Szolnok Megyei Néplap, 1954. október (6. évfolyam, 232-258. szám)

1954-10-06 / 236. szám

4 SZOLNOKMEGYEI NÉPLAP 1954 október 6. H IREK időjárás jelentés — Várható időjárás szerda estig: felhőát- vcnulásek, többjeié eső, hajnali ködkép- ződés, ma élénk északnyugati, holnap mérsékelt déli-dél­nyugati szél. Az éj­szakai lehűlés az északkeleti megyék­ben is mérséklődik. A naopali hőmérsék­let alig változik. — Várható hőmér­sékleti értékek: szer­da reggel 8—11, dél­ben 14—11 tok kö­zött. (MTI) Mindenkit érdekel Lengyelországban az Odera-folyő part­ján kis falu terül el. Aki 1953 nyarán errefelé járt, még így olvasta el a falu nevét az országúti tábláról: NEIMA- SZCHLEBA. Ez szószerinti magyar fordí­tásban azt jelenti, hogy „nincs kenye­red”. A régi tőkés világban ragadt rá ez a név a falura. Akkoriban ennek a falu­nak a lakosai — kilencmillió más falubeli kisparaszttal együtt — csak krumplit et­tek. Az itteni földek igen gyenge gabona- termést adtak, azt is vagy végrehajtók vitték el, vagy az Odera áradásai nyelték el. Éhínség, nyomorúság uralkodott ezen a tájon. A felszabadulás után a népi kor­mány gátakat építtetett a folyó mellett. Most már megváltozott az élet a faluban. A parasztok a közös gazdálkodás útjára léptek, s megalakították az „Odera” ter­melőszövetkezetet. Az elmúlt évben is bő­séges termést arattak. A parasztok, amint a nagy termést csépelték, rosszallóan kér­dezgették egymástól: „Miért hívják a mi falunkat még mindig Neimaszchlebának? Hiszen most már bőven van kenyér min­den házban”. Nyomban levelet is írtak a Lengyel Népköztársaság minisztertanácsá­nak, amely hozzájárult a névváltoztatás­hoz. A község határában most már ez a tábla hirdeti az új, megváltozott életet: CHLEBOVO. Magyarul: Kenyérfalva. A BOLYAI János Matematikai Társulat szolnoki csoportja a Közlekedési Műszaki Egyetem 3. sz. előadótermében két előadást rendez a közeli napokban. Október 6-án délután 3 órakor Aczél János a debreceni Tudományegyetem Tanszékvezető docense tart beszámolót a lengyelországi matema­tikus kongresszusról, október 8-án délután 4 órakor ugyanitt Császár Ákos a buda­pesti Eötvös Lóránt Tudományegyetem tan­székvezető docense tart előadást: „Az in­tegrál-fogalom kialakulása” címmel. A Bo­lyai János Matematikai Társulat szolnoki csoportja szeretettel várja azokat, akik ér­deklődnek a matematikai problémák iránt. * Közérdekű közlemény A Minisztertanács 3003 1954. sz. határoza- tával a jutalékos üzletszerzők társadalom­biztosítási járulékalap megállapítását sza­bályozta. A határozat értelmében azoknál az üz­letszerzőknél, akik jutalékukból olyan költ­ségeket íedeznek, amelyek egyébként a munkáltatót terhelik, utazási, kiszállási költség) ha rendszeresen lakóhelyükön dolgoznak a jutalékuk 90 százalékát, ha viszont rendszeresen lakóhelyükön kívül dolgoznak, úgy a jutalékuk 50 százalékát