Szinérváralja, 1912 (9. évfolyam, 1-52. szám)

1912-09-24 / 39. szám

SZ1NÉRVÁRALJA 1912 azepetambcr 24. b., Uj házak, a földig lerombolt házak helyén. Az elsők a házbóradó 1. és 2. osztá­lyában 15. aa 3-ik osztályban 12, a 4-ik osztályban 10 évig adó mentesek, a b. alattiak pedig ugyan­csak a fenti osztályozás szerint 12. 10 illetve 8 évi adó mentességet élveznek. Az adé beváltást az illetékes elöljá­róságnál kell teljesíteni. Az adó évenkint (s nem mint eddig háro« évenkint) vettetik, ki. 19 szám (3) HÍREK. Pályádat van hirdetve a raisatótfalusi kőrorvosi Állásra. A kérvényeket október 5-ig kell beadni a nagybányai járás főszolgabirájá- hoz. A gyógyizerészek érettségje. eddig hat középiskola elvégzése után vették fel a gyógy­szerész-gyakornokokat. Az uj szabályzat sze­rint, hogy valaki gyógyszerészgyakornok le­hessen. gimnáziumi, vagy reáliskolai érettségi bizonyitvány szükséges. Az uj|szabáiyzat szept­ember 1-én lépett életbe. Prozynodalis vizsgálat. A lelkészi vizsgá­latra jelenkezett Barth Mihály e hó 10. é» 11. a prosynodalis vizsgálatot sikerrel letette. Vármegyei közgyűlés. Szatmárvármegye törvényhatósági bizottsága október hó első fe­lében tartja rendes közgyűlését, azt megelőző­leg a Tisztviselők félévi tevékenységének meg­vizsgálása céljából számonkérő széket fog tar­tani. Közigazgatási bizottsági ülés. Várme­gyénk közigazgatási bizottsága folyó hó 13 án tartotta rendes havi ülését. Útban az uj százkoronás bankó. Október első napján már bibocsátják az uj száz koro­nás bankókat. A régiekről kiderül, hogy köny- nyen bamisithatók. Aa uj ssázkoronások sok­kal egyszerűbbek, formássabbak és csinosabbak lessnek a mostaninál és rajzuk is megkönyiti a hamisítás felismerését. Tolvaj hetes. Mándi Zoltán szinórváral- jai birtokos jelentést tett * csendőrségnél, hogy Ratyis György, ki nála mint hetes van alkal­mazva, pincéjéből a bort haiamosabb idő éta lopkodja s most logutóbb podig aa aszta­lán felejtett 100 korona készpénzét és egy arany karperecét ellopott. A csendérség előtt Ratyis a bor lopását beismerte, ellenben ta­gadja, hogy a pénzt vagy karperecét ő lopta volna el. Szerencsétlenül járt erdeimunkás. Snep József, 20 évos avasujfalusi születésű erdő­munkás az avasfelsőfalusi érdében, hova do­logra ment egy fáról oly szerencsétlenül zu­hant le, hogy azonnal meghalt. Gondatlanság senkit sem terhel. Meglopott tanité. Radeztki László reme­temezői állami tanító feljelentést tett a csend- őrségen, hogy cselédje Simon Teréz a járatlan siekrényéből 30 koronát ellopott és megszö­kött. A tolvaj cselédlányt most országosan körölik. Jó mártás a mai bahashoz fél liter forró vízben 2 db. Maggiféle húsleveskockát fel­oldunk, egy kevés világos barna rántással elkeverünk, egy kávéskanál francia mustárt, ugyanannyi apróra vágott kapát és egy evő­kanálnyi nagyobb darabokra vagdalt eietes vagy kovászos ugorkát adunk hozzá, a mártást jél fölforaljuk, egy evőkanál jó borral vagy tejfellel ízesítjük s aztán 5 percig gőzön hagy­juk, A mártást kis sült burgonyákkal találjuk. A „Siatmármegyei Lóverseny Egylet“ 