Szolnok Megyei Néplap, 1955. augusztus (7. évfolyam, 180-204. szám)

1955-08-07 / 185. szám

4 SZOLNOKMEGYE1 NÉPLAP 1955 augusztus T­HÍREK I Uj tagokkal gyarapodott a Szolnok megyei Népi Együttes A Szolnok megyei Népi Együttes ének-* és tánccsoportjának, valamint zenekarának továbbfejlesztése, színvonalának eme­lése érdekében felvételt hirdetett. Kérdéssel fodultunk Elek Lajos elv­társhoz, a városi tanács végrehajtó bizottsága elnökhelyetteséhez, mi­lyen eredményei vannak a felhívásnak. Elek elvtárs a következőket mondotta: ■— A megyei népi együttesbe eddig húszán jelentkeztek, na­gyobb részük az ének- és a tánccsoportba. A jelentkezési határidő augusztus 31, tehát minden remény megvan arra, hogy további jelent­kezések is lesznek. — A városi tanács nemcsak erkölcsileg, hanem anyagilag is tá­mogatja a megyei népi együttest. Az énekkar negyven tagja számára most készülnek a formaruhák. Igen dicséretreméltó az a kezdeménye­zés, amelyet Simon elvtárs, a Szolnoki Kiskereskedelmi Vállalat igaz­gatója indított el. Vállalta, hogy a tőlük a népi együttesbe belépő min­den egyes dolgozó számára ruhát ad. Tehát ha valaki az énekkarba lép be, akkor a vállalat megcsináltatja számára a formaruhát, ha pe­dig a tánccsoportba, akkor a szükséges csizmát, táncruhát. Helyes lenne, ha Simon elvtárs kezdeményezését minél több üzemi, vállalati igazgató magáévá tenné s ezzel elősegítené, hogy méltó együttest tud­junk kialakítani. — A szervezési munkához komoly támogatást ad számunkra a városi DISZ bizottság is, amely már eddig beszélt a Papírgyár és a Bútorgyár fiataljavval, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt a népi együttesben. Reméljük, hogy erőfeszítésük sikerül és az év végére sikerül létrehozni azt az együttest, amely létszámával, művészi színvo­nalával kellően képviseli megyénket. Augusztusban hét IBUSZ-hirándulás Az IBUSZ, mint az idegenforga­lom szervezője, igyekszik minél több dolgozóval megismertetni or­szágunk természeti szépségeit és nevezetességeit. Az idén Mátrafii- redre. Egerbe. Siófokra. Hajdúszo­boszlóra indítottunk különvonatot, amelyet dolgozóink nagy megelége­déssel vettek igénybe. Egy-egy kü- lönvonaton Szolnok városból és a megyéből mintegy 8—900 kirán­duló vett részt; Augusztus hónapban ismét két, országszerte híres és nevezetes vá­rosba, illetve kirándulóhelyre me­gyünk el. Aug”°7tus 13-án, szom­baton délután 'óra 30 perces in­dulással Pécs az ország egyik legszebb városává, s hétfőn éjjel 1 óra 40 perckor érkezünk vissza Szolnokra. A szombat éjszakai szál­lást akár az IBUSZ-on keresztül vagy egyénileg biztosítva, több idő áll rendelkezésre a víros és a Me­csek megtekintésére. A különvo- natra az IBUSZ szolnoki irodájában legkésőbb augusztus 11-én, csütör­tökön délig lehet jelentkezni. Másik különvonatunk augusztus 28-án, vasárnap reggel kfo. 4 órakor indul, Jászberényen keresztül Mis­kolc—Lillafüredre, az ország másik nagyon szép kirándulóhelyére 36.70 forintos részvételi díjjal. A lilla­füredi különvonat éjjel kb. 12 órára visszaérkezik Szolnokra, úgy hogy a megye többi helységéből, így p.l Törökszentmiklósról, F egy vernék­ről, Tiszaföldvárról, Martfűről stb. is igénybevehetik. Szeptemberben és az őszi hóna­pokban újból előtérbe kerülnek a sport- és operalátogató vonatok; Szőke Albert levelező Szolnok Elmarad