kell a járuléKalap megállapításánál figye­lembe venni. A határozat 1954. szeptember 1-től hatá­lyos. A SZTK szolnokmegyei alközpontja ezúton hívja fel az érdekelt munkáltatók figyelmét, hogy szeptember 1-től a járulék­alap bejelentésénél és a munkáltatói iga­zolványok kiállításánál fentiek szerint jár­janak el. SZTK szolnokmegyei alközpontja Szolnok. Példamutató adófizető Községünkben a III. negyedévi adófizetési tervünket 123 száza­lékra teljesítettük. Példamutatá­sukért dicséretet érdemelnek: özv. Bozsik Józsefné, ifj. Vallyon János, Bathó Kilit, Blaskovics Gábor, Po- mázi Miklós, Katona Andor, Ka­tona Béla, Kovács Rudolf, Lázár Ferenc, Katona János, Sápi János, Molnár Pál, Apró József, Sápi Pé­ter dolgozó parasztok, akik nem­csak az adófizetésben, hanem' a be­adás teljesítésében is elől járnak, Varga István, Tiszasüly, £qip daliam pamizt ir ja Míg béres voltam, nem tudtam, mi a könyv, milyen a betű apraja-nagyja... az istállóban, priccsre tett vackomon nem volt ott könyv, csak szemét meg szalma A kis Katikám Apátiban lakott — nagyon kért, írjak Néki levelet — illet, hisz akkor már máfkapárom volt. „írd meg, hogy tudjam, mi van teveled!’ Pirosra gyulladt arcom a szégyentől, mikor a boltos segédjét kértem: „Segéd úr, írjon — hálás leszek érte — olyan igazi levelet nékem!'1 Most már a Kati itt van a portámon, — van tiszta ágyam, ahol nincs szemét — a villanyfényes, meleg kis szobámban a könyvből tudás árad szerteszét. *.~wä*sf3 A tudás fegyver, hatalom a kézben — én sem vagyok már „sült buta paraszt" — tudom, a sok-sok, kicsiny ólombetű, ahol megértik — jólétet fakaszt! 1 Székely István A 605. sz. MTH. tanulóintézet géplakatos tanulója vagyok. Szeretném elmondani, hogy a III. csoportban mindenki elvégzi a teladatát. Egyedül Lovász iskolatársunk maradt el, mivel egy héttel később jött, de segítettünk neki mindannyian, s így pó­tolta a mulasztást. Mindenki szereti a mesterségét. Igyekszünk tanulni, hogy mesterünk büszke legyen ránk. (Újvári György Szolnok, MTH. iskola.) * A Terményforgalmi Vállalat dogozó! pél­damutatóan elől jártak a Békekölcsönjegy­zés alkalmával. Az egy főre eső átlagjegy­zés 549 forint volt. Összesen 238.650 forin­tot jegyeztek. (J. Tóth László Szolnok). * A Jászladányj földművesszővetkezet 1954. első félévi jövedemezőségének eredménye­ként vásárlási visszatérítést adott a ta­goknak. Ezen a címen több mint 32.000 fo­rintot fizettek ki. Major Józsefné, Berkö Ferencné és Cseh József 100 forint értékű árút vásárolt a visszatérítésből. A község lakosai látják, hogy érdemes szövetkezeti tagnak lenni. Az utóbbi Időben 20 taggal növekedett a földművesszövetkezet taglét­száma. (Szabó Gyula Jászladany), * I 1 l * A tiszaföldvár! általános Iskolák és a gimnázium nevelői kiállítást rendeztek. Be­mutatták a község fejlődő mezőgazdasági életét a megyei fejlődéssel