Szolnok Megyei Néplap, 1955. július (7. évfolyam, 153-179. szám)

1955-07-20 / 169. szám

1955 július 20 SZOLNOKMEGVB1 NÉPLAP Bili 3 AZ ELSŐ GABONÁT A HAZÁNAKl A tanács és a népfrontbizottság közösen harcol Jászkiséren a gyorsabb gabonabegyűjtésért Jászkisár termelőszövetkezetei és egyénileg dolgozó parasztjai ver­senyben vannak a nyári munkák idején a jászalsószentgyörgyiekkel. A vetélkedésből minden körülmé­nyek között a jászkisériek akarnak győztesen kikerülne. A községben még nem kezdődött meg telj'es erővel a cséplés, egye­dül a Táncsics TSZ tagsága vitt a begyűjtő helyre nagyobb mennyi­ségű gabonát: 550 mázsa helyett 600 mázsát, amivel egészévi gabo­nabeadási kötelezettségét rendezte. A tsz-ek és az egyénileg dolgozó parasztok munkájából tevékenyen kiveszi a részét a tanács és a Haza­fias Népfront. A Hazafias Népfront kezdeményezésére a gazdakörökben megbeszélték a Minisztertanács rendeletét a kenyérgabona állami felvásárlásának szabályozásáról. — Ugyanekkor a tanácstagok elláto­gattak választókerületeikbe s el­beszélgettek választóikkal a be­gyűjtési rendeletikről, azoknak vég- «« nehajtásáról. A községi tanács és a népfront-bizottság úgy tervezi, hogy a közeli napokban, még nyolc­tíz kisgyűlést szervez a községben, amelyeken elbeszélgetnek a dolgo­zó parasztokkal a gyorsabb gabo­nabeadás előnyeiről, megismertetik a rendeletekét, azért, hogy Jász- kisér ezen a téren is előnyt szerez­hessen Jászalsószantgyörgy dolgozó parasztjaival szemben a nyári ver­sengésben. Kungyaluról jelentik A kungyalui Zöld Mező TSZ kedden délelőtt minden szál gabo­nát learatott. A tagok feüobogózott szekerekkel a reggeli órákban vit­ték az első szállítmány búzát a termény begy ü j tő helyre. A gabona cséplése még tart. A tsz tagok azon igyekeznek, hogy szerdán reggelig az államnak járó részt egy szemig beadják. így mázsánként 10 ferint gyorsbeadásá jutalomban is része­sülnek. TíikadcU d jÁdMág&ál A jászsági termelőszövetkezetek is példát mutattak az egyénileg dol­gozó parasztoknak. A jászteleki Tolbuchin TSZ ugyancsak hétfőn estig egészévi búzabeadási kötele­zettségét kiegyenlítette. Az Alkot­mány TSZ tagjai szintén megkezd­ték a kenyérgabona beadását. Pusz­tamonostoron, Jászjákóhálmán és a jászberényi járás valamennyi köz­ségében a termelőszövetkezetek ad­ták mindenütt az első gabonát a hazának. A jászladdnyi Béke TSZ A jászladányi Béke Termelőszö­vetkezetben július 14-én kezdték meg az őszi árpa cséplését. A csép­lőgéptől teljesítették takarmány­gabona beadási kötelezettségüket Péntek estig búzából is eleget tesz­nek állam iránti kötelezettségük­nek Smirí Eszter, Jászladány. A sselevényi termelőszövet­kezetek állták szavukat Lapunk keddi szamában hírt ad­tunk arról, hogy a szelevényi Szikra és a József Attila tsz-ek tagjai néhány nappal ezelőtt az aratással és cséplésse! egyidejűleg búza-beadási tervük teljesítését is megkezdték. Megfogadták, hogy jú­lius 20-ig teljes egészében rendezik kötelezettségüket. A tsz tagok áll­ták szavukat. Kedden estig beadták az államnak járó búzát s ezzel egy­idejűleg beszállították szabadíel- vásárlásra felajánlott gabonáju­kat is, Az automatizálás növeli a termelékenységet Ivanics elvtárs, a Tisza Cipőgyár fonmakészítője sokáig nem tett le szándékáról, hogy kimegy valame­lyik külföldi modern .cipőgyárba, s „ellesi“ a priimsol- (tomacipő)- fc-rmák gyártásának titkát. Különö­sen a híres csehszlovák cipőipar vonzotta, ahonnan a gyárban al­kalmazott automata présgépek és cipőkörök is valók. Eddig nem sikerült megvalósítani tervét. Ha ment is ki látogató csoport, kima­radt belőle Mindig