Szinérváralja, 1912 (9. évfolyam, 1-52. szám)

1912-02-20 / 8. szám

SZINÉRVÁR alja 8 szám vességével, amelyben kitüntető figyelmességgel veszi ki részét a kiváló'házi asszony mellett a szives és jókedvű házi gazda is Ott voltak a Mándi, Jakd, Boross és Lovassy családok tag­jaik teljes számával és még néhány jó barátja a vendéglátó háznak helyből és vidékről. Adomány a tüzoltóegyesületnek. A Magyar Francia biztositó társaság 15 koronát adományzott a szinérváraljai önkéntes tűzoltó egyesület humánás céljaira. Az adományért e helyeo mond köszönetét a tüzoltóegyesület ve­zetősége. Szatmármegyei jegyzők fiú interná- tusa. A vármegyei kör- és községi jegyzők egylete a múlt hétfőn ülést tartott, amelyen elhatározták, hogy mozgalmat indítanak egy „Szatmármegyei községi jegyzők fiú internátusa“ létesítése iránt. Szatmárniegye iskolái jánuáriusban. A vármegyei közigazgatási bizottság gyűlésén Bodnár György kir. tanfelügyelő iskolalátoga­tásokról. a nem magyar tannyelvű iskolák tan­könyveinek megvizsgálásáról és egyéb adminiszt­ratív jellegű inttézkedésekről tett jelentést. Jelentette tóvábbá hogy a mikolai állami isko­lai építkezésre árlejtést kihirdette. Misztótfalun, Szinérváralján, Szamosborhidon, az állami iskola építkezésének még a tavasz folyamán leendő megindítása iránt a miniszterhez ismé­telt felterjesztést tett. „Árpád sirjának kutatása“ cimen uj könyv jelentmeg, melyben a tárgyalt helyek képben is szemlélhetök ; egy térrajz és térkép is van hozzá csatolva. Ezen könyv úgy a fia­talságnak, mint felnőtteknek igen tanulságos olvasmány. Megrendelhető a szerzőnél Buda­pesten, a következő cimen Honéczy Aládár, 1., Kruspér-utca 5, 1. 24. Tüzeset, f. hó 15-én a Rákócy (cigány) utcában tűz ütött ki, mely alkalommal egy szalmafödeles ház lett a lángok martalékává. A tűz késő este keletkezett és a tűzoltó kürtök sokakat csőditettek a szinhelyre, kik a lángok­ba gyönyörködtek. Kivonultak az önkéntes — tűzoltók is csakhamar és mondhatjuk, derekas munkát végeztek, A keleti szél ugyanis veszé­lyeztette a szomszédos házakat is és csak a tűzoltók — tevékenységének volt köszönhető hogy a tüzet lokalizálták. Nagy hátránynak mu­tatkozott, — amit már többször hangoztattunk — hogy a fecskendő nem működött kellően. Igazán ideje lenne már hogy a csövek és a fecs­kendő kijavítva vissakerüljenek már a szerkam­rába. Komikus jelenetekben — mint mindenkor — most sem voit hiány. Így pl, egy inas gyerek ki az égő házba merészkedett az ott levő tár­gyak kimentésére, azt az utasítást kapta: Jancsi eredj vissza, hozd ki a lábzsirt! (3 fill, értékű) A közigazgatási bizottság gyűlése a múlt pénteken folyt le Csaba Adorján főispán elnöklésével, a melyen az alispán jelentette, hogy a múlt hó folyamán útlevelet kért 286 út­levelet nyert 255, visszavándorolt 55 egyén. Továbbá jelentette, hogy a Damokos Ferencz nagybányai főszolgabíró ollen a legutóbbi vá­lasztásból kifolyólag indított fegyelmi ügyben a belügyminiszter a közigazgatási bizottság felmentő Ítéletét helybenhagyta. — A tiszti főváros jelentése szerint az általános egészségi állapot a múlt hóban is kedvezőnek mondható. A szaniszlói roncsoló