Szinérváralja, 1911 (8. évfolyam, 1-52. szám)

1911-11-23 / 47. szám

1911. November 21. SZÍN ÉRVÁR ALJ A Szatmármegye iskolái októberben. A no­vemberi közigazgatási bizottság ülésén Bodnár György kir. tanfelügyelő megtette havi jelenté­sét, amely szerint mindama iskolákban, amelyek betegség miatt zárva nincsenek, zavartalanul ! folynak az előadások. Jelentette, hogy megtette i az intézkedéseket, hogy egyes helyeken az > analfabéták oktatást nyerjenek és hogy népies ismertető előadások tartassanak Állami iskolák engedélyeztettek 1912. évre Szaniszló, Réztelek, 1 Szamosborhid, Kányaháza, Kismajtény, Jeder és Komorzán községekben, Erendréden állami is­kola céljaira 20.000 K költséggel telket vásá roit. Végül jelenti, hogy Ópályiban 2 tanerős , községi, Fehérgyarmaton 2 íanetős izr. iskola , nyilt meg. Öngyilkosság. Nagybányán Kosztin János negyven éves bányamunkás öngyilkossági szán­dékból marólúggal megmérgezte magát s meg­halt. Tettének okát nem tudják. Államsegélyek iparfejlesztési célokra. A ke- j reskedelmi miniszter sárcája a jövő évi kölség- j vetésének megokolásában kimutatást közöl az iparfejlesztési akció keretében nyújtott állami segélyekről és állami kedvezményekről. A kimu­tatás az 1910. szeptember 1-től 1911. julius 1-ig terjedő időszakra mutatkozik. Ezen idő alatt uj gyárak létesítésének biztosítására 1.205,000 korona j segély engedélyeztetett, mely összeg négy gyár és pedig ólom kohó, egy speciális üveggyár, egy fagombgyár és egy len és kender szövő és ki- készitögyár között oszlik meg Ezekbe a gyárakba 3.550,000 korona álló tőke és 2 650,000 forgó töke fektetendő be. A vasárnapi murikaszünoí felfüggesztése Szilveszter napján. Az idén december 31., azaz Szilveszter napja vasárnapra esik. minélfogva a törvényes vasárnapi munkaszünet fentartása : esetén a kereskedők elesnének attól a haszontól, 1 melyet az újévi tömeges bevásárlások hajtanak. Ez okból a fővárosi kereskedők egyesülete el­határozta, hogy kérvénynyel járul a kereske- ; delmi miniszterhez az idei Szilveszter napján a 5 vasárnapi munkaszünet felfüggesztése iránt. Nincs j benne kétségünk, hogy ezt a méltányos kérel- j met a miniszter teljesítem fogja, csak annyi i hozzáadni valónk van, hogy a felfüggesztést ne csak a főváros, hanem az egész ország terüle­tére terjesszék ki. A világ legnagyobb templomai. Az összes templomok között a legnagyobb befogadóképes­sége van a Szt.-Péter templomnak Rómában, amelyben 54 ezer hivő talalhat helyet. Utána következik a remek milánói kathedrál, mely­ben 37 ezer ember számára van hely. Sorban következnek ezután a köini dóm 30 ezer, a londoni Szt-Pál templom 25 ezer és a bolognai székesegyház szintén 25 ezer helylyel. A konstan­tinápolyi Aja Sophia és a lateráni Szt.