Szinérváralja, 1911 (8. évfolyam, 1-52. szám)

1911-02-16 / 7. szám

1911. Február 14. színé rv Áralja 7. szám. (3) is fognak megváltozni. Nem addig, mig a szülők el nem kezdik a reformot s a szülői házban olyan nevelést nem adnak s olyan példát nem szolgáltatnak gyermekeiknek, amely nevelés és példa a jó útra nem téríti ezen megtévedt er­kölcsöket S mindaddig a leányoknak is ki kell tolni a házasélet elérkezte időt is s manapság már kevés leány akad, kinek húsz éves kora előtt elfogadható férj kínálkoznék. A jövedel­meket szaporítani nem olyan könnyű, mint a minő nehéz az igényeket lejebb szállítani s éppen ezért kévés reményünk kínálkozik arra, hogy a jelszó, mely ifjúságunknál most oly annyira tet­szetős és divatos, hogy e jelszó: »Ne házasod­junk !« egyhamar veszítene erejéből s abból a hatásából, melyet a házasulandó fiatalokra gyakorol. Színház. A Radó társulata folyton fokozódó érdek­lődés mellett tartja előadásait. A díszlet s a kellékek jók. A súgó hangos, a bérlők helyével sok zavar van. Hétfőn a »Taifun«, kedden az »Iglói diákok«, j szerdán a »Sötét pont«, csütörtökön Guthy Soma Írónak a fővárosban is nagy sikert elért énekes ; szatírája, a »Kormánybiztos« került színre. Szatí­rának szatíra, de énekesnek kevésbbé. A régi megyei rendszert ostorozza; ugyanis egy notó­rius betörő ellopja gróf Tállyai Miklósnak kor­mánybiztosi kinevezését, lemegy Bach vármegyébe s az elsikkasztott közpénzeket az egy családból való fűhivatalnok által visszatéritteti, közben rendkívül sok érdekes, kacagtató dolog történik. A legnagyobb szerepet Toldy mint a kormány- biztos és Faludi mint egy gazdag üzér, igen ügye- í sen töltötték be. Radóné — mint az üzér fele­sége — szerepét a tőle megszokott ügyességgel töltötte be. Munkácsi Gizi mint gróf Tállyainé, elég jó volt, játéka javult. Nagy József mint gróf Tállyai Miklós, kissé túlhajtotta szerepét, mint gróf, vagyis tulkomikus volt. Jók voltak Radó, Dobos, Ailagi, Beregi, ép úgy, mint a darab ren­dezése. Pénteken a »Sári biró«, szombaton a »Luxen- burg grófja* ment zsúfolt ház előtt. A már múlt­kor említetteken kívül nagy elismeréssel kell megemlékeznünk Beregiről, ki a társulat leghiva- tottabb színésze s minden szerepét kifogástalanul játsza meg. (Referensünket bővebb információ adására kérjük. Szerk.) Szó nélkül felszaladt az emeletre. Ott fe­lesége jött elébe. Annak arca is elhalványo­dott. Szinte borzadály futott keresztül rajta. — Oh, hát megjöttél, öregem ! És be akarta vezetni a közeli szobába. De nem akadályozhatta meg, hogy János, az idő­sebb fiú meg ne lássa apját. János már évek óta egyedül élt a fővárosban. Haza se jött soha, csak most, hogy az apja nem volt idehaza. Gyűlölte az apját és mindig féltették, hogy ta­lálkozik vele egyszer és valami szörnyű tettre vetemedik. Stephen is észrevette fiát és megre­megett. Térdreesett a felesége és a fia előtt. — Kegyelem, kegyelem! — Bocsássa­tok meg! Azok csak bámultak, nem értették a dolgot. — Csak átkozzatok, szidjatok! Hadd hal­lom a hangotokat! — Mi . . . mi . . . az? . .. Te hallasz? . . . — Bár . .. bár ne hallanék! — nyögött Stephen és elkezdett sírni­Felesége sápadtan állt előtte és vállára tette a kezét. — Édesem, ne emészd magadat! Ha csak­ugyan hallasz, akkor ezt halljad meg: én sze­retlek. Nem azt szeretem benned, aki eddig voltál, hanem azt, aki most lettél és aki ezután leszesz... És János, az idősebbik fiú, a kemény le­gény, karjába szorította az apja fejét És Stephen boldog volt, mert hallhatta a fia zokogását. _____ HÍREK. Előléptetés. A m. kir. pénzügyminiszter