Tanácsa elnökének újévi rádiószózata KEDVES BARÁTAIM! KEDVES ELVTÁRSAK! Most, amikor szerte az országban összecsendülő poharakkal köszön­tik az új esztendőt, engedjék meg, hogy a rádión keresztül szívélyes jókívánságaimmal üdvözöljem Önöket, szeretett hazánk minden becsületes dolgozóját. Városon és falun, üzemi klubok­ban, termelőszövetkezeti kulturhá- zakban, szórakozóhelyeken s csa­ládi otthonokban vidáman búcsú­zik az egész ország dolgozó népe az ó esztendőtől. Jc-gos örömmel pil­lantunk vissza az elmúlt esztendő­re, hiszen erőfeszítéseink, össz­hangban a világ valamennyi béke- szerető népeinek törekvéseivel, eredményesek voltak: sikerült megőriznünk a békét. Ebben az évben tovább sokasod­tak a béke hívei, s nemcsak az egyszerű emberek százmilliói, ha­nem hivatalos személyiségek is mind nagyobb számban álltak ki hatarozoitan a béke ügye mellett. Jogos örömmta tölti el népünket, hogy világméretekben látja megva­lósulni azokat a béketörekvéseket, amelyeket felszabadulásunk óta magának vall és minden nemzet­közi fórumon képvisel. Egyre in­kább valóra válnak azok a célkitű­zések, amelyekért 10 esztendő óta a Szovjetunió oldalán, a Szovjet­unió vezetésével a népek immár többszázmilliós táborában küzd. Vidáman s megelégedéssel bú­csúzhatunk az ó esztendőtől azért, mert a jógazda büszkeségével néz­hetünk végig saját portánkon. Az 6 esztendő eredményes esztendő volt s ezek az eredmények feljogo­sítanak arra, hogy magabiztosan lépjük át az új év küszöbét. Maga­biztosan, mert tudjuk, hogy jó úton járunk. Ebben az ünnepi pillanatban bát­ran állíthatom, hogy népünknek minden oka megvan a bizakodásra, hiszen a szilveszter-éjszakai jókí­vánság olyan esztendőt köszönt, amelyben világosan állmaik egész népünk előtt pártunk és kormá­nyunk lelkesítő célkitűzései. A párt és a kormány biztos abban, hogy szoeializmusépítő dolgos né­pünk, hazánk minden becsületes polgára azzal az energiával, mely­ről az elmúlt 10 esztendő alatt oly sokszor bizonyságot tett, megvaló­sítja a második 5 éves terv első évének feladatait is. Az új esztendővel hazánk szabad életének második évtizedébe lé­pünk. Ilyen pillanatokban szokásos a számvetés, s ha az elmúlt évtized eredményeit tesszük mérlegre, ma­radhat-e kétség afelől, hogy vállal­juk s él is végezzük azt a munkát, amely az 1956-os évben vár ránk? Tudjuk, hogy ez a munka nem lesz nehézségektől mentes, de szilárd egységben a párt és a kormány ve­zetésével, mint már annyiszor, né­pünk most is győzelmet arat. Ezekben a percekben, Imikor milliók ürítik poharaikat az új év sikeredre, azt kívánom hazárk min­den becsületes polgárának, legyen az új esztendő még nagyobb sike­rek esztendeje. Kívánom, hogy le­gyen ez az év a munkásosztály és a dolgozó parasztság testvéri szö­vetsége további erősödésének, a dolgozó nép, a párt s a kormány egysége további- szilárdulásának éve. Legyein az új esztendő gazda­sági ereje és védelmi képessége nö­vekedésének minden magyar dol­gozó anyagi és kulturális jóléte emelkedésének esztendeje. Legyen ez az esztendő a béke vdlógtábora további erősödésének esztendeje. Fejlődjék és erősödjék tovább ba­rátságunk a nagy Szovjetunióval, a béketábor országaival, a világ minden becsületes dolgozójával, a népek közötti tartós béke érdeké­ben. Sikerekben, erőben s egészség­ben gazdag boldog újévet kívánok. harcaiból? A legfőbb tanulság az, hogy mint a szemünk fényére, vi­gyázzunk a párt egységére, tiszta­ságára, mert csak a párt szilárd vezetésével haladhatunk előre. Ta­nulság az, hogy pártunk szavára mindig építhetünk, mint a kőszik­lára. A párt minden időben őszin­te nyíltsággal tárta és tárja fel előttünk az ország gondjait, prob­lémáit, utat mutat és segítséget kér a feladatok megoldásához. A tanul­ság az, hogy továbbra is a tömegek erejére, hitére és odaadására kell alapozni politikánkat. Pártunk ereje, nagysága abban van, hogy elszakíthatatlan kapcsolatban áll a néppel, tanítja