-János templom 23 ezer embert képes befogadni. A bécsi Szent István templomban és a pizai dóm­ban 12 ezer, a velenczei Szent Márkus templom­ban 7 ezer ember fér el. Öngyilkosság. Kiss Albert 14 éves kőszeg- remetei lakos a minap felakasztotta magát- Bűn­tény fenn nem forogván, az öngyilkosság be- igazoiást nyert s Így az ügyészség a temetési engedélyt megadta, A vendéglő szélhámosa. Stanesku Ferenc mérnök, budapesti lakos Nagybányán, az István király szállóban egy teljes hónapig úri módon élt s bányatulajdonosok képviselőjének adván ki magát. A fizetés elől azonban egy névjegy és 380 korona adósság hátrahagyásával meg­szökött. A szegény becsapott fizető pincér fel­jelentést tett ellene. A bécsi »Wiedsn« közkórház főorvosainak egybehangzó véleménye szerint a természetes Ferencz József-keserüviz az által tűnik ki, hogy »mérsékelt adagokban is kellemetlen mellékha­tás nélkül biztos hashajtó hatású«. A valódi Ferencz J<fsse/-keserüviz gyógyszertárakban és jobb füszerkereskedésekben kapható. A szétkül- dési igazgatóság Budapest. A téglagyárak forgalma az idén is nagyjá­ban a tavalyihoz hasonló keretek közt mozog. Az idén november 1-ig 248 millió drb téglát szállítottak a karíelláit gyárak, míg tavaly az év első tiz hónapjában 251 milliót. Az 1910. év e^ész forgalma circa 300 millió darab volt, úgy, hogy kedvező időjárás mellett előreláthatólag a folyó évben is elérik ezt a számot. A jövő évre is történtek már nagyobb kötések és szakkörökben az a vélemény uralkodik, hogy a kedvező politikai és pénzviszonyok mellett a jövő évben is még nagyon élénk lesz az épít­kezési kedv, mert a fővárosban még mindig erősen érezhető a lakáshiány. Verekedés. Szinérváralján napirenden van­nak a verekedések. Ezek — természetesen — csendháboritással járnak. Pénteken a Polgár­testvérek szórakoztatták a későn járó-kelő kö­zönséget friss verekedéssel. A fiatalabbik test­vér volt az erősebb, aki bátyját holmi 5 koro­nák miatt földre teperte, Össze-vissza rugdosta A község szolgái, hogy elejét vegyék a további vérengzésnek, a községi zárkában elkülönítették a testvéreket egymástól. Meddig késünk még a csendőrség behozatalával. A szinérváraljai önkéntes tűzoltó egyesület f. hó 4-én megtartott tánezmuiatságának száma­dását az alábbiakban közöljük: Összes bevétel 332 K 10 fill, ebből kiadás 100 K 22 fill tiszta bevétel tehát 231 K 88 fillér. Felülfizettek: Báska György 2 K, Simon Menyhért 4 K, Sebó Béla 5 K, Marosán György 60 fill, Láng Lajos 2 K. Neagrádv József 1 K, Kesely Gergely 2 K, Sepsy Károly 3 K, Kepes testvérek 15 K, Győry Károly 60 fill., Gerber Béla 3 K, Wilkovits Miksa 2 K, Fehér Károly, Stauder János, Dra gos György 2 — 2 K, Fay Ede 4 K, Alby Gyula, Kanten János, Braun Sándor 1—1 K, Mande! Simon 2 K, Neuman Antal 3 K, özv. Martonffy Gyuláné 5 K, Mélyszáros Imre 2 K, Korbuly Mari 1 K. dr. Tatár János, Zigler György, Icz- kovits Lajos 2—2 K, Fábián Ferenc, Kleiber Zsigmond, Kamenszky János 1—1 K, N. N. 6 K, dr Székely József 5 K, Fábián István 2 K, N. N 1 K. Kocsis Jenő, Ficher Márton, Kőrössy Sán­dor 2 2 K, Patonán Lajos 1 K, Ujfalussy Mik­lós 20 K. Hazai Ált. bizt 5 K, id. Fényes Bála 10 K, Fenenc Gyula 5 K, Klein Samu keres­kedő 3 K, Mán György 2 koronát. A felülfize- tésekért a tűzoltó egyesület ez utón mond hálás köszönetét Külön ki kell emelnünk szivessé- gét Groszmann Dávid vendéglősnek, ki a táncz- termet az egyesületnek díjmentesen bocsátotta rendelkezésére. A szerelem. Csuti Zsuzsán na aranyosmed- gyesi leány szerelmi bánatában vadászfegyverrel öngyilkossági szándékkal mellébe lőtt. Nem halt meg, a lövés azonban balmellét teljesen szétroncsolta. A