a „Mosoly országa,, hétfői előadása A „Mosoly országa’* az Operaház művészeivel hirdetett hétfői elő­adása technikai okok miatt elma­rad. A hétfőre váltott jegyek a pénteki előadásra lesznek érvénye­sek, ugyanis a Kangversenyközpont péntekre tette a hétfői előadást. DCékaiziL tfjalal&n . . . Nem tudom megáll r:, hogy ne számoljak be. a Balaton partján lezajló vidám életünkről. A ti- szaföldvári „Hajnóczi” gimnázium tizenegyes létszámú nyaralóbri­gádjával vagyok itt a kéklő Balaton partján. Bizony jól esik a tisza- palkonyai munka után a gondtalan pihenés. Mozgótáborban va­gyunk s egy helyen két napot töltünk. Vesz­prém, Balatonalmádi, Balatonfüred, Tihany, Révfülöp, Badacsonyto­maj, Keszthely az út­irányunk. Jártunk Bu­dapesten is. ott meg­néztük a „Tigrisszelidí- tő’’ című filmet, amely érdekes, fordulatos for­mában tárta elénk egy fiatal szovjet tigrissze­idítő életét. Veszprém- oen gyönyörű panorá­ma és finom ebéd foga­dott bennünket. Más­nap megtekintettük a múzeumot, az egyete­met, a várat és környé­két, sok újat tanultunk itt is. Balatonalmádi­ban kezdtük meg a für­dést, s utunk alatt itt láttunk először legtöbb kirándulót. Itt beszél­gettünk arról az óriási különbségről, amit a mi népi demokráciánk alkotmánya az előző al­kotmányokkal ellentét­ben törvénybe foglal: a dolgozók munkához, va­lamint az üdüléshez, pihenéshez való jogá­ról. Amíg régen a sze­gény munkás ide csak vágyakozhatott, most el is jut, s itt töltheti sza­badságát. :;; Ébresztő! Indul a vonatunk Füredre! El­suhannak előttünk a szebbnél szebb tájak, ringatóznak a kék ví­zen a hófehér vitorlá­sok. Itt is hamar eltelt az idő s nemsokára ki­kötöttünk a tihanyi fél­szigeten. Annyi kedves élményünk van, annyi feledhetetlen esemény történik velünk, hogy egész kis regényt tudnék róla írni. A leg­fontosabb azonban, amit itt igazán megta­nultam, hogy a mi álla­munk, a mi alkotmá­nyunk a legmesszebb­menőkig biztosítja a dolgozók jogait. LAPATH GÉZA, Tiszaföldvár, a „Hajnóczi József” gimnázium tanulója Bírósági hírek Bugyi Károly jászapáti kulák az 1954—55-ös gazdasági évben 20 kát. hold földön gazdálkodott. Ebből azonban mindössze 3 holdat jelen­tett be a begyűjtési hivatalnál, a többit elhallgatta azzal a céllal, hogy kevesebbet kelljen beadnia. A bíróság most mondott ítéletet az államot megkárosító kulák bűn­ügyében, 2 évi börtönre és 2000 fo­rint pénzbüntetésre ítélte. * Három István íöldművesszövet- kezeti felvásárló visszaélve beosz­tásával, összefogott Czakó Dezső és Polónyi István szolnoki lakosokkal és az ő segítségükkel felvásárlási megbízatását árdrágításra és üzér­kedésre használta fel. Czakó Dezső ugyanis 5 mázsa. Polónyi István pedig 10 mázsa rizs eladását „köz- vetítette’* a szövetkezet felé akként, hogy Három István 20 forintjával vásárolta fel a rizs kilóját, az el­adót pedig 16 forintos áron fizet­ték ki. A kilónkénti 4 forintos ár­különbözeten megosztoztak. A szolnoki járásbíróság üzérke­dés bűntette miatt vonta felelős­ségre a három vádlottat, Ezért Po­lónyi Istvánt 2 évi börtönre és 500 forint pénzbüntetésre, Három Ist­vánt és Czakó Dezsőt fejenként egy-egy évi és 4 hónapi börtönre és szintén 500—500 forint pénzbün­tetésre ítélte. A Néplap cikke nyomán Értesítjük a szerkesztőséget, in­tézkedéseket tettünk annak érde­kében, hogy a vidékről érkező