Szinérváralja, 1914 (11. évfolyam, 1-31. szám)

1914-03-24 / 12. szám

1914 március 24 2 SZ1NÉRVAR ALJA 11 szám két zálogra csaptam és a pénzen álarczot és revorvert vásároltam. Tel­jesen Fantomas mintájára csináltam. Álarczot öltöttem és a szembe jövő embereket megtámadtam. Kezeket föl! Szavtkkal megfélemlítettem min­denkit, a rálamrál eresebbeket is, a kik álarczcm miatt megijjedtek. Az egyik kezemmelátkolorásztamaz ille­tő zsebét,a másik kezemmel pedig revorvert szegeztem a mellének.“ A fiú a világ legtermészetesebb hangján mondotta ezt el, látszott, rajta, hogy teljesen megejtette a mozi dráma, amelyet csak érett agyvelövel szabad végig nézni. Teljesen helyén valé tehát, ha ezek e'ena kinövések ellen meg indítjuk a legerősebb harcot. Szegedvárosa egyidejűleg a post- resztante levelek megrendszabályo- zásával’gondoskodik a mozni megrend- szabályozásáról is és kimondotta, hogy a mozgó szinházjlátogatói is nem minden esetben lehetnek gyermekek. Mehetnek ugyanis szolidtárgyu dara­bokhoz, természeti képekhez, de nem mehetnek oda, ahol a fantáziájuk ki van téve a megfertöztetésnek. Szeged városának példáján okulhatnának a többi városok és községek is. . HÍREK. Eljegyzés. Hollós Jakab nyug. vasúti főfelügyelő, vasúti igazgató leányát: Siti­két eljegyezte Benkő Béla newyorki gyáros. Az eljegyzés épen Hollós Jakab aranyla kadalmának napján történt. Török Lajos Szaniszlón. Gróf Károlyi József kegyur a szaniszlói plébániára Török Lajos csapi plébánost prezentálta az egyházmegyei hatóságnak, amely a bemuta­tást megerősítette. Török Lajos 14 éves aldozópap, 1905 óta van Csapon. Innen, Sz nérváraljáról ment oda. ügy üt, mint ott hivei őszinte szeretete vette körül. Uj állo­máshelyén, amely dús javadalmazásit, bizo­nyára méginkább növekedni fog eddigi lel­kesedése és ezzel arányban a hivek ragasz­kodása. A szinérváraljai izr. jótékony nőegylet múlt hó 15-én tartott báljának erkö.csi síkéről lapunk előző számában már megemlékeztünk, ezúttal az anyagiakról számolunk be. Felülfizettek : Lauer Józsefné 4 kor. Hirsch Jakab 2 kor. Hircsh Sámuel 1 K. 80 r. Hprskovi s Pepi 40 f. Zemmel Adolf 60 f., Max Mile 1 K., Klein L. Lajos 6 K- 80 f., Herskovits Alfréd 40 fillér, lezkovits Leopold 40 fill., Engel Józsefné 80 fillér, Hoffman Sándor 60 f., Judovits József 1 K- 60 fill., Neuman Mór 10 kor., Dr. Székely Dezső 10 kor., Dr. Katona Elemér 10 korona, Dr. Ember Elemér 10 korona, Sepsy Károly 5 K-, Vilkovits Miksa 4 K-, ■ Kolb Dezső4 K-, Schwarcz Antal Apa 3 K-, Dr. Gergely László 80 f. Sehvarcz Vilmos nagybánya 1 kor., Korsthauser Mór. 1 K-, Groszman Dávid 5 K-, Kozma Gábor 4 K-, Osztián Antal 1 K-, Weisz Jenő 2 kor., Neuman Zsigmond 5 K., Átyim Emil 1 K-, Papán N. 1 K-, Dr. Keller Lajos 1 kor., Bárány Béla 2 K-, Simon Sándor 1 K-, és Dr. Somlyó Lajos 2 K- 40 fillért. Jegyeiket megváftotlák. Ujfalussy Miklós 10 korona, Dr. Kaba Tihamér 6 K-> | id. Fényes Béla 5 K-, Dr. Katona Sándor 5£K-, Gazdasági és Iparbank Szatmár 5 K-, Kereskedelmi részv. társ. Szatmár 5 kor., Ferencz Gyula 5 K-, Vasserblatt Bencze 4 K-, Neuman Antal 3 K-, Gerber Béla 2 korona, Kepes Sándor 2 kor., Simon Menyhért 2 kor. Goldstein Herman 2 kor. és Éried Béla 2 koronával. A bál összes bevétele 515 kor. 30 fill., kiadása 162 K- 47 fillér,, tiszta haszna 352 kor.83 fillér volt. \ tiszta haszon