szatmári kórházba ápolják. Máriavölgyi savanyúvizek a leg­zamatosabbak és legolcsóbbak. Fő­raktár Neumann Testvérek, Marko- vits Lázár és Virág Sándor uraknál. Közigazgatási bizottsági gyűlés. Szatmár- vármegye közigazgazgatási bizottsága folyó hó 10-én tartotta rendes havi ülését Csaba Adorján főispán elnöklete alatt. Az aiispáni jelentés sze­rint a közbiztonságban különösebb intézkedést igénylő eset nern fordult elő. Útlevelet kért 203, nyert 189. visszatért 98 egyén. — Vár­megyei tiszti főorvos jelentése szerint fertőző betegségképpen fellépett a vörheny és roncsoló torokiobb Kocsordon, Kékesoroszfaluban Nagy- somkuton, Nagykárolyban, Szaniszlón, Nagy­bányán és Felsőbányán, melyek tovaterjedésé­nek meggátlása iránt az intézkedéseket meg­tette. - Bodnár György kir. tanfelügyelő je­lentését más cím alatt közöljük — Az ügyész­ség jelentése szerint október hóban letartóz­tatva volt 289 féifi és 39 nő, szabadult 257 férfi 36 nő, letartóztatva maradt 30 férfi, 3 nő. j Közgazdasági előadó úgy a gazdasági helyzet- | ről, mint az állategészségügyről kedvező jelen ■ test tett. Anyakönyvi statisztika. A szinérváraljaianya- könyvi hivatalnál 1911, nov. 5 tői 18 ig a követ­kező bejegyzések történtek : Születtek : Kenczán Flóra g. kath; Czompa Gábor ref.; Rothstein Margit izr.; Kanalos Terézia r. kafh.; Kandó János ref.; Fari Gusztáv g. kath.; Blagu Péter g, kath. — Házasságot kö’ött Donka Dömötör g. kath Oniga Máriával g. kath. — helybeliek. — ; Elhaltak: Pagyán Flóra 10 éves g kath; Síücs Györgyné, Kósa Borbála r. kaíh 76 éves; Szo- ; ponár Dömötörné. Bigya Flóra 40 éves, g. kath ; : Burgováu Gabor 40 éves, g. kath; Graf Ferencné, Svemptur Jozefa 55 éves, r. kath. — Kihirdetés ; alatt állanak: Markovies Herman és Lévi Eszter, Nagy Lajos és Nagy Leona. 47. szám. (8) Megverték a községi bírókat. A nagysikár­lói hegyről igyekeztek hazafelé a gyalogösvényen Boqozsán Gábor biró és GircLelán Jakab alhiró. Mikor az ösvényen Pap András nagysikárlói la­kos földjéhez értek, a gazda és felesége utjokat állta és zálogot követelt, amit a két biró meg­tagadott. Erre Pap és felesége fejszével támad­tak a birókra s oly súlyosan megsebezték őket, hogy hetekig tart, mig felépülnek. Az eljárást a veszedelmes házaspár ellen megindították. Jókedvre dérit borral keverve az égvényes szénsavdús Máriavölgyi természetes savanyúviz. A jelenlegi járványos időben rendkívüli bacíeriumölö hatása és szerencsés vegyi össze­tétele folytán legtökéletesebb az összes álla-- mokban törvényesen védett: Calox-fogpor. Ártalmatlan — savmentes — antiseptikus — szagtalanító por, melyből a szájnedvek behatá­sára oxygen (H2 O2) szabadul fel Az oxygen a fogakat az elromlástól óvja, fehéríti, — a fog- hust gyógyítja. A »Calox« legtökéletesebb fog­por, mely a szájat ideális hygienikus állapotba hozza, üditi, tisztítja és fogkőképződést meg­gátolja. A »Calox« az összes betegségek csiráit (bacteriumait), melyek a szájon át igyekeznek a szervezőibe, elpusztítja. Gyermekeket óvja fertőző betegségektől. 1 szab. acél doboz, mely 3 hó­napig eltart, 1 K 50 fill. 4 darabot bérmentve küld: Bajnóczy S. gyógyszerész laboratóriuma Nagybánya. Szinérváralján kapható: Gerber Béla gyógyszerész urnái. Főmimkatársak: dr. Kaba Tihamér és dr. Katona Sándor. 