párhuzamosan. Látható volt a szovjet mezőgazdaság tej - lődése is nagy képes táblákon. Dicséretet érdemel Lénárt Mária gimnáziumi tanuló. Ö táblázatain a tiszaföldvári feudális jel­legű födbirtokosztást ábrázolta. Az anya­got a három iskola szertára, a művelődési otthon, a járási tanács népművelési osztá­lya, a szolnoki múzeum és a rendező pe­dagógusok adták saját gyűjteményükből. (Dr. Varga Lajos tanár, Tiszaföldvár). _______APRÓHIRDETÉSEK________ Apr óhirdetések díja 10 szóig: hétköznap 10 forint, vasár- és ün­nepnap SO forint. Minden további szó hétköznap 1 forint, vasár- és ünnepnap 2 forint. NOVEMBER 1-t belépéssel utcaf újságáru­sokat keresünk. Jó kereseti lehetőség, je­lentkezés 7-én reggel 8 órakor a kiadó­hivatalban. M6HEKET keresek megvételre, telelőképes tócsaládokat vándorlásra alkalmas kaptá­ikban pontos részletes Ismertetéssel. Cl-' mfim: Mészáros József, Törökszentmiklós. Balassa Bálint u. 27. A SZOLNOKI Belsped azonnali belépésre felvesz hajtókát, rakodókat és kőművese­ket. Jelentkezés Szolnokon, Beloiannisz u. 13. DUGHAGYMA kapható. Közületek részére is, kg-ként 6.50 Ft. 20. sz. Vetőmagbolt. Szolnok, Beloiannisz u. 9. SZOBATÁRSAT keresek, állásban lévő nőt. Szolnok. Tompa Mihály u. 10. GYAKORLATTAL rendelkező lehetőleg szónoki lakos autogénhegesztőt azon­nali belépéssel alkalmazunk. Cím: Megyei Mezőgazdasági Gépjavító Vállalat, Szol­nok, Vőrőshadsereg u, 35. FŐSZERT Szolnoki fiókja alkalmi munká­sokat azonnal felvesz. Jelentkezés Ságvári Endre u. 3,. „MARABU" kazánfűtésben Jártas fűtöket (elvesz azonnali belépéssel a Szolnokme­gyei Mezőgazdasági Gépjavító Vállalat, Szolnok, Vöröshadsereg u. 33. ósotnokmegyei NÉPLAP politikai napilap A megyei pártbizottság és a megyei tanács lapja Megjelenik hétfő kivételével mindennap Szerkeszti) a szerkesztőbizottság Felelős kiadói DAVID FERENC Szerkesztőségi Szolnok: Irodaház, I, emelet Szerkesztőségi Telefoni M>—U, 13—M, K>— «» Kiadóhivatal! Szolnok, Kossuth La|cis utca It Telefont ít>— M Egyszámlaszámt 00878.064 -40 Szolnokmegyei Nyomdaipari Vállalat Szolnok, MahnovtzM ólra 10 F?!íl5} OíjelQl Y|é«fHfO« a Lokomotív nemcsak lelkesen, hanem ötletesen is játszott Soroksáron Szolnoki Lokomotiv—Sörös Lobogó Sorte* 4:1 (2:1] — Góllövö: Csábi (2), Tóth II., Iván, ilietve Márkus | A KEDVEZŐ I napsütéses Időben szó-' rongó~ érzéssel nézett végig a sok csatát látott Sortex pályán az a hat szolnoki szurkoló, akik elkísérték csapatukat, hogy biztassák az NB. II. idegölő hajrájában. Ez a hat szurkoló bízott a győzelemben _s ez átragadt a játékosokra is, akik lelkes és ötletes játékukkal bizonyították, hogy több­re képesek, mint amit a helyezésük mutat. Rengei játékvezető sípjelére így áll fel a, két csapat: Szolnoki Lokomotív: Lázár — Tóth I..