Szolnok Megyei Néplap, 1955. január (7. évfolyam, 1-25. szám)

1955-01-12 / 9. szám

S ZOLNOKMEGYEI NÉPLAP 1955 január 12, Klasszikusok és mai szerzők művei a „Színjátszók Könyvtára” és a „Népszerű Drámák’ című sorozat ezévi kiadásaiban Három évvel ezelőtt 1952 iamuáriábam indí­totta me« a Népművé­szeti Intézet a ..Szín­játszók Könyvtára1' cí­mű sorozatot. Most ieiemk mee a sorozat századik szá­ma- Ez Füsi József ..Hajnal'“ című efivfei- vonáscsa lesz. Az 1%55-ben kiadás­ba tervezett drámák közül a többi között igen raev érdeklődés­re tart számot: Kis­faludnak a ..Kérők'* című háromfelvonáso- sa. Szislieeti-Komolv Péter: .-A cieánvofc" című zenés népszín­műve. Benedek And­rás: „Csucfskarikás*' mesejátéka. Csokonai Schiller eavfelvonáso- «31. Mikszáth—Meske: ..Szép asszony mada­ra‘‘. Máson Erzsébet: ..Esy nyári délután'1 című színműve és Gyárfás Miklós úi ver­ses drámája, a ..Ma­gyar Amohitrion“. A sorozat füzeteit eddie illusztrációkikla'J egészítették ki. az úi kiadásokat részletesebb díszlet- és ielmezter- v?k gazdagítják maid. A ..Népszerű drá­máit" című sorozatban az idei teavek között szerepelnek: Móricz Zsigmond: ..Ludas Ma­tyi" című színműve, Kisfaludvtói <5 ..Csaló­dások" Kárpáti és Be- rénvi átdolgozásában Molnár—Török: ..A Pál-utcai fiúk". Mo- liére: ..Dandi.fi György*' Gárdonyi: ..Fehér An­na" és Móricz Zsig­mondi ..Sári bíró" cí­mű színműve. Ezenkí­vül eev mai maavar és eav szoviet drámát is meeielentetoek az idén. A „Népszerű drá­mák" minden kiadása bevezető tanulmányt közöl, közli továbbá a darabot előadó nagy­színház. díszletterve­zőinek színpadképeit és illusztrációkat. A két sorozatra a szán iátszócsopor tok előfizethetnék Ev az egyetlen biztosítéka annak, hogy a füzete­ket hiánytalanul és rendszeresen megkap­ták. A kónvvesboltok- bem árusításra kerülő példányokat ugyanis — nagy népszerűségük miatt — hamarosan elkapkodjak. (MTI) Szabolcsi Bence és Zathi a kínai tani Hétfőn este a Magyar Zenemű­vészeti Szövetség rendezésében a Művészeti Szövetségek Háza nagy- • 'rnr ében Szabolcsi Bence Kossuth- díjas zenetudós és Zathureczky íreczky Ede beszámolója ümányütról Ede Kossut-h-díjas kiváló művész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Fő­iskola főigazgatója beszámolt tanul- mányútjáról, illetve hangverseny- kőrútjáról. (MTI.) Klubszobákat létesítene A tanácsok dolgozóinak kíván­ságára több megyei, városi és já­rási tanácsnál létesítettek klub­szobát. Legutóbb a Békés-, Komá­rom- és Nógrád megyei tanács, to­vábbá a szombathelyi, a tatabá­nyai és a békéscsabai városi tanács dolgozói kaptak ízlésesen berende­zett klubszobát. A pécsi, komáronri, k a vidéki tanácsoknál enyingi, sarkadi és barcsi járási tanácsnál szintén biztosították a klubélet lehetőségét, Fonyódon és Tatán pedig a közeljövőben kerül sor alkalmas helyiség létesítésére. A klubszobák szórakozási lehetősé­geit nemcsak a tanácsi dolgozók, hanem családtagjaik is egyre nö­vekvő számban veszik igénybe. — liveroniénybetétkönyvek makói sorsolásának nyerlesei a megyében Január 8-án Makőn sorsolták a nyeremény betétkönyveket — \ jv. negyedévi sorsolás alkalmával ismét sok dolgozó győződött meg arról, hogy érdemes megtakarított pénzét betétkönyvbe helyezni, mert egy-cgy alkalommal komoly összeget nyerhet. Alant közöljük Sorsi. Nyer. Sorsz. Nyer. Sorsz. Nyer. Sorsz. Nyer. 900.120 50% 006-305 200 =3 012.00-1 50 „ 018-985 50 33 000.305 200 Sí 006.349 100 33 012.222 50 .3 019.094 50 .. 