autó­buszaink a megyei SZTK, vala­mint a szülészmőképző előtt állja­nak meg, amennyiben súlyos be­teg érkezik autóbuszon. Érdeklődésünkre dolgozóink azt a választ adták, hogy a beteg uta­sok kérésének eddig is eleget tet­tek, de ettől függetlenül vállala­tunk a fentieket körrendeletben ki­adta dolgozóink számára. Szóin okmegye: 56. sz. Közi. Váll. Dobos Ferenc igazgató* A KILENCVENEDIK A kilencvenedik : egy hulladék vasból összeállított gép, amely első ránézésre olyan, mint egy szivaty- tyús kút, csöve, csapja is van és csakugyan víz folyik belőle. A Jászberényi Fémlemeznyomó­gyárban a jövőben ilyen gépeken végzik a ceglédi kannák legfon­tosabb műveletét: a formázást. Amikor az üzemben megkezdték a ceglédi kannák gyártását, csak egy általános technológiai utasítás állt rendelkezésre. Ez hengerezést írt elő. Az új géptől nem messze áll egy kivénhedt esztergapad, ezen indították meg a gyártást. Az in­nét lekerülő formázott kannák azonban nem voltak egész megfe­lelőek. Alakjuk nem volt szép, fe­lületük a hengerezés folytán kar- colásos és nem a leggyorsabb volt a gyártási eljárás. Van az üzemnek egy főműveze­tője, úgy hívják Bori-Tukacs Ist­ván. Amolyan nyughatatlan ember, mindig azon töri a fejét, hogyan egyszerűsíthetné le az egyes mű­veleteket, hogyan tehetné jobbá, gyorsabbá a termelést. Ö állította be a ceglédi kannák első gyártá­sát is. A főművezető sem volt megelé­gedve ezzel az eljárással. Töpren­geni, kísérletezni kezdett. Ennek nyomán született meg ez a szivaty- tyús kútalakú gép — Bori-Tukacs István főművezető kilencvenedik újítása. Hogyan is működik? A gépnél van egy vasforma, alakra éppen olyan, mint egy ceg­lédi kanna. Ebbe helyezik bele a íanekes, pléhhengert, amelyből a kannát formázzák. A behelyezés után a formaöntvényt vízmentesen lezárják. Amikor ez megvan, a gép működésbe kezd: vizet nyom a pléhhengerbe. A víz erős nyomása folytán a pléhhen-ger tágulni kezd mindaddig, míg fel nem veszi a forma alakját. Ezzel kész is a ceglédi kanna legfontosabb mű­velete. Tehát egyszerű víznyomással ad­ják meg a kanna végleges formá­ját. Az így gyártott kannák formája tökéletes, felületük síma marad és egy műszak alatt az új gépen 60 darabbal többet lehet gyártani, mint a régin. Ki e* a Bori-Tukacs István? ötvennégy esztendős, szikár, ősz­hajú ember, 36 éve szakmunkás. A 36 évből csaknem 30 évig a tő­kések számára dolgozott. Vajon ak­kor nem voltak ötletei, elképzelé­sei? De voltak. „De kit érdekeltek akkor egy lakatos elképzelései?“ — legyint. Kilencven újítás. Ennyit adót* Bori-Tukacs István kötelező mu. káján felül az elmúlt négy év alatt az országnak, amelyben megszűnt a kizsákmányolás, szabaddá lett a munka. És mit kapott ö? Az alko­tás szabadságát, megbecsülést, ki­tüntetést és csak az újításaiért eddi«? több mint 30 ezer forintot. Mennyi és mennyi Bori-Tukacs Istvánhoz hasonló nagyszerű mun­kás formálódott nálunk az elmúlt tíz év alatt, ök az új típusú mun­kásosztály legnagyszerűbb képvi­selői. Ök, akik azt vallják, amit a kilenc venszeres újító főművezető: „A jó szakmunkás nem gyárt, ha­nem alikot.*’ Mintha az Alkotmányt idézné más szavakkal: „Minden munkaképes polgárnak joga, kötele:sége és becsületbeli ügye, hogy képességei szerint dol­gozzék.