Szolnok Megyei Néplap, 1953. február (5. évfolyam, 28-51. szám)

1953-02-01 / 28. szám

Sióim All at baba All. Ernes* Ét a kí­váncsian nézi a többi gyerek já­tékát. A török- mlklósl bölcsödé, ben tölti vidám napjait, — míg édesapja. édes­anyja termelő­munkában dol­gozik, hogy gyer­meküknek bol­dog életet te­remtsen­A M EGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ES A MEGYE I TAN ÁCS LAPJA V. évfolyam, 28. szám 'Ára: 50 fillér 1953 frlrrirár 1. Tjfáriritp A SZABAD MAGYAR SAJTÓ NAPJA ki a van 11. évfordulója annak, hogy ■ * megjelent az illegális Szabad Nép első példánya. Ebben az időben nem, hogy sajtószabadság nem volt hazánk­ban, -de egy őszinte szabad szó sem röppenhetett el a meggyötört munkások szájáról, anélkül, hogy a Horthy-fasiz- mus pribékjei ne korbácsolással vála­szoltak volna rá. Üldözték a nép, a sza­badság élharcosait: a kommunistákat. A Horthy-rendőrségen meggyilkolták a Szabad Nép hős szerkesztőjét, Rózsa Ferenc elvtársat is, de a párt hangját nem tudták elfojtani. Az illegális Sza­bad Nép továbbra is eljutott a tömegek­hez, akik mint falat kenyeret, úgy vár­ták minden sorát. Adták kézről kézre, elrongyolták, de ahogyan a papír ron- gyolódott, úgy fényeseden az út a pro­letárnegyedek lakói előtt: széles nemzeti összefogással harcoltak a fasizmus ellen, ,a szabadságért, nemzeti függetlenségért, j A z illegális Szabad Nép éles fegy- ■ ^ vere volt a kommunista pártnak. Nehéz volt akkor az ország helyzete. A Horthy-banda hatalmas nyomással igye­kezett a pártot megsemmisíteni, elzárni a tömegektől. Veszedelmes volt akkor kommunistának lenni, a párt illegális lapját kézbe venni. De a Szabad Nép, példaképéhez, az Októberi Szocialista Forradalmat előkészítő „Pravdá‘'-hoz hasonlóan vívta hősi harcát a dolgozók ' szabadságáért. A Szovjet Hadsereg győzelmével ha­zánk, s benne a magyar sajtó is, fel­szabadult. A Szabad Nép ma 800.000 példányban jelenik meg, s viszi el a párt útmutatásait a dolgozókhoz. Az a bizalom, amely ma pártunk központi lapját körülveszi, a nép bizalma a párt és Rákosi elvtárs iránt. Az az érdek­lődés, amivel népünk olvassa a Szabad Népet, népünk érdeklődése pártunk és Rákosi elvtárs szava iránt. A magyar sajtó helyzete úgy külön- ” bözik ma a felszabadulás előttitől, mint dolgozók népünk boldog élete a Horthy-idők gyötrődéseitől. Fogcsikor­gatva szemlélik ezt a különbséget az im­perialisták. Rágalmazzák a kommunista sajtót. Azt hangoztatják, hogy nálunk nincs „sajtószabadság". Valóban, az ál­taluk képzelt és hirdetett „sajtószabad- ság'1 a szocializmust építő országokból, köztük hazánkból is, száműzve lett. Ná­lunk nincs többé helye a tőkéseket se­gítő, háborúra uszító, Szovjetuniót alja­sul rágalmazó bértollnokoknak. A nép, proletárfiakból lett újságírók tollának tüze perzselte fel őket. A mi sajtónk szabad a reakció bilincseitől, szabadon az igazságot írja barátainkról, ellensé­geinkről egyaránt. A mai Szabad Nép becsülettel foly­tatja az illegális Szabad Nép munkáját Ma is harcol népe boldogságáért. Most a Szovjetunió, által visszaadott, sárból felemelt szabadság megvédéséért harcol a nyugati imperialisták hódító törekvé­seivel szembeni Leleplezi az amerikai háborús gyujtogatók és bérenceik gaz­tetteit. Harcba hívja hazánk minden be­csületes emberét a béke, a haza védel­méért A mai magyar sajtó állandóan teret “ ad ipari munkásaink nemes kezde­ményezéseinek, a dolgozó parasztság tö­rekvéseinek. Naponta ismerteti a nagy­üzemi gazdálkodás útját választó pa­rasztok életét. Beszámol termelőszövet­kezeti mozgalmunk mozzanatairól. A szovjet példa nyomán fejlődő magyar sajtó fegyvert ad dolgozó parasztságunk kezébe, legnagyobb ellenségével, a szipo- lyozó kuláksággal vívott küzdelméhez. Sztálin elvtárs azt tanítja, hogy: „A sajtó a legerősebb fegyver, melynek se­gítségével a párt a maga, neki szüksé­ges nyelvén minden