* Sándor, Bozóki — Lengyel, Búza — Hé- ricz, Tóth II., Csábi, Pintér I., Iván. Vörös Lobogó Sortex: Trapp — Szamosi, Sidó. Hechrein — Siklósi, Lugosi — Már­kus, Szilig I., Kutasi, Szing II., Pákozdi. pKEZDÉS \ után rögtön a Lokomotiv ve- szTkezébe a játék irányítását, s gyors, rö­vid húzásokkal közelíti meg a Sortex ka­puját. Különösen veszélyes a Pintér, Iván balszárny s már a második percben csak nehezen ment Trapp, Iván elől. A Sor­tex védelem teljesen tehetetlenül áll a helycserés szolnoki támadásokkal szemben. A negyedik percben Búza küldi támadásba a csatárokat, Csábi szépen fut el a jobb összekötő helyén, két védő játékoson is át­megy, mindenki leadást vár, de Csábi hir­telen futtából 16 méterről védhetetlenül lö a Sortex kapujába. Szép csatárteljesitmény volt! Tovább rohamoz a Lokomotív. A hatodik1 percben Héricz elfut, a soroksári Sidó kétségbeesetten próbál keresztezni s sike­rül a lábát a lövésbe betenni, melyet Csábi a hálóba fejei. A bíró gólt itél, majd a soroksáriak reklamálására, a partjelző meghallgatása után lest itél. Kirúgás után a soroksári Márkus szélsebesen elfut ott­hagyja Bozókit s közelről védhetetlenül lő a szolnoki kapuba. Gyors, meglepetésszerü gól volt. 1:1. Most is a Lokomotív irá­nyítja a játékot, de a csatárok támadásai egyre lesen akadnak el. Majd Héricz és Pintéc I. nagy lövése ad munkát a kitű­nően védő soroksári kapusnak. A 25. perc­ben Pintér szépen hozza fel hátulról a labdát, meredeken szökteti Csábit,' akit két védő is nyom, a kapus is kifut elé s lábát keresztbe fogja, Csábi mégis hálóba lövi a labdát. 2:1. Most leljön a Sortex, mely főleg a gyors Márkus révén próbálkozik, de Bozóki most már szilárdan áll a lábán. Hullámzó játékkal ér véget a félidő. | A MÁSODIK | félidőben hatalmas ira­mot diktál a Sortex. Rengeteg a védeiem dolga, De Búza vezérletével biztosan hárí­tanak, a 12. percben Bozóky szabadrúgá­sával Iván gyors iramban elszáguld a baloldalon, alapvonalról hátra bead a 16- oson álló Tóth 11-nek, aki kapásból véd- hetetlen gólt lő a Sortex kapujába. 3:1- A gól után újra támad a Sortex. De Sán­dor jó formában van, Lengyellel sem bol­dogul a soroksári csatársor. Lázárnak há­rom ízben is akalma van bebizonyítani, hogy kitűnő formában van; A 25. percben Lengyel labdájával Héricz elfut, kiugratja Tóth 11-őt, akinek nagy­erejű lövését a kapus csak kiütni tudja s a befutó Iván nyugodtan helyezi a bőrt a kapuba. 4:1. A mérkőzés hátralévő idejében a Lokomotív uralja a pályát s egymás után gördülnek a szép támadások a Sortex ka­puja felé. Szerencséje a soroksáriaknak, hogy a kapusuk remekül véd. A 37. perc­ben^ Iván, a 38. percben pedig Csábi lá­báról szedi le a labdát a soroksári Trapp. A 44. percben Iván szögletét Héricz fejeli hajszállal a kapu fölé. Utána vége a mér­kőzésnek. , | Bírálat: [ A labdarúgás küzdő jellegén felül igen szép és jóiramú, változatos já­tékkal lepte meg a Lokomotív a soroksári közönséget, mely az alső góltól kezdve