Szolnok Megyei Néplap, 1954. február (6. évfolyam, 27-50. szám)

1954-02-05 / 30. szám

4 SZOl.NOKMKGYEl NfiPl.Al 1954 február 5. ' W^a A'£PÍAPítóí Hogyan szerezhet i ük be a műtrágyát? Lapunkban már többször foglal, koztunk a tavaszi fej írás yáiás és és a műtrágyázás hasznosságával. Több dolgozó paraszt kéréssel for­dult szerkesz öségiinkböz; tájékoz, tassnk megyénk dolgozóit a mű trágya beszerzésének módjáról — Kérésüket tellesitjük Gulyás 1st. ván, a Mfl'rágya és Növényérté- kesitő V kiren’eltség vezetője feL. világosítást ad kérdésükre. 1 AZ öNALLÖ~|és a III. típusú ter­melőszövetkezeti csoportoknak — most még fokozottabb lehetősége van. sőt a rendkívüli időjárás kö­vetkeztében nagyon fontos a mű­trágya használata. Helyes, ha a vezetőség számbaveszi a szükséges mennyiséget, az őszi kalászosok és a tavasziak vetésterületéinek figye- lem.'bevéte’ével. A Minőszer Válla’a1 körzeti felügyelői rendszeresen lá­togatják a termelőcsoportokat, s náluk a szükséges műtrágya meny- nyiséget mind a szerződéses, mind a nem szerződéses növények alá meg lehet rendelni. I AZ I II. TlPUSü'l termelőszövet­kezeti csoportok tagsága és az egyénileg dolgozó parasztok a le­szerződött földterületükhöz szük­séges műtrágya mennyiséget a he­lyi földművesszövetkezeteknél ve­hetik át. Nem szabad elfelejteni, hogy az átvételkor a szerződést is fel kell mutatni, mert csak így ad­hatják ki a megfelelő mennyiségű műtrágyát. Természetesein nemcsak a szer­ződéses növények, hanem az egyéb növényféleségek is nagyon meghá­lálják a műtrágya használatot, — Dolgozó parasztságunknak módjá­ban áll nem szerződéses területeit is műtrágyával megszórni. A szük­séges mennyiséget ugyancsak a földművesszövetkezeteknél vásárol­hatják készpénzfizetés ellenéban. A termelőszövetkezeteknél ha­sonló az eljárás a beszerzést ille­tőleg. Előfordulhat azonban, hogy a termelőcsoportnak nincs kész­pénze. Ebben az esetben a helyi bankfióktól kell egy nyilatkozatot kérni, amelyben fel van tüntetve, hogy a csoport részére mennyi mű­trágya vásárlási hitel van bizto­sítva. |T~nem szerződéses) területhez szükséges műtrágyaféleségeket a helyi tanács és a földművesszövet­kezet dolgozóinak kell felmérni és azt írásban közölni a Minőszer Vállalattal így megfelelő raktár feltöltésről idejében gondoskodni tudnak. A szerződéses termeléshez szükséges műtrágya mennyiséget a termeltető vállalatoknak kellene felmérni, nekik volna feladatuk megállapítani, hogy egy-egy köz­ségben mennyi műtrágyára van szükség. Sajnos a válla'atok — a Magtermeltető Vállalat kivételével — ezt elhanyagolták. Ezért ajánla­tos a dolgozó parasztoknak köve­telni, sürgetni a részükre járó mű­trágyát. Annál is inkább, mert a tavaszi mezőgazdasági munka si­keres elvégzésénél, a többtermés elérésénél komoly szerepe van a műtrágyázásnak is. Gulyás István Szolnok. TAVASZ A JÉGEN A Gordon iégrevfl- ben eavütt sze­repel a tulaidonos fele­sége. Alida és a tehet­séges. fiatal Éva. Alida féltékeny a fiatal mű­vésznőre. « egv alka­lommal az előadás után durván megsérti. Évá­nak felmondanak. A revű többi művésze til­takozik a tulaidonos el­járása