toroklob járvány már megszűnt, de a csanálosi kanyaró járvány, a vámfalusi, újvárosi és kekesoroszfalui járványok nem szűntek meg. — A pénzügyigazgató je­lentése szerint január hóban befolyt egyenes adóban ]01,435 K, hadmenetsségi díjban 962 K, bélyeg- és jogilletékben 88,093 K, fogyasz­tási és italadóban 18,649 korona A fő állátorvos jelenti, hogy január hóban az állat­egészségi kedvező. — Az ügyész jelenti, hogy a fogházakban január hó folyamán letaróztatva volt 191 férfi, 22 nő, a hó folyamán szabadult 163 férfi, 16 nő a hó végén letartóztatva ma­radt 28 férfi és 6 nő, Gyászhir. Lapunk régi barátját, hűséges munkatársunkat, Göuczy Adolfot sulvos gyász érte. Meghalt az édes anyja, őszinte részvétünk nyilvánítása mellett közöljük akiterjedt család következően hangzó gyászjelentését. Alábirot- tak mély és feledhetetlen fájdalommal tudatják, hogy a legjobb, gondos és szerető anya, test­vér, nagy anya, és rokon özv. Gönczy Sámuel- né szül. vámos pércsi Terge Piroska élete 85- ik, özvegységének 34-ik évében 1 heti szenve­dés után e hó 13-án regeli 8 órakor jobblétre szenderült, Hült tetemei febráár hó 15-én d. u. 2 órakor fognak a ref. vallás szertartása szerint örök nyugalomra helyeztetni. Bujanháza 1912. lebruár 13. Legyen nyugalma csendes, emléke áldott 1 Gönczy Árpád Gönczy Adolf Gönczy Piroska özv. Lánczky Lajosné Gönczy Ida gyermekei Gönczy Adolfné szül. rápolti Nagy Berta menye Terge ferencz testvére Gönczy Mariska Gönczy László Gönczy Sándor Génczy Berta Lánczky Antal és neje Valcsák Ilona Lánczky Mariska Lánczky Anna és férje Bachl József Lánczky Gyula Lánczky Sándor rápolti nagy Árpád unokái Lánczky Tibor Lánczky Iloná dédunokái özv. Terge Ferenczné szül. Petries Eszter özv. Terge Lőrinczné szül. Fülöp Antónia sógornői. Máriavölgyi savanyuvizek a legza­matosabbak és legolcsóbbak. Főraktár neumann testvérek, Markovits Lázár és Virágh Sándor uraknál. A jelenlegi járványos időben rend­kívüli bacteriumölő hatása és szerencsés vegyi összetétele folytan legtökéletesebb az összes államokban törvényesen védett : Calox- fogpor. Ártalmatlan — savmentes — antiseptikus — szagtalanulszagtalanitó por, melyből a száj­nedvek behatasáraoxygen (H2 02) szabadul fel Az oxygén a fogakataz elromlástól óvja, fehé­ríti, — afoghust gyógyítja. A»Calox« legtökéle­tesebb fogpor, mely a száját ideális hygienikus állapotba hozza, üditi tisztítja s a fogkőképző- dést meggátolja. A »Calox« az összesbeteg­ségek csiráit (bacteriumait), melyek a szájon át igyekeznek a szervezetbe, elpusztítja. Gyermekeket óvja fertőző betegségektől. 1 szab. acél doboz, mely 3 hónapigeltart, 1 K- 50fill. 4 darabot bérmentve küld: Bajnóczy S. gyógyszerész laboratóriuma Nagybanya. Szinérváralján kapható: Gerber Béla gyógyszerész urnái. Csak Mauthner-féle magvakat vásá­rolnak helyesen gondolkodó, számitó gazdák és kertészek még akkor is, ha mások olcsóbbak volnának, mert tapasztalatból tudják, ez csakis a magvák rovására és a vevők kárára lehetséges. Leharapta a haragosa orrát. Fábián- házán a minap zártkörű táncvigalom volt s amely, mint ilyenkor szokás, összeszólalkozás után verekedéssel végződött, A szereplők