Spitzer Ödön adóhivatali ellenőrt a IX ik, Vig Dezső adótisztet a X-ik fizetési osztályba lép­tette elő. Társas kör alakult Szinérváralján. Az ala­kulásról már megemlékeztünk. Most csak annyit jelzünk, hogy az alakuló közgyűlés február 14-én délután 5 órakor lesz a Korona külön termében. Kívánatos, hogy ezen a közgyűlésen minél szá­mosabban jelenjenek meg azok, kik a Kör tagjai óhajtanak lenni. Egy minden izében függet­lenségi ember, törhetien ha­zafi halt el e hó 5-én Budapesten Luby Gézában. Ideális célokért küzdő, nemes lélek volt, ki az ideális cél érdekében nemcsak testi erejét, hanem teljes vagyonát is feláldozta. Holt tetemeit Nagyar községbe szállították, hol a család sírboltjában helyezték el örök nyugalomra, a család, Szatmár- vármegye előkelősége és a rajongásig szerető választók mély gyásza mellett. Nagy Dezső meghalt. Mindenki ismerte, min­denki szerette, mert előzékeny, tisztelettudó em­ber volt. Meghalt Nagykállóban, életének 43-ik évében Hivatalos kiküldetése alkalmával meghűlt s ez okozta halálát. Szülőit, testvéreit utolsó lehelletéig nagyon szerette és tisztelte, sőt még azokkal is éreztette jó szive ragaszkodását, akik előkelő családja révén falán távol is állottak tőle. Feleségétől, családjától távol halt el s te­mették el. Ki tudná megmondani, mit érez most a szerető hilves, ki Erdélyben él, ki csak távirat utján értesült a szomorú esetről 1 Nagy Dezső Szinérváralján előbb adótiszt, később járási szám­vevő volt s mint ilyen vonult nyugalomba. Hogy a csekély nyugdijat valamennyivel pótolja, állást vállalt a nagykáliói dohánybeváltó hivatalnál. Tartalékos honvédhadnagy volt. Béke és nyugalom porainak, bocsánat és áldás emlékének! Eljegyzés. Mois Győző tart. honvédhad­nagy, felsővisói kir. járásbirósági jegyző, Mois i János nagybányai lakos, ny. áll. tanító fia, el- i jegyezte Felső-Visón Stetz Sándor dr. ottani ügyvéd leányát: Erzsikét. Uj bank. »Szinérváraljai kereskedelmi és iparbank részvénytársaság« címmel uj pénzinté­zet alakul községünkben. Az uj bank alapitói dr. Keller Lajos, Gerber Béla, Bárány Béla, Mandl Simon, Hirsch Jakab, Wilkovits Miksa, Wasser­blatt Bence, Jeremiás József, Grósz Soma, Stern Mór, Gotteszmann Ignác, Herskovils Bernét, Mos- kovits Samu, Herskovits Lajos és Glück Leopold már ki is bocsátották az alapítási tervezetet és aláírási ivet, amelylyel a 200 000 korona alap- j tőke lejegyzésének való részvételére hívják fel ! a közönséget. Az uj pénzintézet a gazdasági élet I minden ágának, tehát a mezőgazdaság, de külö- J nősen — miként a cim is elárulja — az iparés 1 kereskedelem hiteligényeinek előnyös kielégítését és ezzel a mezőgazdaság, ipar és kereskedelem halhatós pártolását és fejlesztését tűzte ki célul. Pénzügyi téren a verseny csak hasznára lehet a : hitelt igénylő közönségnek. A vezetés, mint az I alapítók névsorából kitűnik, praktikus kezekben I van s épen ezért remélhető, hogy az uj bank ; nemcsak hogy képes lesz kielégíteni a hozzá íu- ! zött reményeket, hanem mint üzlet is pompásan be fog válni. Asszony férfiruhában. F. hó 8-án Szaniszló községben egy cigány valami koldusféle emberrel összeverekedett. A csendőrök erre mindkettőjü­ket bekísérték a nagykárolyi csendőrparancsnok­sághoz. Itt kitűnt, hogy a koldus nem férfi, hanem : asszony. Mészáros Mária nyiracsádi illetőségű \ koldus, aki már 20 év óta jár férfiruhában s j munkakönyvé is »Mészáros László« névre van ! kiállítva. Az ügyet áttették a szatmári ügyész- : ségbez. Izgatás miatt elitéit pap. Lukács Konstantin | királydaróci gör. kath. lelkészt múlt évi ország­gyűlési képviselőválasztáskor tartott izgató beszé­dei miatt a szatmári kir. törvényszék felelőségre vonta. A főtisztelendő ur többek között ilyen épületes oktatást tartott híveinek: »Aki az ellen­párt jelöltjére szavaz, azt köpjétek le és üssétek agyon, vele egy barázdát ne szántson senki, az ilyet se templomba, se a korcsmába be ne ere­szetek!