“ t. k. A V11 nemzetközi sportversenyei Újabb érdekes küzdelmek és váratlan eredmények születtek A magyar sportolók közül a VIT verse­nyein pénteken az atléták, a vízilbadá- zók, úszók és teniszezők álltak rajthoz. Sportolóink legtöbbje sikeresen szerepelt. Az úszóversenyek során a 100 méteres női gyorsúszásban fordult elő a VIT verse­nyek során most először, hogy a győzelmi emelvény mindhárom fokán magyar ver­senyző állt. Gyenge Valéria, — számára mondhatjuk szokatlan számban, — a leg­nagyobb meglepetésre legyőzte az olim­piai és Európa bajnok Szőke Katót. Részletes eredmények: 1. Gyenge 1:06, 2. Szőke 1:06,9, 3. Gye'- gyák 1:08,3 p. vasit ]R A 200 méteres férfi pillangó úszásban Popescu (román) 2:36,1 és Struzanov (szovjet) 3:36,2, Fejér (magyar) 2:36,5 volt a sorrend. A műugrást a szovjet Brenner nyerte, a magyar Siák harmadik helyen végzett. A 100 méteres férfi mellúszás sorrendje a következő: 1. Fritsche (NDK) 1:12,6, ... 3. Utassy (magyar) 1:13.8. A magyar vízilabda csapat újabb győ­zelme. Pénteken a lengyelek ellen ját­szottak és 11:1 arányú győzelmet arattak. A gólok közül Kanizsa (4), Kárpáti (3), Kiss (3), Zádor és Bolvári 1—1-et szer­zett. a IP I ® IP o R r Atlétikában is akadt meglepetés. A 400 méteres gátfutásban Savéi (román) 52.1 alatt legyőzte Julin szovjet Európa baj­nokot. A 800 méteres sikfu+ás döntőjére Is ezen a napon került sor. Szentgáll 1:51,9 mp-es idővel megnyerte a versenyt a lengyel Kreft (1:52,4) előtt. Az atlétikai számok kiemelkedő ered­ménye az 50 km-es gyaloglásban született meg. A szovjet Lavrov a világ eddigi legjobb eredményével (4 óra 16 p, 55.2) nyerte e nagy erőkifejtést kívánó ver­senyt. A magyar László az ötödik, Róka a nyolcadik helyén végzett rMŰSOR Vízilabda: Szentesen a négy megye területi úszó­versenye után Szolnok megye válogatottja, három megye (Csongrád, Békés, Pest) fel­nőtt vízilabda válogatottjával mérkőzik. Megyénk együttesében a Dózsa OB I. csa­patának tagjai mellett az utánpótlás leg­jobbjai is szóhoz jutnak. Labdarúgás: A Légierő NB I.-es csapata Karcagon a megyei bajnokságban szereplő Szpartakusz- szal mérkőzik, Í8 órakor a ligeti pályán. A karcagi együttes az utóbbi időben mind­inkább javuló formáról tett tanúbizony­ságot. Ezt igazolja az a körülmény is, hogy jelenleg a táblázat kilencedik he­lyén áll. így minden bizonnyal szép, élve­zetes küzdelemnek lehetnek majd tanúi a labdarúgás karcagi hívei. MEGYEI I. OSZTÁLY: Mezőtúri Traktor — Kunhegyes! Traktor Mezőtúr, 17.30-kor Bállá (Kiss, Fehér). Törökszentmiklósi Bástya—Ujszászi Törek­vés Tö~ökszentmiklós, 17.dO-kor, Balczó (Varga, Polónyi). Kisújszállási Traktor- Jászberényi Vasas Aprító Kisújszállás. 17.30 h-kor, idegen kerületből (Nyúl, Illy). Kunszentmártoni Bástya—Szolnoki Törekvés Kunszentmárton, 17.30 h-kor, idegen kerü­letből (Klimon, Tóth J.). Szolnoki Kinizsi —Szolnoki Bástya Szolnok, cukorgyári pá­lya, 17.30 h-kor, Hőfflinger (Árvái, Csa­bai). Szolnoki Szikra — Törökszentmiklósi Vasas Szolnok, Törekvés pálya 17.30 h-kor, dr. Magyar (Dobóczki. Tóth S.) Jászberé­nyi Bástya—Martfűi Vörös Lobogó Jászbe­rény, 17.30 h-kor, idegen kerületből (Hor­váth L. Kálmán). MEGYEI IFJÚSÁGI: Mezőtúri Traktor — Kunhegyesi Traktor Mezőtúr. 