vé­gig tapsolta a szolnokiak játékát. Hol az egyik hol a másik kapu került veszélybe. A soroksári nyomást az őnleláldozóan küz­dő s jól záró Lokomotív védelem vissza­verte a csatárok minden lerohanása gólve­szélyt jelentett a soroksáriak kapujára. A Lokomotív fiataljai nemcsak szívüket, ha­nem tudásuk legjavát adták a játékba. Egyénileg Lázár jól helyezkedett, bizto­san fogta a labdákat s két-három esetben bravúrosan menteit. A védelemben Bozóki, Sándor, Tóth II. a sorrend. A fedezetek főleg védekeztek, de ha alkalom nyílott rá, szépen küldték támadásba az ötösfogatot. Búza átlagon felüli teljesítményt nyújtott. Mindenütt ottvolt. ahol szükség volt rá. Lengyel is jó volt. A csatársorból nehéz bárkit is kiemelni és a rangsort megálla­pítani. Héricz Kemény harcot vóvott a jól játszó Hechreinnel. Kevés jó labdát ka­pott, azokat kifogástalanul játszotta meg. Tóth II. remekül játszott, állandóan moz­gott,^ számtalanszor hozta fel hátulról a labdát s a másik pillanatban már a 16- oson mutatta magát. J CSÁBI \ jó irányította és fogta össze a csatársort, s szép labdákat adott Ivánnak. Emellett eredményes volt, melyet két gólja is igazol. Iván lendületes és gyors volt. nem volt elveszett labda a számára, szem- fülességének eredménye, a negyedik gól. ügy látszik Iván hosszabb kiesése után újra magára talált, és a csapat egyik leg­hasznosabb tagja. Megyei bajnoki labdarugó mérkőzések vasárnapi fordulójának eredményei Jászberényi Vasas—Törökmiklósi Kinizsi •1:1 (2:0) Törökmiklós, vezette: Hartyányi. Góllövők: Potemkin (2), Kovács (2), il­letve Juhász. Jászberény: Mészáros — Szívós, Túri, Smidt — Bonczi, Gere — Kovács, Szaba­dos, (Woldik), Potemkin, Biró, Szirzse. Törökszentmiklósi Kinizsi: Majercsik — Kollár, Tóth, Kósa — Rozinái, Magda — Csemán, Mráv, (Juhász), Mészáros, Bucz- kó, K. Varga. Gyenge iramú mérkőzésen jobb csatán- játékával győzött a bajnokjelölt Vasas. A játékvezető gyengén vezette a mérkőzést. Mezőtúri Lokomotiv—Karcagi Szparta­kusz, 0:0 (0:0). Mezőtúr, 1200 néző, ve­zette Hamar. Mezőtúr: Baranyi — Molnár II., Gás­pár, Veres — Mikes, Molnár III. — Be- senyi, Máté, Magyar, Schulcz, U. Szabó. Karcag: Borsos — Térjék, Fodor, Gom­bos — Varga, Pallagi — Zilahi I., Zilahi II., Vona, Molnár, Hollós. Az első félidőben mindkét csapat csatár­sora előtt nyitott gólszerzési alkalom, azonban a kínálkozó helyzeteket a csatá­rok kihagyták. A II. félidőben a hazai csapat játszott jobban, de a karcagiak kitünően védő kapusa a legveszélyesebb helyzeteket is menteni tudta. így az ö érdemének tudható be az egyik pont meg­szerzése. Jók: U. Szabd, Veres, Molnár II., Gás­pár, illetve: Borsos (a mezőny legjobbja), Fodor, Pallagi, Vona. Kisújszállási Petőfi—Kunszentmártoni Pe­Megyei TSB közleménye A Megyei Testnevelési és Sportbizottság tudatja a sportkörökkel, hogy a megyei fel­nőtt atlétikai pályabajnokság a kiírástól eltérően technikai okok miatt október 17-én lesz megtartva. A Labdarugó megyei II. osztály vasárnapi eredményei Tiszafüred—Törökszentmiklósi Vasas 1:1 Tiszasztimre—Fegyvernek 2:1 Szó. Vegyi. Szikra—Szó. Építők 7:1 Turkeve—Szó. Alcsi 3:0 Szó. Lók. Forg.