Szolnok Megyei Néplap, 1953. június (5. évfolyam, 129-153. szám)

1953-06-02 / 129. szám

Szo/nokmegyd NÉPLAP r ■ A MEGYEI PARTI bízót TSÁG ÉS A MEGY ET\ TA.AJ Áp'5 iiÁ PJ A V, évfolyam. 129. szám * Ára S0 fillér 1953 június 2., ti edd A MAI SZÁMBAN: A termelési eredmények fokozásával, jobb tanulással készüljünk a bukaresti VIT-re. (2. old.) Érettségizők — tanárjuk. (2. old.) Ki felelős azért, hogy nyolc hónapja épül a szolnoki Mezőgazdasági Gépjavító Vállalat kulturháza, fürdője és irodája? (3. old.) Munkavédelmi feladatok az aratási-cséplési idény előtt és alatt. (3. old.) Keményen büntessék míg a szövetkezeti vág) ónban kárt okozó Fodor Lajos állatgondozót ,.Gyenge lábon áll a szocialista tu­lajdon védelme városban és falun egyaránt. Sokszor hiányzik a kellő éberség az ellenséggel szemben“ — mondotta Eákosi elvtárs május lO.i beszédében. Nálunk a mezőtúri Haladás tsz-ben lnájus 21-én Fodor Lajos állatgon­dozó egy tehenet, megvert és össze, rugdosott — azért, mert az istálló­ban nem találta meg a helyét. Az ütlegeléstől a tehén napokig nem, vagy csak alig evett. Az állat meg­betegedett és 27-én kényszervágásra kellett beszállítani. Az állatorvosi vizsgálat megállapította, hogy a te­hénnek bordatörése volt. Egyik lábá­ban pedig a csontok szilánkokra tör­tek. Fodor Lajos tehenésznek ez mái nem az első ilyen cselekménye volt. Múlt év nyarán is hasonló körülmé­nyek között vert meg egy tehenet. A tél folyamán pedig a nagy sár miatt kocsin szállítottunk egy tehe­net egyik tanyáról a másikra. A kocsi niakadt. Fodor Lajos az állatot egész éjjel a kocsin hagyta, ahol az reg­gelre megfagyott, A vezetőség ezen két súlyos cse­lekményéért egyáltalán nem vonta felelősségre. Fodor Lajos úgy gon­dolta; hogy szabadon folytathatja Tombló tevékenységét, továbbra is minden felelősségrevonás nélkül ká­rosíthatja meg termelőszövetkezetün­ket. Ez alkalommal tévedett. A ter­melőszövetkezet fegyelmi bizottsága szigorúan felelősségre vonta romboló munkájáért, egyszáz munkaegység le­vonással büntette. Azután ügyét át­adták a rendőrségnek, hogy a tör­vény előtt feleljen tettéért. Többször lehet még hallani a cso­port tagjai köpött olyan kijelentése­ket; — ha a közös tulajdon védelmé­ről van sző — „nem az enyém; a csoporté.“ Először jó felvilágosítással és meg­győzéssel kell elérni, hogy a szövet­kezet tagjai megértsék a közös, szo­cialista tulajdon védelmének fontos­ságát. De ha a meggyőzés nem használ, alkalmazni kell a törvény szigorát az ilyen tagokkal szemben. Ezt kívánja tsz-ünk felvirágoz­tatásának, do egész népgazdaságunk fejlődésének érdeke is. Irházi Mária Mezőtúr, Haladás tsz. Kenderes község a Béke Világtanács ülésének tiszteletére szénabegyű jtési verseny­re hívta Tiszaroffot Községünkben, Kenderesen is nagy ütemben megindult a szénabegyüjtés, hi­szen a rendelet lehetőséget ad minden termelőnek szénabeadási kötelezettségé­nek már az első kaszálásból való tel­jesítésére. A mi községünk dolgozó pa­rasztjai is méltóak akarnak lenni Rákosi elvlárs megállapításához. Idáig több mint 250 mázsa szénát szállítottak a be- gyűjtőhelyre, s ezzel 33 százalékra telje­sítettük tervünket. Köszönhetjük ezt az olyan élenjáróknak, mint Kun István, id. Darmusz Ferenc, Magyar Géza, Ko­vács Imre, özv. Kollálh Pálné, Farkas Vendel, Kovács István, Kazinczi Ger- gelyné — és a többi 17 dolgozó pa­rasztnak, akik már egész évi kötelezett­ségüknek eleget tettek. Bár a 33 százalékos szénabeádási terv- leljesités még nem olyan nagy ered­mény. hiszen a 100 százalékig még sok mázsa híja van, de nem állunk