Szinérváralja, 1913 (10. évfolyam, 1-52. szám)

1913-01-01 / 1. szám

t SiíINÉRX ÁRALJA ' '' 1913 január 1 szám. {2} Elismerés és köszönet illeti ezért az akczióért a magy. kir. földmivelésügyi kormányt, nem lehet azonban elhallgatni azt a meg­jegyzésünket, hogy dacára a jóin­dulatnak, mig ezen előadásokra ordított költségek évröl-évre emel­kednek, addig magunknak az előadá­soknak nívója külsőségei, sőt ered­ményei is alig mulatnak fejlődést. A vándor-előadó tényleg tu­dások legjavát viszik felolvasásuk, szabad elődásuk keretében a nép elé, sajnos azonban, hogy ajlegjobbindulatu kezdményzések is az ilyen (előadások után maradandóbb (nyom nélkül marad nak. — Az előadások is rendesen szóla­mokhoz idomulnak előadásaikban, a szólamokat pedig legtöbbször a legfőbb vezetők hangzatos frázisaiból meritik, amilyen hangzatos jelszó most pl. az, hogy: termeljünk legtöbbet! Termel­jünk ám, de miből? Nem akarunk ezen téli elő­adások eredményessége, vagy ered­ménytelenségei felett ez alkalom­mal vitába bocsájtkozni, egyet azonban konstatálnunk kell és ez az, hogy ezen az előadásokon sok szó hangzik a gyakorlati munkálkodásra való serkentésről, az okszerű gaz­dálkodás mikéntjeiről, stb., utalnak az előadók a szociális tevékényke- désre is, de az e téren való utmu- mutatásuk kimerül a társadalmi szer­vezkedés szükségessének hangoztatá­sában, rámutatva a gazdaelem szer­vezkedésének szükségességére, saját anyagi boldogulása szempovtjából. Az előadások sorozata azonban egyáltalán nem terjeszkedik ki az önsegély olyan fajtáira, melyek a népesség egészségügyének, testi jólété­nek, a népessép higyenikus szükségle­bertől, csak négy korona helyett egy korona húsz fillér volt két pár. Bosszankodtam. Úgy éreztem, elárultak, becsaptak. Jó akartam lenni, meleg volt a zivem s kihasználtak. A harisnyás embertől igazán mást vártam. Olyan derék, jóképű, naiv becsületes öreg fiúnak láttszott. És ő is becsapott, Határozóban és kegyetlenül haragudtam rá. Szinte szerettem volna boss- szut ál ni III. Nehány nápig nem jött az asztalomhoz. Ázt hittem, maga is érzi, hogy becsapott, restellj a dolgot, úgy tesz, mint az erősebb gyermek, aki elfut a gyengébb elől, ha meg­verte maga sem tudj , hogy miért. Igen — gondoltam — a harisnyás ember homályo­san vagy egész világosan érzi, hogy er­kölcstelenség volt kihasználni a naivságomat, a hitemet... Bosszantott, idegesített, fellá­zított. Bántott, hogy mindennap látom. Szinte felcsattant bennem a harag; mikor újra feiém kínálta a csomagját. Ke­mény, rideg gesztussal intettem el, igyekez­tem érez:etni vele a megvetésemet, amelyre becsapottságom keserűsége adott okot s titkos elégtétellel láttam, hogy kissé megri- adtan, összébbhuzódva ment a másik asz­talhoz. Másnap, harmadnap még inkább felszilajodott az ingerültségem s felháborod­teinek kielégítésére volnának hivatottak; nem igen hallunk olyan előadásokról, melyek arról szólnának, hogy az emberi betegségek, a sorscsapások ellenében a legszegényebb néposztály hol ke­ressen vigasztalást, hol keressen gyógyítást, hol keressenenyhületet? A állategészségügyi előadók egész tö­mege oktatja a falusi gazdaközönséget az állati betegségek elleni védekezés módjairól, az állatorvosok hivatásáról, az állatbetegségek bejelentése körüli kötelezettségekről, ezez elmulasztásá­ból eredő következményekről stb., de arra a terjed ki az előadók előadása, hogy magát a gazdaság tulajdonosát, a földnek művelőjét is érheti betegség, érheti baleset és hogy e téren milyen eszközök állhatnak rendelkezésére az azok ellen való védekezés szem­pontjából. _ Ezt a kis hiusságot as elő­adásokat yezetö vármegyei gazda­sági egyesületeknek őszinte és meleg szeretettel ajánljuk figyelmébe, mert amikor a munkáskéz fogyásának okait kutatják, nem lehet, közömbös a magyar gazdaközönség előtt a gyer­mekhalandóság óriási nagy jelentő­ségű problémája sem, melynek gya­korlati orvoslása pedig szintén csak a társadalmitőmörülés és tömöri utján, az úgynevezett magánegyesületi betegse- gélyző intézmények megteremtésével eszközölhető. Méltóztassék csak bárkinek elgondolni, hogy ha egy község teröletén a magánegyesülés alap­ján ilyen célra önsegélyző cso­portok szerveztetnek. a tagok csekély heti, vagy havi befizetéseivel szemben mindennemű gyógysegély biztosítható s ha tudja az a legegyszerűbb kézi­munkás család is azt, hogy az általa szolgáltatott csekély heti befizetéssel szemben ingyen van joga az osvosi és a gyógyszert igénybe venni, akkor nem fog kuruzslókhoz fordulni s ezzel egyszerre megszűnik az a visszás álla­pot, amely ma még a falusi népnek leg­főbb jellemvonása, hogy az orvosában ellenséget lát, akkor pedig, amidőn ilyen népsegéíyző csoportok révén az orvos a legjobb barátja lesz a község népének, akkor már majd nem kell hangzatos előadások keretében az egyke védelma ellen is szólamokkal küzdeni. 