Szinérváralja, 1911 (8. évfolyam, 1-52. szám)

1911-01-05 / 1. szám

(2) 1. szám. SZÍN ÉRVÁRAL JA 1911. Január 5. fordul, aki soha nem hagyja el egészen azt, ki hitét és önbizalmát el nem veszti. Érdekes ember halt meg szerdán a Réczey- klinikán: Szűcs Pátri. A neve valamikor fogalom volt: a nemzeti mozgalmakat vezető, tüntetéseket rendező, lelkes és vakmerő ifjúsági vezér és a szigorlataival épen ezért mindig adós ösjogász típusa. Valamikor becézett népszónok, buzgó agi­tátor, halála percéig fanatikus íüggetlenségi hazafi, akit egykoron a török udvar ünnepelt és aki valamikor heteken át a világsajtót foglalkoztatta. Vezér, akinek vezérkara nem kisebb emberekből állott, mint Tóth Béla, Szemere Miklós, Visontai Soma és Barabás Béla. Érdekes tipus, akiről nem kisebb ember irt könyvet, mint Tóth Béla, az akkor még fiatal effendi. De később letört és legutóbb a Nap-u. 9. szám alatt egy ócska, piszkos és sötét külvárosi ház földszintjén lakott egy kis zugban, ahová a konyhán keresztül lehet bejutni és ahol az egyik ágyban a főbérlö negyedmagá­val szokott aludni, a másik ágyat hagyva a sze­gény beteg öreg embernek. Már két év óta betegeskedett a Pátri, akit rendes nevén Szűcs Gyulának hívtak. Többször operálták is az István-kórházban, másfél hete levágták féllábát bokában a Réczey-klinika II. em. 5. számú szobájában. Három nap óta agonizált és szerdán délben fél egy órakor csendesen el­aludt mindörökre 58 éves korában. Szűcs Gyula régi és vagyonos nemesi család­ból származott. Szatmáron született és egyetemi hallgató korában lett a neve ismertté. Vezére volt az ifjúságnak. Rettegett réme a kormányoknak, mert ez a délczeg, fanatikus és nagy szónoki képességgel megáldott ifjú az ő szónoki erejével, agitátori ügyességével fel tudta korbácsolni a tömegeket. Legfontosabb szereplése az, hogy ö volt a török-barát ifjúsági mozgalom, az úgy­nevezett hatvanas bizottság vezetője. Az orosz-török háborút megelőző orosz­szerb harcok idején ugyanis erősen szervezte az ifjúságot, hogy a magyarság kifejezést adjon török­barát érzelmeinek. Népgyüléseket tartottak, de a készülendő nagy tüntetést Tisza Kálmán be­tiltotta, miután előbb Szűcs Gyulát, Ragályit és Lukács Gyulát, a hatvanas bizottság akkori vezé­reit, lebeszélni erről nem tudta. Az ifjúság ekkor határotza el, hogy diszkardot fog Abdul Kerim pasának, a dsmuszi és alexinai diadalmas csaták vezéreinek átvinni. A küldöttségben Szemere Miklós, Tóth Béla és Lukács Gyula is szerepeltek. Triesztben a szlovének botrányos tüntetést ren­valami keményebb dolgom. Legfölebb valami éhenkórász falusi koldus, vagy vándor akadt néha-néha dárdám útjába. Ezekkel könnyen vé­geztem. Annak rendje és módja szerint bekísér­tem őket. De szeretném én látni azt a rablót, gyilkost, gyujlogatót, csirkefogói, aki engem meg merne támadni. .. Volt ugyan már eset, mikor egy-egy ilyen kötélrevaló akasztófavirág kerül­getett, hanem mikor meglátott engem prémes bundában, dárdásan (iszik), úgy elkotródott, mintha puskából lőtték volna kifelé. Ilyen ember az éjjeli őr. Oda se néz a ka­tonának vitézség dolgában. Nem is csoda. Katonát minden bokorban találunk, persze ha van a városban. De az éjjeli őr ritka madár. Sok ezer meg ezer ember él a világon, aki mindent, de mindent látott, csak éppen éjjeli őrt sohase. Különösen a becsületes ember, aki idejében hazamegy a családjához, amint illik. Azért van az éjjeli őrnek akkora nagy (iszik) hogy is mondják, micsodája: respektusa. Na­gyobb, mint a katonának, még ha huszár is mindjárt. ügy ám 1 (Iszik.) Finom pálinka ez . . . A jóravaló bakter még asztromókus is, vagy hogy a macskába hívják azokat a csillagokba néző embereket. A csillagokból meg kell mon­dani előre, milyen lesz a széljárás, az idő. Ne­kem már nem is kell a csillagokat vizitálnom. Tudom kívülről. Teszem ha este erősen villámlik, bizonyos, hogy eső vagy szél lesz, vagy mindkettő. Ha márciusban meg áprilisban sokat esik, azt jelenti, hogy nedves lesz a tavasz. deztek ellenük, úgy, hogy az egész európai sajtó velük foglalkozott e napon. 