arcain nem egy pofon csattant el. A báli mulatság alkalmával történt összeszólalkozásnak Harcsa János udvarán is folytatása votltmely alkalma­tossággal J. Varga Gábor leharapta a harcsa mutató ujját és azt rágni kezdte, — Minthogy Harcsa sem volt fából s igen érzékeuyen vette a nem éppen kellemetes kézcsókot, viszonzásul leharapta Varga orrát. Vargát szülei gyógyke­zelés végett Pestre szállították. „Háztartás“. A magyar gazdasszonyok népszerű és bőrtartalmu lapja a „Háztartás“ im­már a 18-ik évfolyamába lépett. Erdős Józsf, a lap uj kiadótulajdonosa felkérésének engedve Kürthy Emilné, a „Háztartás“ alapitója és tizen­öt éven át volf szerkesztője két évi szünetelés után ismét átvette a lap szerkesztését és azt. ezentúl is abban az irányban s szellemben fog­ja vezetni, melynek közkedveltségét köszőnhetti A „Háztartás“ mindén hó 1., 10., és 20-án je­lenik meg díszes kiálitásu képes füzetben. Tar­talma felöleli a magyar gazdasszonyvilág min­den háztartási tudnivalóit. Természetesen első sorban a konyhabeli dolgokkal foglalkozik, é- vente ezernél több ételreceptet közölve, de a- mellett gondja van az időszerű (szezon) gazda­sági és háztartási teendők ismertetésére is. Szórakozásul közöl regényeket, novellákat, hu­moros apróságokat, s rejtvényeket, melyek megfejtői között értékes dijakat sorsolnak ki. Utóbbi számában ételrecept pályázatott hirdet, amelyben kizárólag a lap előfizetői vehetnek részt olyan jóízű etelek leírásával amelyek vagy a saját, vagy vidékük különlegességei, s amelyek semmiféle szakácskönyvből, vagy közi. böl nem ismeretesek. A hét legjobb ételrecept jutalmául kb. 150.— korona értékű dijak és készpénz lesz kisorsolva, Beküldési határidő április 10-ike. Időnként pályázatott hirdet egyéb közérdekű kérdésekre, igy egy országos gyér, mekszépségversenyt rendez, melynek nyertesei nagy értékű dijakat kapnak jutalmul. A „Ház­tartás“ negyedévenként egy-egy gazdag tartal­mú ünnepi számban jelenik meg. Előfizetési dija negyed évre 3.— korona, fél évre 6.— ko- yrona,egész évre 12.— korona. A most belépő negyedéves előfizetők — kivételes kedvezmény­ként — január elsejétől junius végéig, tehát teljes félévig kapják a lapot. Ingyenes mutatvány- számokkal készségesen szolgáfl a „Háztartás1, kiadóhivatala, Budapest, VI., Eötvös-utca 36, A földmivelésügyi miniszter a lóvé­delemért. Az Országos Állatvédő Egyesülethez a következő nagyfontosságu rendelet érkezett: M. kir. Földmivelésügyi miniszter. 887/1912. ein. szám. Valamennyi törvényhatóságnak, Bu­dapest székesfőváros polgármesterének, m. kir. államrendörség főkapitányának. Általánosan ta­pasztalt tény, hogy nemcsak a nagy városokban de még a vidéken is bérkocsisok és fuvarosok oly teljesen elcsigázott és nyomorék lovakat használnak hogy szánalom azokra nézni s álta­lános megütközést kelt az az embertelen bánás­mód, a melyben a lovakat részesítik. Lépteu nyomon látható, amint ily ki éheztetett sőt né­ha sérült lovak kegyetlen ostorozás által ser­kentve túlterhelt szekereket vonszolnak és vég- kimerültség folytán az úttesten összeroskadnak. Hozzájárul ehhez az éles vasalásnak mindunta­lan tapasztalható hiánya, a mely