8324—1911. tk. szám. Árverési hirdetményi kivonat. A szinérváraljai kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a Talpos György (Stefáné) végrehajtatónak, Lázár Lajos szinérváraljai lakos végre­hajtást szenvedő elleni ügyében, a kérelem következté­ben, az árverést 300 K tőkekövetelés 61 i£ 30 fillér per­beli, 57 K 70 fillér végrehajtási már megáltapitott, vala­mint a jelenlegi 30 korona 30 fillér és a még felmerülendő költségek kielégítése végett az 1881. LX. t.-cz. 144 §-a alapján és 147. §-a értelmében a szatmárnémetii kir. törvényszék, a szinérváraljai kir. járásbíróság területén lévő, Szinérváralja községben fekvő, a szinérváraljai 649. i sz. betétben A. 1. 1. 2. sor., 489. 490. hr. sz. a. foglalt ingatlanokból Lázár Lajos nevén álló s|4-ed részre 2427 | K kiállási árban elrendelte. Az árverés megtartására határnapul 1912. évi : február hó 20. napjának <1. e. 10 óráját, helyéül pedig j a szinérváraljai kir. járásbíróság árverési helyiségét j (földszint 19.) tűzi ki azzal, hogy az ingatlanok a ki- | kiállási ár ljj-dén alul eladatni nem fognak. Tekintettel arra, mikép az elárverezendő ingat­lanokra C. 8. alatt Lázár Lajos javára szolgalmi jog, ezt i megelőzően a C. 1, 4., 5., 7. 9. alatt zálogjog van be­j kebelezve, a kir. járásbíróság 13157 K 29 fillérben álla­í pitja meg azt az összeget, amely a szolgalmi jogot ! megelőző ezen jelzálogos követelések teljes kielégítésére j elegendő s kimondja, .hogy amennyiben az ingatlanok oly árban adatnak el a szolgalmi jog fentartásával, amely a szolgalmi jogot megelőző tehertételek teljes fedezete szempontjából megállapított összeget megüti, úgy az árverés a szolgalmi jogot nem érinti, ellenkező esetben az árverés hatálytalanná válik s az ingatlanok a kitűzött napon a szolgalmi jog fentartása nélkül el- árvereztetnek. Árverezni szándékozók, kivéve a végrehajtási nov. 21. §-ában említetteket, tartoznak az ingatlanok becs- árának 204/„-át, azaz 485 korona 40 fillért készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke­zéhez letenni, vagy a bíróságnál történt előleges el­helyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt átszol­gáltatni. Az, aki a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tesz, ha többet Ígérni senki sem akar köteles a Vhn. 25. §-ában foglalt jogkövetkezmények terhe alatt nyomban a ki­kiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért, ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Vevő köteles a vételárat három egyenlő részletben és pedig az elsőt az árverés jogerőre emelkedése napjá­tól számított 15 nap alatt, a másodikat ugyanazon nap­tól számított 30 nap alatt, a harmadikat ugyanazon nap­tól számított 45 nap alatt az árverés n pjalól számított j 50|0-os kamatokkal együtt az 1881. évi december hó 6-án 1 39415. I. M. sz. a. kelt rendeletében előirt módon a szinérváraljai kir. adóhivatal, mint biró letétpénztárnál lefizetni. A bánatpénz az utolsó részletbe fog beszámíttatni. Szinérváralja, 1911. október 10-én. Vetnehgzy Boldizsár kir. aljbiró. A kiadmány hiteléül: Lipcsey Sándor tkvvezetó.

Next

/
Oldalképek
Tartalom