meg en­nél. A begyűjtés sikere érdekében dol­gozó parasztjaink egymással versenyez­nek. fónéhány olyan vállalás született, ahol egy egész, utca lakói hívták ki a másik utcát:. beadási versenyre. Úgy gondoljuk, nem elég csak saját magunkkal törődnünk. Azt akarjuk, hogy megyénk minden becsületes dolgozó pa­rasztja egymással .versenyezve tegyen ele­get állam iránti kötelezettségének. Ezért begyűjtési versenyre hívjuk Tiszaroff községet, - melynek . feltételeit, írásban kö­zöljük velük. A június 15-i nagy ün­nepre, a Béke .Világtanács budapesti ülé­sére a növényápolás! munka meggyorsí­tásával i és állam iránti ■ kötelezettségeink rendezésével készülünk'. A község, dolgozói. nevében: LENGYEL IMRE VB-elnök flz első félévi terv teljesítésével— előre a Menvei Pártlwottsáa versenyzéseiéért! iMiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiraiiiiiiiiii!iiiiimiimiiimiiiiiii!Miitiiiiiiiiiiimiiiiiimiiimiiii A Tiszáméul! Vegyiművek 101"7 százalékra teljesítette május' havi tervét A Tiszamenti Vegyiművek régi sum- másokból és napszámosokból átképzett új szakmunkásai már számtalanszor be­bizonyították helytállásukat a békét, dol­gozóink jólétének növelését biztosító terveink mellett. Példamutatásuknak szép bizonyítéka volt május havi tervük teljesítése is. Az előirányzott termelés elérését ugyanis nagy .mértékben hátráltatta az egyik hű­tőtorony rasicsgyűrüinek cserélése. Emiatt hat napon keresztül mindössze 40—50 százalékos eredményt tudták csak fel­mutatni. A dolgozók versenylendületét ez a rendkívüli eset sem törte meg. El' lenkezőleg. A műszak letelte után töb­ben — köztük Doma Lajos, Pálinkás Imre, Kovács Lajos — ott maradtak és lelkes munkával járultak hozzá a hűtő­torony' javításának meggyorsításához és ezen keresztül az üzemrész termelésének mielőbbi megindításához. Az első és második dekádterv teljesítésénél még mem érték el a kellő eredményt. A harmadik dekádban azonban már siker koronázta szorgalmas munkájukat. Eb­ben az időszakban nemcsak az előirány­zott mennyiséget termelték meg, hanem pótolták az első két dekád elmaradását is. Május havi tervüket 101.7 százalékban teljesítették. Ennék az eerdménynek elérését nagy mértékben elősegítette az MDP Megye' bizottság vándoxzászlajáért és a Béke Világtanács budapesti ülésének tisztele. téré folyó verseny. Ebbe a nemes vetél­kedésbe az üzem dolgozóinak közel 90 százaléka kapcsolódott be. Az üzem munkásai versenyvállalásokat tettek, amiknek teljesítésével járulnak hozzá a minél szebb termelési eredmények el­éréséhez. Kocsik Mihály kovács például 125 százalékos átlagteljesítményt vállalt. A második dekádban 138, a harmadik dekádhen 137 százalékos tervteljesítéssel váltotta valóra adott szavát. Báli József sztahanovista üzemlakatos megígérte, hogy a hozzá beosztott se' gédmunkásoknak átadja munkamódszerét és ezáltal elősegíti azt, hogy azok a II. negyedév végére önállóan dolgozzanak. Munkatársai — Horváth Miklós és Báli István — azóta sokkal jobban helytáll­nak a munkában. Báli József elvtárs 122.5 százalékos dekádterv teljesítéssel is példát mutat nekik. Az ólmozók — Dezső Sándor sztaha­novista, Horn János, Szilágyi Lajos, Pinkóczi István — megfogadták, a javí­tási munkálatokat úgy végzik, hogy nem zavarják az üzem folyamatos menetét. Szavuknak becsülettel helytállnak. Szép eredményt ért el Tobak György laka­tos' 128, Szabó Balázs lakatos 123, Csajbók József lakatos 130, Csörgő György lakatos 123, Kupecik Károly asztalos 153 és Németh János asztalos ugyancsak 153 százalékos tervteljesítes­sel. A kemenceházban is