Szolnok Megyei Néplap, 1955. november (7. évfolyam, 257-281. szám)

1955-11-10 / 264. szám

SZOL.NOKMEC.vEl NSFLAF 1955 november 10 . ______• • ' ' • -■ -x>. ~ ■ ■ s „V álaszoljunk!66 rejtvény: Zeneszerzőinkről (II. Operett) r~ € r~ r~ r ‘ Vízszintes: Nyolc kcrdctiink egymás után (folyta­tása a vízszintes 11, 23„ 37.. függőle­ges !8., 1„ 20. és vízszintes 41-beti). „Ont” — féímútt alakja. Felhőtlen ég színe. Vissza: elavult cégjelzés rövidítés. A vízszintes 1. folytatása (burgonya fajta). ,,'Igen” — oroszul, kiejtés szerint. A hét vezér egyike. Elbukó. Halkan mond a fülébe. Visza: „vigyél” rövldebb alakja. A vízszintes VJ. folytatása (női név). Francia város. Egér teszi. Sérülés. Pálma fajta. Újkeletű. Ruhaanyagokat kedvelő apró lepke. Teniszfelszerelés fontos kelléke. Fémes elem. Hasonlító szócska. A vízszintes 23. folytatása (nemes fém). ,.Lik" betűi keverve. .Mutatósző. A függőleges 20. folytatása. Kerti munkát végez. Ragaszkodőan. Férfinév. Függőleges: 1. A függőleges 18. folytatása. 2. Megfedd. 3. Fehérnemű. 4. „Tűz” betűi keverve. 5. I. Téli ruhadarab, II, Folyadék. 6. Finn város a Botteni-öböl mellett. 7. Ez tág! 8. N. U. A. 9. Diplomás rövidítés. 13. A szótőhöz kapcsolódik. 15. Beütött rés. 16. Ének-kettős. 18. A vízszintes 37. folytatása (madár). 20. A függőleges 1. folytatása. 22. Szenvedélyes kívánság. 24. Tartozást törleszt, kiegyenlít, 20. Japán Játék. 27. S. F. 29. Férfi becenév. 31. Hosszú ideig. 33. Hírt ad-e? 34. 1. Évszak. II. Római 2. 37. Kerek szám. 33. Házcsoport. 41. A nap és a pék is teszi. 42. Szellemi dolgozó. 44. H. R. 46. Tova. NÉPLAP keresztrejtvény 8. számú szelvény SZTK tanácsadó A termelőszövetkezeti tagok családi pótlékáról A termelőszövetkezeti tagok az ipari biztosítottaktól eltérően jogo­sultak családi pótlékra. így szüksé­gesnek látjuk a tsz-tagokra vonat­kozó szabályokat most az új gazda­sági év elején közölnij - A termelőszövetkezeti tagok csa­ládi pótlék igényjogához három alapfeltétel szükséges: 1. Legalább három olyan 10 éven aluli gyermeke, mostoha gyermeke, teljesen árva, vagy szüleitől elha­gyott nevelt gyermeke, unokája legyen, akiket saját háztartásában tart ej. . 2. Az előző gazdasági évben a férfi szövetkezeti tag legalább 120, az anya, ha saját tagsága alapján jogosult családi póttekra, legalább 80 munkaegységet szerzett és 3. a termelőszövetkezeti tagsága folyamatosan fennáll. Az új gazdasági év október 1. na/pjáji kezdődött; Ettől az időpont­tól csak azpk a tsz-tagok jogosul­tak családi pótlékra, akik az el­múlt gazdasági évben, azaz 1954 X. 1-től 1955 IX. 30-ig a 120 (nők 80) munkaegységet teljesítették és ezt az Alközpont tudomására is hozzák; Erre a célra szolgál a ..Munkaegység igazolás’“ feliratú nyomtatvány. A szükséges nyomtatványokkal az illetékességi területünkhöz tar­tozó termelőszövetkezeteket ellát­tuk. A kitöltést a tsz vezetősége teljesítse, s a taggal írassa alá. Egy ilyen nyomtatványra 10 tagot lehet felvenni, s azt az elnöknek és a könyvelőnek is — mint akik a ki­töltésért, tehát a jogosultságért fe­lelősek — alá