Szinérváralja, 1910 (7. évfolyam, 1-52. szám)

1910-04-12 / 15. szám

(2) 15. szám. 1910. Április 11. S ZINÉRVÁRALJA a sors mogiagadta a gyermek örömét, jer és segíts épen ezért. Mert meg vagy ki­méivé attól a pokoltól, mely az elhagyott szegény szülő szivet oly iszonyúan sanyar­gatja: attól, hogy nem képes beteg gyer­mekéről gondoskodni. Gyertek mind akik ezt olvassátok meg­gondolván, hogy az isten munkáját vég- zitek; meggondolván, hogy a nemzet be­teg gyermekeiről veszitek le a szenvedést. Mily fenséges látvány: a társadalom páros viadalban a köztük orvszándékkal bujkáló halállal. Nem fogjuk legyőzni, mert a földön nincsen halhatatlan semmi és senki, csak épen egymaga a halál. De szembe szállunk e rémmel és nem engedjük, hogy szövetségben a szegénységgel, a nyomorral, a könnyelműséggel, könnyű prédához jusson. Akit lehet, ahol lehet, ahányat lehet sápadt kicsinyeink közül kiragadjuk kegyet­lenül fojtogató csontos kezéből: ez a szegény gyermekek szanatóriumának isteni hivatása. * A gróf Zichy János vall. és közöld, miniszter kormányzósága alatt álló »Orszá­gos Gyermekszanatórium Egyesület* köz­ponti irodája Budapest, Dohány-utca B9. szám alatt van. A tagok kötelezettségei a következők: a) a rendes tag három évre 5 korona évi tagdijat fizet; b) pártoló tag, aki egyszersmindenkorra legalább 100 ko­ronát ad; c) az alapitó tag legaláb 1000 korona alapítványt tesz s ezt legfeljebb 5 év alatt befizeti; d) örökalapitó az, ki leg­alább 5000 koronával járul az egyesület céljaihoz és ez összeget legalább 5 év alatt befizeti; e) ágyalapitó tag az, ki leg­alább 10.000 (tizezer) korona alapítványt tesz. Az ágyalapitó jogosítva van abban a szanatóriumban, melynél ágyalapitványát tette, egy ágyat évenkint díjtalanul az általa ajánlott beteg számára igénybe venni. — Az alapítványok gróf Zichy János kormányzó czimére is Budapest, Vas-utcza 10. szám intézhetők. Adományokat lapunk szerkesztősége is elfogad. (nil Szirti István füllt isztjinti. A legnagyobb magyar emlékére Kőszeg­remete derék lakosai oszlopot emeltek. A Szé­chenyi tisztelőiét jelzi az alábbi, félszázados nyelvezettel irt emlékezés, mit a »Nagybánya* i nyomán közlünk: *Nro. 27. Magyar Ország közös nagy gyásza. Mellvet 1860-ik Év Április 19-én (a jegy­zőkönyvben úgy van bejegyezve) kimúlt Magyar Nemzet legnagyobb fiának — legnagyobb Ma­gyarnak és igy legnagyobb Halottjának, Nagy Méltóságú Gróf Széchenyi István Ur gyászos emlékére az egész Magyar haza országszerte ünnepélyesen megtartott. Ezen méltó nagy gyászban ezen reformált Kőszeg Remetei Egyház közönsége is, mint egy kis része a Nagy Magyar Nemzetnek, részesülni óhajtván, megtartotta a gyász ünnepélyt folyó év Junius 24-kén, még pedig oly szivrehatólag, miszerint a templomban számos Úri és minden Valláskülönbség nélkül összesereglett egyének­nek jelenlétében, a szószéki alkalmi beszéd el­hallgatása, ezen ünnepélyhez illő énekek, imák és az Isten tartsd meg a Magyart s Hazádhoz rendületlenül légy hiv Ó Magyar — dallamok elzengése után, két nemzeti és egy gyász-fekete zászlókkal a temetőbe énekelve kimenvén, egy Széchenyi