emeléséhez nagyban hozzájárult, hogy Groszman Dávid ura szálló öszes termeit a báli teremmel együtt teljesen ingyen: bocsájtotta > rendelkezésére a nőegyletnek, amely nemes tettéért úgy ö, mint mindazok, kik a jótékony czélra for­dítható tiszta haszon emeléséhez felüifize- téseikkel és jegyeik megváltásával hozzájá­rulták, vagy egyébként a bál sikere érde­kében közreműködtek fogadják a nöegylet vezetőségének hálás köszönetét. Gyászhir. Mély gyász érte Brebáa Miklós, sikárlói g. kath plébánost. Felesége, szül. Zsugasztrai Román Ilona f. hó 14-én életének 45. évében jobblétre szenderült. A boldogultat f. 17-én helyezték óriási részvét mellet örök nyugalomra A család a követke­ző gyászjelentést adta ki : Brebán Miklós mint férje, Szilvia és férje Tohatán György, Aurél, Antal, íren, Jenő, Mariska, Juliska és Laczika min' gyermekei, úgy a saját, valamint az alulírottak nevében is fájdalom­tól megtört szívvel jelentjük, hogy a drága jó hitestars. szeretett anya, nagyanya test­vér, sógornő és kedves rokon: Brebán Mik- lósné szül. Zsugasztrai Roman Ilona folyó hó 14-én, életének 45-ik, boldog házasságán nak 28-ik évében hosszas szénvedes és a halotti szentségek ájtatos felvétele után az Urban csendesen elszendt-rült. A kedves halott földi maradványai f. hó 17-én délután 1 órakor a gör. kath. román egyház szer­tartása szerint fog teszenteltetni és a gör. kath. templom mellett levő cinterembe örök mugalonna helyeztetni. Áldás és béke leng­jen porai felett! Nagysikárlú, 1914. márc. hó 14. Brebán Antalné szül. Mán Antónia anyós Aranka, Ibolyka, Szilviké, Péter,, mint unokák. Anderkó Simonná szül. Román Emi ia mint testvér. Anderkó Simon Román Tivadarné szül. Kiss Etelka. Uniczki István, Brebán Gyula, Brebán Sándor mirfc sógor és sógornői. A vármegyei telefon ügye ez idő szerint némi akadályokon vergődik épen keresztül. Jelenleg van fent a megye segit- I ség iránti kérelme a belügyminiszternél, I kitől a további munkálatokhoz 20 ezer k. kiutalását kéri. A közig, bizottság ülésén, főispán bejelentette, hogy közbejárása alkal­mával a belügyminiszter megígérte hogy a kérelmet lehetők g figyelembe veszi, Ünnepnapok 1914=ben. Ez évben bőségesen kijut majd az ünnepnapok torló­dásából. A husvét április 12. és 13. án tesz. Április 11-ike tehát előtte való nap; tör­vényes nemzeti ünnep, tizedikére pedig nagypéntek esik, amikor tudvalevőleg tu nyo­mó részben szünetel az üzleti forgatom. Április 10-től 13-’g tehát négy ünnepnap lesz egymásu'án. Az izraeliták ujesztendeje szeptember 21-ieés 22-ére esik, amit sz'ept. 20-án megelőz szombat, úgy hogy akkor három egymásután kővetkező ünnepnapjuk lesz. A hosszunap az év legfontosabb ulti- mojáta. s eptember 30-ára esik. Karácsonyt vagyis decemberit-ikét és 26 át vasárnap * nehézkes magyar gyerekeket oktat és vezet mint egy bölcs kis mama. — Nos, Lolotte és meg van elégedve a sorsával ? Hirtelen ködíátyolos lett a szeme és sóhajtott. — Oh. eher monsieur, Igen — szólt s máris lehűl ott szemeiről a könnyek fátyola s lelkének derűs napsug ra tüzölt újra az arcára. — Bár esak pár napig leszek itt — de jó barátok leszünk, ugj -e kis Lolotte ? Melegen nézett rám s kis keze kezem­be simult. Napnyugtakor a házigazdámmal kimentünk a szőlőbe. Büszkén mutogatia a nemesitett szőlőfajtáit. Szakértekezéseket kell°tt lenyel­nem s