volt, aki fonto­sabb problémára keresett megol­dást a Svit-műveknél. A nyár el'ejé-n aztán úgy adódott, hagy mégis ez lett egyik kulcskér­dés A Szudánba irányuló export­nál kérte a vevő, hogy a szortimen­tet — az ottani igényeknek meg­felelően — nagyobb számokkal egé­szítsék ki. Nagyobb cipőt viszont nem gyárthattak, mert az automata présekhez nem kaptak 43— 44-es formákat. Ivanics látva a nagy problémát, elhatározta, hogy ha már így van. megpróbálja megcsinálni. — bár ezt még senki sem kísérelte meg az országban eddig. — Tudod. — mondta társának. Szász Miklós marásnak — én azt tartom, csak emberek csinálták ezt is. Márpedig akikor mi is megcsi­náljuk! Szász, a fiatal jóképességú vasas nem olyan ember, aki meghátrált volna az új feladat elől. Hét év óta dolgoznak együtt Ivaniccsal s a hét év óta alig-alig volt sablonos munkájuk, mindig valami újon dol­goztak. Ettől kezdve gyorsan teltek a na­pok. Az első próbálkozás nem volt könnyű. Nem sikerült úgy az acélömtvény sem, mait szerették volna. A mé­reteket, alakokat — bár Vágj Sán­dor tervező, a kis kollektíva har­madik tagja, precízen kidolgozta, — nehéz volt felvinni az acélra. Egyetlen centiméter vastag perem­nél nyolc mérettel kellett dolgozni. Nehezítette a munkát, hogy magába a tonnába milliméter pontosan kel­let befúrni a vágatokat, melyeken majd belülről fűtik. Ivanics sok­szor mondta: — Csak ismerném a fogásokat, hogy csinálják ezt a csehszlovákok? Választ ugyan nem kapott senki­től, de összehajoltak a munkadarab fölött Szásszal, meg Vágival s ap- ródonként csak eltalálták, hogy vi­gyék fel a méreteket, milyen szer­számokat alkalmazzanak. Hétfőn délután Vági Sándor tü­zetesen megnézegette az első elké­szült formát, a 9-eset (43-as nagy­ság). — Hát akkor szerdán kipróbál­juk — mondta a lakatosoknak. — Egy napot várjunk még, nein akarjuk, hogy fennakadás legyen. Mikor a műhelyben jártam- mindhármukat együtt találtam a marógép mellett. Ivanics a vasasz­talhoz támaszkodott. Szász Vági Sándorral tárgyalt. Most újabb nagy probléma fog­lalkoztatta őket. Vági javasolta: — A kosárlabda-cipőket ragasz­tással csináljuk a körön. Pedig automatizálni lehetne ezt a műve­letet, csak megfelelő formákat kellene készíteni a présautomatáklbk.. — Hát az első formát már el­készítettük, remélem, beválik — vélekedik Ivanics. — Elkészítjük a hátralévő kettőt is. Addigra, úgy­hiszem. megfelelő tapasztalatunk lesz a primsol-fermák gyártására Akkor aztán nekikezdünk s a ko­sárlabda-cipőket átvisszük az auto­matára. E körül folyt még a vita sokáig. Hogy lesz. mint lesz. Annyi azon­ban bizonyos, ha nekifognak, nem hagyják abba, míg sikeme nem vi­szik az egész munkát. Lukács és Szabadikai gumigyári mérnökök, a technológia kidolgozását vállalták magukra. Ivanics termelékenységet szolgáló munkája közül legjelentősebb volt eddig a kosárlabda-cipőn a boka­védők automatikus felpréöelésénék megoldása. Ha sikerrel megoldják a kosárlabda-cipők automatákon való gyártását is, ez azt jelenti, hogy ugyanazzal a létszámmal a termelékenység a háromszorosára növekszik. Emellett kevesebb anyag is kell tehát olcsóbbodik a cipő, mert a formákkal csak a minimális túl­folyással kell számolni, ugyanakkor a jelenlegi ragasztásnál ollóval vágják le a felesleges részeket. Még csak annyit, hogy Ivanics és Szász érezhetik munkájuk meg­becsülését is. Mint kiváló szak­munkások, kiemelt kategóriába ke­rültek, s nem egy ízben, kaptak 4-—500 forintos jutalmat fizetésü­kön felül. A kosárlabda-cipő auto­matizálásának megoldására 10.000 forint célprémiumot tűztek ki. Mi­kor Ivanics elvtárs új