Szinérváralja, 1910 (7. évfolyam, 1-52. szám)

1910-05-03 / 18. szám

18. szám. SZINER VARALJA 1910. Május 3, (3) A képviselőválasztás felől, mi körülbelől jú­nius 2. és 11-e között lesz, több híresztelés kelt szárnyra. A nagybányai kerületben emlegették Wekerlét, Stoll Bélát és Schmidt József nyug. államtitkárt s az utóbbit úgy, mint akinek meg­választása a hangulatból Ítélve, valószínű. Szóba került Láng Lajos is, de neve nagyobb lelkese­dést nem váltott ki. Minden híreszteléssel szem­ben az a puszta igazság, hogy kerületünkben Földes Bélával szemben Schmidt József veszi fel a harcot munkapárti programmal. Földesnek óriási pártja van, de általánosan tudott dolog, hogy ná­lunk »Pénz beszél, kutya ugat«. így aztán nem lehetetlen, hogy a Just-pártnak ez a legkiválóbb tudósa, ki külföldön is tekintélyt szerzett a ma­gyar tudományosságnak, meg fog bukni. Mondik Endre meghalt. A szatmári róm. kath. tanítóegyesület egyik jeles tagja, Mondik Endre, ki Szinérváralján is működött, ápr. 21-én Budapesten a Rókus-kórházban 41 éves korában elhunyt. Holttestét Szatmárra szállították s ott helyezték örök nyugalomra a hídon túli temető­ben április 25-én délután 5 órakor. Haláláról a szatmári róm. kath. fiúiskola tanítótestülete külön gyászjelentést adott ki. Egyházmegyei gyűlés. A nagybányai ref. egyházmegye tavaszi rendes közgyűlését április hó 26. és 27-én tartotta meg Nagybányán, a vá­rosháza tanácstermében Széli György esperes és Helmeczy József gondnok elnöklete alatt. Szinér- váraljáról Sátor Dávid papi, Szilágyi Tihamér vi­lági tanácsbiró és Fábián István tanitói képviselő vett részt a gyűlésen. Ott láttuk gróf Degenfeld Sándor volt gondnokot, Csaba Adorján főispánt, Böszörményi Zsigmond volt tanácsbirót és még sokat az egyházmegye régi előkelő alakjai közül. A közgyűlést az esperes gyönyörű imája nyitotta meg, mit az esperesi jelentős követett. Az espe- resi jelentés fájdalommal emlékezett megSzikszay Zoltán máramaros-ugocsai esperes tragikus ha­láláról. Tudatta, hogy az uj esperes, Biky Ferenc beiktatási ünnepélyén egyházmegyénket Sátor Dávid tanácsbiró képviselte. Megemlékezett a je­lentés az időszaki változásokról. Méhtelekre Vargha Jenő jeles képzettségű lelkész választatott meg, Kishódosra pedig Marcsa Imre. A felsőszabolcsi egyházmegye indítványát a gróf Tisza István iránt nyilvánítandó bizalom és üdvözlés tárgyá­ban tudomásul vették. Az adócsökkentési segély következtében javításra szoruló dijlevelek benyúj­tására aug. 1. jelöltetett ki határidőül. Esküt tett öt fiatal tanító, kikhez az esperes buzdító sza­vakat intézett. Több kisebb-nagyobb mértékben fontos házi ügy elintézése után délután fél két órakor a Kaszinóban mintegy 100 teritékü ban­kett volt, melyen sok ékes dictió hangzott el. A dictiók során a politika is kisértett, mélyebb nyomot azonban nem hagyott maga után. A fel- köszöntők Niagarájából sikerült kimentenünk, hogy én megkérem a kezét és . . . elveszem . . . fele­ségül ... Kérem, nekem hetven . . . Itt fel akarta a leánynak gyorsan sorolni, hogy mennyit keres ő, de az félbeszakította s mosolyogva szólalt meg. — Tudja Grün ur, énnekem semmi kifo­gásom sem volna maga ellen. Szegény ember, — de én is az vagyok. Hanem