névvel örökített halmot buzgó érzé­sek között emelt a Nagy Halott emlékére!! E gyász ünnepélyei meg nem elégedvén kisded Egyházközségünk, az Ország nagy Ha­lottja Gróf Széchenyi István édes hazánkra ki­áradt nagy jótékonyságát mélyen érezvén, haza­fiul buzgalmának kifejtésére egy Széchenyi em­lékkő felállítását elhatározta. Mely nemes tettét 1861 -ik évben végre is hajtotta. (Látszik, hogy-e jkvi szám nem 1860 ban, hanem később Íródott.) A felső fordulóban, a megnevezett Domokos- domb nevű parochiális föld dombos részén egy három öl magasságú emlékkövet áilittatoíl fel. Mely szándékának kivitelében segítségül voltak az Avasi földes uraságok, akik e ezéíra 200 uj Osztrák forintokat adakoztak, gyűlvén mások által ezen összeghez még 31 osztrák forint. Elkészülvén ekként a Széchenyi emlékkő, meiy- lyen márvány táblán arany betűkkel fénylik Nagyméltóságu báró Vécsey József Ur ajándé­kából a Gróf Széchenyi István neve. (Azóta az aranyat lemosta az eső.) Ez emlék 1861-ik év­ben Augusztus 19-kén ünnepélyesen leleplez- telelt. Az ünnepély nagyságát emelte a közel lévő megyékből összesereglett nagy úri és köz- rendü néplömeg, több ezreket téve az Avasi 16 Helységek egybegyüit lakosaival. Az ünne­pélyhez illő könyörgést tartott helybeli Lelkész Dudás József, megelőzőleg a N. Bányai Dalárda énekeit. Ez után Báró Vécsey József ország­gyűlési követ ez idő szerint — szavalta el a Nagy férfi és Nagy Halott érdemeit. Utánna görög egyesült hilü Vicze Esperes az Avasi Dio- cesisben, Ráksai Lelkész Nagyon tisztelendő Erdős Sándor Ur szavalta román nyelven ugyan csak a Nagy Széchenyi érdemeit, melyet Báró Vécsei Mária konlesz szavazata zárt be. Egy­! i szersmind Tekintetes Domahidi Domahidy Pál Ur magyar Nemzeti buzgalomtól lelkesülttel! szavalta el Hazánk fájdalmán vett érzelmeit. Az ünnepély határidejének kitűzésére, ren­dezésére választmány neveztetvén ki az Avasi földes Uraságoktól, ennek tagjai: T. Kovács Eduárd. P. Boross Pál Fő Szolgabiró (az uj választás utján) T. Mándy Bertalan ur, Nagyon Tisztelendő Vicze Esperes Erdős Sándor Ur és T. Dudás József helybeli Lelkész. Nyomtattattak 400 meghívólevelet, melyek különböző helyekre és Vidékekre kiosztatfattak. Báró Vécsey József Ur ajándékozott az ünne­pélyre egy ökröt, mely a népek számára ott helybe megsütletett egészben, egy serlést, ez is kisültetett, egy 10 köblös (170 1.) hordó bort, Tekintetes Ujfalusi Miklós Első Alispán és Egy­házvidéki Gondnok Úr ajánlott egy 25 köblös hordó bort, Tek. Mándy Bertalan Úr 1G köböl bort, Tek. Boross Pál Fő Szolgabiró Úr 10 köböl bort. Mindezek a hely színén az egész község napi munka ereje által készült Nyári Sátorok alatt ünnepélyesen elköltetlek. Legtöbbet fára­dozván az ünnepély rendezésében s kivitelében Tekintetes Kovács^ Edvárd Űr, Tek. Boross | Pál fő szolgabiró Úr és a Helység Elöljárósága, i kitiinőleg és mégis legtöbbet Henter Ferencz ] köz lakos.