harcot indítot­tak a minél jobb pörkkiégetésért. A ver­senyben résztvevő kemencések —köztük Ratkai Ferenc és Hegedűs' Pál — 2.5 százalék helyett 1.4—1.6 százalékra égetik ki a nyersanyagot. Banka elvtárs, sztahanovista művezető úgy segítette elő a karbantartó részleg­nél a Nazarova mozgalom kibontakozását. hogy egy-egy gépet vagy szivattyút min­dig ugyanazzal az emberrel javíttat. Ez által elérte, hogy a lakatosok gyakran átvizsgálják a gépi berendezést és már a kisebb hibákat is időben kijavítják. Domonkos Dénes; a karbantartórészleg vezetője munkaterületenként külön bri gádokat szervezett. Ezáltal meggyorsította a munkát és a versenyértékelést is meg­könnyítette. Nagyüzem áll most azon a helyen, ahol egykor az eke után ballagtam Idős ember vagyok már. s elszoktam az írástól, de most mégis kedvem támad írni, hogy elnézem a házi­feladattal bajlódó , kislá­nyomat. Távolról figyelem csak. de úgy tűnik, mintha utánoznánk egymást. Mind­kettőnknek szűk a sorköz. Milyen mjs is volt az én életem ilyen korban. Ha egyszer-kéfszer eljutottam hetenként az iskolába, alig tudtam írni valamit. Dél­után már a libákkal kellett lenni. Azért iut eszembe a fégi idők emléke gyakran mert igen megváltozott a kör­nyékünk. Szép. sima aszfaltút ve. zet be az üzembe, ahol na­gyon fontos nyersanyagot, kénsavat termelünk. Az aszfaltút helyén: valamikor R. Pélyi Dezső ekéje után ballagtam. Több mint 70 hold volt az övé. Cseléd voltam kezdetben, ötödiben kapáltam a kukoricát meg a napraforgót. A gazda, ha megunta a semmittevést, kapta mágát. fel a hintára, s gyakran 3—4 napig sem láttuk. A városban züllött. A táblák helyén most nagyüzem, irodák, hatal­mas víztorony bizonyltja azt, hogy vége a R. Pélyi Dezső világának. Mint rakodó sztahano- visJa kerültem a. gyárba. Mikor május elsejére ké­szültünk. majdnem mindig nekünk szólt a hangszóró, lóhírünket továbbra is meg akarjuk tartani. 'mert ma látjuk, hogy van értelme munkánknak. Ha kijavít­ják a hűtőtornyot s teljes üzemmel megy a gyárunk, újból visszaszerezzük a di­csőséget. A jövőben még jobban vigyázunk arra, hogy minden adag. ami a ke­mencébe kerül. Pontos le­gyen. úky ahogy az elő van írva. Én is azt akarom hogy a megyebizottság ván- dorzászlaia év végén a mi gyárunkat illesse. KOVÁCS FERENC kemencefűtő Vegyiművek Az aratás sikeres elvégzésének feltétele a növényápolási munkákban lévő elmaradás megszüntetése A növényápolási munkák késése megyénkben is óriási terményveszte- séget jelent a kapásnövényeinknél. Ezt az egyszerű igazságot sokhelyütt a tanács vezetői nem értik meg. Turkevén is, ahol a választási bé­keversenyben elsőnek végeztek a ve­téssel, most a babéraikon pihennek. A termelőszövetkezetek elvetett cu­korrépájuknak még csak a felét egyelték ki. Gyengén megy a kuko­rica, a napraforgó és aZ egyéb nö­vények kapálása is. Ahol ilyen gyengén megy a nö. vényápolás; ott a tanács vezetői megfeledkeznek kötelességükről, ve­szélyeztetik az ígérkező bő termés veszteségnélküli betakarítását. Gátol­ják a most megjelent minisztertanácsi határozat végrehajtását. Pedig az aratásra jól fel kell ké­szülni, mert a cséplést, tarlóhántást és a másodvetést csak így lehet gyor­san és jól elvégezni. Ha nem tudunk öt nap alatt min­den termést levágni, az me. gyénkben annyi szemveszteséget jelent, hogy abból Szolnok, Kis­újszállás, Turkeve és Mezőtúr lakosságának egészévi kenyér­szükségletét fedezni lehet. Azt nyilván nem szabad meg­engednünk, hogy ilyen kár érje nép­gazdaságunkat. Ezért minden erővel meg kell gyorsítani a növényápo­lást, hiszen csak Így