más baj van ... A férfinak felkergette ez a »baj« szó az arcába a vért s a szeme előtt úgy elsötétült minden, hogy nem is látott egyebet, mint a közeli gázlámpa sárgás fényét. A leány folytatta: — Van nekem egy özvegy, öreg anyám. Azt eddig én tartottam el, de tudja kettőnknek mégis terhére volna. így aztán ma, amikor a gazdám, aki özvegy ember s két gyereke van, megkérte a kezem, hát nem tudtam és nem is mondtam ellent. Gazdag ember ... s tetszik tudni, Grün ur — az anyám . . . A férfi már most nem is hallott semmit s csak mikor lepergett a szeméből az aszfaltra egy könycsepp, akkor szólalt meg lassú, von­tatott hangon: — Igaza van . .. Blanka kisasszony ... az anyja . . . persze .. . persze . . . Oda nyújtotta a kezét a leánynak, szinte sírva búcsúzott el tőle: — Áldja meg az Isten Blanka kisasszony . . . És elindult lassan, kimérten hazafelé. Azontúl pedig az »óra« megint ketyegett egyhangúan, lassan, tovább ... Széli György esperes a nagybányaiakra, Stoll Béla a vendégekre, Helmeczy József gróf Degen- feld Sándorra, Széli György Csaba Adorjánra, Csaba Szélire, gróf Dégenfeld Helmeczyre ürítette poharát. Sikerült felköszöntőt mondott még Pa- polczy Zoltán apai lelkész, Brebán Sándor nagy­bányai gör. kath. lelkész stb. 27-én a déli és a délutáni vonattal szétoszlott a gyűlés. Többen már 26-án haza mentek a délutáni vonattal. Hivatalos árverési hirdetmény. Folyó év május 6-án mint első, esetleg május 13-án mint második árverésen községi pótadóhátralékok miatt a következő zálogtárgyak fognak nyilvános ár­verésen eladatni, u. m.: 300 mm. búza, 20 zsák liszt, 2 drb írógép, 2 drb jégszekrény, 3 drb Wertheim-kassza, 7 drb ló, 1 drb svájcer borjú, 1 drb billiárdasztal, 4 drb márványbetétü asztal, 1 drb Singer-varrógép, 50 m. férfi nyári szövet, fekete cipő és talpbőrök, 1 drb stráfos szekér és különféle házi bútorok, összesen 6440 K becs­értékben. Az árverések a főutcamenti magán­házaknál a helyszínén délelőtt 8 órától esti 6 óráig fognak megtartatni. Árverezni szándékozók a községházánál reggel 8 órára gyűljenek össze. Főorvosi kinevezós.Vármegyénk főispánja dr. Kiss Antal fehérgyarmati közkórházi másodor­vost a jelzett kórház igazgató főorvossá nevezte ki. Községi pótadóhátrálékosok figyelmébe! A hátrálékok miatt lefoglalt zálogtárgyak f. évi május 2- tői hordatnak össze s az árverés a köz­ségháza udvarán f. év május 12-én tartatik meg délelőtt 8 órától kezdve, 715 korona becsértékü különféle házi bútorok, 3 varrógép, 1 tehén, férfi­cipők, férfikabátok, lámpákra és 150 klgr. rizs­kására, szekérre. A 100 koronán aluli pótadó- hátrálékokra külön árverési hirdetmény az egye­seknek nem kézbesittetik. A folyó évi tökekamat- és járadékadó ki­vetési lajstrom a községházánál f. évi április 29-től május 6-ig bezárólag 8 napi közszemlére van kitéve. Ellene 15 nap alatt a kir. pénzügy­igazgatósághoz felebbezés adható be. Felfüggesztett jegyző. Bálint Imre vámfalui helyettes jegyzőt Péchy Péter avasi főszolgabíró több rendbeli szabálytalanság miatt felfüggesz­tette. A pénztárátadásoknál Lánczky Antal szinér- váraljai járási számellenőr működött közre. Pályázat. Szatmárvármegye hivatalos lap­jának folyó hó 29-ik számában pályázat van hir­detve