Szinérváralja, 1914 (11. évfolyam, 1-31. szám)

1914-01-06 / 1. szám

szám 1 (2 SZINÉR VÁRALJ A vagy látványos mulatságoknál inten­zivebben gondoskodjunk azokról, akik nem ünnepelhetik mulatsággal a far­sangot és akik nemcsak ebben az időben böjtölnek, hanem nélkülöznek egész éven . át. A Szegényekre gon­dolunk és ha már az ő felsegélyezé­sük orvé alatt mulatunk, akkor se­gélyezzük is fel őket alaposan. Ke­vesebb kiadással, kevesebb fényűzés­sel is ugyanazt érthetjük el, amit nagy luxussal. A báli rendezőknek szól ez a strófa. Ne pazaroljanak sokat ele­gáns táncrendekre, ne a legdrágább termeket béreljék és ne fejtsenek ki olyan fényűzést, amely ebben az eset­ben a nélkülözök rovására megy. Le­gyen a jelszó az idei farsangban a takarékosság és a biztosak lehetnek a rendező urak a felöl, hogy ez a fáncolók publikumának helyeslésével fog találkozni Karácsonyi ünnepély. A helybeli I. számú állami óvodá­ban kedvesen zajlott le december hó 23-án az óvodások karácsonyestélye. A táncteremnek is beillő nagy tágas termet zsúfolásig megtöltötte Szinérváralja előkelő közönsége. Három órakor a csöpp Benedikt T^ella kezdte meg az ünnepélyt, han­gos, értelmes karácsonyi üdvözlőjével. Utána Irinyi Sándorné óvónő mesélt a szeretetröl a gyermekek és közönség érdeklődése mellett. Meséjét ragyagó szemmel, nagy figyelemmel haigatták a csöpp gyer­mekek, s bizonnyal felfogadták, hogy ők sohase kerülnek a roszgyerme- j kék fekete könyvébe. Meséjét a gyermeki lélek isme­rete, s a gyermekek szeretete sugallta s a felnőttek is örömmel hallgatták. Ezután a felállított színpad füg­gönyei szétnyíltak, s ott láttuk Irinyi Margitkát, - mint nagymamát, ka­rosszékben, főkötővel, kezében kötés­sel, kihez kis unokák jöttek karácsony estére. Unokák voltak. Lábas Iván, Láng Tibi, Benedikt Béla, Löwinger Róza, Kató Juliska és Kalniár Bözsi. Kövid, igen kedves társalgás után a nagy­mama közölte unokáival, hogy ha jók lesznek, az angyalok hozzájuk is eljönnek, s nekik is hoznak kará­csonyfát. j A kis unokák áhítattal imádkoz­tak, mire gyönyörű fényben, hófehér ruhában, hófehér szárnyakkal, fejükön arany koronával, hat angyal jelent meg s mindenik hozott egy-egy aján- ' dékot. Az angyalok szerepét: Báthy Zsófi, Kuba Reené, Vas Piroska, Kur- tuc Valér, Neumann Bözsi és Katz Elza töltötte be, kedves jelenség volt, s az angyalkák ügyesek, gyorsak, szépek, helyesek, szóval enni valók voltak. Mig az angyalokba hozott aján­dékokat letették, az alatt az‘unokák az »Az angyal sereg földre szállt“ cimü éneket énekelték, amely után a nagy­mama és unokák között folyt tovább kedvesen a társalgás Ezután az angyalok »Dicsőség mennyben az Istennek« kezdetű ének éneklésével elvonultak, s mig a ben- gáli fény lassan kialudt és a kis uno­kák örvendeztek az angyalok ajándé­kának,azalatt ^gy árva gyermek jelent meg a színen, kinek ajószivü unokák minden ajándékot odaadtak. Az árva gyermekek Marosán Jósikaszemélyesitette, az ajándékokat elérzékenyüive köszönte meg s nagy hatással, érzéssel szavalta el: »Áldja meg az Isten» c. kedves versikéjét Ezután a függöny legördült s az óvo^ azt mwuita, hogy most már én vagyok a fogó, megcsókolt és eltűnt előlem, messze, egy fa mögött, és én csak néztem egy darabig almodon és reszketőn, távolról csodás kacagások hegedültek felém, körül­néztem, hogy kit kéne megfogni, de nem láttam senkit, egyedül álltam a nagy tün­dérkertben, csak messze fák között csillan­tak meg a leányok fehér ruhái, de én nem tudtam rávenni magamat, hogy oly messze fussak. Ott álltam csak és minden nagyon csendes lett körülöttem és egyszerre, közel közel hozzám, felzokogott valaki/odanéztem, a fűre borulva egy tündérlány sirt: az, aki megfogott engem, zokogott és zokogását valahol fenn egy gordonka kisérte. Néztem: — Hát itt is lehet simi ? — de nem szóltam, mert rámnézett, a könye csupa gyöngy volt és amint ráhult egy a fűre, ott pompás virág nőtt : az illata kábított és belengte a kertet, mint kis szobámat Jolán parfümje. Olyan szomorú volt az arca, hogy a szivem összeszorult. Elhagyott mindenki —zokogott a föld- redölten, pedig jól látta, hogy ott álltam mellette és azt is láthatta, hogy szólni