bukolikus himnuszokat hallgathattam újra végig. — Szereti a jó bort ugy-e ? — fordul hozzám. — Nem vetem meg, — szerényked­tem. — No lássa és azt hiszi, nem vettem észre, h jgy mégis untatja a beszédem. Milyen éleslátásu az öreg — gondol­tam — s elhatároztam, hogy ásításaim sikeresebben próbá1 om elfolytani. A verandán uzsonnára terítettek. A délutáni hőség langyos melegie csökkent s esti szellők borzolták a sző oberes leveleit. Az égen vérszin sávok jelezték a nap ha­lálát s a távolból éles vonatfütty hasított bele a lomha levegőbe. — Hol vannaka gyerekek? — kér­dezte a háziasszony egy szürkülő hajú, kemény nézésű nő — bizonyára megint elkd jnrogtak lolotte-al — tet'e hozzá. — Lolotte tulcsntalan — t-ódkotta a férj. Indu'atos harag férkőzött a sz'vembe és megértettem a kis Lolotte könnyes szemének panaszát és sóhajtását Az asszony éles hangja riasztott fel pillanatnyi elmélázásomból. Lolotte, Josephi­ne, Luois ! A szőlőtablák közül három futó gye­rek ál-lkja bontakozik ki. Lolotte vezetett. Kimbomlott fürtjei a homlokába omlottak, szemei a kihevült vér lázától még elénkebb ragyogósuak lettek. Szuszogva ' törtetett a nyomába'egy tömzsi fiú és egy csattanó- pirósságu lányka. Lolotte-ot alaposan megpirongatták s szegényke visszafojtott könnyékkel, dacosan ©sszeszöritott ajakkal hallgatott. Uzsona után szerét ejtettem, hogy kis védencemmel nehány szót váltsak. — Bátorság — Lolotte . . . nem szabad tulérzékenynek lenni, .. maga okos kis lány, aki tudja, hogy az életnek vannak szomorú­ságai is több mint öröme. A gyerekek künn hancuroztak a por­ban Lo lőtte anyáskodó szigorral figyelmez­tette őket egyre és másra. Látszott * szeme bogarából, hogy n is szívesen venne részt zabolátlan játékukban, de viszafojtotta játé- lkos kedvének kitörését. A komolykodás és az arcáról lervó játtékedv bájos zavarrá ett. Egy délután a vendéglátóim, akik föltét­len előzékenységgel igyekeztek rö.id. vendégeskedésem alatti szórakoztatásomra, vacsorát adtak. N°gy-öt fiatal ember, tgy- pár simára fésült hajú, jelentéktelen vidéki leány, a szomszédo- szöllőte eptulajdonosok családjai voltak az esetélyre hivatalosak., Lolotte valami ösztönös, finom nőiességgel csinosította ki magát s törékeny termetére simu'ó petkály ruhácskájában olyan volt, mint egy Andersen — meséből kilépő kis álomhercegnő. A vacsoránál a vendég előtt rosszaló megjegyzést tett a ház asszonya ahiuságár3- és nem illő piperéskedésére. Lolotte-otnak: kigyult az arca, bár szinte vonaglott a megszégyenités fajdalmától, büszkeséggel uralkodott magán s később mosolyogni is. próbált. Csodáltam ezt a szegény kis terem­tést, akinek veleszületett, öntudatlan szépér­zéke is csak megaláztatásokra adott alkal­mat. A kínosan kicsipekedett ifjak lapos, élcelődéseire kedves, ötjetes riposztokkal válaszolt. Csupa charme, könnyed finomság, finomság volt s tavaszi üdeséget árasztott maga körül. A férfiak mind Lolotte-val foglalkoztak. Egy-egy kedveskedő bókot is. mondtak neki, amit ő pajkosszemlésütéssel. köszönt meg. Azt a harmonikus örömet,, melyet graciozus lénye keltett benne*, kellemetlenül feltorlódó képek zavarták meg. Úgy képzeltem, hogy falánk, éhes vágyak elnyeléssel fenyegetik, hogy harmatos fehér­ségére fekete foltokat ejt az élett, hogy lelkének illatát egy ingovány mérges gőze.-

Next

/
Oldalképek
Tartalom