Színház, 1904 (1. évfolyam, 1-2. szám)

1904-12-17 / 1. szám

2 SZÍNHÁZ----------------- ■ ................-------------------,-----------------------------■———­A legszebb és li csak SCHVA .jj. Ll kaiapokat, in-eket, pallérokat, kezelőket, harisnyákat, zseb- JH l)l)U kendőket és mindenféle uri-divat czikkeket bevásárolni a RYZ TESTVÉREKNÉL lehet Deák-tér 17. Olvasóinkhoz! A mai számmal meginduló „Szín­ház“ a szerkesztői? azon reményében kerül Szatmár város közönségének kezébe, hogy sikerül egy régen érzett hiányt pótolni, Fegyverzetünk midőn a küzdőtérre lépünk, a szerkesztők részéről kitellhető legjobb tudással kezelt irótoll; mely­nek hivatása lesz megörökíteni az idei színházi szezon komoly és humo­ros eseményeit. Reméljük, sikerülni fog lapunk vállozatos tartalmával a közönség pártfogását kiérdemelni s ezzel a szatmári színészet ügyét s termé­szetesen színészeinket is közelebb hozni az Önök szivéhez. Programmot csak általánosságban adunk, mert hi­tűnk szerint kedvesebb lesz Önöknek, ha szép programm és rosszul szer­kesztett lap helyett egyszerű, frázisok nélküli programmot és jól szerkesztett lapot adunk ki. Első sorban ki kell jelentenünk, hogy lapunk teljesen független, semmi féle' érdekközösségben sincsen a szi­] nészelünket irányitó körökkel s igy feszélyesés nélkül fogjuk kimondani mindég igazainkat. Jóakarattal fogunk rámutatni minden általunk észlelt hi­bára, de kíméletlenek leszünk ott a hol rosszakaratú mulasztást fogunk tapasz­talni. Dicsérni mindenkit csak érdeme szerint fogunk. Lapunk hetenkint két­szer jelenik meg s közli a szinreke- rülő darabok tartalmát, szinlapokat, komoly kritikákat, színészeink és szí­nésznőink arczképsorozatát humoros apróságokat a szinészéletből, kulisz- sza titkokat, verseket, közérdeklő­désre számítható pályázatokat stb. Lapunk előfizetési ára az egész szín­házi idényre házhoz hordva 2 korona, egyes számai 4- fillérért kaphatók minden üzletben és az utczai rikkan­csoknál. Ezerszemü Czézár! Ítélj el, vagy pártolj érdemünk szerint. Mit vegyünk a színésznőknek? Ez a kérdés már sokszor merült fel illetékes körökben. A tapasztalat azt bizonyítja, hogy örömet akkor szerzünk nekik, ha egy szép ékszer darabbal ajándékozzuk meg, melyet legolcsóbban Néhma Ferencznél. Deák-tér 27. szerezhetünk meg. Occassio! Legalkalmasabb és legolcsóbb be­vásárlási forrás a karácsonyi és újévi ajándékok beszerzésére. Mélyen leszállított árak I Szőke Ödön Divat üzlete SZATMÁR. Kazinc2i-u. 3. (Lengyel ház.) — ..... Occassio i

Next

/
Oldalképek
Tartalom