000.349 10 0 =,­006.353 50 ,i 012.358 50 33 019.127 50 .= 000.358 50 n 006.383 50 ,3 012.408 50 33 019.305 200 .3 000.408 50 m 006.855 50 33 0-13-094 50 =33 019.349 100 33 000-855 50 =3 006.910 50 3V 013.127 50 33 019.855 50 „ 001.094 50 U 006.941 100 3. 013.222 50 .= 019.910 50 3. 001.129 50 .; 006.945 50 33 013.305 200 ^ 019-941 100 .3 001.349 100 .3 006-985 50 3. 013.349 100 33 019.945 50 =3 001.358 50 „ 007.127 50 .a 013.368 50 .3 019.985 50 „ 001.788 50 33 007.222 50 .3 013.985 50 ., 020.127 50 „ 001.855 50 „ 007.305 200 33 014.094 50 -.3 020.129 50 .; 001.945 50 .. 007.349 100 33 014-127 50 33 020.358 50 ij 002-122 50 33 007.358 50 3. 014.222 50 .3 020.408 50 .. 002.129 50 .3 007.408 50 ., 014.305 200 33 020.788 50 .3 002.222 50 ., 007.788 50 33 014.358 50 33 030-985 50 ., 002.305 200 ., 007-855 50 33 014.788 50 =3 021.305 200 s. 002.338 50 007.945 50 ., 014.855 50 .3 021.349 100 ij 002.855 50 33 008.094 50 .3 014.941 100 .3 021.910 50 .s 002.910 50 33 008.127 50 33 014.945 50 .3 022.094 50 „ 002.941 100 33 008.305 200 33 015-127 50 3. 022.222 50 .. 003-094 50 3= 008.349 100 3. ■ 015.349 100 .3 022.305 200 íi 003.127 50 3, 008.358 50 015.788 50 .3 022.358 50 „ 003.129 50 „ 008.788 50 015.855 50 3. 50 .3 003.349 100 i> 008-855 50 3, 015.910 50 .3 uZZ-Wo 003.358 50 33 008.910 50 33 015.941 100 .3 ŰZZ. rotí 50 33 003.408 50 „ 008.941 100 .3 015.945 50 .3 UZÓ.ZZZ f\e> 9 A AlK 50 33 003.855 50 33 008.945 50 .3 015.985 50 .3 Uí3úo.4'*JÖ ioloo *> a n 200 .3 C03.985 50 33 008.985 50 ,, 016-094 50 .3 V23.349 ni) o OrtiO 100 .3 0044)94 50 .3 009.127 50 .3 016.129 50 33 \}z d.doG (VJO A fVO 50 .. 004.129 50 33 009.129 50 .3 016.349 100 .3 (J2ö.408 50 i. 004.222 50 009.941 100 3. 016.358 50 „ 023.910 50 .3 004.305 200 ,3 00-085 50 3. 016.910 50 33 023-94-1 100 .3 004.788 50 .3 010.127 50 .3 016.941 100 .. 023.945 50 .3 004.910 50 .. 011.349 100 .. 016.945 50 .= 023.985 50 33 004.941 100 i. 010.788 50 „ 017.129 50 .3 024.222 50 .3 005.127 50 „ 010.910 50 33 017-305 200 „ 024.403 50 ., 005-222 50 „ 011.788 50 .. 017.941 100 33 024.941 100 3. 005.305 200 „ 011.355 50 .3 017.945 50 , 024.945 50 .. 005.408 50 3. 011.910 50 .. 018.094 50 „ 024.985 50 .. 005.855 50 33 011-945 50 3. 018.127 50 33 025-094 50 3, 005.910 50 .. 011.985 50 .3 018.788 50 .3 025.127 50 a 006.094 50 .. 912.127 50 .3 018.855 50 33 025.12 50 a 006.127 50 3. 012.129 50 33 018.945 50 33 025.222 50 a ú T T Ö R K Ä P Á 3 T O N A számok helyességéért felelősséget nem vállalunk. I I B I E I B M! Hirdessen a Szolnokmegyei Néplapban! Apróhirdetéseit az alábbi helyeken adhatja fel: Jászapáti: Szaniszló Ferenc Tanácsháza Görbe Bálint -Petries Gusztávné Annus István Pomázi Miklós Csordás Lőrinené Kelemen Lajos Özv. Rózsa Sándornc Kovács Pál Oláh Gábomé Csók Lajosné Nagy Lajosné Újvári Lajos Pfeiffer Istvánné Nagy Károly A fel nem sorolt helységekben az Állami Hirdető Vállalatnak nincs kirendeltsége. így kérjük, hogy apróhirdetéseiket közvetle­nül a Szolnokmegyei Néplap kiadóhivatalához küldjék (Szolnok, Irodaház fsz. 3.). Az apróhirdetés díja hétköznapokon szavanként 1.