kell írni és bélyeg­zővel ellátni. A munkaegység igazolásokat két példányban legkésőbb november hó 5-ig kell Alközpontunkhoz be­küldőnk Ha a jelzett időpontig nem érkezik meg, a tagok részére az ed­dig fizetett családi pótlék kiutalást megszüntetjük. Hangsúlyozni kívánjuk'; hogy munkaegység igazolást minden olyan tsz-tagról be kell küldeni, akinek az Alközpont folyamatosan utalja a. családi pótlékot és tsz- tágságuk folyamatosan fennáll. Az újonnan belépett tsz-tagok családi pótlék igénylését szatály- sz§rt5 igénybejelentésen kell beje­lenteni és a szükséges okmányok­kal keli felszerelni. Alábbiakban ismertetjük azokat az előfeltételeket, amelyek az újonnan belépett tsz-tagok családi pótlék jogosultságára vonat­koznak: Az a tsz-tag, aki a tsz-be történt belépése napját közvetlenül meg­előzően 6 hónapon át családi pót­lókra jogotadó munkaviszonyban ál­lott, munkaegység igazolása nélkül is jogosult családi pótlékra a nap­tári év végéig (vagy VI. 30-ig.) Ha viszont a tsz-be lépése előtt közvetlenül megelőzően 6 hónapos családi pótlékra jogotadó munka­viszonnyal nőm rendelkezik, akkor válik jogosulttá, ha a 120 munka­egységet megszerezte. Ilyen esetben a tsz vezetőségé­nek havonkénti részletezésben kell igazolni a teljesített munkaegysé­get, hogy az igényjogosultságot az Alközpont minél pontosabban meg­állapíthassa. Az újonnan belépett tsz-tagokat, vagy jogosulttá vált ta­gokat igénybejelentésen kéül beje­lenteni (annak minden rovatát pontosan kitölteni és bélyegzővel ellátni) és csatolni hozzá az alábbi okmányokat: 1. saját és gyermekeinek anya­könyvi kivonatát; 2. ha nam saját, hanem nevelt gyermek után igényel családi pót­lékot, akkor a saját és gyermekei születési értesítőjén kívül csatolni kell a vérszerinti apa születési ér­tesítőjét is; 3. ha nem saját gyermeke után igényel családi pótlékot, úgy a he­lyi tanács igazolása is szükséges az eltartásról; 4. abban az esetben, ha a tsz-be lépés előtt már családi pótlékban valahonnan részesült, úgy az előző folyósító szervtől beszerzett Igazol­ványt kell mellékelni, s ha ez a saját és gyermekeire vonatkozó adatokat tartalmazza, úgy az anya­könyvi kivonatokat mellékelni nem kell; 5. s végül a tsz vezetőségének igazolása a teljesíteti munkaegy­ségről, A jelentéseket egy példányban kell elkészíteni és két példányú jegyzék kíséretében kell az Alköz­ponthoz beküldeni az igényjogo­sultságot követő hó 5. napjáig. ­Ezúton- is kérjük a termelőszövet­kezeteket a jelentéseket pontosan és határidőre teljesítsék. Az SzTK Szolnok megyei Alközpontja. B. Nagy nyerte a Szolnoki törekvés első országos párbajtőr versenyét ^ ^ í A szolnoki vívóknak ed­dig sok sikert hozó kard- és tőrvívás melett párbaj- tőrvívásban is megtartotta a Szolnoki Törekvés az el­ső országos versenyét. Az első szárnypróbálgatás az első két hely megszerzésével a szolnoki vívók sikerét hozta. Az eredmény annál is értékesebb, mert a vendég-vívók mirm többévi -tapasztalattal rendelkező párbaj­tőrözők, akik közül Szaniszló és Nagy vá­logatott öttusa keret tagok. Mar az elo- mérközések