őket és tanul tőle. A tanulság az, hogy csak a párt segítségével tudjuk legyőzni nem­csak az új élet építésének nehézsé­geit, hanem azokat az ellenséges tevékenységeket is, amelyek aka­dályozni próbálják szocialista elő­rehaladásunkat; Ilyen tanulságok kíséretével lép­jük át az új esztendő küszöbét, melynek nagy jelentőségét az adja meg, hogy most kezdjük meg má­sodik 5 éves tervünk végrehajtá­sát, a szocializmus alapjainak lera­kását népgazdaságunk minden ágá - ban. Ez jelentős erőfeszítéseket kí­ván mindenkitől. Eddigi eredmé­nyeink alapján biztos, hogy siker­rel tudjuk megoldani ezt a felada­tot is. A legfontosabb az, hogy mindenki a saját munkaterületén legyen harcosa, végrehajtója a párt politikájának, s a kommunisták mindenütt, ahol cselekedni kell, le­gyenek az élvonalban; Az új év napján, jó munkát, jó egészséget, sok boldogságot kívá­nunk az új élet építőinek, akik szebbé teszik a jelent, gyermekeink holnapját, akiknek dolgos kezében és lángoló szívében ott él a boldog jövő; Boldog újévet kívánunk az ipar­ban és a mezőgazdaságban dolgozó munkásoknak és parasztoknak, mindazoknak, akik fizikai, vagy szellemi munkával segítik azt,-hogy szép terveink valósággá váljanak. Boldog új esztendőt, jó munkát! ése mellett az elmúlt év munkájá­ból kivette a részét az egyéniles lolgozó parasztság is. Lényegesen1 megjavult az állampolgári fegya­ienii A mezőgazdaságban elért ered­ményeket a munkaszerető és lelkes !sz-tagságraak, a még egyénileg dol­gozó parasztságnak, fáradhatatlan traktorosainknak, az állami gazda­ságok dolgozóinak köszönhetjük. Kívánjuk a mezőgazdaságban dol­gozó munkásoknak, parasztoknak, hogy a saját maguk és az egész or­szág boldoguláséért még nagyobb, még jobb eredményeket érjenek el az új esztendőben, a mezőgazdasági termelés 3 százalékos növeléséért, a a termelőszövetkezeti mozgalom további megszilárdításáért, az élet­színvonal emeléséért vívott harc­ban. A z elmúlt év együttes erőfeszi- tései nyomán erősödött a munkás-paraszt szövetség. Nőtt a parasztság bizalma a párt, a mun­kásosztály iránt, mert érzi határo­zott, biztcskezü vezetését, tettek­ben megnyilvánuló, segítő szerepét. Erősödjék és virulják továbbra is ez a nagyszerű szövetség, mint szo­cialista társadalmunk alappillére! Az 1955. március óta elért ered­ményeinkben nagy része van értel­miségi dolgozóinknak is, lelkes pedagógusainknak, agronómusaluk­nak, mérnökeinknek, orvosainknak, intézményeink és hivatal .ink dol­gozóinak. A márciusi határozat számukra is tiszta légkört terem­tett, világos célokat állított. A ha­tározatot ők is magukévá tették s a munkásokkal, a termelőszövet­kezeti és egyénileg dolgozó parasz­tokkal vállvetve harcoltak a tervek teljesítéséért, az új technikai eljá­rások bevezetéséért és alkalmazá­sáért az iparban és mezőgazdaság­ban egyaránt, valamint ifjúságunk és egész népünk kulturális feleme­léséért. Az elkövetkezendő új esz­tendő elméleti és gyakorlati téren még nagyobb feladatokat ró rájuk is, melyek megvalósításához kívá­nunk jó munkát, sok sikert.; A z elmúlt év minden eredrné- nyében ott van asszonyaink és fiatalságunk áldozatos és lelkes munkája. Népi demokráciánk ki­emelte a nőket a férfiaknál is el- nycmcttabb helyzetéből s ma már az országépítő munkában is nagy részt vállalnak magukra. Minden dicséret és becsülés megilleti őket, akik a műhelyekben és szántóföl­deken egyaránt férfiasán megáll- ták a helyüket. Kívánjuk, hogy az új évben még nagyobb mértékben érezhessék s erőben, egészségben tehessenek eleget egyéni és társa­dalmi kötelezettségeiknek; Dolgozó és tanuló ifjúság! Ti pedig ez évben is azzal a tudattal végezzétek munkátokat, hogy ez a társadalom a ti számo­tokra épül. Az elmúlt év ragyogó eredményei alapján ne sajnáljá­tok a fáradságot a jövőben sem, s a magatok munkaterületén járul­jatok hozzá a fiatalságot jellemző erővel, derűlátással, a nehézségeket nem ismerő lendülettel a