kinzás szám­ba menő gondatlanság különösen téli időben, sikos utón a lovak tönkretételét eredményezi, Nem csak humanitárius érzések, de gazdasági szempontok is elkerülhetetlenül megkövetelik, hogy az állatokkal való ezen kíméletlen bánás­mód s különösen a leromlott lovaknak fuvaro­záshoz való használata hatósági u^on is minden rendelkezésre álló módon és es zközzel meg- akadályoztassék és hogy az idevágó törvényes rendelkezéseknek megtartása, ha kell a törvény teljes szigorának alkalmazásával is, megóvassék. Felkérem ennélfogva Czimet, hogy ezen kevéssé méltatot állatvédelmi állapotok meg javítása ér­dekében saját hatáskörében a rendet helyreál­lítani és a törvényes intézkedések ellen tudatosan vétő fuvarosokat és alkalmazóikat ezen intézkedé­sek szigorú betartására szorítani szíveskedjék. Megjegyzem, hogy az idevágótörvényes rendelke­zések megtartását sajátközegeim általis ellenőriz­ni fogom. Budapest, 1912 február 1. Gróf Serényi Béla s. k. A földmivelésügyi miniszter úrezt a ren­deletéi egyidejűleg valamennyi m. kir. állatorvos­nak meküldtte azzal, hogy az abban foglaltak szem előtt társával a vonatkozó rendelkezéseknek szigorú megtartását figyelemmel kisérje és a- dandó esetekben az ellene vétők ellen az ille­tékes közigazgatási hatóságnál a megtorlás iránt szügséges lépéseket tegye meg. Jókedvre deritborraí keverve az égvényes szénsavasdus Máriavőlgyi ermészetes savanyuviz. Főmunkatársak: dr. Kaba Tihamér és dr. Katona Sándor 23 szám. 1912 végr.h Árverési hirdetmény. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 évi LX. t.-c. 102 §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a szinérvár­aljai kir. járbsbiróság 1911 -V 88511 és ábpesti 7 kér kir járásbíróságnak 1911 évi sp V 34515 számú végzése követ- , kezteben Savanya János szatmári ill Dr Galas Mór bpesti ügzvéd által képviselt Szatmárnémet i ügyvédi ka­mara és Elek és tária bpesti bej cég javára 240 és 247 korona 20 fid s jár. erejéig 1912 évi január hó 2-án fogenasitott kielégítési végrehajtás utján le ül. felül­foglalt és 640 koronára becsült következő ingóságok u m. egy Írógép nyilvános ár érésén eladatnak. Mely árverésnek a szinérváraljai kr. járásbíróság 1911 V 842|3 számú végzése folytán 240 és 247 korna tőkekövetelés ennek 1910 évi lulius 15. és szept 1 napjá­tól jáió 5 százalék kamatai '|3 százalék váltódij ás eddig összesen 84 korona 80 fillérben biróilag már megálla­pított, költségek erejéig, adós lakásán Szinérváralján azesetleges fizetések betudásával leendő megtartására határidőül 1912 évi február hó 20-ik napjának dél utáni 1 órájára kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oiy me/jegyzéssel hivatnak meg hogy az ériutett ingó­ságok az 1881 évi LX: t-.c 107 és 108 §-ai értelmébeu kész pénziizetés mellett, a legtöbbet igórőnek, szükség esetén bscsáron alul is cl fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le és- f itUlfoglaltták és azokra kielégítési j jgot nyertek volna ezen árverés az 1881 évi LK, t.-c. 12 §-a értel­mében ezek javára is elrenieltetik Kelt Szinérváralján, 1912 évi január hó 18-án. Pábl é Antal kir bír. végrehajtó.

Next

/
Oldalképek
Tartalom