nagy küzdelmet hoztak es mind a két csoportban hármas i hét ve né­gyes holtverseny után dőlt el a tovább jutás kérdése. Végeredményben három szolnoki: B. Nagy, Demes, Szentislvány jutott a kilences döntőbe. Sági nagy aka­rással harcolt, a kiesettek közül jól ví­vott Tihanyi, Platényi ős Hank. A döntő az utolsó pillanatig nyílt küzdelmet ho­zott. Végül azt lehet mondani, hogy a döntő résztvevői keresztbe verték egymást és a szolnokiak pillanatnyi jobb formával megérdemelten szerezték meg az első két helyet. Végeredmény: 1. B. Nagy Pál Szó. Törekvés 7 győzelem. 2. Szentistvány József Törekvés (i gy. 10 kt. 3. Szaniszló József B. Trakt. 6 gy. 12 kt. 4. Nagy Imre Bp. Haladás 5 gy. 3. Tabajdi István B, Traktor 4 gy. 6. Adám József Bp. Törekvés 3 gy. B. Nagy előtt nagy jövő áll a párbaj­tőr vívásban. Energikus harcmodora, vil­lámgyors ismétlő szúrásai igen jól érvé­nyesülnek ebben a fegyvernemben. Szen;- istvány tőrvívótudását jól használta fel. Demes a döntőben a 8. helyet foglalta cl, lábszúrásai és visszaszúrásai voltak ered­ményesek. Összegezve' megállapíthatjuk hogy a párbajtőr vívás beindításához i Törekvés által nyújtott anyagi segítség nem volt hiábavaló és minden remén} megvan arra, hogy 3'szolnoki párbajtőrö­zők még további sikerekkel öregbítsél városunk hírnevét. Megyénk 1955. év! labdarúgó eredményei Befejezés előtt áll az^ 1955. évi labda­rúgó bajnokság és nem érdektelen vissza­nézni a végzett munkára és a kapott ered­ményekre. A munka elég . nehéz volt, de ennek ellenére általánosságban ^ eredmé­nyesnek mondható. Nőtt az^ érdeklődés labdarúgó csapataink iránt és ez alátá­masztja azt a közismert mondást, hogy — „ahol jól futballoznak, ott nő az ér­deklődők száma is”. — Az utóbbi^ évek vi­lághíres magyar sikerei egyébként is az érdeklődés középpontjában hozták ezen amúgy is legnépszerűbbnek mondható •sportágat és ma már nem ritka falusi sportköröknél sem az egy-két ezres néző létszám. Ha már most részletezzük me­gyénk helyzetét, találunk jó és rossz pon­tokat egyaránt. Sikertelen volt legnagyobb reménységünk, a Légierő NB I.-es szereplése. A papíron elég jó erőkből áldó együttes nem tudott összekovácsolódni cs vészes gólszegénységével biztos kieső. A játéko­sok egy részének • önteltsége, elbizakodott­sága. továbbá a vezetés gyengesége és a kollektív szellem kialakulásának hiánya erősen rányomta bélyegét a szakosztály működésére és ezek együtt nem is vezet­hettek sikerre. Sajnálatos ez mindenkép­pen, pedig még az sem mondható el, hogy a segítőkészség mind hivatalos, mind a ■közönség részéről nem lett volna meg. Bizonyára újból hosszú évek fognak el­telni. amíg NB I.