ellen, mire ők is az utcára kerülnek. .' A fiatalok saiát ere­jükre támaszkodva, ön­álló revűelőadásba kez­denék. Éiielente volt főnökük Dálváián pró­bálnak. Éva egvik régi barátia segítene raituk. de Gordonék lebeszélik erről. Mikor megtud iák hogy iégoálvámkon ti­tokban nróbákat tarta­nak. kegyetlenül kiuta- eítiák őket A művészek anyagi helyzete igen nehéz. Színes osztrák film Váratlanul ióbarátiuk akad Haller riporter személyében. Felkeresi Évát. s felaiánlia segít­ségét. Egy ismerőse ré­vén. aki a Parkok és terek gondnoksága’- hi­vatalban dolgozik, elin­tézi. hogv a fiatalok a városi park korcsolya­pályáját — díitalanul — megkapják. Megkez­dődnek a próbák. A be­mutatón Gordonék is megjelennek, hogy iót mulassanak a kudar­con. Az előadást várat­lanul záporeső szakítia félbe, de a fiatalok folytatják a táncot Gordon csoportiának művészei, akik részi­vé ttok a bemutatón. Éváék oldalára állnak Megmondják Gordon­nak. hogy vegve vissza Évát és társait Miután a revűtulaidonos ezt nem téliesítetté, művé­szei sztráikbaléoték. Az előadások ..technikai okokból” szünetelnek. Gordon már második hete nem tart előadást Ezáltal elveszti játszási engedélyét. Jégpályáiét a fiatal művészek cso­portja kaoia meg. Úgy látszik, hogy az új revű premierjét semmi sem zavarhatja meg. Gordonék felbé­relik Manuelt. régi al­kalmazottjukat, hogv Okozzon rövidzárlatot az előadáson. Alias kí­sérlete csak néhány pencre zavaria meg az előadást, hiszen Haller ideiében ártalmatlanná teszi a provokátort. A revű sikerével és Éva Hallerral való ki­békülésével fejeződik be az est. Bemutatta a szolnoki Vörös Csilláé filmszín­ház február 4-től 17-ie. Az új közlekedési szabályzatról A dolgozók érdekében új közle­kedési szabályzatot adott ki a bel­ügyminisztérium. mely az orszá­gúnk feilődésével egvre növekvő forgalom sokoldalú követelményei­nek minden tekintetben megfelel. A régi és úi közlekedési szabály­zat között sok eltérés van. ezért (szükséges, hogy az úi közlekedési szabályzatot, különösen a gépjár­művezetők. —- de minden egyes dol­gozó is megismerje. Szolnokon és a járási székhelyeken előadásokon is­mertették meg a géDiárművezetők- kel az úi szabályzatot. Emellett a nvomtatósban is megjelent KRESZ bői minden géni ármű vezetőnek 1954 iúnius 30-ig vizsgáznia kell. A legtöbb baleset előidézőié a sze­szesital fogyasztása, a gyorshajtás és a helytelen reflektorhasználat volt. ÉPDen ezért a rendelkezés ki­mondta. hoav 6 hónapig terjedhető börtönnel büntethető aki Ittas álla­potban génkocsit vezet. lovaskocsit vagy kerékpárt hajt. vagy vezeté« közben szeszesitalt fogyaszt, s az aki jármüvei való találkozás esetén fényszóróját nem vetíti lefelé. Több más módosítást is tartal­maz az új szabályzat a sebességkor­látozásokról. A régi KRESZ sze­rint 15 kilométeres sebességgel kel­lett haladni minden útkeresztező­désnél és útikanyarulatnál. — Jól tudiuk. hoav különbség van egv envhe ívű belátható kanvar. vagv egy haitű-kanvar között. Az Ú1 sza­bályzat a 15 kilométeres sebesség­korlátozást 23 helyett csak hat cso­portra alkalmazza. A többi esetben ahol a körülmények esetenként