feladatok megvalósításához. Kívánunk nek­tek sikeres boldogulást az új élet útján; Az óesztendő elhagyásával kö­szönetét mondunk mindazoknak, akik lelkes, áldozatkész munkájuk­kal tevékenyen resztvettek, dolgoz­tak a márciusi határozat megvaló­sításáért; párttag és pártonkívüli dolgozóinknak, akik az elmúlt év­ben szilárdan állottak a szocializ­mus ügye mellett; pártmunká­sainknak és népnevelőinknek, élenjáró dolgozóinknak, akik a meggyőző szó és a tettek erejével e harc élvonalában állottak! M ilyen tanulságokat vonhatunk le az 1955-ös év munkájából * A 2 ó esztendő utolsó, s az új " esztendő első napjaiban ezer és ezer’, millió és millió ajakról hangzik el a szép kívánság: boldog új évet! Menyi íze, milyen sokféle és mély tartalma lehet és van e kívánságnak; Hiszen e szívből fakadó szavakat hányszor elmon­dottuk már felszabadulásunk előtt is, amikor több volt a könny, mint a mosoly. Hányszor kívántunk egy­másnak akkor is boldog új évet — de sorsunk mégis változatlan ma­radt. Évről évre csak a kizsákmá­nyolás, a jogi osztottság, a megalá­zás és az állandó létbizonytalanság jutott osztályrészünkül. Szüntele­nül emlékezünk a 3 millió koldus, a munkanélküliek Magyarorszá­gára, arra az időre, midőn a tech­nika, a kultúra áldásaiból szándé­kosan kizárták a városok és falvak dolgozó népét, fizikai és szellemi munkását, sőt még élelemre és ru­házatra is alig jutott. E nehéz na­pokban egyedül a kommunisták tekintettek biztos tudattal a jövő­be. Tudták, egyszer be kell követ­keznie a munkásosztály és vala­mennyi dolgozó felszabadulásának az elnyomatás alól. Egyedül a Kommunista Párt zászlaja mutatta a boldogabb jövő felé vezető utat, öntött reményt a dolgozók szívébe, vezette harcukat. Ez a nap 1945. április 4-én következett be, midőn a szovjet hadsereg leverte kezeink­ről a bilincset s utat nyitott a fel- emelkedés felé. Köszöntse ezért há­la és szeretet tszava a mai uj év küszöbén is elsőnek a nagy szovjet népet. A felszabadulás óta 10 új évünk volt már. Üj év a szokásos, s új év abban az értelemben is, hogy évről évre változott, javult, szépült és biztonságosabb lett életünk. Minden újév-hozta változás a dol­gozó milliók javára, gazdasági és, kulturális felemelkedésük javára történt. S mindez miért lehetett így — vetődik fel önkéntelenül is. Azért, mert élni tudtunk a szabad­sággal, mert a kommunisták pari ja az első perctől kezdve. lankadatla­nul küzdött minden dolgozó érde­kéért és a jövőben bízó forradalmi optimizmussal szervezte, mozgósí­totta hazánk népeit a szocializmus építésére. A párt és a nép össze­forrott munkájának eredménye­képpen újjá született hazánk és dolgozó népe. A felszabadulás óta bekövetkezett minden új év felsza­badult népünknek ezt a hatalmas alkotó munkáját példázza és di­csőíti s a mostani újévi kívánságok már nem a hiábavalóság, hanem a megvalósulás biztos tényeit ígérik és tartalmazzák; Igaz, kemény harcok, hősies küz­delmek kísérik mindezt, de ered­ménye már a miénk. A dolgozó nép verítékén ma már nem a tő­kések, földbirtokosok, kulákok, a geigerek, a kóhner bárók, a báró urbán gáspárok és gettler dezsők híznak. Munkánk gyümölcse ma már a kérges tenyerű munkáis a boldogulás uj útjait kereső parászt és a néphez hű értelmiség feleme­lését szolgálja; A szocializmus építése nem sí- ma út. Harcok kísérik, küz­delmek szegélyezik. Igen kemény harcokban telt el az elmúlt eszten­dő is, de gazdag eredményekkel is zárult. Kiemelkedő útjelzője volt ennek a jobboldali elhajlás leleple­zése s az elhajlók által okozott ká­rok kiküszöbölése, illetve felszámo- :ásuk megkezdése. A jobboldali el­hajlók — a nehézipar fejlesztésé­nek háttérbe szorításával, a mező- gazdaság szocialista átszervezésé­nek elnapolásával, a párt vezető szerepének tagadásával — lényegé­ben a szocializmus építéséről mond­tak le s vissza akarták süllyeszteni hazánkat a függőség s az elnyoma­tás korszakába. Ilyen körülmények között