nap, minden órá­ban beszél a munjfáosztállyal'1. Eddigi sikereink forrása, s további győzelmeink záloga pártunk vezetése, a dolgozó tö­megek pártunk iránti hűsége. A kom­munista sajtó legfőbb kötelessége, hogy a pártnak és a tömegeknek ezt a kap­csolatát minden sorával erősítse, mé­lyítse. Népünk előtt nemes feladatok állnak. Az eddig épített gyárak, hidak, békés családi otthonok, egyszóval felszabadult munkánk eredményeinek, az alkotó bé­kének védelmezése. A z újságíró ebből írásával, tolla he- ” vével veszi ki részét. Nem lehet újságíró számára szebb feladat, mint éle­tünk ezernyi új jelenségei közül a leg­szebbet, a legelőreihutatóbbat ismertetni. Segíteni az új •elterjedését, ismertetni a szovjet nép naponta megújuló győzel­meit. Virágoztatni e nép iránt és min­den békéért harcoló ember iránti szere- tetet, megbecsülést, növelni dolgozóink saját erejükbe vetett hitét. A kommunista sajtót szeretettel veszi kezébe a társadalom minden becsületes tagja, mert tudja, hogy az mindig iga­zat ír. Erről tanúskodnak a lapjainkban naponta növekvő számban megjelenő munkás- és parasztlevelek. Ezt mutatja az, hogy szerkesztőségünkbe az elmúlt év januárjához viszonyítva ez év első hónapjában 245-tel több levelet írtak megyénk dolgozói. Hírt adnak eredmé­nyeikről, leleplezik az ellenséget, bírál­nak. S mindazok, akik ma egy-egy jó kezdeményezést olvasva, holnap már megvalósítják azt, a kommunista sajtó hű barátjai. Népünk a sajtóhoz, a párt lapjához szólva, a párthoz szól, attól kér taná­csot nagy és apróbb kérdéseire. Az új magyar sajtó példája nyomán arra tö­rekszik, hogy még közelebb kerüljön a dolgozókhoz, hogy még nagyobb tettek forrásává tegye a párt és hazánk iránti szeretetet. O rszágunk minden lapját — köz­tük a mi lapunkat is —, min­den újágírót, a mi lapunk munkatársait is kötelezi az a megbecsülés, melynek jeléül minisztertanácsunk a február else jét egy évvel ezelőtt a magyar sajtó napjává nyilvánította. Ezen a napon a magyar sajtó levelezői — történelmünk­ben először — országos konferenciát tartottak, amiről a haladó világ sajtója is megemlékezett, ahonnan levelezőink új e^ít merítettek. Ugyancsak kötelezi a magyar sajtót az az üdvözlet, amelyet Rákosi elvtárs 1952 február 1-én a Szabad Nép szer­kesztőségéhez küldött: „Forró elvtársi üdvözletemet küldöm a Szabad Népnek — írja Rákosi elvtárs —, mely 10 évvel ezelőtt a Horthy- reakció legsötétebb hónapjaiban a föld alól hallatta harcos hangját, s mutatta a magyar dolgozóknak a jobb, szabad jövő felé vezető utat. A „Szabad Nép", mint a magyar kommunisták központi lapja, elévülhetetlen érdemeket szerzett abban a küzdelemben, melyet nagy pártunk hazánk függetlenségéért, boldogulásáéért és szocialista építéséért folytatott. Kívá­nom, hogy az első évtized győzelmes harcait a „Szabad Nép" a jövőben még nagyobb sikerrel folytassa a felszabadító Szovjetunió vezette 800 milliós béke­tábor nagy céljaiért, a proletár nemzet­köziség szellemében, dolgozó magyar népünk további erősítéséért felvirágozá- sáért és a szocializmus végső győzel­méért hazánkban." C zt a győzelmes harcot segíti a mi lapunk is: a magyar nép további erősítéséért, a szocializmus végső győzel­méért harcol nap mint nap pártunk iránymutatását követve. As abonyi-úti vasúti felüljáró építésnél töltésnek használják a darabtégvlát Harcoljunk a nagyobb takarékosságért A szolnoki Téglagyár határidő előtt teljesítette évi tervét. Sokezer tég­lát adott terven felül az országnak. A gyártás folyamán azonban nagymennyi­ségű tégla ment a selejtbe és ezek aztán mint tégladarabok az udvarra kerültek. Az év folyamán szinte hegy képződött a fél és háromnegyed téglákból és a tör­melékből. „Nagy gondot*' jelentett ez a tégla­gyár vezetőinek. __ Hová tegyük, mit csi náljunk vele — tanakodtak. Sokáig azért még sem kellett várni. A szom­szédban épülő abonyiúti vasúti