—Kunhegyes! V. M. 6:0 Jákóhalma— Jászfényszaru 0:0 Tmiklósi Fáklya—Jászberényi Lemez 8:0 Jászárokszállás—Tiszasüly 4:1 Szolnoki Dózsa—Jászapáti 3:2 Tföldvári—Cibakháza 6:2 (2:2) Tföldvár, vezette: Hegedűs, Góllövö: Szatmári (2) Kávási, Gróf, Deményi, Ko­csis, illetve: Bálnoki, Pápai. Izgalmas mér­kőzésen a tiszaföldváriak megérdemelten szerezték meg a győzelmet, Az NB I. állása 1. Bp. VL. 15 9 3 3 48 15 21 2. Bp. Honvéd 11 9 1 1 40:12 19 3. Bp. Kinizsi 15 9 1 5 27:18 19 4. Bp. Vasas 15 7 4 4 30:25 18 5. Vasas Izzó 14 5 6 3 19:20 16 6-7. Diósgyőr 14 6 2 6 31:31 14 6-7. Bp. Dózsa 15 5 4 6 29:29 14 8. Csepel 15 4 6 5 20:28 14 9. Győr 14 4 5 5 19:27 13 10. Salgótarján 15 4 4 7 18:21 12 11. Szombathely 15 4 4 7 17:30 12 12. Dorog 15 3 5 7 21:32 11 13. Szeged 15 4 3 8 21:42 11 14. Sz. Vasmű 16 4 2 10 20:30 10 A Labdarugó NB I. vasárnapi eredményei Vasas Izzó—Csepeli Vasas 0:0 Diósgyőri Vasas—Budapesti Dózsa 3:2 Budapesti Honvéd—Budapesti Vörös Lo­bogó 1:1 Szegedi Haladás—Dorogi Bányász 0:0 Salgótarjáni Bányász—Sztálini Vasmű 1:0 Budapesti Kinizsi—Szombathelyi Loko­motív 2:0 Budapesti Vasas—Győri Vasas 4:0 A labdarugó NB II. déli csoportjának vasárnapi eredményei Szegedi Lokomotív—Orosházi Kinizsi 1:0 Szegedi Petőfi—Békéscsabai Építők 3:2 Budapesti Szikra—Gyulai Építők 2:1 Kecskeméti Kinizsi—Kőbányai Lokomotív 2:1 Budapesti Előre—Kecskeméti Honvéd 1:1 Ceglédi Lokomotív—Vasas Generátor 5:2 A Toló 12 találatos szelvénye 40. hét I. Bp. Honvéd—Bp. V. Lobogó X 1:1 2. Bp. Vasas—Győr törölve 3. Szombathely—Bp. Kinizsi 2 0:2 4. S.-tarján—Sztálin Vasmű 1 1:0 5. Szeged—Dorog X 0:0 6. Debreceni Lók.—özd 2 2:4 7. Kisterenye—Nagybátony 2 1:2 8. Szív. Honv.—Pécsi Bányász 1 2:1 9. Várpalota—Komló 1 1:0 10. Szegedi Lók.—Orosháza 1 1:0 11. Lazio—Fiorentina 1 2:1 12. Torino—Internazionale X 1:1 13. Bp. VM-Pénzügyőrök X 1:1 tőfl 3:0 (2:0). Kisújszállás, vezette Klimon. Góllövők: Dékány, Zsebedits, Papp (ön­gól). Kisújszállás: Kovács —' Demeter, Már­ton, Bacsó — Radics, Kardos, (Varga) — Zsebedics, Kövér, Ugrat, Stőke, Dékány. Kunszentmártoni Vágó — Fehér, Kele­men, László — Papp, Sindely — B. Tóth, Révész, Burzon, Biró, Hegedűs, (Pintér). Az első félidőben a helyi csapat vezet támadásokat, melynek eredményeképpen Dékány lövése a kunszentmártoni Pappról vágódik a hálóba, (öngól). 1:0 Kisújszál­lás javál a. A helyi csapat továbbra is fö­lényben van és egy újabb támadás so­rán Dékány lövése nyomán megszerzik a második góljukat. 2:0. A félidő további részében változatos mezőnyjáték alakult ki. A 30. percben a helyi csapat Zsebedics révén megszerzi harmadik gólját. 