ismét megmutatkozott, hogy pártunk le­nini-sztálini p’^rt. A megingatha­tatlan elvi szilárdság talaján álló kommunisták — élükön Rákosi elvtárssal — felvették a harcot a jobboldali elhajlás ellen, s követ­BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT! kezetes munkájuk nyomán szüle­tett meg a Központi Vezetőség 1955 márciusi határozata. E határozat le- , leplezte, szétzúzta a jobboldali né- : zeteket s utat mutatva, megjelölte, hogy káros következményeit az ideológiai harc mellett döntően a szocializmus tényleges, gyakorlati építésével lehet gyökeresen felszá­molni; 13 ártunk 1955. novemberi hatá- rozata már megállapítja, hogy e harc folyamán megállítot­tuk az ipari termelés visszaesését és határozott léptekkel haladunk előre a feladatok megvalósításában, így pl. 1955. szeptemberében az ipari termelés már 10 százalékkal haladta meg 1954. hasonló idősza­kának termelését. Az emelkedés kb'. 90 százaléka a munkatermelékeny­ség növekedéséoól származik. Ez évben iparunk traktorból 25 száza­lékkal, kultivátorokból pedig 2,5- ször többet adott a mezőgazdaság­nak, mint az elmúlt évben. E ha­tározatok és feladatok megvalósí­táséban megyénk munkásosztálya derekasan kivette részét. Ipari üze­meink közül teljes termelési tervét november hóban a Megyei Gép­javító 110,4 százalékra, a Cukor­gyár 102,4 százalékra, a Tiszaimenti Vegyiművek 102,4 százalékra a Ti­sza Cipőgyár 101,3 százalékra telje­sítette. Ezeknek az üzemeknek a fizikai és szellerrii dolgozói élen­járnak a márciusi határozatok vég­rehajtásában. A március ól^i eltelt idő bebizonyította, hogy nagyszerű munkásosztályuruk egésze lelkesen követi a párt helyes útmutatásait. Munkájukra hazánk, dolgozó né­pünk bizton számíthat. A munkás­osztály kezenyoma ez évben is, mint az elmúlt 10 óv minden nagy­szerű eredményében első helyen ragyog. Mindenekelőtt tőle függött és függ előrehaladásunk, a szocia­lizmus építésében meglett minden lépésünk. Köszönet érte a munkás- osztálynak, dicső munkásainknak! E példamutatást, mint az ország vezető erejétől várjuk a most kö­vetkezendő új esztendőben is. Az ipari termelés állandó növelése, a termelési, termelékenységi, önkölt­ségi és minőségi tervek végrehaj­tása egyetlen biztosítéka a szocia­lizmus építésének, életszínvona­lunk emelésének. Pártunk és egész népünk bízik abban, hogy megyénk munkásosztálya továbbra is hősie­sen helytáll a munka harci front­ján, hogy teljesíti, illetve túltelje­síti az 1956-os évi tervfeladatokat. Kívánunk ehhez erőt és egészséget, jó munkát, sok sikert az új évben! A novemberi határozat megál- " lapítja, hogy 1955-ben nem­csak teljesítettük, de túl is teljesí­tettük a mezőgazdasági termelés 7,3 százalékos növelésének tervét s mellette erőteljesen tovább halad­tunk a termelőszövetkezeti mozga­lom útján. Pártunk világos és ha­tározott politikája, munkásosztá­lyunk lelkes példamutatása nyo­mán termelőszövetkezeti parasztsá­gunk is eredményesen fogott hoz­zá a határozatok végrehajtásához. Termelőszövetkezeteink tovább erősödtek és szilárdultak. Eredmé­nyeképpen termésátlagaik jóval meghaladták a még egyénileg dol­gozó parasztok termésátlagait. így pl. búzából a megyei átlag 8,3 q — a termelőszövetkezeteké pedig 9,1 q. Rozsból a megyei átlag 6,9 q — a termelőszövetkezeteké 8,1 q, ku­koricából 22,5 q, a termelőszövet­kezeteké pedig 24 q. Ennek és pár­tunk felvilágosító munkájának eredményeképpen hatalmasan meg­nőtt a közös gazdálkodás útját vá­lasztó parasztok száma. így az 1955-ös évben december köze­péig több, mint 9000 család, közel 12 000 kh földdel választotta a kö­zös gazdálkodás útját. Mindez is­mét pártunk helyes politikáját bi­zonyítja, azt, hogy e kettős felada­tot — a terméshozam növelését és . a termelőszövetkezeti mozgalom , számszerű fejlesztését — egyidejű- i leg meg lehet jól oldani. i A termelőszövetkezetei; és a tér* • me iős zövetkezeti mozgalom fejlesz-

Next

/
Oldalképek
Tartalom