16 h-kor Kiss (Fehér) Török­szentmiklósi Bástya — Ujszászi Törekvés Törökszentmiklós, 16 h-kor, Polónyi (Var­ga). K?sujszá!lási Traktor — Jászberényi Vasas Aprító Kisújszállás, 16 h-kor, Nyúl (Illy). Kunszentmártoni Bástya—Szolnoki Törekvés Kunszentmárton 16 h-kor, Kli­mon (Tóth J.). Szolnoki Kinizsi—Szolnoki Bástya Szolnok, cukorgyári pálya. 16 li­kőr, Árvái (Csabai). Szolnoki Szikra- Törökszentmiklósi Vasas Szolnok, Törek­vés pálya, Dobóczki (Tó+h S.). Jászberé­nyi Bástya—Martfűi Vörös Lobogó Jász­berény, 16 h-kor, Horváth (Mihályi). Múltbeli keresztrejtvény helyes megfejtése Szülőföldemen, Csal, Szörnyű idő, Az öreg űr. Alom, A borozó, A farkasok dala, Pató Pál úr, Róza, Az apostol, János vi­téz,, Ida. Helyesen fejtették meg: Báród! Mihály Cibakháza, Pásztor Pál Jászkisér, Hídvégi Ilona, Hídvégi Gyula Kenderes, M. Sza­bó Imréné, Nyitrai Sándorné Kunhegyes, Gyarmati Imre, Tarjányi Mária Kunma­daras, L. Kovács Júlia Kunszentmár on, Kinczel Júlia KisujszáPás, Ugrai Bálint- né Mezőtúr, Ondók Ferenc, Csepka Ist­ván, Csendes Csaba, Áy Ferenc, Tarzin Irén, Nagy Marianna, Váradi Alajos, Mol­nár Lajosné, Székely Tikomé, Szabó Im­re, Fancsali Béla, Kozák Júlia, Aczél Csa­ba, Pataki István, Mihályi Júlia, Pintér Jánosné, Fancsali Ferenc, Nyitrai József, DobrosI Csaba, Tolvaj Imre, Tolvaj Er­zsébet, Komáromi Pál. Mészáros Károly, Pusz János, Jónás Mária, Fancsali Ro­zália, Sági Ferenc, Fülöp Mihály, Zátrok Júlia, Fancsali András Szolnok, Dezső Júlia Surján, Pünkösti Erzsébet Tiszafü­red, Pálinkás Borbála Tiszaszentimre, Be­nedek Jolán Tiszanüspöki, Rajeczki Mar­git, Heffner Éva Törökszentmiklós. Könyvjutalmat nyertek: Báródi Mihály Cibakháza, Hídvégi Gyula Kenderes, Nyitrai Sándorné Kunhegyes, Áy Ferenc Szolnok, Székely Tiborné Szo'nok, Heff­ner Éva Törökszentmiklós. Beküldendő minden héten péntek estig. Cím: Szolnokmegyei Néplap szerkesztősé­ge Szolnok, Irodaház, I. emelet. MEGYYEI TI. OSZTÁLY; Jászberényi Honvéd—Tiszaföldvár Jászbe­rény, 14.30 h-kor, Kálmán (Mihályi, Za- ják). JÁRÁSI BAJNOKI: Vezseny — Szolnoki Repülőtér Vezseny, 18 h-kor. BARÁTSÁGOS MÉRKŐZÉS: Rákóczifalva—Szolnoki helyőrségi válo­gatott Rákóczifalva, 18 óra. Szpártákiáú versenyek: KÖRZETI DÖNTÖK: Abádszalókon: tiszafüredi és kunhegyest járás versenyzői. Jászberényben: jászbe­rényi és jászapáti járás versenyzői mérik össze erejüket. Röplabda: Női megyei bajnoki mérkőzések a köz- gazdasági technikum udvarán és a városi teniszpályán fél 9 órától. Atlétika: ötven város atlétikai postaversenye va­lamennyi szolnoki sportpályán. Szolnok városi TSB atlétikai versenye a Törekvés sporttelepen. fillami gazdaságok, gépállomások, üzemek figyelem! A Szolnok-Heves megyei MÉH Vál­lalat járási telepein és a szolnoki központi telepen (Mártírok-úlja 9. sz.) állandóan kapható minden mé­retű idomvas. kSzán és egyéb lemez* anyag gáz- és vízvezetékcső. lágy hengerhuzal, különféle szerszámacél. géprészek, stb. minden külön kiuta­lás nélkül. Továbbá kapható mosott ágvtoi] minden minőségben a szol­noki, jászberényi, karcagi és jász­apáti telepeken. APRÓHIRDETÉSEK ELADÓ új 250 kcm-es Pannónia motor- kerékpár és egy Hermes baby táskaírógép. Dévaványa, Árpád-u. 45. KÉZI vízifecskendőt keres megvételre a kunszentmártoni földművesszövetkezet. A TURKEVEI Földmű vesszövetkeze' Ven­déglő és Étterme értesíti a városunkba érkező, átutazó, valamint a gyógyfürdőt 'génvbpvevők figyelmét, hogy vendéglátó agvségünk bőséges, választékos ételfélesé­gekkel ál! a dolgozók