1913. L. 13/N— 7. szám. HIRDETMÉNY. A szinérváraljai kir. járásbíróság 1913 évi ügyvitele és ügykezelése tárgyában. A., Ügyvitel. 1., Szilágyi Tihamér, vezető kir.. járásbiró : az elnöki és igazgatási teendő­kön kivül ellátja azon sommás perek elin­tézését, melyekben az alperesek neveinek kezdőbetűje A-tól bezárólag l-ig terjed (Sp. I alatt), — ellátja továbbá a polgári meg­keresések és anyakönyvi kiigazitási ügyek elintézését, az egyezségi eljárásra vonatkozd ügyeket, nemkülönben a kir. közjegyző he­lyett ennek távolléte, vagy akadályoztatása esetén teljesítendő cselekményeket és az. ujjitott sommás perek egy részét. 2., Dr. Székely Farkas, kir. járás­biró : intézi azon sommás pereket, melyekben az alperesek nevének kezdőbetűje K-tóL Z-ig terjed (Sp. U. alatt) ezenkívül ellátja a végrehajtási ügyeket, a sommás szóbeli keresetek és kérelmek felvételét, az idézés nélküli tárgyalásra megjelent felek ügyeit, a fizetési meghagyás iránti kérelmek és megkeresések felvételét, és elintézését s az újított sommás perek másik részét. 3., Gaál István kir. járásbiró: vég­zi az összes büntető ügyekre vonatkozó panaszok, feljelentések és megkeresések fel­vételét és elintézését, a vizsgáló bírói te­endőket, a fiatal korú terheltek bűnügyeinek, s az örökösödési és polgári vegyes ügyek elintézését; mint meleg érdeklődéssel a sorsa, élete,, családja, jövedelme felől kérdezősködtek. Panaszkodott. Felesége van, öt gyere­ke. Angyalföldön laknak, onnan hosszú az. ut, napjában alig hatvan krajcárt keres, az, egyik gyerek rikkancs, a másik cipőfűzőt, gyufát árul, nagy a házbér, drága az élet.. — Nagyon rossz, nyomorrságos a sor­som ... Ezt sokszer megismételte egy-egy panasz után — jaj 1 — mennyi panasz volt.. Nem hangosan, lázongva keserűen, nem. siránkozva, könnyekkel,fájdalmasan mondta el ezt. Nyugodtan, egykedvűen, mint aki beletörődött a napi hatvan krajcárba- A. szomszéd asztalnál vettek tőle egy pár ha­risnyát. S akkor felvillant bennem annak a. csatakos esős napnak az emléke, eszembe jutottak a zimankós hideg napok, amikor az öreg fiú ázva-fázva jár vendeglőről-vendég- lőre, s kínálja, egyre hiába kínálja kacér portékáját, hirtelen, mélyen elszégyeitem magam önmagam előtt, a szivemet szánalom s meghatottság langyossága hullámozta kö­rül, s akkor én is intettem a harisnyás em­bernek, kibékültem vele s azóta újra barát­ságos alázattal köszön és emgem is kínál harisnyával. V ■ .......=■ » ---- - ---— tam, miko r a harisnyás ember ijedten, ma­gyarázat kérőén nézett rám. Megmondtam neki, hogy rutul becsapott, s konokul tilta- kozta^mellene, hogy megmagyarázza az állás­pontját Nagy bosszút állottam, de kár, hogy az öreg fiú olyan megdöbbenten, letörten, szótlanul ment el, mintha valami igazság­talanság érte volna. Ez megzavart, nyugta­lanított. Feltámasztotta a lelkiismeretemet, hiába próbáltam megnyugodni, hogy sem­mi közöm hozzá, hogy ostobaság ennyit foglalkozni vele. Láttam, éreztem, hogy sen veiségesek a kételyeim, fölösleges a tépelő- dés, de nem tudtam szabadulni tölök. Hiába akanam józan és okos lenni, fájt, hogy a harisnyás ember sértődötten kerüli az asztalomat, utálatos rossz, embernek éreztem magamat, aki gyengébbet bántot s egyre jobban, egyre határozottabban je- gecessdett ki bennem a szégyenkezé«. Kény­szeredetten feszengtem, ha az öreg, kopott ember hangtalanul, hideg, tartózkodó kö­szönéssé! elment előttem. Én lettem az erősebb gyerek, aki futottam a gyengébb elől, kit megvertem. Hiába gondoltam a négy koronára, a kirakatra, a hatvan fillérre, nem tud am megnyugodni. IV. Egyszer a szomszéd asztalhoz odain­tették a harisnyás embert s inkább kiváncsi,

Next

/
Oldalképek
Tartalom