vál­takozhatnak, »a biztonságos közle­kedés mértékéig“ kell csökkenteni a sebességet. — Vasúti átjáróknál sem kell ezután megállni, hanem 5 kilométerre kel] csökkenteni a iár- mű sebességét. Kötelező az állati erővel vont iárműveken hátul a vö- rösszfnű fényvisszaverő prizma használata. A gyorsabb haladást se­gíti elő a rendelkezésnek az a mó­dosítása. mely szerint lassú iáratű 'árművek. — lovaskocsi, kézikocsi, munkagép, vontató, kerékpár stb — csak szorosan az úttest lobbszé. 'én. eevmás után haladhatnak. A régi KRESz-szel kapcsolatban öbbízben felmerült a gépkocsi­vezetők részéről az a panasz hogv felelősségrevonták a géoiárműveze- ’őt olvan esetben is. amikor nem ’udta megakadályozni a balesetet Az úi szabályzat a gyakorlati élet követelményeinek me°felelően. nem kíván emberfeletti követelménye­ket. A gépkocsit úgy kell vezetni hogy a vezető szabálvtalan maga­tartásával ne okozzon balesetet. Ez természetesen nem azt lelenti. hogy zabáivtalanul közlekedő gva'egoso- kat minden további nélkül el lehet mázolni. A vezető minden esetben köteles megkísérelni a baleket el­kerülését. de ha önhibáinkon kívü! “z nem sikerül, nem büntethető. Az úi közlekedni szabályzat bün­tető rendelkezéseinél figyelembe vettéfk. hogv a szabálytalanságok ^'követeseivel miiven kámkot olkoz eaJk emb°rél»than és anvaghqn. A ''öntető rendelkeznek céba az hogy a szabályokat állandóan he ártó gén’árművpggiöket rneekűné1 5k attól, hoev életüket veszélvez I '■’ssék a szabályokat remmibevevő ■járművezetők miatt. reoruai 5 Péntek Ágota A nap kél: T óra 6 perckor nyugszik: 16 óra 51 perekor. A hold kél: 7 óra 41 perckor nyugszik: 19 óra 39 perckor. Időjárásjelentés C­VÁRHATÓ IDŐJÁRÁS péntek estig: változó felhőzet legfeljebb néhány helyem hava­zás. Mérsékelt északke­let!-. keleti-. később délkeleti szél. Az éj­szakai hideg fokozódik a nappali hőmérséklet alig változik. Várható hőmérsékleti értékek: péntek reggel mínusz 13 mínusz 16 fok. dél­ben mínusz 3 mínusz 8 fok közö.t A fűtés alapjául szol­gáló várható középhő­mérséklet pénteken mí­nusz 5 fok alatt lesz. (MTI) Mmdvntui vrdekel Még a török volt az úr Buda várá- uúii, anuker egy szép napon illata eió hívta iiUia Monamed. bunai pasa a xő- Si-iKaoa.at és üth^y^uenai lenrodtti — azért mert nem főz sohasem ri&st A niegiéiuua.t íovSZu.kat*.s reszjáeivo munuta meg ennek okát. JVl afe y aro-razogoai nőin terem rizs. s míg bzuinbuli>ól idejut. az oUouy hoisszu idő — Hát. ha nem ter­mett eddig legyen ezután — auta ki a parancsolt a basa. A kovetikoző évben már új adóként a. rizstermieiés kötele­zettsége is sújtotta délen a Duna és Béga közének Jakóit. meg északon Esz­tergom, Drégely palánk Eger vidéké­nek népét Ekkor honosodott meg ha­záinkban először a rizs. Miikor aztán kitakajodtak hazánk földjéről a török csapatok egy idöro a rizstermelésnek is végeszakadt. s csak a déli megyékbe telepített oías® tele­pesek próbálkoztak vele majd később, a XVIII. század végétől Timáry nevű földbirtokos kísérletezgotett vele vagy kétszáz holdon. Vagy hatvan évvel ez­előtt a pék'lapusztai állami birtokon ismét próbálkoztak vele. de bizony si­kertelenül