felüljáró­építkezés vezetősége felfedezte a törött téglákat. Most fél és háromnegyedes téglák­ból épül a felüljáróhoz vezető töltés. Egymásután hordják a téglát a bordélyok a szomszédos építkezéshez. Mikor meg­kérdeztük a téglagyár igazgatójának he­lyettesét, mit fizetnek az építkezésnél ezért a tégláért, azt mondta: „Ez kima­radt nyári selejt, senkinek sem kell". Pedig másként áll a dolog. Az állami gazdaságok, tsz-ek gépállomások, nagy­szerűen fel tudnák használni gazdasági épületek építéséhez, disznóólakhoz, istál­lókhoz stb. Vájjon hány tsz-től, állami gazdaságtól kérdezte meg a gyár vezető­sége akár csak telefonon is, hogy lenne-e szükségük a selejtes téglára. Nem, ez már fáradtságot jelentett volna a gyár vezetőinek, s úgy gondolták, hamarabb megszabadulhatnak a nagymennyiségű téglától, ha az építkezésre elszállítják. Ida Iff már több mint két családi házra valót hordtak ki a töltés építésé­hez. De a szállítás még a mai napig sem állt meg. Világosan mutatja a tégla­gyári vezetők magatartása, hogy nem ta­nultak a Központi Vezetőség 1952 no­vember 29-i figyelmeztetéséből. Kényel­messég miatt engedik azt, hogy a' téglát olyan helyen használják fel, ahol az olcsó salak is megfelelne. Szakítsanak ezzel a megalkuvó, I nyelmet állásponttal. Ne engedjék, hogy ké- * sok ezer forint menjen kárba 10 vagon szénnek nines gazdája A múlt év őszén több vagon szenet rendelt a Középmagyarországi Köz­raktárak vezetősége a ku­koricaszárításhoz. Időköz­ben azonban leállt a ku­koricaszállítás s mintegy 20 vagon szén visszama­radt. A raktár vezetősége je­lentette a Terményforgal- mi Egyesülés Központjá­nak, hogy nem tartanak igényt tovább a szénre. En­gedélyt kértek az elszállí­tásra. A pesti központ vezetői a fülük mellett engedték el ezt a kérelmet. Mégis nagy nehezen 10 vagon­nyit elvittek az egyik kő­bányai vállalathoz. Ezután megállt minden. A szabadban tárolt sze­net áztathatta az eső, sza­badon érhette a fagy. Amellett, hogy ki van téve az időjárás viszontagságai­nak, napról napra dézs­málják is. A raktárak ve­zetői már őrt állítottak, de a szén még most is fogy. Már kérték a pesti köz­ponttól, hogy engedjék át­utalni a szolnoki TÜZÉP- tel epeknek, ez a kérés is megakadt a központ irodá­jában. A szolnoki üzemeknek, dolgozóknak nagy szüksége lenne a szénre, miért nem intézkedik a budapesti központ, hogy fel lehes­sen használni. Ne engedje, hogy 10 vagon szén ki­használatlanul támassza a szolnoki közraktárak, kerí­tését. A Fűtőház Beloiannisz brigádjának versenyfelhívása Pontos feladat hárul vasutasuk dolgozóira az ötéves terv utolsóelőtti esz­tendejében. Rajtuk múlik, hogy építkezéseink, gyáraink időben kapják meg a nyersanyagokat, félkészárukat; városaink a falu dolgozóinak termékeit. A szol­noki Fütőház dolgozói is látják ezt és versenyvállalásokkal küzdenek azért, hogy időben továbbítsák a vonatokat. A Beloiannisz brigád a következő vállalását tette április 4-e tisztele­tére. Megfogadjuk, hogy vonatainkat állomástól állomásig menetrendsze­rinti pontossággal továbbítjuk. Moz­donyainkon 10 százalékos szénmeg­takarítást és 5 százalékos javítási költségmegtakarítást érünk el úgy, hogy a kisebb javításokat magunk végezzük. Résztveszilnk a Nazarova és Lu- nyin mozgalomban. A 2.000 tonnás és 500 km-es mozgalmat tovább fej­lesztjük. A brigádra kiszabott 100 elegytonna tervet 10 százalékkal túl­teljesítjük. Egyben versenyre Vívjuk ki a bu­dapesti Keleti Fűtőház 424-es soro­zat számú mozdonyainak személyze­tét a fenti versenypontok szerint. Vállalásunkkal akarjuk megmu* tatni, hogy keményen Karcolunk öt­éves tervünk utolsó előtti esztende­jében megnövekedett vasúti forgalom zavartalan lebonyolításáért. A Beloiannisz brigád tagjai: Főgel Márton; Bolyhos József fűtők Csősz János sztahanovista mozdonyvezető. így spekulált a terményrejtegető kulák A kulákok még mindig ügy akar­nak jól