metarcsó- nékjám horgászni indul, sokan el­határozzák, hegy követik példáját a munkában. A kis kombájnos 7/ épzeljünk el egy 50 holdas búzatáblát. Hétágra süt a nap, A. a búzaszálak, kalászok meg se mernek moccanni, nehogy szétpattanjanak a katlan-forróságban. Aratják ezt a búzatáblát. De mindössze hárman, azok közül is egy a dűlőúton üldögél. A telt barnaképü, villogófogú, feketesze­mű suttyó legény úgy ücsörög, mintha semmi dolga nem volna, ti­gondolkozva dörzsöl szét összekarcolászott markában egy zörgös búzakalászt, kifújja a szemek közül a pelyvát. Hunyorítva görgeti tenyerén a magvakat, majd a legkövérebbnek látszót nyelve he­gyével szájába ragasztja. Míg fehér foga közt ropog a búzaszem, mélázva kiséri tekin­tetével a gabonatábla körül duruzsoló vörösesbarna gépet. Néha fejét félrehajtva fülel, miért változott meg hirtelen a kombájn hangja, aztán hirtelen felugrik, hogy jobban lássa a túlfelöl úszó gépet. Biztosan egyenetlen a talaj, emelni kellett a vágószsrkeze- tet. változtatni a sebességet, azért muzsikál másképpen a motor, mint az előző percekben. Szinte ünnepélyes csend ül a mezőtúri határon. Nem, messze pedig a vasút s ott dohogva rohangálnak a gőzösök. De lármáju­kat elnyeli a meleg csend. Egyedül a kombájn úszkál körbe- körbe, s ahogy motollái zizegő hullámokat nyalábolnak a búzaten­gerből, úgy fogy lépésről-lépésre a láboni álló termés. A jókötésű fiatalember Szilágyi Sza.niszló, a mezőtúri gépe- sítési technikum másodévet végzett tanulója. Gyakorlati hónapja letelt s most jó fizetésért dolgozik már a Bercsényi Ter­melőszövetkezet földjén mint segidkombájnos. Most pihen egy kicsit. Mistere, Bodnár Gábor erről is gon­doskodik, amellett, hogy vidám szívvel, okos szóval tanítja a kom­bájnvezetés fogásaira. „Az volt furcsa eleinte, hogy nem láttam, merre megy a kombájn” — nevet kisfiúsán az ifjú kombájnos. Majd hogy látja, nem egészen értem a dolgot, megmagyarázza. „Tulajdonképpen a hátsó kereket kormányozza a vezető s azt tény­leg nem látja ... De már megszoktam .. „Már megszoktam.” — Milyen magától értetődő természetes­séggel mondja ezt a kis kombájnos. Egy kis sajnálkozásféle, meg valami álig rejtett hitetlenség tükröződik derűs fekete szemében, mikor sorolom, hogy néhány esztendeje, dehogy néhány esztendeje — ezideig minden nyáron szakadásig dolgoztak ezen a földön a parasztok. A A ég két-három éve is sovánnyá aszaló dtak az emberek, asszo­1 *'•* nyok az aratásban. Nyúzta húsukat a kaszálás robotja, amibe az erejüket mutogató virtuskodók is csak beletörődtek, be-' lefásultak. Szép volt a suhogó kasza romantikája: az első harmat- csepp a tükörfényes kaszaéler, az ősi dal, melyhez az eget szántó pacsirta adott szólamot. Hősi helytállás, a fiatalság kirobbanó energiája nyert formát a szólásmondásban: „Vagyok olyan legény, mint te, vágok olyan rendet, mint te.” De ezek a büszke emlékek maholnap már csak az öregek szí­vét melegítik. Elmékekké válnak egy olyan korszakából a fejlő­désnek. amikor a paraszt a föld rabszolgája volt, amellett, hogy a szegény a gazdagok rabszolgája. A mi korunk romantikája már a Szilágyi Szaniszlókban szü­letik. Akkor, ha vasárnaponként találkoznak egymással az osz­tálytársak. Ott a tornyos mezőtúri tanácsháza előtti sétányon. S a fiúk érzik, tudják, hogy a kislányok huncut szeme aszerint ragyog Tóth Ferire vagy Humer Gáborra, Csípés Ferencre, vagy Patkós Gáborra — úgy sétálnak szívesen a Berettyó-parton Raffai Sándor­ral, Veres Gyulával vagy Besenyei Jancsival, ha arról száll hír, hogy az ő kombájnjuk aratta, azon a héten a legtöbb búzát. A A ire elvégzik a technikumot