Ma már szerte hazánkban 1000 és 1000 holdon terem meg a rizs, s fedezi országunk lak*óságának teljes szükségletét m'nd többet exportálha­tunk is belőle, hiszen egyre újabb rizs- telepeket építenek a tsz.ek, állami gaz­daságok sőt idén már egyénileg gaz- dálkodó parasztjaink is. Uj könyvek A Szépirodalmi Könyv, kiadó most jelentett» üieg Illés Béla Kossuth- díjas író »Honfoglalás» e. regényének harmadik kötetét Új könyv Szera- fínovicg: — »Város a sztyeppén» című regénye is mely a szerző legjelentősebb alko­tása a forradalomelőtti időkből. Máris Igyekszik pótolni könyvkiadá­sunk az ifjúsági könyvekben mutat­kozó hiányt. Szilvás! Lajos »Középis­kolások» című regénye és Jemeljanov »Város a« erdőben» Című könyve. Ez utóbbi egy kisfiú élményein keresztül mu’atja bo egy. város építését az őserdő mé'yéu »Felhő és napsütés» a címe Dobozy Imre új könyvének, mely a falu életé­nek vidám és borús napjait, perceit mutatja meg ebben a szatirikus írás­ban. Apr óh irdeté*eh ANTIK Jókarbam lévő mhasaekrényt vennék. SzoLnok. Ságvári-u. 2. I. 2/a. GÉPÁLLOMÁSOK. Állami Gazdasá­gok figyelmébe. Mérlegek, hídmérlegek szakszerű javítását és hitelesítését ha­táridőre vállalja a Mezőgazdasági Fel­szerelést gyártó. KTSZ Kummárton. 1 drb 110 VOLTOS áramfejlesztő di­namó vaa eladó Érdeklődni lehet a Ci- bakhází földmű vessző vetkezetnél, MŰSZAKI előadót, valamint tervező részlegéhez tervezőt, statisztikust és szerkesztőt keresünk Jelentkezés Írás­ban: Szolnokmegyeí Tatarozó és Építő Vállalat Szolnok Beloiaonisz-u 62 AZ £ M 62/5 Építő Szakipari Vál­lalat szonnali belépésre keres tetőszi­getelő szakmunkásokat Jelentkezni le­het: Szolnok. Mátyás király.u 23 — Mnnkaerőgazdálkodásán. A SZOLNOKI Mezőgazdasági Felsze­relést Gyártó KTSZ felvesz asztalos, kovács, szíjgyártó szakmunkásokat. — kovács szakmába munkásokat Ugyan, csak felhívja a KTSZ a lakosság fi­gyelmét hogy mindennemű asztalos, esztergályos, lakatos, kovács: bognár: kárpitos: faesztergályos javítási és új munkákkal áll a dolgozók szolgálatára. Srirkes’UsS’iüiifc teleto"«zánni: 20-93, 23*20, 20-69 &Z6J n&kmrrjiju NtPlAP politikai oapllap. A megyei pártbizottság éa a megyei tanáré 'apja Megjelrnlk hétfő kivételével mindennap Szerkeszti a szer kés'tő bizottság Felelő» kledé Olt III FERENC Szerkesztőség: Szolnok Rptoisnniaz 'Ura » 1 emel»’ Szerkesztőség Tel: 20-93 ; 23—2«; 20-69 Kiadóhív tál: Szolnok t-'ossnth Ta'ns-utca 10 Telefon: 29-94. F'gvszámláS'sm ns«7s 964 <0 Szolnnkmegvet Nvnmdainart vállalat Szolnok Msllnovszkl-o IS Felelős vezető: Mészáros Sándor A szolnoki Dózsa 1953. évi működéséről AZ 1D;>3-AS ÉV a szolnoki Dózsa víu z.laoua csapat 4 éves országos Buj- uojiaaguau való muhödesienek ^egíUJse- re&euü éve volt. A csapai az ÜB-uan a 4. henyet foglalta ei. h ezzel a rang­hellyel nagy muiital romiéike-ao fővá­rosi csapa lóik. at hagyott maga mögött. Az, oo.as OB-uaa való «szereplés© arra engedett Követe©?teiini. hogy a csapat a Dajnukság kérdésébe is oeleszol. ni- szón az en&ö fordulóba a biztos 2. he­lyet foglalt ol a Bp. Vasas mögött egy pont hátránnyal. A csapat tagjai mái* az óv január­jában megKczotek