-es csapatunk lesz. Ezzel ellentétben a megyei bajnokság színvonalán határozott javulást figyelhet­tünk meg és nem egy mérkőzés volt, amely közel járt az NB II. közepes szín­vonalához. Itt három kategóriát tudnék az elért eredmények alapján felállítani: az elsőbe a Szolnoki Törekvés, a Szolnoki Kinizsi, a Jászberényi Vasas és Bástya és a Törökszentmiklósi Bástya tartozik. E csapatok voltak a bajnokság várományo­sa? és a végén imponáló fölénnyel a Tö­rekvés került ki győztesen. A másik négy csapat is elég kiegyensúlyozott együttessé kovácsolódott össze és ha jövő évre is együtt maradhatnak, minden valószínűség szerint ők lesznek az élvonalban. A kö­vetkező ú. n. középcsoportba a Mezőtúri Traktor, a Szolnoki Szikra, a Jászapáti Törekvés, a Martfűi VL, a Szolnoki Bás­tya, a Törkszentrniklósi Vasas, a Karcagi Szpartakusz cs az Ujszászi Törekvés tar­tozik. Hogy közülük melyik esik ki. csak az utolsó fordulóban derül ki. Teljesít­ményük közepesnek mondható és szép sikerek mellett váratlan rossz eredmények váltogatták egymást. A nívó azonban itt is javulónak mondható. Végül a már biz­tosan'kieső négy csapat adja a harmadik kategóriát: Kunhegyes. Kunszentmárton, Szolnoki Haladás , és Kisjszáltlás (főleg a három utolsó). E csapatok a teljes ki- egvensúlyoza-tlanság kénét mutatták, almi még nagyon sokat kell tenni a fejlődés érdekében. Ha megnézzük pl. a tábláz a tot. nem valószínű, hogy a véletlennek tulajdoníthatók e sportkörök ifjúsági csa nata.inak ugyancsak 'utolsó helyezései. — Ezeknél nemcsak a helyi adottságok vol­tak perdöntők hanem a vezetőség sem ál- ! lőtt mindig helyzete magaslatin. Nem kétséges, hogy a legkiegyeusúlvo- zotitabb csapat, az egy év előtt még NB I I.-es ^ Szolnoki Törekvés megérdemelten nyerte a bajnokságot és minden reményünk megvan rá. hogy több sikerrel fogja képviselni megyénket az elkövetkező osztályozó mérkőzéseken, mint az elmúlt években Jászberény. Külön kell megemlékeznünk a II. osztá­lyú csapatok szereolésérőj, mint ami köz­tudomás, szerint újítás számba megy és vá­rakozáson felül igen jól bevált. Komoly, sokszor elég színvonalas mérkőzések jel­lemezték ezt. a mezőnvt is és dicséretére legyen mondva mindkét csoportnak, végig is küzdöttek mérkőzéseiket. Lemaradás alig volt. E két csoportban feltűnő a fa­lusi csapatok feltörése, ami sok biztatót nyújt a továbbiakban. Itt a ..kunsági” csoportban főleg a Mezőtúri Honvéd, a Szolnoki Traktor. Fegyvernek és Tiszafü­red emelhető ki. míg a .jászsági” cso­portban a Szolnoki Törekvés Forgalom, a Szolnoki Vörös Meteor, a Jászberénvi Fém- nyomó, a Jászberényi Honvéd és Rákóczi- fa-lva szerepelt sikeresen: Az ifjúsági csapatok küzdelme! Is elég zökkenőmentesen zajlottak le, lemaradás inkább csak a végén volt és ha tovább is hasonló mederben halad az ifi bajnokság, a megyei utánpótlás jónak ígérkezik és bi­zonyára az országos bajnokságban is jobb szereplés várható tőlük. Most már a szövetség is be'e kíván szólni a nevelés kérdéseibe és szövetségi edző fogja egyse­A Törekvés Baráti Kör értesíti a labdarúgó szurkolókat, hogy a 13-án (vasárnap) Kiskunfélegyházán lejátszásra kerülő Vörös Lobogó Jacaard— Szolnoki Törekvés osztályozó mérkőzésre vonaton és autóbuszon kedvezményes áru társasutazást rendez. Jelentkezés Veszelv János sporHársnál, az ÄPISZ papírüzíetben és Halász Gvula 6porttársnáI. a Vasipari Vállalat Mali- novszki úti üzemében pénteken estig. A részíveni szándékozók figyelmét fel­hívjuk a jelentkezési határidő pontos be­tartására. Indulás vonaton reggel S.24-4cor. Ceglé­den át és autóbuszon délelőtt 10 órakor a Hősök teréből. Meghívó 1955. nov. 13-án. vasárnap d.