ezek a pirospozsgás fiúk, tárt tereikkel várják technikai szaktudásukat a többezerholdas termelőszövetkezetek. „Tiz-tizenegyig elmegy a kombájn, ha eső nem lesz ,:: — néz fel kémlelőén a végtelen kék égre a kis kombájnos. — Akkor ti- > zenöt holdat itt is legyűrünk ma” — mondja akkora biztonsággal, hogy árnyalati kételyünk sem lehet. ; Tizenöt holdat. Pedig csak hárman vannak Pámer Sándor szállítási felelőssel együtt. Hol van a földön olyan három kaszás, aki erre képes, mint ők — a KOMBAJNOSOK, az új idők új mesterei? T Ö T H ISTVÁN Ma jár le a gyorsheadási prémium határideje íviegyer.Ksen e bet eiejen meg gyorsult a gabona aratása éí csépiét®. A termelőszövetkeze­lekben és a közös szérűkön ISO cséplőgép állt munkába. Eszel egyidejűleg megyénkben már na­pok óta 130 kombájn dolgozik. Keddig 408 vagon búzát és 150 vagon árpát szállítottak be az állami begyűjtőhelyre, Karov gon a Szabadság Termelőszövet­kezetben 11 kombájn arat-csépeL A Szabadság TSZ tagjai eddig 16 vagon búzát adtak be, A turke- veí termelőszövetkezetek aratisi- cséplésl-, begyűjtési versenyében a Harcos TSZ az első. Tegnap délig 26 vagon búzát szállítottak a begyűjtőhelyre. A Vörös Csil­lag TSZ-ből is megállás nélkül szállítják a gabonát, hogy ma es­tig, a gyorsbeadás utolsó napjáig, megelőzzék a Harcos TSZ-t. Állami gazdaságaink, termelő** szövetkezeteink és egyénileg dol­gozó parasztjaink gyorsítsák meg az aratás-cséplést. A mai napon minél többen tegyenek eleget közvetlenül a géptől beadási kö­telezettségüknek és adják el fe­lesleges gabonájukat az állam­nak. A július 20-án estig beszál­lított gabonáért a hivatalos áron felül mázsánként 10 forintos pré­miumot kapnak. fl Haladás TSZ hen halad a munka Nem hiába „Haladás” a termelő-^ szövetkezetünk neve, de halad is nálunk az aratási munka. Az első gabonát mi adtuk be Mezőtúron, Július 20-ra hat vagon búza beadá­sit vállaltuk, amit teljesítettünk is. Én a Béke-brigádban vagyok, 200 hold őszi árpavetésünk volt. Ezt 5 nap alatt levettük. 150 hold búzánk­ból eddig S0 holdat levágtunk. Va­sárnap is dolgoztunk, én negyedmaj gammal voltam kinn. Tizen össze­raktunk 320 keresztet, fölszedtük 20 holdon a kaparékot, 8 hold herét felgyújtottunk és boglyáztunk, Nagy G y. István Mezőtúr, Haladás TS2 A tiszaroffi Ötéves Terv TSZ hétfőn estig teljes egészében kiegyenlítette beadását A tiszaroffi ötéves Terv Termelőszövetke­zet az elméit években a kunhegyest járás leg­gyengébb közös gazda­ságai közé tartozott. Ez évben náluk is nagy változás történt. A fej­lődés gyermekbetegsé­geit kinőtték. A belső ellentétek megszűntek és a tagok most tértek csak rá igazából a fel­felé vezető útra. Idejé­ben hozzáláttak a ke­nyérgabona betakarítá­sához. Az aratással egyide­jűleg végezték a csép- lést. Hétfőn estig a ter­melőszövetkezeti tagok az államnak járó utolsó mázsa gabonát vittek be. A községben ők ad­ták az első búzát az üzemek munkásainak. A tiszaroffi ötéves Terv TSZ tagjai elis­merést és dicséretet ér­demelnek. Szabó Gyula tanácstitkár, Tiszaroff TÖRÖKSZENTMIKLÓS, HÉTFŐ ESTÉ 7 ÓRA BétfS ette 7 óra. — Genfben talán még folyik a négy nagyhatalom veze­tőinek délutáni tanácsko­zása. Az értekezlet részve­vői ott ülnek az ENSZ- palota fényes tanácskozó- termében és a világ sorsá­ról beszélnek. Hétfő este 7 óra. — Törökszentmiklóson, kinn a városszélén, a Felvégen, egy kis parasztházban, gyalulatlan kecskelábú asztal körül, padokon ülve asszonyok és férfiak. A bé­kéről beszélnek. Panyokai Ferenc igy kezdi: — Figyelemmel kísérve a világ folyását, meg kell állapítani, hogy a Szovjet­unió mindent megtesz