tudjuk biztosí­tani az aratás sikerét. Nem egy gépállomáson a növény­ápoló gépek életlenek; az erőgépek rosszak. A törökmiklósi gépállomás felkészültségét bizonyltja az alábbi eset. Május 23-án öt erőgépet küldtek a kétpói Szabadság tsz-be dol­gozni. Az öt erőgép azonban má­jus 27-ig még csak hozzá sem fogott a növényápolási munká­hoz. A gépekből jelenleg is csak egy dolgozik, a többi géptörés és csapágyolvadás miatt áll. Turkevén a 23 kultivátorból mind­össze tizenkettővel végeznek növény- ápolást. A választás előtti héten a megyei igazgatóság egyes gépállomásokon tájértekczletekot tartott. Utána tudtára adták megyénk dolgo­zóinak, hogy hatvan traktoros óragraíikonos módszer szerint fog dolgozni. A fennen beharan­gozott új módszer alkalmazásá­nak semmi nyoma. Nem gondos­kodtak az előfeltételek megterem­téséről. Jogos kérdés, hogy ilyen körülmé­nyek között mi a biztosítéka a gép­állomások részéről a minisztertanácsi határozat megtartásának. A közelgő aratás a termelőszövet­kezetek vezetőitől is komolyabb, fe­lelősségteljesebb munkát igényel. Mezőtúron a Bercsényi tsz ve­zetői nem gondoskodnak róla, hogy a felosztott területet egyé. nőnként műveljék — a család­tagok bevonásával. El is marad­tak alaposan a növényápolással. Ott van a/szemük előtt a Sallai és a Szabad Nép tsz-ek példája; ahol azért nem kullognak hátul; mert a területfelosztás óta a családtagok is dolgoznak. Minderről a Bercsényi tsz.ben tudomást sem akarnak sze­rezni. A minisztertanács aratásról, be­gyűjtésről és a másodvetésekről szóló határozata arra kötelez bennünket,* hogy ezeket a megyénkben általá­nossá vált hibákat, — melyek a nö­vényápolást lassítják — megszün­tessük. A járási és községi tanácsok mező- gazdasági előadói no sajnálják a fá­radságot. Ha kell; százszor is ma­gyarázzák meg a tsz elnökének a nö­vényápolás jelentőségét. Népszerűsít­sék mindenütt az élenjárókat, sohsem feledjék el felelősségrevonni a ha­nyagokat. a lustákat. A gépállomásokon pedig a megyei igazgatóság vezetői igyekezzenek mi­nél előbb rendet teremteni. A szágul­dozások helyett minden erejüket összpontosítsák a növényápolás gyors befejezésére. Csak így lehet valóban megvalósítani a Függetlenségi Nép­front, pártunk programmját. Á surjáni állami gazdaság elnyerte az élüzem kitüntetést Bocskai Gábor kisújszállási frakforoseddig 118 hold gépi növény- apo’ást végzett Megyénkben súlyos elmaradás van a növényápolási munkáknál. A gép­állomások igazgatói keveset tesznek '.zért„ hogy minél több tsz-ben al. ralmazzák a gépi növényápolást. A traktorosokon van tehát a sor. Be kell bizonyítaniok. akarnak és tudak jól dolgozni, az elmaradást képesek megszüntetni. Megyénk be­csülete és május 17-én a Magyar Függetlenségi Népfrontra adott sok­ezer szavazat ma a tetteket várja. Dicsőség azoknak a példáját kö- vetni, akik ma a növényápolás nagy csatájában hősies munkával küzdik le az akadályokat. Harcolnak a nagy termésért, a termelőszövetkezeti ta­gok gazdagodásáért. A munkában most Bocskai Gábor kisújszállási traktoros jár az élen. Üj hős, olyan ember, akit a válasz, tási békeverseny acélozott meg. Ma megyénkben ő az első traktoros. Ed­dig 113 holdon végzett gépi növény, ápolást. Kisújszállás termelőszövet­kezeteinek tagságát ekkora területen szabadította fel a nehéz munkától é* biztosította számukra a bőséges ter­mést. Eddigi teljesítményével nem áll meg. Napról.napra növeli, töké­letesíti módszerét. A mesterszállási gépállomás trak­torosainak is van kit követniök. Ve­lük együtt dolgozik Bedeházi Mihály, aki a megyei versenyben