— Ft, va­sárnap és ünnepnap 2.— Ft. Jászárokszállás: Jászberény: lászfényszaru: Jászladé ny: Karcag: Kisújszállás: Kunhegyes: Mezőtúr Kunszentmárton: Szolnok: Tiszaföldvár: Tiszafüred: Törökszentmiklós: Türke ve: Kossuth-u. 33. I., Akácfa-u 13. lanácsháza Tanácsháza Tanácsháza Tanácsháza I. cm. 19 Kossuth-u- 45. Csokonal-u. 15. Alkotmány-u. 14. Kossuth-tér 10. Tanácsháza Kcreszt-u. 199- Bethlen-u. 18. Kossuth-u. 36. Folyó hó 8-án, szombaton dél­után került lebonyolításra a szol­noki U'ttörőházsban a városi test­nevelési és sportbizottság és a Szolnoki Lokomotív SK rendezé­sében az első úttörő vívó-bajnokság. A verseny két szempontból is ér­dekes volt. Először is vívósportunk legfiatalabbjai vettek rajta részt, az általános iskolák tanulói. Má­sodszor itt tettek tanúbizonyságot tehetségükről azok, akik 2—3 évi tanulás után a vívócsapat tagjai lesznek a Lokomotív SK-ban. A verseny egyéni és csapatver­seny formájában került lebonyolí­tásra. A Beloiannisz és a Rákóczi úti iskolák tanulói közül heten vet­tek részt a küzdelemben. Megelé­gedéssel szemlélhettük, hegy a legfiatalabbak milyen komolyan készültek a versenyre. Mindegyi­kük fegyelmezetten viselkedett s jó felszreléssel jött versenyezni. Eddig csak iskolavívást végeztek, most vettek először részt verse­nyen. A versenyt Éliás György, a Be- lodannisz-úti iskola tanulója meg­érdemelten nyerte. — Meglepetés volt, mennyire erőteljesen és tá­madó szellemben vív. Gyors táma­dásai és lerohanó ellentámadásai hozták meg számára a sikert. A második helyen Török Ferenc, a Rákóczi-úti iskola tanulója vég­zett. Jó felépítésű, szépmozgású vívó, de nem olyan kezdeményező és támadó, mint Éliás. Bátrabb versenyzés esetén még sok szép eredményt láthatunk tőle. A har­madik helyet Sebestyén János, a Beloiannisz-úti iskola tanulója hó­dította meg. Igen jó adottságokkal rendelkezik. Csak egy találattal kapott többet, mint Török. Ugyan­csak 4 győzelemmel, de több talá­lattal végzett Dankó Levente a 4. helyen. Kár, hogy egészségi álla­pota miatt nem tud rendszeresen edzeni. Valamennyi résztvevő kö­zül a legformásabban vívott, szú­rásai azonban lecsúsztak. A sorrend a következő: 1. Éliás (B); 2. Török (R); 3. Sebestyén (B); 4. Dankó (B); 5. Kádár (R), 6. Aczél (R) 7. Ábel (R). A csapatversenyt a Beloiannisz- úti iskola csapata (Éliás, Sebes­tyén, Dankó) nyerte. A verseny után Járdány Ildikó, Hauk Csilla, Feke Tibor és Trizny György vívóbemutatót tartottak. A verseny előkészítéséért és ren­dezéséért dícsret illeti Bors Lajos tanárt, aki egyébként a verseny öt­letadója is volt. Józsa János Szolnok, Fűtőház. MflVfiüT különjárat a Belgrádi Partján—Budapesti Honvéd nemietek közötti vízilabda mérkőzésre A Szolnoki Dózsa Sportkör érte­síti Szolnok város vízilabdasportot kedvelő dolgzóit, hgy a január 16-án vasárnap 19 órakor Budapes­ten lejátszásra kerülő Belgrádi Partizán—Budapesti Honvéd nem­zetek közötti vízilabdamérkőzésre autóbuszt indít. A részvételre jelentkezni lehet január 14-én, déli 12 óráig a Ság- vári Endre-u. 21. sz. alatti Dózsa klubhelyiségben. Az 1954. évi megyei labdarúgóbajnokság értékelése Elégedetlenek csapatuk szereplésével az