a bajnoki idényre való felkészülést. Kedvező időjárási viszonyok mellett folyamatosain tart­hatták a víziedaéöoket., a ezen kívül — első esetben, s a tapasztaltaik szerint igen eredményesen — lér-ek át a téli kiegészítő spor-Okra és torna­termi önzésekre Az idény eleji jó formát igazolták a bajnokság előtt játszott. bará ságOs mérkőzések eredményei, majd a megindult baj™ noKság során mutatott forma. ? első foruulóban a Bp Bástyától elszenvedett egyetlen vereség mel­lett döntetlent játszott az évek óta brjnokaspiráns Bp. Vasassal, majd az igen jó játékerőt képviselő Bp. fíonvéddal, inig a bajnokságban szereplő több! csapatokat legyőzte. A megnyert mérkőzések közül ki­emelkedő teljesítmény volt a négy év óta bajnok Bp, Dózsa elleni győzelme Ujpeslen. Meg kell je­gyezni Itt azt. bogy a Bp Dózsát felszabadulás óta a Vasason kívül inás együttes nem verte meg. Az I forduló után két hónapOvS szü­net következett a válogatott mérkőzé­seik miatti. A csapat jó játékerejét iga­zolta a szünidőben lejátszott Csehszlo­vák válogatott elleni 5-—4 arányú győ- zeiern, melyet az együttes 3 válogatott játékosának távoli étében ért el. A II FORDULÓ kevesebb sikert ho­zott u csapat részére. A sikertelenség oka mindenekelőtt a kellő felkészülés hiánya volt. A csapat edzőjének felü­letes munkáját nem tudta pótolni a já. tokosok sportszeretete. hiányzott a kellő szakirányítás éa vezetés Boros. Kanizsa és Ká.olyi válogatottsága biztosította ugyan ezek megfejelő erőmetó*. ettől íúg- getienül azonban megállapíthatók annak hátrányos kihatásai is. Ezek a játékosok hosszú időn át kiestek saját csapa.uk közös mun­kájából. 8 nem utolsó sorban éreau tette káros hatását a bekövetke­zett edző-válság is Ily előzmények után szenvedett 3 vereséget a Dózsa líp. Bástyától, Bp. Dózsától és Dp. Vasastól, majd »várattanuu dón* lotient ért ei az egri raiuyava* ezuni- beu, ß így a II fordulóban csupán ő győzelmet, ért ei. A csapata tagjainak teljesítményét vizsgáivá, a köveik ezeket állapíthat­juk meg: A kapuban BOROS, aki a magyar válogatott Kapusa ia volt — az egész .ucnyuen kitűnően védett. — Az egri Fáklya éö a Bp Bástya elleni II. far. dulóocai g>en0éub teajesitményo még anmak a következménye, hogy nem eléggé nyugodt. Kellő önfegyo^mezót»- sel, jó fizikai adottságai, szorgalma mellett biztosíthatja helyét a váloga­tottban is. HátvédKént — HASZNOS I. Forenc nyújtott jó teljesítményt. Hagyomá­nyos nyugodtsága, nagy versenyrutiuja folytán sok nehéz helyzetben volt ered­ményes Külön meg kell említeni a a Bp. Dózsa elleni I. fordulóbeli játé­kát. mely allkalOmma.l a mezőny leg­jobbjaként. az év legjobb védőjátésát mutatta bo. Játékának egyedüli hiá­nyossága az, hogy a »könnye bűinek vélt» mérkőzésieken feleslegesen koc_ káztat. könnyelmű. A?, öreg játékosok­nak Is meg Kell tanulni, hogy az el­lenfelet mindig komolya.