„ e. 9 órákor tartja a Mezőtúri Fcldművészövetkezet körzeti tagértekezleteit az alábbi*helyeken: A városi kulturotthonban. a Hitszeg? ka­szinóban. - Újvárosán, a Béke- TSZ' székha­zában, a Hangácsi itaLmércsben. a Tula- körösi iskolában, a -Kúriában': Uf iskolá­ban, Pusztabánrévén: a kuItu^aazban. A szövetkezet vezetősége s^eretetit^l, meg* Wv minden szövetkezeti Uggt; - IflMNfte nyereménysorsolás, * ***»*•* gesen irányítani a keret edzéseit, felké­szülését. .. v i a- sportszerűség terén még tapasztalhatunk hiányosságokat,' de ezek jórésze is a kiesés elleni izgalmas légkörben, inkább csak az utóbbi időkben fordultak elő és némileg ezzel menthetők. A további jó neve'ő munka van hivatva e hiányosságok megszüntetésére. A szövet­ség továbbra is megkeres minden módot arra, hogy ezek meg is szűnjenek. Már is elhatároztuk hogy a téli szünet alatt &za- hálymagyarázó előadásokra sorozatosan elmegyünk a megye minden sportköréhez. A szabályok nem tudásából eredő hiányos­ságokat ily módon szeretnénk javítani. Olyan komolyabb sportszerűtlenség, am'i pályamegvonást eredményezett volna, — egész évben csak egy volt (Jászberényben egy II. osztályú mérkőzésen). — kisebb kifogások Kunszentmártonban cs Karcagon Jó) sikerűit a megye! társadalmi leifesziívetsés válestíása Szombaton délután a Szolnoki Építők klubházában került sor a megyei TSB mellett működő társadalmi teke-szövetség újraválasztására. A tekesport képviselői •— szakosztály vez-tők, intézők és verseny­zők — jelenlétében választották meg az i.ij társadalmi szövetséget. A társ-adajmi szö­vetség elnöke: Balogh József, elnökhelyet­tese Tompa József és titkára -Rácz Tamás György, tníg az ágit. prop. titkár Győr Ferenc lett. Jegyző: Haraszti György. — Ugyanakkor a játékvezető testületet is megválasztották. Ennek elnöké Tompa Jó­zsef 'ett. elnökhe'yettese Tó vízi László és titkára Vörös József. A társadalmi szövet­ség eddigi munkája alapján bizton tekint­hetünk tekespo-'tunk jövője elé és a többi társadalmi szövetségtől is hasonló jó munkát várunk. 9 három város iütörölne!* sportversenye A Szolnok—Jászberény—Törökszentmikló5 városi TSB újszerű versenysorozatot szer­vezett úttörő versenyzői foglalkoztatására. Legutóbb Törökszentmiklóson rendezték meg a versenyt, amely kedves ünnepséggel kezdődött. A felvonuló csapatok csapat- kapitányai kézfogással pecsételték meg a barátságukat és azt, hogy a verseny igazi baráti vetélkedés lesz. Ezután • Karakas Gyula a versenybizottság elnöke szólt a pajtásokhoz. Az alanti, jobb eredmények születtek: Fiúk: 60 méteres síkfutás: 1. Nádas Kor­nél Szolnok 8,5. 100 méteres síkfutás: 1. Kovács Lajos Törökszentmiklós 13,2. 500 njéteres síkfutás: I. Horváth Sándor Szol­nok 1:23,3. Súlylökés: l. Pogány Lajos Szolnok II méter. Távolugrás: 1. Tímár Sándor 505 cm. Gránátüofoás: 1. Tímár Sándor Szolnok 57,86 m. Magasugrás: 1. Balassi Péter Szolnok 150 cm. Lányok: 60 méteres síkfutás: 1. Pálin­kás Erzsébet Szolnok 8.9. 