újszászi szurko’ók Az Újszászi Loko­motív SK csapata a bajnokságban a 11. helyet szerezte meg. Az elmúlt évi helye­zéssel szemben ennél a csapatnál visszaesés mutatkozik. Emiatt joggal elégedtelenek az új- szászi szurkolóik. A bajnokság során volt olyan időszak, amikor úgylátszott, hogy a csapat nagy akarása kellemes meglepetést okoz majd. A tavaszi fordulóban jól ment a játék, a győzelmek és a döntetlenek révén egy alkalommal már a 6. helyig tört előre. Az őszi forduló azonban már nem volt ilyen sokatigérő. A csapat ebben az időben megaiku- vóa-n játszott, nem törekedett jobb eredmény elérésére, nem küzdött, de minden elszenvedett vereségre érzékenyen reagált. Ez igen hely­telen volt, mert egy-egy mérkőzés sorsát, mindenkor a küzdelem dön­ti el, nem pedig az, hogy már ele­ve lemondunk a győzelem lehető­ségéről. Úgy gondoljuk, hogy az újszászi Lokomotív az ifjúsági játékosokból könnyen ki tudja válogatni azokat a játékosokat, akik a jövőben jól meg tudják állni a helyüket a pályán. A gólarány, a győzelmek, a döntetlenek és a vereségek ará­nya intő példa árra az Újszászi Lckcmctívnál, hogy sok hiba van a csapatban. Ezeket kijavítva az újszászi csapat a jövőben is szá­mottevő tagja lehet a megyei baj­nokságnak. így szerepelt a bajnokság egyik „uonca A Jászberényi Petőfi SK csapa­ta a 12. lett a megyei bajnokság­ban A csapat a bajnokság egyik „újonca" volt. Nehezen találta meg a helyét s úgy látszott, hogy á 12. helyezésnél jobban nem is akar elérpi. Ezzel úgyis biztosította a további bennmaradást a bajnok­ságban. A bajnokság kezdetekor biza­lommal néztük a csapat szereplé­sét és jó eredményeket vártunk tőle. Erre jogot adott az a tény, hogy a csapatban több jóképességű játékos szerepel. A jó játék azon­ban nem mindig ment, sőt legtöbb­ször nem ment a csapatnak. Mégis a kezdeti év kezdeti eredménye után megvan a remény arra, hogy a sportkör vezetőség és az edző le­hetőséget talál arra, hogy a csapat összmunkáját magasabb fokra emel­je. így az új bajnoki évadban ütő­képesebb csapat indulhat el, s na­gyobb reményekkel. A csapat 10 győzelmet aratott, 13 mérkőzést elvesztett, 7 mérkő­zés során pedig döntetlent ért el. Az idény alatt mutatott játék alapján mind a védelem, mind a csatársor munkáján van javítani való. A sportkör vezetősége attól se riadjon vissza, ha a javítást csak játékoscserével tudja megol­dani. Csak egy jobb csapat marad­hat benn a megyei bajnokságban ebben az évben, 4 Sootmokmeg'yet VezetekesrÁdiA műsora január 12—19-ig: Szerda: Ifjúság hangja! — a megye! D!SZ_ Bi­zottság műsora. — Hírek. „Egy öreg bojtár legendája". — Szűcs Sándor, a karcagi múzeum igazgatójának Írása. Csütörtök: Béke és Szabadság! — a Vezetékesrádiő békeműsora. - Hírek. - „A felszabadu- lási verseny sikeréért!" — tudósítások, riportok a szolnokmegyei üzemekből. Péntek: Hírek. — A hozzánk érkezett levelekre válaszolunk. Szombat: Hírek. — Sport. - „Egy régi farsang!” — vidám zenés hétvégi műsor. Közremű­ködik Sándor Sándor és zenekara. Vasárnap; „Rajta sporttárs ...” ajándékműsor megyénk élsportolóinak. Hétfő: Hírek. — Sport. — „Vége a téli szün­időnek" — iskolások műsora. — „Repül a szán..." a Vezetékesrádió ajándék­műsora a mezőgazdaságban élenjáró dol­gozóknak. Közreműködik