« keli vonni, Uszóliátvéd végig PINTÉR ISTVÁN volt, aki mint legtehetségesebb fiatal játékos az egész idényben jó teljesít­ményt nyújtott. Ha megszerzi a kellő rutint, kihasználja nagy lövökészségét, rövidesem tagja lehet nemcsak az utár- pótl ás. de nagy válogatott csapatunk­nak is. Eredményességéhez hozzájáiült az elmúlt évben sportszerűbb élet© és sporttársaihoz való jó viszonya. Az összekötő szerepét KAROLYI Ti- BOR az I forduló ideje alatt kiválóan látta el. Jó helyzeti’elismer és© és kö­rültekintő játéka nagyban hozzájárult a csapat jó eredményéhez. Jó teljesít­ményt nyújtott a bukaresti VIT-em is az utánpótlás válgoatottban. Telj'-sít- ményével a legjobb fedezetek közó tar­tozik A VIT után sorraikcirülő II. for­dulóban nem nyújtotta azt a teljesít­ményt. melyre képességei folytán szá­mítottunk. — Idegileg nem volt telje- ssl. rendben é« eredmény osságét Lágy­ban befolyásolta a pillanatnyi han­gulat fe'zélsőt HEGMANN GYÖRGY és KA­NIZSA TIVADAR játszottak. Kegg- man szorgalmával és na.?-? munkabí­rásával tűin't ki. Végig megfelelt. Lab- dakezelésében. kapu előtti helyzetfel­ismerésében és a lövőkészség© javítá­sában van még tennivalója. KANIZSA a legjobb magyar szélsők egyike, aki gyorsaságával, nagy mnn. kabinosával *űn:t ki. Kiváló úszóered­ni éiiyeí mellett számos más »por tágban mutathat fel jó eredményt Nála iga­zolódott be a. kiegészítő sportok nagy előnye. A bukaresti VIT-en a magyar utánpótlás válogatott egyik legjobb tagja volt Nem lesz meglepetés, ha »bérolt» helyet harcol ki magának a válogatottban HASZNOS II ISTVÁN látszott kö­zémcsatárt a megelőző években nyitttott teljesítményéhez képest —• gyengébben. Nagy gólkéoességét csak egy-lcét mér­kőzésen láthattuk de általában jó tel- i*<?ítményt nyin’tott. Játékfel fogása és stílusa sok vitára adott és ad alkal­mat Megszokott já;ékstílnsa a kevés- mozfrá'os közópesatár játék, ami a szakértők nagy többsége szerint már idejét rnntta Ké^ségteVn az. hogy a lehorn*anyzó csatár állandó közelharc­ban np.o*töhhs7ör dnlakodáshainj áll az ellenfél hátvédíével. Nebeln tud ki- homt'\ko'Tni küT ötösen játékot Húsát is- mord elioiri^Vil szemben Mégis i°*en lókéra««15 o*fí szélsőm és b a Ifin mellett eredmény-,'í"Np"e a.75 6 jnfé]<-modoTát ,o1í9 az 53 évb°n amikor is az OB tAHövő 2 Imi ven végzett Kü­’ön iÍ’C«ÓTf‘|t ittofi a ttatalabb generá- eiév'’! való .1ei‘,n*'’i«jmerr*í'es fn^lalko, "•ásért a csnnat össTptor^ásáért — és emv-lehetőségéért kifejtett fára­^0*7 ácsiért A fAn-rflr Vör^l- PA??TT?a nVTT­az idériv fö^»b b^rrtts^^os mérkőzés-én védett megfelelően. Ko­moly ©dzésre csak a csapat új edsója túrna rászórnám, mintien ©wttre ss eredményességéhez 1© keilen0 ío^yuszL^ ta'náa xgen jói érvényesül jó reiieso, öo köztudomású, hogy regi tnüa^sóDol ói. A Köztársasági B-upan megiOiOfóca védett ij^ttVATH ELEMÉR ogjátszott bajnoki mérkőzésén — megfelelően. Ba­rátságos mérkőzéseken jól érvényesült gyorsasága. Dicsérendő küzdöszeiiemo KEittlMEN JoZfeEF 4 al kanommal játszott bajnoki mérKŐzést. dó .anda- kezelése és gyorsasága me 1 Lett telje« értékű tagja volt az együttesnek. Ja­vítania kell heuyzotfelismerésén óe küz^ d őszei lomén. A »■•sap at szakvezetés ót az év els-'i felében iíajki Lajos edző látta el az X« forduló végéig általánosságban elfo­gadhatóan. — a TI fordulóra való elő. készítő munkáját a nevelést azonban feliuetesen. nem a kellő ügy buzgalom­mal