« stb. stb. A kir. törvényszék természete­sen vétkesnek mondta ki a papi hivataláról ennyire megfeledkezett lelkészt, 3 napi fogházra s szintén 3 napi fogházra átváltoztatható 60 K Luby Géza. pénzbüntetésre Ítélte. A lesújtó ítéletet a lelkész felettes egyházi hatóságának és a vallásügymi­niszternek is megküldik. Meghívó. A nagybányai kath legényegye­sület 1911. évi február hó 18-án, szombaton, a maga helyiségében, könyvtára javára, műsor­ral összekötött zártkörű táncmulatságot rendez. Belépő-dij: Személyjegy 1 K 20 fillér, család­jegy 3 személyre 3 K. Kezdete este 8 órakor. Felülfizetéseket köszönettel fogad s hirlapilag nyugtáz az egyesület. ízletes ételekről és italok- ról gondoskodva van. Választási mozgalom. Luby Géza párton- kivüli és 48-as képviselő elhunytéval megürese­dett a fehérgyarmati választókerület mandátuma. A kerület Kossuth-párti polgársága dr. Jármy Béla ottani ügyvédet jelölte, aki a múltkori vá­lasztáson Lubyval szemben kisebbbségbe maradt. Mig a Justh-párt jelöltje hir szerint dr. Nagy Dezső volt országgyűlési képviselő, a független­ségi párt volt alelnöke lesz. Aki önmagának a nagyapja. Korántsem tréfa, hanem tény és igaz. A kiszámíthatatlan élei teremtette meg ezt a furcsa esetet, amely lapunk egy barátjával megtörtént. így adja elő: Egy özvegy asszonyt vettem el feleségül, aki­nek volt úgy felnőtt leánya. Az apám sokat járogatott hozzánk, beleszeretett a leányomba s elvette feleségül. Az apám ilyformán vömmé lett, a mostoha leányom pedig a mostoha anyámmá. Nemsokára gyermekem született. A gyermek már most az apám sógora volt, de az én nagybátyám is, mert testvére volt a mostoha anyámnak. Fia született az apám fe­leségének is. Ez a testvérem volt, de az uno­kám is, mert a mostoha leányomnak volt a gyermeke. A feleségem a nagyanyám lett, mert anyja volt az apám feleségének, vagyis anyám­nak. Most tehát a férje is vagyok a feleségem­nek, az unokája is, vagyis végeredményben ön­magámnak a nagyapja. Az igaz, hogy bolond eset! Piaci árak. (Csütörtök, 1911. február 9.) Búza . . . . . . . 20 K ­- f Rozs . . . . . . . 13 K ­- f Árpa ................... Zab ................... . . . 14 K ­- f Tengeri . . . . . . . 10 K 40 f Főmunkatársak: dr. Kaba Tihamér és dr. Katona Sándor. Pollii amMatorim nyilvános orvosi rendelő-intézet sérvbajosok, ferdénnó'ttek és amputáltak részére. ...............i EH , III., Hl LljOS-U.ItlMlSl. Az intézet szakorvosa bárkinek teljesen díjtalanul rendelkezésére áll. Az orvosi vizsgálat igénybevétele vásárlásra nem kötelez. Orvosi ellenőrzés! Mérsékelt árak! Egyéni speciális kezelés! •............— Szabadalmazott sérvkötó'k má r 5 koronától felfelé. Vidéki megrendelések az intézet szakorvosa által lelkiismeretesen felülvizsgáltatnak s ponto­san és legnagyobb titoktartás mellett eszközöl­tetnek. Hygienikus cikkek a legfinomabb minősé­gekben, orvosilag ajánlva és sterilizálva. Feltét­lenül megbízhatóak. Tucatonként 2—16 koronáig. Ugyanott most jelent meg: >Az ember egészsége« cimü orvosi mű, mely kizárólag a sérv­bajjal, annak ellenszereivel és kezelésével foglal­kozik. E munkát bárkinek díjtalanul és zárt bo­rítékban küldi meg az intézet igazgatósága.

Next

/
Oldalképek
Tartalom