élni, hogy másokat kizsák­mányoljanak, az államot becsapják. Állam iránti kötelezettségüket nem teljesítik. Terményeiket eldugdossák cimboráik segítségével. Even esetet szeretnék megyénk dolgozó paraszt­ságának tudomására hozni a ’Nép­lapon keresztül. Mucza Béla és testvére Sándor 19-51-ben harmincegy hold jóminősé­gű földön gazdálkodott, illetve eny- nyi földről tudott a tiszafüredi ta­nács. Később derült ki, hogy a szom­szédos Egyek községben Is volt föld­jük. Azt a területet sehol nem vet­ték nyilvántartásba. így a két ku­lák nem olyan nagyságú földterület után fizette az adót, mint amennyi ténylegesen a birtokukban volt. Per­sze a meglévő 31 hold föld után is keveset fizettek. Mucza Béla kulák, — miután Így elvonta népgazdaságunktól a termé­nyeit, — .sok szénafélét, takarmányt tartalékolt. 1951-ben termett széná­ját, amit napszámosokkal takarítta- tott be, eldugta. Három nagy kazal AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK Kozma János, a szolnoki téglagyár sztahanovista kihordója. 1952 augusz­tus 20-ára tüntették ki megtisztelő sztahanovista Jelvénnyel- Eredményé, vei azonban nem elégedett meg. fjjahb módszerekkel tovább növelte teljesít­ményét. Végül 188 százalékos átlag­teljesítményével legutóbb elérte a szakma második legjobb dolgozója címet. Nagy Imro a Mezőgépgyár műszaki dolgozója. A folyamatos gyártásra való áttéréssel párosve’rscnyt szervezett a ..szénaromlraKó" és az „M 01 morzsoló" csoport között. Patronáiásával a széns- renürakó csoport havi állaga 121 szá­zalékra növekedett. A 190 százatékon alul teljesítők számát négy főre csök­kentette. Újításával, egy hegesztési ki­vitelezéssel még jobban elősegíti a gyár,as meggyorsítását. Bobák Béla elvtárs, az alattyánl gép­állomás főgépésze. Az ő jó szervező munkájának, példamutatásának is kö­szönhető, hogy a gépállomás határidő elölt befejezte évi lervét és elnyerte az éliizem jelvényt. Eredményeivel nem megelégedett. Elhatározta, hogy a ta­vaszi munkák sikere érdekében tovább­növeli a gépek üzembiztonságát. még most Is ott van ahová akkor dugta,- a tiszafüredi határban lévő Tom-laposban. A széna egyméteres vízben áll és nagyrésze elrothadt. Többi terményeit szintén eldugdosva; szana-széjjel tartja a határban. Vá­rosunkban az egyik tszcs ajánlatot tett Muczának lucernája felvásárlá­sára, 80 forintot akartak adni mé­termázsájáért. A kulák elzárkózott az eladás elől. Attól tartott, hogy a pénzt adótartozásba levonják. Hogy az államot kijátsza más meg­oldást talált takarmányának értéke­sítésére. Kéznél volt Kis György tiszafüredi csavargó, akiről az egész város tudja,- hogy mindent szeret; csak dolgozni nem. Az apja a múlt rendszerben törvénybirö volt. Tiszt­ségét azzal érdemelte ki, hogy Horthy embereinek korteskodott. Mucza és Kis összedugták a fejüket és ki­sütötték, hogy mit csináljanak. Kis Györgynek nem hiába volt az apja főkortes, ravasz ötlcts támadt. Miután neki nincs földje, nincs ia adója, ezért a szénát — úgy határoz-; tak — 6 fogja eladni, mintha az a sajátja lenne. A pénzen azután ősz- tozkodnak. Mucza kulák kijátsza az államot, adét sem fizet. így is tör­tént. Az osztalékban megegyeztek. Mucza Béla szénája ogy% napról a másikra Kis György tulajdonába került. Kis György az első tételt — 5ö mázsa lucernát — a föleim övesszö- vetkezetnek ajánlotta fel megvételre, A földművesszövetkezet minden to­vábbi nélkül 120 forintos áron fel­vásárolta és a pénzt p kunec kezeibe ki is fizette. Az első sikmes üzlet után örömmel dörzsölhette kezeit a két szélhámos. S ha már ilyen jól sikerült az első lépés, miért ne sike­rülne a második — gondolták. Volt még 45 mázsa lucemaszéna, azt ugyanígy értékesítették. Nem megengedhető, hogy mikor súlyos takarmánygondokkal küzdünk; ilyen csibészek büntetlenül garáz­dálkodjanak. 'MAGYAR LATOS Úttörő tsz elnöke, Tiszafüred.

Next

/
Oldalképek
Tartalom