rendelkezésére. Heti legvek válthatók! Reggeli, ebéd. va­csora! Hétfő kivételével a kerthelyiségben iene, tánc. Telefon: 74. VACSORÁZZON zene mellett a kunhegyes! földmtívesszővetkeze* vendéglőjében. Elő­zékeny kiszolgálás, kitűnő konyha, válasz­tékos italok. Este 8—11 óláig tánc. A TURKEVEI Földművesszövetkezet Áru­háza, Ruházati és Rövid Kötöttáru szak­üzlete értesíti a vásárolni kívánó közön­séget, hogy mindenféle nyári — fiú — férfi, lánvka és női ruhákkal, cipőkkel és kötöttárukká] —, fürdéshez szükséges cik­kekkel áll rendelkezésükre. Bő választék! Előzékeny kiszolgálás! NE áztassa el ruháit az őszi esőben! Mindenféle őszi ruházati cikkeket, ballon­kabátokat és nylonkabátot megvásárolhat a kunhegyesi földművesszövetkezet áruhá­zában. AZONNALI belépésre keresünk vásározó részlegünkhöz két textil szakmában gya­korlattal bíró szakembert. Kunszentmár­toni Földművesszövetkezet. A MEZŐTÚRI Gép- és Gyorsíró Iskolába a szeptember 1-én kezdődő tanfolyamra _ a beiratkozások megkezdődtek. Jelentkezés estész na*». írásban is. FELVESZÜNK gyakorlattal rendelkező le­író és anyagkönyvelőt gazdasági és ÁGESZ ismerettel. Elhelyezés és ellátás biztosítva. Ajánlatok részletes életrajzzal. Tiszakécskei Állami Gazdaság, Ujbög cím­re küldendők. A PALOTASI Állami Gazdaság (Beseny- szög) keres építőiparban jártas bérelszá­molót. — Érdeklődők akár írásban, akár pedig telefonon keresztül jelentkezhetnek. Telefon: Szolnok, 28—55. A SZOLNOKI Építőipari Vállalat keres szakképzett „vizsgával rendelkező” köny- nyű gépkezelőket. Jelentkezni lehet: Szol­nok. Irodaház. II. e. 20-as szoba AUGUSZTUS 1-től leszállítottuk árainkat! Óráját javíttassa a szolnoki Vasipari Vál­lalatnál. Beloiannisz-u. 11. JÓL képzett villanyszerelőt azonnal fel­vesz a Tüdőkórház. FELHÍVJUK a vállalatok és Állami Gaz­daságok figyelmét, hogy a szolnoki Vas­ipari Vállalat kerékpáros részlege — Szol­nok. Szabadság-tér 4. — jelenleg szabad kapacitással rendelkezik és módjában áll határidőre gumicsizmák Javítását elvállalni. ELADÓ kifogástalan állapotban lévő Zündapp 250 kcm-es motorkerékpár. Érdek­lődni lehet ifj. Hudra Istvánné Jászberény. Bárány-u. 11. ú zoineknu/piei NÉPLAP politikai napilap A megyei pártbizottság és a megyei tanács lapja Szerkeszti a szerkesztő bizottság Felelős szerkesztő: DAVID FERENC Szerkesztőség: Szolnok, Irodaház. I. emelet Szolnoki Nyomdaipari Vállalat Szolnok. Malinovszkl-u. 19. Felelős vezető: Mészáros Sándor. Terménvbeadásra kötelezett szövetkezetek és egyéni termelők, FIGYELEM! Az 1956. évi sertéshizlalási akcióban 1955 december 31-ig átadás esetén a sertés­beadásban nem hátralékos termelővel szerződés köthető sertéshízlalásra, takar­mánybeadási kedvezménnyel. 40 kg-nál nagyobb súlyú süldőre, vagy mustrakó- cára. A lekötött sertést két hönap eltelte után, de legkésőbb 1955. december 31-ig Jó hízott állapotban kell leszállítani. Előleg darabonként tsz-eknek 600.— Ft, egyéni dolgozóknak 400.— Ft. Átvételi ár: 126 kg-től 160 kg-lg 16—19.— Ft-lg. Tenyésztésbe fogott 160 kg-on felüli koca után 18.— Ft. Ezenkívül 80 fillértől 1.— Ft-ig mennyiségi prémium jár. Takarmánybeadási kedvezmény disznősúly szerint 100 kg-tól 180 kg-ig. A takarmánybeadási kötelezettség «lengedése a szerződéskötéskor előjegyzésbe kerül. Adatforgalmi Vállalat, Szolnok,

Next

/
Oldalképek
Tartalom