3:0. Az­után a helyi csapat továbbra is fölényben játszott, de gól már nem esett. Szolnoki Petőfi—Ujszászi Lokomotív, 3:2 (2:2). Szolnok, Vidámkerti pálya, vezette: Lesán. Góllövők: Pege, Tóth, Honti, illetve: Ki­rály, Kiss. Szó. Petőfi: Krizsán — Csépe Závodsz- ky, Sárközi, — Honti, Sági — Kovács, (Jártas), Pál, Tóth, Pege, Szántó. Ujszászi Lokomotív: Kelemen — Tóth, Hőgye, Kovács, — Bakó, Pataki — Nagy, Molnár, Király, Ivanics, Kiss. Rossztalajú pályán csapkodó játék folyt, Az ötödik héten beküldött szelvények kö­zött nem volt telitalálat. Nyolctalálatos szelvény is csak kettő akadt. Tulajdonosai: Lévai Sándor Karcag, tanya 1580, Szilá­gyi János Jászapáti, Honvéd útca 1. Nyolc találatot negyvenötén értek el: Váczi Mi­hály Jászberény, Báródi Mihály Cibakháza, Balogh Lukács Törökszentmiklós, Illy Ottó Karcag, Takács Károly Mezőtúr, Nagy Fe­rencné Jászárokszállás, L. Kovács Sándor Vezseny, Kovács Zsigmond Mezőtúr, Pá­dár János Jászberény, Szabó István lörök- miklós, Papp S. Szolnok. Győző Imre K.- hegyes, ifj. Balázs József Törökszentmik­lós, Acs János Mezőtúr, Szűcs Imre Kisuj- ujszállás, * Simon Judit Szolnok, Gugé László Jászberény, Nagy József Ujszász, Berec János Jászberény, Tisza István Szol­nok, Gombos István Tiszakürt, Buzásy Ferencné Szolnok, Muszka Sándor Török­szentmiklós, Bállá Lajos Szolnok, Angyal János Fegyvernek, Kiss Lajos Szolnok, Biró Endre Szolnok, Boros Mária Tiszate- nyö, M. Nagy Sándor Vezseny, ifj. Szántó Antal Szolnok, Kozák István Mezőtúr, Kö­röd! Mária Karcag, Berecky Keve Cibak­háza,^ Sebestyén Miklós Jászberény, Ilonka Elemér Jászberény, Lengyel József Tisza- igar, Czakő János Szajol, Muhari Béla Jászberény, Gulyás Imre Rákóczifalva, Kasznár Katalin Jászfényszaru, Balogh Pál Tiszaföldvár, Deák István Szolnok, Sonkoly László Turkeve, Fogarasi Ignácz Szolnok, Száz szelvény tulajdonosa hat ta­lálatot ért el. Ezen a héten Is volt 12 db. érvénytelen szelvény, mert tulajdonosaik egy tnérkő­a mérkőzés egész ideje alatt. Az utolsó percben nagy kapushibából szerezte meg a helyi csapat a győzelmet jelentő gólját. A játékvezető gyengén vezette a mérkő­zést. Jók: Sági, Tóth, Jártas, illetve: Ivanics, Hőgye, Paiaki (a mezőny legjobbja), Kiss. Szolnoki Szikra—Jászberényi Petőfi 1:0, (1:0). Szolnok, Cukorgyári pálya, vezette: dr. Magyar. Góllövő: Dósa. Szó. Szikra: Helmereich — Kádár, Vö­rös, Kurucz — Kurucz II., Tamasi — Sza­bados, Dósa, Dobos II., Baricza, Nagy. Alacsonyszínvonalú küzdelemben a sze­rencsésebb csapat szerezte meg a győ­zelmet. Jók: Kádár, Vörös, Kurucz. Martfűi Vörös Lobogó—Szolnoki Haladás 1:1 (1:1). Martfű, vezette Rékasi. Góllövők: Honti, illetve: Szabó. Martfű: Tasnádi — Szvetlik, Seres, Nagy — Varga, Mikus, — Honti, Mező­teleki, Kerekes, Mancza, Bóka. Egyenlő erők küzdelme alakult ki ezen a mérkőzésen. A második félidőben a Ha­ladás csatárok előtt több helyzet kínálko­zott, de azt nem tudták kihasználni, így az eredmény nem változott. Légierő 11.