1912. szeptember hó 29-én és 30 án Szat- máron versenyt rendez. Programm: 28-án 8St8 9 órakor ismerkedési estély a Panoniában, 29-én délután 2 órakor lóverseny a Lókerti versenypályán (vonatkézlekedés a Tribünig), 29-én este 9 órakor vacsorával kezdődő tánc- estély a Panóniában, 30-án délután 3 órakor ügető-v.erseny a Lókertben, 30-án este 9 óra­kor morzsabál a Panóniában. Besiimoló. Károly Józsof gróf, a nagyká­rolyi körűiét országgyűlési képviselője beszá­molóját folyó hó 29-én, vasárnap fogja meg­tartani, maly beszámolóra Budapestről több j^épviaelő is kísérli Károlyi József grófot, igy apponyi Albert gr. és Károlyi Mihály gr. is. A beszámolón a vármegye független kerületi 50—50 tagú bizottsággal képviseltetik magukat. Abnomis időjárás. Már hetek óta állan­dóan esik az eső s az utolsó napokban oly hűvösre fordult az idő, mintha nem is aiap- temberben hanam novomberben volnánk. A folytonos esőzés óriási károkat okoz a szilva­termésben, a szőlőben. A sarju már eddig is mind földön rothadt. Ai általános rósz időjá­rás miatt a kár máris milliókra rúg. — 5673. A világ teremtése óta az 5673. évet irja csütörtökről kezdve a zsidó kalendá­rium. Á nagy ünnepnapot igazi áhítattal ülték meg a helybeli zsidó hitközség tagjai, nagyok és kicsinyek egyaránt. Az üzletek javarésze is zárva volt, két napig szinte minden forgalom szünetelt a váróiban. A templom viszont mind két ünnepnapon tömye volt. Kilépés. Szatmárnémeti országgyűlési képviselője, Dr. Kelemen Samu a Juith pártból való kilépését bejelentette. Nyilvános köszönet Wilhem Ferenc gyógy­szerász urnák, cs, éi kir. udvari szálllitó, Neüukirchenbsn, Alióausztria, feltalálója a Wilhtlm-fóle teának. Hogy én a nyilvánosság elé lépek, teszem ezt azért, mert kötelessége­met tartom Wilhelm Ferenc gyógyszsrész ur­nák Neuúkirchemben, hálás kőszönetemet nyilvánítani azon szolgálatáért, melylyel a Wilhelm-féle tea az én fájdalmas rsumatikus szenvedéseimet megszüntette és ezért azoknak, kik ezen rettenetes betegségbe estek, ajánlom a tea használatát. 4 heti használat ütán nem­csak teljesen megszűnt a fájdalom, hanem dacára annak, hogy már 6 hét óta nem iszom a teát az egész testalkatrészem megjavult. Én meg vagyok győződve, hogy mindenki, aki hasonló betegségben zzenved, ezen tea hasz­nálata által a feltalálót, Wilhelm Ferenc urat, úgy mint én, áldani fogja. Kiváló tisztelettel Butschin-Strsifeld grófnő főhadnagy-neje. Ára csomagonként 2 K, 6 c»omag 10 K. HlI gyógyszertárban s drogériában nincs, direkt küldés! Templomból kivezetett kántor. A Sian­niszlói községbeli görög katholikus eláhok kántoriam tójukat, Budó Remuszt a múlt héten vasárnap kivezették a templomból s megtiltot­ták neki, hogy kántori funkciókat merjen vé­gezni. Az egésznek az volt az oka, hogy Budó Remuszt a közoktatásügyi miniszter kinevezte tanitóiak az októberben megnyíló szaniszlói állami iskolához. Budó Rerausz természetesen bűnvádi feljelntést tett. Feleségeiére. Jó barátek voltak Muci Já­nos és Linke Miklós, földmivesek. Egy napon esküdtek — tisztán barátságból. Közben sze- lemi viszony