sze­rettem volna, csak nem birtam. Pedig akkor tudtam volna beszélni, olyan szépen, ahogy soha, senki, el is gondoltam, hogy mit mondanék neki: vigasztalónak, a lelkem lett volna abban a beszédben, szegény, halva­született, soha nem látott lelkem, c miért }s nem tudtam beszélni, e szegény, siró tündérlány azt várta és mikor látta, hogy nem tudok, bárhogy szeretnék szólni hozzá, odamenni, mikor látta, hogy nem tudok, zokogása elcsendesült és kisirt virágai kö­zött, mint maga is egy nagy liliom, meghalt. Meghalt, a szeme lecsukódott és én, feloldódtam a varázs alól, hozzámentem ráhulltam, csókoltam és hegedültem: — 0, minek is jöttem ide, a halált fönn is mindennap látom : én halok meg fáradtan naponta, egyedül, elhagyottan, mint te. fehér liliom ez aranykertben; mi­ért kellett éreznem, hogy a fáradt sirót sen­ki, még en sem, tudja megnyugtatni és miért kellett látnom, hogy a tündérkertben is van ezért elhagyott halál ! O, szánlak, szép tündérlány. te fogtál el engem a játék­ban, megcsókolták, ó, szánom magamat, hogy meg kellett halnod, mert nem tudta­lak megvigasztalni. Én is meg szeretnék most halni gyöngyvirágaid között, igy, tes­tedre omoltan, kábultan. Csak egv fehér liliom volt alattam és lázas szememből kibuggyantak a könyek. Föiriadtam. — Ki vagyok ? — gondolkoztam. — Élek — e ? Szomorúan láttam, hogy igen, az ágyamon feküdtem, köröttem bus éjszakai szobán reszkette«, az ablakot megrázta a a szél és a szememből lassan hulltak a könyek. 191 3 január 6 dások imára tett kezekkel mondották el: »Imádkozzunk gyermekek« c. kis imát, melynek elhangzása után a má­sik teremben megszólalt az angyalok csengője, kitárult az ajtó s gyönyörű 4 méteres gondosan megrakott csil­logó karácsonyfa várta a gyermekeket. Leírhatatlan öröm volt a gyer­mekek arcán a szép fa látásán, s nem tudták elfolytam az öröm kitörését s egymásnak mutogatták, ni ló, cukor sb. A felnőtteknek is oly kedves volt e jelenet, hogy könnyezésig meghatva örvendeztek gyermekeik örömén. Néhány ének és vers után, kö- j vetkeze t a várva-várt kiosztási Min­den gyermek kapott édességet, játé­kot, s nagy örömmel dicsekedve, mu­togatva, hogy mit kaptak, hagyták el a szülőik kíséretében íiz óvodát. Igen szép volt az ünnepély s nem találunk szavakat az óvónő gyönyörű munkájának méltányolására. Az a tü­relem es fáradságot nem ismerő mun­kásság, mellyel a szép ünnepélyt elő­készítette, a sikerben, a szülők nagy érdeklődésében s a jól teljesített munka édes érzésében találja jutalmát. * A 11. számú állami óvadábn min­den dicséretre érdemes gyönyörű karácsonyfa ünnepélyt tartott Pujda Margit óvónő deczember hó 21-én. Ez óvódába többnyire román ajkú gyermekek járnak s igy alkalmunk volt megfigyelni az óvoda munkájá­nak eredményét, mely várakozáson felül szép volt. A helyiség kicsiny volt az érdek­lődő közönségnek, úgy hogy szorosán egymáshoz állva tele volt a két szobá. A feldiszitett és minden jóval megrakott karácsonyfa elé való fel­vonulással kezdődőit az ünnepély. Egy kis gyermek kezdte meg értelmes szép kis üdvözletével az ünnepélyt. Ezután következtek a legszebb versek, pár­beszédek, énekek: „A kis Jézuska ki e napon született, karácsonyi ének, karácsonyi játék kilenc gyermek által elő adva, versek, párbeszédek és befejező ima.“ A csöppségek hangosan, értel­mesen, elfogultság, és félelem nélkül adták elő mondókáikat, mindnyájunk igaz gyönyörűségére. Kedves kötelességei teljesítek, midőn az óvoda vezetőjének szép mun­kájához, s nagy sikeréhez a közön­ség őszinte elismerését csatolhatom_ Domokos Istsán. • • Úgy beosztás a szín érváraljai kir. járásbíróság­nál az 1914-ik évben A., ügyvitel. 1., Sziláágyi Tihamér vezető kir- já- rásbiró : az elnöki és igazgatási teendőkön kívül ellátja azon sommás perek elintézését, melyekben az alperesek neveinek kezdő­betűje A — tói bezárólag J — ig terjed (Sp I alatt), — ezenkívül ellátja az anya­könyvi kiigazítási és egyezségi eljárási a vonatkozó ügyeket, nemkülömben a kir. közjegyző helyett ennek távolléte, vagy akadályoztatása esetén teljesítendő cselek­ményeket és az ujjitott sommás perek egy részét; 2., Dr Székely Farkas kir járásbiró:

Next

/
Oldalképek
Tartalom