a fehérgyarmati járási orvosi állásra. Pá­lyázati kérvények a pályázat meghirdetésétől szá­mított 30 nap alatt nyújthatók be. Halálos végű baleset. Szerdahelyi Ágoston vetési nagybirtokos a napokban négy tüzesvérü csikó által vont könnyű kocsin Vetés felé kocsi­zott. Az országút árkából hirtelen előbukkant egy kutya, melytől a lovak megijedtek s a kocsit az árokba rántották. Szerdahelyi oly szerencsétlenül bukott ki a kocsiból, hogy bordatörést és több jelentékeny sérülést szenvedett, melyek nehány nap alatt sírba döntötték a derék öreg urat. Ha­lála vármegyeszerte általános részvétet keltett. Hires tánctanitó jön Szinérváraljára, ki május 4-től kezdődőleg 6 heti tánctanfolyamot nyit. Ze- linger Adolf szatmári tánctanitó meghozta azt a fáradságbeli áldozatot, hogy Szatmárról kijár Szinérváraljára és hetenként négy napon órát ad a tánckedvelőnek. A kitűnő hírnévnek örvendő táncmestert ajánljuk a szülők figyelmébe. A tan­folyamra felvétel céljából jelentkezni lehet Wil- kovits Miksa divatáru-kereskedőnél. Megszűnt a »Szatmár-Nómeti.« ASzatmárott megjelenő »Szatmár-Németi« függetlenségi 48-as hetilap, Kelemen Samu dr. volt országgyűlési képviselő lapja, melynél őmaga a lapvezéri tisztet töltötte be, Boros Adolf kiadó bevallása szerint pártolás hiányában megszűnt. Most vasárnap je­lent meg az utolsó száma a kiadó búcsúszavá­val. Ám le roi est mórt, vive le roi! Ha meg­halt a Szatmár-Németi, megszületett a Szatmári Újság politikai napilap ugyancsak Boros Adolf kiadásában. De most már nem függetlenségi, ha­nem munkapárti programmal. És igy több mint bizonyos, hogy nem dr. Kelemen Samu lesz a lap vezére. Gróf Tisza István Szatmáron. Gróf Tisza István, a nemzeti munkapárt vezére, a múlt vasárnap délután dr. Keresztszeghy Lajosnak, a munkapárt képviselőjelöltjének támogatása céljá­ból Szatmáron időzött. A nagynevű politikus délután 1 órakor érkezett meg a Mátészalka felől érkező vonattal. A pályaudvaron s a vasúti állomás előtt temérdek ember várakozott reá; üdvözlő beszéddel Visky Károly nyug. kúriai biró fogadta, amire Tisza röviden válaszolt. Lovas bandérium és virágot hintő fehérruhás lánykák is jelentek meg az állomásnál a munkapárt vezére tiszteletére s beláthatatlan kocsisor élén vonult kocsija a Pannóniába. Délután 4 órakor tartotta meg Tisza beszédét a Károlyi-ház kerthelyiségé­ben ezrekre menő hallgatóság előtt. A gyűlést dr. Keresztszeghy Lajos nyitotta meg, mint a szatmári munkapárt elnöke, majd általános figyelem között emelkedett szólásra. Beszédében különösen a Justh-pártot ostorozta, azt fejtegetve, hogy a többi összes pártoknak össze kell tar- taniok e párt veszedelmes munkájának ellen­súlyozására. Beszéde végén melegen ajánlotta tá­mogatásra a párt jelöltjét, dr. Keresztszeghy Lajost. Tisza beszédét zajos éljenzéssel fogadták s a tetszészaj csillapulása után dr. Farkas Antal ügyvéd felkérte dr. Keresztszeghy Lajost, hogy nyilatkozzék most már véglegesen a jelöltség elfogadása tárgyában, mire dr. Keresztszeghy a beléhelyezett bizalmat megköszönve kijelentette, hogy a jelöltséget elfogadja. Este Tisza tiszte­letére a Pannónia éttermében bankett volt, amelyen számos pohárköszöntő hangzott el. Az esteli vonattal Tisza