1877. januárjában folytak le az ünnepségek. A török közönség ritka nagy fénynyel, szeretettel és pompával fogadta az ifjakat. Konstantinápoly lobogódiszt öltött, Abdul Aziz szultán kihallgatáson fogadta őket és a törökök két hétig tejben-vajban fürösztötték a lelkes magyarokat, akiknek vezéreként Szűcs Pátri szerepelt és naponkét 10—12 tüzes, harczias magyar beszédet tartott. Visszajövetelükkor a Fekete tengeren óriási szélvihar lepte meg hajóju­kat, az egész külföldi sajtót bejárta az a hir, hogy a tengerbe fúltak. Ez persze még fokozta a de­monstráció népszerűségét. Csákvártól kezdve ütjük igazi diadalut volt, a fellobogózott állomásokon falvak és városok lelkes népe üdvözölte a haza­térőket, Budán pedig a főváros polgársága várta. Ettől kezdve szinte naponként tartottak minden­féle törökbarát tüntetéseket, amelyeknek rendezői Verhovay, Herrman Ottó, báró Kaas Ivor és Szűcs Patri voltak. A török láz azonban elmúlt és a tüntetések, hőse, az öblös torkú, fanatikus népszónok, az ős­jogászok vezére, nem tudott beleilleszkedni a hét­köznapok szürke, de komoly egyhangúságába. Függetlenségi érzelmeiért is üldözték. Czegléd megválasztá árvaszéki ülnöknek, r de az alispán nem hagyta jóvá megválasztását. Államrendőrségi fogalmazó lett, de itt sem volt maradása. Haza került Szatmárra rendőralkapitánynak, de kitört belőle a régi függetlenségi agitátor és kortes­kedései miatt oda kellett hagynia állását. Végre barátai bejuttatták terembiztosnak a képviselő­házba. A most már csendes, megtört embert itt is utolérte balsorsa, beteg lett, két év óta a kór­házak lakója, aki csak akkor hagyta el ágyát, amikor valamelyik barátját, a régi szép napok osztályosát kellett mankón vagy hordszéken ki- kisérni oda, ahol mindenki megpihen ragyogás és szenvedés után egyaránt: a temetőbe. Evek óta halálsejtelmek gyötörték. A szép napok régi osztályos társának, mindvégig igaz barátjának, Seffer László szerkesztőnek, panasz­kodott gyakorta közeli elmúlásáról. Azt irta egy­szer, hogy szeretné, ha Lukács Gyula képv. tar­taná koporsójánál a gyászbeszédet és két hét múlva betegen, mankóval támogatva Szűcs kisérte ki Lukácsot a temetőbe. Ezután újra levéllel for­dult Sefferhez, kérve, hogy Ragályi Lajos bu- csuztasse el; két nap múlva egy ház liftfelvonóján találták holtan, vérbefagyva Ragályit. így múlt ki az életből az egykor ünnepelt Szűcs Gyula.Nekünk egygyei több okunk van gyá­szolni, mint más lapnak, mert egyik gyermeke Gerber Béla gyógyszerész felesége, ki lapunkban többször nemes érzelmekre kelti az olvasót jeles verseivel. Ha egész nyáron süt a nap: nagy lesz a szárazság. Ha igen sok gyümölcs terem: betegségeket jelent. Ha kevés a gabona magja : drágaságot jelent. Ha a szamár kiáltoz: eső lesz. Ha a macska mosdik: szél lesz. Ha a kokas sokat egymás után kukorit: valamilyen időt jelent. Ha viszket a fülem: eső lesz. Ha fáj a lábam, amelyikre ráesett az öreg fejsze: időváltozást várhatunk. (Iszik.) Fogy az itóka . . . Sok mindenfélét megtudok én előre jósolni. Teszem például, ha a kutya tutul, bizonyos, hogy tűz lesz. Tyü, hány tűzesettől mentettem meg én a falut... Mert ha kutyaugatást hallottam, hamar-hamar bekiáltottam: Emberek, vigyázat, mert ha nem vigyáztok, biztosan tűz lesz. Erre mindenki úgy vigyázott, hogy sohasem lett tűz. Ezt tegyék meg az asztromókusok. (Iszik.) Föl- séges ital ... (Nézi az üveget.) Hanem azt is el kell még mondanom, hogy jutottam ebbe a fontos hivatalba. Hát, amint mondtam, éppen huszonöt esz­tendeje, hogy először beleharaptam ebbe a ke­mény kenyérbe. Akkor szabadultam ki a katona­ságból. Mert úgy nézzenek ám engemet, hogy katona is voltam, még pedig trombitás... Persze ott elszoktam a dologtól, hát tanakodtam, tana­kodtam : mi legyek . . . Szerencsére, nz éjjeli őr meghalt. No, gondoltam, épen nekem való hivatal. Meg