fejlődött Mucinó és Linke Mi­hály, valamint Linkené és Muci Jáaos között. Tizenhárom évig békében éltek egymással a törvéayes házastársak s most hosszú tizen­három év után a két jó pajtás megegyezett abban, hogy oldalbordájukat kicserélik, A válópör annak rendje és módja szerint lefolyt. A csere Isten és emberek előtt végbement. A kicserélt házastársak boldogságát csak az savarta, hogy a Muci János 12 éves leánya nem egyezett bele a cserébe és hol az anyjá­nál, hol az apjánál kereset meleg otthont. Ott az uj apa, itt az anya miatt nem találta fel gyermeki lelke a családi melegséget s e miatt az apja lakásának padlásán felakasz­totta magát. Mire levágták, halott volt. így aztán mind a két család remélt boldogsága porba hullott. Barátságból házasságot kötni, különösen pedig házasságot cserélni tiltja — a gyermek. Egyházmegyei gyűlés. A nagybányai ref. egyházmegye ez évi öszzi rendes közgyűlését e hó 17-én tartotta meg. Bikszádi fürdőbe, Széli György, esperes és Helmeczy József gondnok elnöklete alatt. 60, többnyire apró tárgyat intézett el a közgyűlés, mit 16-án este fegyelmi bírósági ülés előzött meg. A fegyelmi bíróság Bagoly Albert, szatmárgörbedi tanítót ál­lásáról elmoadittásra Ítélte. Bagoly az itóietellen felebbezett. A közgyűlésen a tisztikar lemon­dott, mert a 10 évi batáridő letolt. A jővó tavaszi közgyűlésen már az uj tisztihar fog sze repelni, mely bizonyára a régi kipróbált erők­ből fog kialakulni. Fömunkatársak : dr. Kaba Tihamér és dr. Katona Sándor Gerber Béla gyógyszertára ff ^zínérváraljján. 1.) Fényképészeti cikkek igen nagy választékban kaphatók, töb­bek közt: Lümiere és Helios lemezek, matt és fényes levelező lapok Cassetták, kopirrámák, karton papírok, különleges papírok, Velox levelezőlapok, stb. 2.) „Csóra“ kenőcs a leghíresebb és legjobb recept után készített „Arckenőcs“ csak éjjeli használatra, eltávolítszeplőt, májfoltot s mindenféle arezon lévő kiütéseket, ha­tása igen gyors és biztos, egy kistégely ára 1 K- 56 fillér. 3.) Lábizzadástól biztos hatású hintőport adok 1 K-és 1 K- 20 fillérért 4.) Szúnyog és rovar csípés ellen biztos szer a „Szúnyog csipés elleni“ crém vagy pedig a Qerber Ödön-féle Sósborszesz. 5.) China hajpomádé legjobb hatása hajerősitő antisepticus hatásánál fogva erősitőleg hat a hajidegekre, különösen kitűnő hatást fejt ki oly egyéneknél akik nehéz betegségekből keltek fel. 1 tub. 1 R. 50 f. 6.) Ha házilag jó likőrt akar késziteni, vegyen 60 fillérért ., í^éthy“-féle likőr essentiát, melyből a használati utasítás szerint 1 liter finom likőrt készíthet. Kapható a következő minőségben: Angol keserű, Cacao, Chartkreuse, Curacao, Kajszinbaraczk, Kávé, Benediktiner, Málna, Maraschino, Meggy, Rostopchin, Ószibaraczk, Narancs, Rózsa, Vanillia stb. esetleg a raktáron nem lévők meg­rendelteinek. 7.) Vérszegények vaspirulát igen olcsón kapnak. 100 drbonként 80fill. 8.) „Salvarsan“ gummi óvszer árra tucatonként 4 korona. 9.) Irrigatort teljesen felszerelve 3 K- 20 fillérért adok. 10.) A Zboray labdacs elismert biztos hashajtó szer.

Next

/
Oldalképek
Tartalom