a béke biztosítása érdeké­ben. Szabatosan megfogalma­zott, kissé újságízű mon­dat, így kezdődnek a tár­gyilagos nyilatkozatok. Panyokai egy pillanatra elhallgat, mikor folytatja, érzelmei már nem tűrik a fegyelmezett mondatfű­st: — En benne voltam mind a két világháború­ban, a másodikban két fiammal vettem részt -.. A harmadikat, a legkisebbet, itt a házunknál egy akna vágta szét. Van-e annál borzasztóbb, mint amikor egy apa, a kezével meríti fel fia elfolyó vérét... ? Üjra csend, hallani a meggyorsult lélegzeteket, az idős ember szinte ön­magának teszi fel a kér­dést: — Hát nem szebb az, hogy tíz éve békében élünk? — De igen — mondja rá gyorsan egy másik idős ember — Bácsi László. — Még be sem gyógyul­tak a háborús sebek, az emberek még emlékeznek a borzalmakra, akárcsak én a pesti ostromra. Ezért követelik a békét és ezt meg kell hallani Genfben is — mondja egy fejken­dős asszony: Berki Fri- gyesné, a BARNEVAL munkás nője. Juhász Marsit leg­hátul ül, most előrehajol: — Követeljük és dolgo­zunk érte. Mi a Gépgyár­ban felajánlást tettünk, hogy minél több gépet ad­junk a mezőgazdaságnak. Milyen öröm volt ma az üzemben, amikor meghal­lottuk, hogy Kengyel ter­melőszövetkezeti község lett.' — Engem hallgassanak meg — fordul az asztal felé Libor Józsefné. — Ne­kem hét gyermekem van. Negyvenötben elmentem a földigénylő bizottsághoz, kértem adjanak öt hold földet. Hatot adtak. Én mindig megtettem a köte­lességem, időben beadtam mindent, a földért, meg azért, hogy legyen min­denkinek enni. Ügy ér­zem, én is megtettem a kötelességemet a békéért. Valósággal verseny ala­kul ki: — Én száz százalékig be­adom a búzámat, ami ki van rám vetve és a feles­legemet is az államnak adom, el — mondja Tu- róczi István háromholdas gazda. — Mi az elmúlt hónap­ban 110 százalékra teljesí­tettük a tervünket — je­lenti ki B. Tóth Lászlóné, a Szabó KTSZ dolgozója. — Mi is állandóan töb­bet forgalmazunk, mint a terv. Elhatároztuk, hogy a jövő negyedévben még több árut adunk el — told­ja meg Ladányi Margit, a Kiskereskedelmi Vállalat dolgozója. — Mi az, ti a dolgozók zsebére spekuláltok? — kérdezi nevetve Berkihé. A lány nem hagyja magát: — Hát ha lehet? Bejön­nek a boltba a kosaras né­nik, aztán azt mondják: „Adjon lelkem valami fi­nom szagos szappant, de a lányom rámparancsolt, hogy vigyek pudert, meg kölnit is, hát adjon azt is.” Volt ez a múltban? Kukarovicz Sándor bá­csi, a gépgyár lakatosa visszakérdez: — A. múltban? Hát gyer­mekem, én akkor urada- lomr ól-ura dalomra jár­tam. Almikor a fizetésről beszéltem, az uraság csak legyintett: „Maga ne be­széljen pénzről, korpám van, disznót kapok hozzá,” A fejét csóválja, mint aki nagyon nehezményez valamit: — Aztán még az ameri­kai vezetők azt akarják, hogy jöjjön vissza a régi világ. — Még mit nem — mér­gelődik Berki Frigyesné. — A régi világot! Nem lehet azt visszahozni! Már ki­nyílt az emberek szeme, ki se lehetne verni őket a mai világból. — Na, csak azt próbál­nák meg — teszi csípőre a kezét Juhász Margit - és a többiek valamennyien helyeslőén bólogatnak. 9 ára, vége a béke-kis- gyűlésnek. Azóta már biz­tosan Genfben is befejezték az elsőnapi tanácskozást, ahol Bulganyin elvtárs arról beszélt, hogy a szov­jet kormány kész együtt­működni a másik három nagyhatalommal a béke biztosítása érdekében és arról, hogy nem lehet be­leavatkozni a népi demok­ratikus országok életébe, mert azt a rendszert ma­guk a népek hozták létre, szabad akaratmegnyilvá­nulásuk útján. A. törökszentmiklósi bé- ke-kisgyúlés véleményét, követelését is tolmácsolta... TÓTH KORNÉL

Next

/
Oldalképek
Tartalom