Budapestre utazott. A görög katholikusok husvétja május 1-én és 2-án volt. Mindenki úgy és akkor imádja Iste­nét, ahogy és amikor jónak látja, amint a szive parancsolja De még e nagy cim alatt sem sza­bad életveszélyes és a lakosság éjjeli nyugal­mát zavaró mulatságokat rendezni. Nem tudjuk, kik és kinek engedelmével május 1-re virradóra olyan mozsárágyuzást vittek véghez Szinérvá­ralján, hogy az egész éjjelen nem aludhatott nyugodtan a lakosság. Kérjük megindítani a vizs­gálatot az iránt, hogy kik és kinek az engedel­mével lövöldöztek a törvény nyílt tilalma ellenére. Főmunkatársak: dr. Kaba Tihamér és dr. Katona Sándor. 599—1910. végrh. szám. Árverési hirdetmény. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a szatmári kir. törvényszéknek 1908. évi 13431 V. számú végzése következtében dr. Székely József szinérváraljái ügyvéd által képviselt Vilkovits Miksa szinérváraljai lakos javára 97 korona 58 fillér s jár. erejéig 1908. évi szeptember hó 29-én foganatosított kielégítési végre­hajtás utján lefoglalt és 1330 koronára becsült következő ingóságok, u. m.: szekerek, szán, gazdasági gépek, 50 öl tűzifa nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a szinérváraljai kir. járásbíróság 1908. évi V. 788/10. számú végzése folytán 97 korona 58 fillér tőkekövetelés, ennek 1908. évi május hó 29. napjától járó 6% kamatai, V3°''o váltódij és eddig össze­sen 256 korona 08 fillérben biróilag már megállapított költségek erejéig, adós lakásán Bujánliázán leendő meg­tartására 1910. évi május hó 9-ik napjának délelölti 12 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándé­kozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 120. §. értelmében ezek javára is elrendeltetik. Kelt Szinérváralján, 1910. évi április hó 21-én. Fáblé Antal kir. bir, végrehajtó. 313—1910. végreh. sz. Árverési hirdetmény. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagy­károlyi kir. járásbíróságnak 1909. évi Sp. I. 124/8. ( számú végzése következtében dr. Selegián László nagy- | károlyi ügyvéd által képviselt »Arina« takarékpénztár és hitelintézet szaniszlói bej. cég javára 3200 korona s I jár. erejéig 1909. évi május hó 24-én foganatosított ki- i elégitési végrehajtás utján lefoglalt és 607 koronára be- j csült következő ingóságok, u. m. : juhok, lovak, szekér, j tölgyfatörzsek, trágya, méhek kasban, talyiga ekével í nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a szinérváraljai kir. járásbiró- ; ság 1909-ik évi V. 1362/4. számú végzése folytán 3200 j K tőkekövetelés, ennek 1909. évi február hó 3. napjától járó 80|„ kamatai, 1/*0.0 váltódij és eddig összesen 2ÍS6 j korona 73 fillérben biróilag már megállapított költségek erejéig, adós lakásán, Avasujvárosban leendő megtar­tására 1910. évi május hó 12-ik napjának délelőtti '/29 óreja határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándé- ; kozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy f az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígé­rőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 120. | §. értelmében ezek javára is elrendeltetik. Kelt Szinérváralján, 1910. évi április hó 23-án. Páblé Antal, kir. bir. végrehajtó.

Next

/
Oldalképek
Tartalom