Lukács József és népi zenekara. Kedd: Hfrek. — „Megyei hangosűjság**. APRÓHIRDETÉSEK KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS. Mindazoknak, akik drága Icuskánk elhunyta alkalmával mérhetetlen fájdalmunkat részvétükkel enyhíteni igyekeztek köszőnetünket fejez­zük ki. Szabó és Tóth család. GYAKORLATTAL rendelkező férfi szakács t'kt retltiss azonnal. Szandaszőlös, Kiss János-u. 32. _________________ ELCSE RÉLNEM budapesti 2 szobás össz­komfortos lakásomat Szolnokon hasonló­ért. Cím a kiadóban. VIDÉKI háztartásba középkorú, gyermek­telen nőt keresek. Érdeklődni lehet: Mol­nár Jánosné Szolnok, Sütő-u. 17, RONGYSZöNYEG és vászon szövéshez alkalmas szövőszékeket vásárolnánk. Há­ziipari Vállalat, Jászberény. Xzoln&kmegyei NÉPLAP politikai napilap Megjelenik hétfő kivételével mindennap A megyei pártbizottság és a megyei tanács lapja • Szerkeszt! a szerkesztőbizottság Felelős szerkesztő: DÁVID FERENC Szerkesztőség: Szolnok, Irodaház, !. emelet Szerkesztőség: Telefon: 20—93, 23—20, 20-69 Szolnok! Nyomdaipar? Vállalat Szolnok, Mallnovszkl-utca 19 Fele1 ős vezető: Mészáros Sándor, A „GEORGIJ SZEDOV“ JÉGTÖRŐ HAJO A képen: A „Georgij Szedov" jégtörő hajó a jégtáblák között. 1055 januárban lesz 15 éve, hogy a „Georgij Szedov" befejezte nagy hajóútját. 1937 október végén kezdődött ir.eg a ,Äzedov‘‘, „Szadko“ és a „Maligin“ szovjet jégtörő hajók nagy tengeri portyája. 1938-ban a „Jermak" jégtörő hajó kiszabadí­totta a jégpáncélból a „Maligin" és a „Szadko“ hajót, A szovjet sarkutazó tengerészek IS főből álló kis kollektívája a „Szedov‘‘-on maradt. A „Szedov" tovább folytatta a portyát a 84. szé­lességi körnél északkeleti irányban haladva. 1939-ben a „Szedov“ a második telet töltötte az Északi Je­ges-tenger magas szélességi körein. Augusztus 29-én délben érték el a portya legészakibb pontját, 86 fok 39.5’ északi szélességi kört. Két év alatt 2750 mérföldet tettek meg és a hajó több mint 150 jégtorlaszt vészelt át. 1940 január 11-én a „Joszif Sztá­lin“ hatalmas jégtörő hajó kivon­tatta a „Szedov“-ot a jégből. A „Georgij Szedov“ jégtörő hajó por­tyája 812 napig tartott. A nagy ha­jóút az Üjszibériai-szigeteknél kez­dődött és a Grönland-tengernél ért véget. A „Szedov" utasai a portya alatt nagyszabású tudományos-kutató-. munkát végeztek, összesen 38-szc mérték rr.eg az Északi Jeges*teng< mélységét, 43-szor végeztek mélj vízi hidrológiai kutatásokat, a h; jóút 78 pontján figyelték meg föld vonzóerejének elemeit, rádió keresztül több mint 5000 meteort lógiai megfigyelést adtak le. st A „Georgij Szedov“ tudósainak < sark-kutatóinait munkája jelentőse gazdagította az Északi Srkon véj zett tudományos kulatások eredmi nyeit. Megyénkben eddig 35.000 emberen végeztek el trahoma-szűrovizsgálatot Megyénkben 1954 október 15. óta folyik a -trahoma-szűróvizsgálat.— Ezt a munkát 117 körzeti orvos végzi. Az orvosok a bölcsődékben, napközi otthonokban, iskolákban, gépállomásokon, állami gazdaságok­ban végzik a szűrési munkát. Ezen­kívül a községek egész felnőtt lakosságát is megvizsgálják. Eddig a megyében 35.000 gyerme­ken és felnőttön végezték el a tra- horra-szűrővizsgálatot. Tavaszig a -megye lakosságának 75 százalékát megvizsgálják.

Next

/
Oldalképek
Tartalom