lehet belőle élni tisztességesen, amint hogy igaz is, mert még most is élek. HÍREK. Körjegyző helyettesítés. Ilosvay Jenő sza- kálosfalvi körjegyzőt a szatmári főszolgabíró a batizi körjegyzői állásra helyettesítette s igy ottani állásáról lemondott. A szatmári járásorvosi állás betöltése. Ér­tesülésünk szerint a szatmári járásorvosi állást régi jó ismerősünkkel, dr. Lacheia Brúnó or­vossal fogják betölteni. Orrvasut. Ezen az újdonsült jármüvönjött haza Budapestről az a monstre küldöttség, amely a halmi—bikszádi vonal kiépítése ügyében járt Hieronymi Károly kereskedelemügyi miniszter­nél. A miniszter ugyanis kereken kijelentette, hogy a vasutat nem engedélyezi. így lett a bikszád—halmii vasúiból orrvasut. Áz egész dologban csak annyi a sajnálatos, hogy a kül­döttség vezetésére beugratták vármegyénk illusz­tris főispánját is. Hát az Avas forgalmának le­bonyolítására nem sokkal természetesebb volna az avasujváros—szinérváraljai rendes nyomtávú vasút kiépítése? Ebben az ügyben mozogjanak az urak és nem fognak kapni orrvasutat. Kaszinóalakulás. Úgy halljuk, hogy Szinér- váralján uj kaszinó fog alakulni. Volt eddig az Uj Társaskör (az u. n. úri kaszinó), melynek — ha sokat akarunk mondani — volt 20 tagja. A »Polgári Olvasókör«, mely polgári is volt, meg kör is, de hogy olvasó lett volna, ezt még a legjobb barátja sem foghatja rá. A kör helyi­ségének a tisztántartására, a jelenlevők visel­kedésére semmi gond sem fordittatott. Ez a szomorú tapasztalat érlelte meg némelyekben azt a gondolatot, hogy uj kört alakítanak. Mi nem vagyunk barátai sem a túlérzékenységnek, sem az erők szétforgácsolásának, de nem lehe­tünk ellene egy jellemileg és érzelmileg tömö­rítő alakulásnak sem, miért is szívesen látjuk az uj kör alakulását; de akkor tessék összpon­tosítani ennek a körnek mindazokat az eleme­ket, akik kört alkotni hivatottak. A »viribus unitis« tulhajtása az erők szétforgácsolására vezet. A Polgári Kör fenntartását szükségesnek tartjuk, de csak akkor, ha az igazán »Polgári Kör«. Erről különben még bővebben szólunk. Kinevezés. Hosszú protegálás, nehéz küz­delem után végre kinevezte a miniszter a szinér­váraljai tanítónőt. Anélkül, hogy a többi aspi­ráns érdekeit bántani akarnók, ki kell jelente­nünk, hogy ez a kinevezés mindenkinek meg­elégedésére történt, mert Schwanner Anna neveztetett ki. Őszintén gratuláiunk! Irodalmi esemény. Földes Béla egyetemi tanár, orsz. képviselőnk kedves karácsonyi meg­lepetésben részesítette a tudós világot. Szocializ­mus cim alatt ugyanis hatalmas, két kötetes Csakhogy azon állásra engem nem igen vártak, az volt a baj. Mikor a biró urnái jelent­keztem, legnagyobbat csodálkoztam életemben. Azt mondta, hogy ép a tizenötödik jelentkező vagyok én. — Nohát, ha annyinak fáj rá a foga, ak­kor annál is inkább akarom, hogy én lehessek a bakter. — Majd elválik, fiú — szólt a biró ur. Nemsokára megtudtam, hogy a Kanyó Gyuri meg a Nyókó Miska barátaim nagyon veszedel­mes ellenfelek. A Kanyó Gyuri erre a kontóra már égy hónapja ingyen vágja a biró uram fá­ját ... A Nyókó Miska meg ingyen őrzi a kis- biró birkáit. Hát biz egy csöppött félni kezdtem. No hanem mikor a választás volt, mégis győzött a kalifikáció, vagy mi a csuda a neve (Iszik.) A két másik gyerek sohase járt iskolába, engem szegény anyám — Isten nyugtassa — három nyáron beadott a mesterhez. Igaz, hogy azért az iskolának a tájára se mentem, de hát mégis be voltam Íratva, hát a nevem még ma is ott van a nagy könyvben. Oh, bárcsak kivégeztem volna az iskolát!.. Dehát már most késő a bánat. Mikor elő­ször cipelt el az édes anyám, rá másnap két tyukalja récéje kelt ki. Már most ezeket kellett őriznem. Mire aztán a récék pecsenyére nőttek vége volt az egzámennek. A másik nyáron megint beírattak. Ekkor meg, mire édes apámmal hazamentünk a mester úrtól, egy kis öcsémmel több volt a házban, mint mikor elmentünk hazulról, Ennek a gye-

Next

/
Oldalképek
Tartalom