100 méteres sík­futás: 1. Pálinkás Erzsébet 14,4. 300 rnc­lores síkfutás} 1. Kazi Olga Jászberény 48.7. Távolugrás: 1. Urban Ilona Szolnok 450 cm. Magasugrás: 1. Zaják Ilona Jász­berény 130 cm. Súlylökés: 1. Gyárfás Jo­lán Törökszentmiklós 8,28 m. Gránátdobás: 1. Sass Mária Jászberény 34,90 m. A városok közötti pontversenyben első lett; Szolnok 156 ponttal, 2. Jászberény ! 15, 3. Törökszentmiklós 100 ponttal. .................................................«mm» fo rdultak, elő. E téren főleg a vezetőség gyengesége volt szembetűnő, mert neu igyekeznek a renitens nézőket kioktatn' sőt esetleg a pályáról is kivezetni, — ezc: túlmenőleg pedig határozott felhívásunk." som jelentették az oda nem való elemei személyi adatait, — ami módot adható' volna ezeknek a pályáról való kitiltásár;» A' társadalmi szövetség a lehetőséghez képest igyekezett kézben tartani a sport­köröket és ez véleményem szerint elégné sikerült is. A szövetség tekintélye helyre­állott és intézkedéseinket mindég végre L« tudtuk hajtani. A következő évben a Té gye'mezés elsőrendű feladatának fokozá­sán felül a sovinizmus káros elburjánzá­sát fogunk igyekezni letörni, hogy ezál­tal a labdarúgó pályák megtisztuljanak ; nem kívánatos cselekményektől és a soort- szerűség a megkívánt mértékben álljon helyre. dr. Várhelyi Béla a Társadalmi Szövetség elnöke. Felhívás A szolnoki városi TSB a dolgozók téli sportigénycinek kielégítésére a tömegsport további fejlesztése érdekében ASZTALITENISZ ÉS SAKK sportágakban üzemek, vállalatok és intézmények között bajnokságokat, versenyeket szervez. Ezzel kapcsolatosan megbeszélést 1353 novem­ber 11-én (pénteken) tartunk a VTSB he­lyiségében (Szolnok, városi tanácsháza), délután 5 órai kezdettel. Kérjük mindazon üzemeket, és vállalatokat, amelyek a fenti sporteseménveken részt kívánnak venni, hogy a sporlfeíelősüke1. vagy a DISZ alap szervi megbízottjukat a megbeszélésre küldjék cl. SEBESTYÉN JANOS KRlZSAN JÓZSEF Sz.M.T. elnöke a VTSB elnöke BENCZE ERNŐ DISZ VB. túkár. S msgyei I. osztóivá lubdarágó bajnokság állása 1955. november 9-án I. Szó. Törekvés 32 27 ,3 2 116:21 57 2. Jberényl Vasas 32 21 '"5 6 88: i 8 47 3. Szó, Kinizsi 32 20 7 5 85:38 47 4. Jherényi Bástya 32 16 7 9 66:38 39 5. Tmiklósi Bástya 32 15 8 9 65:43 38 6. Szó. Szikra 32 !4 7 11 53:41 '35 7. Ja páti Törekvés 32 • 15 5 12 56:37 ?35 8. Mezőtúri Tr. 32 16 2 U 74:60 St 9. Martfűi V. L. 32 11 10 11 . 57:52 32 10. Szó. Bástya 32 13 5 14 43:52 31 11. Ujszászi Tör. 32 12 6 14 55:50 SO 12. Tmiklósi Vasas 31 12 6 13 41:44 SO 13. Karcagi Szpart, 3Í .12 5 14 38:57 29 14. Kunhegyes: Tr. 32 6 6 20 36:76 18 15. Kmárt. Bástya 32 4 7 21 22:103 15 16, Szó. Haladás 32 5 4 23 28:97 14 17. Kszállási Tr. 32 3 ö 24 32:99 11 Megjegyzés Az eredménytáblázai a büntetőpontok le­vonása nélkül készült. Hátralévő ménközés: Törökszentmiklósi Vasas—Karcagi Szpar­takusz. ................... ­AP ROHIRBE TÉSEK SZOBAFESTŐ, mázoló, kovács,» bádogos és villanyszerelő munkákat vá'lal a magye területén azonnali kivitelezésre a jászbe­rényi Építőipari KTSZ. Cím: Zirzen Janka u. 4. Telefon: 24. 