szintén a» élenjárók között van. 115 holdon végzett gépi növényápolást. A tur- kevei Csizi Péter sem azonosítja ma­gát azokkal, akik ma Turkevén babé­raikon pihennek. Dolgozik becsület­tel. Ha valamennyi traktoros 110 hold növényápolást végzett volna, mint ő, akkor Turkeve termelőszövet­kezeti város a megyében újból első lehetne. A traktorosok jő vagy rossz mun­káján nagyon sok múlik. A szajoli gépállomás dolgozói azonban nem ér­tik ezt meg. Mindössze 42 holdon végeztek növényápolást. Alattyánban 46, tiszabőn pedig 49 holdas teljesít­ménnyel szégyenkeznek, Elmaradá­suk indokolatlan, hiszen itt is sok as olyan ember, aki tud jó munkát vé­gezni. A gépállomások megyei igazgató­sága május 3l-én értékelte a növény­ápolási munkák eddig állását. A gépi növényápolási versenyben me­gyénk legjobb traktorosai a követ­kező kiváló, békeharcosok. 1. Bocskai Gábor, teljesménye 113 hold, Kisújszállás. Gépállomás. 2. Bedeházi, Mihály teljesítménye 115 hold, Mesterszállás. Gépállomás. 3. Csizi Péter, teljesítménye 11® hold, Turkeve. Gépállomás. 4. Molnár József, teljesítményt. 109 hold, Jászfelsőgyörgy. Gápáll. 5. Zs. Hegedűs András, teljesív ménye 93 hold, Kunmárton. Gépáll. A surjáni állami gazdaság dolgozói példamutatóan megálltak helyüket a tavaszi munkában. Kiváló traktoro­saik az idén csaknem négyszerannyi talajmunkát végeztek el január 1-től május közepéig, mint az előző év ha­sonló időszakában. Különösen a vá. lásztási békeversenyen értek el ki­magasló eredményeket. Süveges Dá­niel Kossuth-díjas sztahanovista trak­toros a választás napjáig 1250 nor­málhold talajmunkát végzett. Gazsó József, Jancső Károly és a többiek is többszörösen túlteljesítették ter­vüket. Sertéshizlalási tervüket túlszárnyal­ták. 500 helyett 564 hízottsertést ad­tak be, így több mint 783 mázsa sertést küldtek a surjáni sertéshíz- lalók a városi dolgozóknak. Jő ered­ményt értek el a sertéstenyésztők is. Első negyedévben 190 mangalica ko­cától a tervezett 7E0 helyett ma már 1256 malac futkos a gazdaság sertés­nevelőjében. A gazdaság dolgozói a rizstermelő állami gazdaságok igazgatóságához tartozó 23 gazdaság versenyében ki­vívták az első helyet, és elnyerték az élüzemkitüntetést. A rizstermelő állami gazdaságok igazgatója Lovász Zoltán, szombaton adta át ünnepi gyűlésen Sándor Kálmánnak, a sur­jáni állami gazdaság igazgatójának az élüzem jelvényt, ' és az Állami Gazdaságok és Erdők Minisztériuma, s a MEDOSZ nevében az élüzem jel­vényhez járó vándorzászlót, valamint a gazdaság dolgozói részére az öt­ezer forint pénzjutalmat. A dolgozók az ünnepi gyűlésen arra tettek Ígéretet, hogy a Béke Vi. lágtanács ülésének tiszteletére, június 10-ig a gépi munka segítségével be­fejezik a gazdaság minden területén az erre az időszakra eső növényápo­lás! munkákat. /T­4 *%■ 552 féle, különböző színű és mintájú selyem-, 18 féle új karion-, 48 íéle női ruha nyárra Az állami áruházak szépen dekorál*, .ízléses kirakatokban mutatják be a szo­cialista ipar bő termékeit, az idén for­galomba hozott új textilárukat. 552-féle, különböző színű és mintájú selyem kerül leszállított áron a dolgozókhoz. 18'féle új színds; mintás karton is bővíti a vá­lasztékot, 48-féle különböző mintájú és minőségű új női ruhamodellt és a régi blúzmodellek mellett tíz új női blúz- modellt is árusítanak. Mindezek mellett változatos, nyári strandruhák, strandpon­gyolák, sportruhák — köztük új ballon* vászon pantalló — nagymennyiségű gyér- mekruha — mintegy száz új gyermek*1 ruhamodell — várja a vásárlókat. —« (MTI) )t'9 vt

Next

/
Oldalképek
Tartalom