—Kunhegyes! Tr. 2:1 Szolnok, Lokomotív pálya, vezette: Csák I. Góllövők: Udvardi, Pécsi. A szép összjátékot játszó NB. Il-es tar­talékcsapat megérdemelten szerezte meg a győzelmet. A mérkőzést késői kezdés miatt az NB. Il-es főmérkőzés pontos kezdésére való tekintettel idő előtt lefújták. zésre két tippet Is beküldteR. Az elért ta­lálatokból is látható, hogy bőven volt meg­lepetés ezen a héten is. Először is igen kevesen számítottak a Légierőnek ottho­nában elszenvedett vereségére, és a Loko­motív idegenbeni győzelmére. De ugyan­csak nem számítottak arra sem, hogy a Ha­ladás idegenből hazahozza az egyik pon­tot. Az eddig beérkezett szelvényeket érté­kelve a megyei Totó összesített eredménye alapján a helyezési sorrend a kővetkező képpen néz ki: 1. Lesán Ilona Törökszentmiklós 39 talá­lattal. 2. Kovács Zsigmond Mezőtúr 30, 3. Illy Ottó Karcag 29, 4. Ifj. Dancsa János Jászberény, Alkot­mány útca 23, 5- Kiss Sándor Szolnok, Kard n. 19. 22, és Tóth László Kunszentmárton, Batthyá­nyi útaca 7. 22 találattal. Teljes Ölemben folyik Szolnokon a városi sportpálya újjáépítése A Légierő S. E. teljesen újjáépíti Szol­nokon a városi sporttelepet. A munkálato­kat máris megkezdték. Fűvesílik és Jelen­legi helyéről tovább helyezik a labdarúgó pályát. Négyszázméteres futópályát epnenek köré. A jövő évben fejezik be az 1.200 főt be­fogadó fedett lelátó és az 1.800 főt befo­gadó nyitott lelátó megépítését Is. IU.O l_ —— y-v »— cö ■—» ><U *<U ü TI >í) <D OT £ <D ^ 5 ^ — W m1)-9 ° ° « J ^ b/i _ n 2 £ u •«I > > oS li 'O T3 (0 "3 Lu S.O­SvlU _ I Z •fi 5 N 5-o bä O z J o N oo I I VI. sz. SPORTPALYAZATI SZELVÉNY az október 10-i mérkőzésekre 1. Szolnoki Lokomotív—Budapesti Előre (NB II.-es labdarúgómérkőzés) 2. Kőbányai Lokomotiv—Légierő (NB II.-es labdarúgómérkőzés) 3. Szolnoki Lokomotív II.—Ujszászi tok. (m. bajn. labdarúgómérkőzés) 4. Jászberényi Petőfi—Jászberényi Vasas (m. bajn. labdarúgómérkőzés) 5. Kisújszállási Petőfi—Törökmikl. Kinizsi (m. bajn. labdarúgómérkőzés) 6. Szó. Szikra—Szó. Petőfi S. K. ■ . (m. bajn. labdarúgómérkőzés) I I 7. Szó. Kinizsi—-Mezőtúri Lók. ■ ■ (m. bajn. labdarúgómérkőzés) I I 8. Szó. Légierő II.—Martfűi V. L. i ■ (m. bajn. labdarúgómérkőzés) !______! 9. Kunhegyes! Tr.—Karcagi Szp. j---------: (m. bajn. labdarúgómérkőzés) 10. Szó. Haladás—Kunszentmártoni Petőit :---­(m. b aja. labdarúgómérkőzés) I I Pótmérkőzések: Törökszentmiklósi Fáklya—Tiszaföldvár : ' ■ ■ (II. osztályú labdarúgómérkőzés) l^__J Cibakháza—Jászárokszállás. j—— (IIosztályú labdarúgómérkőzés) ]______I Ny olctalálatos szelvény is csak kettő akadt az ötödik héten a megyei Toton le tán Ilona Törökmiklós 39 találattal áll ax élen ax eddigi eredmények alapján

Next

/
Oldalképek
Tartalom