4ZOMNAL beköltözhető ház 339 n-ő! ud­varral eladó. Érdeklődni lehel: Szolnok Tisza All bal*'II. 4. sz. alatt Papp Sándornál. KŐMŰVESEKET azonnalra felveszünk C[m: 5. SZ. Mélyépítő Vállalat, Szolnok, Cukorgyár. A SZOLNOKI Gépállomás (a rádió leadó mellett) azonnali belépésre keres többéves gyakorlattal rendelkező könyvelőket és brigád elszáinolókat. Gepállomási gyakor­lattal előnyben. Jelentkezés; 7 órától fii óráig a gé.gpállomáson. A JÁSZBERÉNYI, törökszentmiklósii telep helyre agilis, tárgyalóképes körzetfelügye­lőkel felvesz az Állami Biztosító megyei igazgatósága. Szolnok, Ságvári E u. 4—6. TENYÉSZTÉSRE alkalmas három db 10 hónapos beM»hiri kan eladó. Bencze, Kun­hegyes, községi tanácsháza; A SZOLNOKI Papírgyár keres férfi mun­kavállalókat gépi szalmabálázáshoz. Je lentkeznl lehel: A Szolnoki Papírgyár sze mélyzeti osztályán. FIGYELEM! Ha Turkevén Jár. keresse fel a löldmüvcsszövelkezet áruházát, tcxtil- boliját, kötött boltját, ahol nagy válasz­tókban kaphatók kész öltönyök, gyermek cs felnötl cipők, különböző szövetek, leg­újabb divat szerint készíteti Ingek és egyéb áruk: MINDENFAJTA gabonát, tőkmagot, babot, bükkönyt és mindenféle szalmát magas áron vásárolnak a Terményforgalml Válla, lat telepei: i -■ A TERMÉNYFORGALMI Vállalat közli, hogy .a kenyérgabona beadás után utalványó- zetl korpa 2-es számú szelvényének a be­váltását megkezdte és ezzel egyidejűleg; a '3-as számú szelvényt is, ha azon ez- utalványozott korpamennyiség, tieai- ávav iádia meg a 10 kg-ot. BAKOMÉI ás Tojásíorgalml Via Halat liba­májét vásárol kg-ként 45.— Ft-tél 90.— Ft-i e. Felvásárló: Láng László, Szolnok, légi ■ csa-nok épülőt. AZ É. M. Szolnok megye; Építőipari Válla­lat kétéves kömüvealpgr: tanuló oktatást tn- dit be. Életkor: 13—17 év. Nyele általános iskola szükséges. A vállalat évente eg' munkaruhát, vattásruháf és egy pár bakan­csot biztosít. — A szülőkiöl távollévő ta­nulóknak megfelelő elhelyezést biztosit. - Bérezés: az iparitanulók havi ösztöndíja kapnak. Az ösztöndíj félévenként átlagé tanulmányi előmeneteltől függ. 120—340 f< rlntig. Jelentkezési hely: Szolnok Iroda ház. II. emelet, személyzeti osztály. ÍRÓGÉPET vennék sü-gősen: Bíró Erzsé bet, Jászberény, Kórház utca 1. szám. A SZOLNOK! MÁV pályaudvari UíoseUát éjjel-nappal a dolgozók szolgálatában áll. A várakozó utasok idejüket itt kellemese-' jóminöségíí ételek és italók fogyasz'ása mellett tölthetik el. ÁGY-TOLL szükségletéi beszerezheti a Szolnok—Hevesmegyei MÉH Vállasainál Megrendelés eseten postán *s szállítunk. Agytollat. pelyhet a kővetkező telepeink árusí­tanak: Szolnok, Karcag, Jász­berény, Jászapáti. Tolláraiul 1. a. toll paplan pehely kj 198.— Ft. I. pehely 10% tol tartalommal kg 144.— Ft. ' a, tépett kg 102 — Ft. I. U pett kg 54,— Ft. I. tarka 28.- forint. nr, , SeaüuJuneay/tf NÉPLAP politikai napilap Szerkeszti a szerkesztőbizottság Felelős szerkesztő; DÁVID FERENC Szolnoki Nyomdílpap Vállalat Felelne vezető; Mészároe ' S4ader.

Next

/
Oldalképek
Tartalom