látta el. ami éreztette is Káros hatását. — Az nj edv-ő Vénesy József — a remdielkeaésér© álló rövid klő alatt — jó és eredményes munkát végzett. nagy érdeme a jó kollektív szellem visszaállításába mutatkozik meg. A csapat Köztársasági Kupában való szereplését kedvezőtlenül befolyásolta 3 állandó .játékosnak kaAonai szolga­latra való bevonulása, kiket nélkülözni kellett, s így csupán a Kupában csak az első nyo-lo között végezhetett. — A csonka csapatba új játékosként beke­rült Szarvas és Bán jő teljesítményt nyújtott. A Dózsa II csapata ruögnyerte a« összevont megyei bajnokságot. — Egy döntetlenen kívül minden mérkőzésü­ket, megnyerték A TI. csapat tagjai: — Bariba; B-ükkösi; Szarvas; Kerényls Bán; Horváth; Kelemen éa Jubásíz Gy„ voltak. A Dózsa III csapata (egy ki-* vételével 15—18 évesek) megyei vízi­labda bajnokságot nyertek Jó teljesít, ményt nyújtó megbízható játékosok voltak Kónya, Bozsó; Rat-kai; Kuczora, Tímár; Kovács; SoJvmosi; Karmazsin és Lcírtnoz. E csapatban átlagon fölüli teljesítményt nyújtott; KHCZORA cs KATKAI. A Dózsa vízilabda csapatának évi munkáját mérlegre téve megáll’aptt-. hatjuk a fokozatos fejlődésit A váró* dolero^óinak mind fokozottabb érdeklő­dés© és erkölcsi támogatása a yízisr>ort iránt igen kedvezően érezteti hatását. amit a Dózsa vízilabdával eredménye" sebb sT»orttelj©sítménnycl szeretoénok mefrbálálni. Szólmí kell a rendelkezésre álló uszo­dáról. mely több szempontból nem fe-i lel már meg a fokozott követelmények­nek Nagyobb versenyek rendezésénél komoly — mondhatni megoldhatatlan —■ probléma a közönség elhelyezése '('^eh szlovákok ven d é^ze r pt»1 és e). Az i Bet ék es elmek a további é oí t k ez ésoknél feiféflpnül inog kell oldaná a lelátó kérdését, bo^y a ví^isport iránt-érdek* lődő nagyszámú közönség élvezhesse ifi a sportot — Nehezen mp^oJd^fttó a rpplrp.o'víz szol^iifntq«! A tríí,önboTő- .he­lyekre elvezetett mplegvízből csak igen kevés jut az uszodába ami csak arra olrso-piTndő. bp ^v a bef«gvás ve«Télvét ol VbcKven kerülni, de ed''*«;! lehetőséget biztosítani sajnos nem lobot. Megyei bfrk070werspnv SíoVoVoh Vasárnap kerül mcprr«n- úezésre a mogyai felnűtt ■aabadfogású birkó'/.óbáj- íoksápr. a Járműjavító kulturbázábao — (MiMe_ niumban). — A eelejterö mérkőzések 13 órakor kezdődnek és utána köz- vetlenriil fk-íb. 15 órakor) a döntök ke- rftlroek lebonyolításra. — Nevezéseket a versenybíróság vasárnap délelőtt 11 óráig a helyszínien is elfogad. Tudatjuk kedves olvasóinkkal. hogy lapunk tegnapi számát a me­gye egyes községeiben, városaiban közlekedés hófúvások okozta akadályoztatása miatt nem kapták kézhez. Szoinokmegye! Néplap Kiadóhivatala Közöljük, hogy a Szolnokmegyeí Néplop kiadóhivatala új helyiségbe költözött i Uj címe: Szolnok, Kossuth Lajos-utca 19. Telefonszáma: 20—94. Január hónapban több mint 15.999 fogadó Több mint másfélmillió Ft-ot nyert a Totón Az 5 héten 1! találati» szelvény nem akadt. 11 találat=3525 Ft 10 találat»» 347 Ft 9találat= 62 Ft » Vásároi jón Totó-szelvényt, most Indul a februári vlgaszverseny! L HIRDESSEN Szolnokmegyeí NÉPLAP-ban t

Next

/
Oldalképek
Tartalom