« A szomorú évfordulón az ősi ha- : gyományokhoz híven adózzunk mi is ! kegyelettel a nagy Széchényi emlékeze­tének! Iiure Károly. HÍREK. Gondnoksági kinevezés. Ssatmárvármegye j főispánja Mán Lajos nagysomkuti takarékpénz- | tári igazgatót a nagysomkuti állami gondnokság í elnökévé, Pilo» Ede r. kath. lelkészt pedig a j gondnokság tagjává nevezte ki. Áthelyezett szolgabirók. Serly István szol- gabirót Mátészalkáról Szatmárra, Pavella Zsig- mond tb. szolgabirót pedig Nagysomkutról Máté- j szálkára helyezte át a főispán. Főszolgabírói helyettesitós. Csaba Adorján- nak főispánná történt kineveztetése folytán üre- j sedésben levő szatmári főszolgabírói állásra Oal- : góozy István szolgabiró helyettesittetett. Képviselő jelölés. A nagykárolyi választó- kerület a kerület képviselőjelöltjéül gróf Károlyi József szaniszlói nagybirtokost kiáltotta ki párton- kivüli függetlenségi programmal. Gróf Károlyi a jelöltséget elfogadta s már a napokban a ke­rületbe fog utazni programmbeszédének elmon­dására. Gróf Széchenyi emlékezete. E hó 8-án volt gróf Széchenyi István halálának félszazados év­fordulója. Ez alkalomból a vallás- és közoktatás- ügyi miniszter elrendelte, hogy a íenhatósága hogy mennyire becsülik, az mutatja legszeb­ben, hogy immáron harmadszor hagyják meg a bírói méltóságban. De most még ezzel sem érik be a derék atyafiak, hanem közös akarat­tal elhatározták, hogy ezt a napot fényesen megülik és — mint illő — a bíró urat az egész elöljárósággal együtt, derekasan megvendé­gelik. Mint egy az elsők közt, az én barátom is részt vett a lakomán és én is véle tartottam, j Az elöljáróknak szörnyen imponált, hogy egy városi embert is vendégül láthattak. Feszes volt a társaság magatartása. A bíró méltóságteljesen szűrte fogai közül a szavakat és a hozzá intézett kérdésekre is csak szagga­tottan, fontoskodva felelgetett. Nem is sokat abajgatták mihaszna firtatásokkal; lesték a tör- ténendőket, mert tudták, hogy mi oka a biró hallgatásának; dikciót farag a falu esze. Alig győzik kivárni, amig a pecsenyét felszolgálják. Akkor aztán bort töltögetnek a pohárba s az ünnepies csendben a biró szólásra emelkedik. — Alásan tisztölt tömeges sokadalom! Istennek szentséges segédletével ismételten tel­jesedésbe ment, hogy a szólamok és szavala- j tok sokaságának nyomatékos túlszárnyalása következtében újból enmagam érdemlegesit- tettem arra, miszerint a birói székbe becses személyiségemet felmagasztositani méltóztassam. — Feliperedésem után való tanulmányaim­nak folyamatos lépcsőzetei, valamint későbbem tapasztalataimnak a birói tisztességben szerzett tömeges állománya bőségesen szolgált értelmes elmémnek ismeretekkel; ugyannyira, hogy én — mint akinek egy egész község polgárias közönségének boldogulási üdvössége és jóléte kell, hogy képezze elérni szándékolt és mind­nyájunknak óhajtott életcélját, azaz : feladatát — én, tisztelt választógyülekezet, Isten és ember szine előtt, saját képesítettségemnek legőszintébb tudatában és annak érvényesítése iránt való teljes eltökéltségemben, szivem egész hevéből, lelkem egész nyiltszivüségével merem és pedig íenzengve merészelem kinyilvánositani, mely- szerént én a mélyen megtisztelt községnek leg- szeretetteljesebb megbízatásaként tölajánlott öregbirói szék eifoganatositásához elegendő erősséggel és kitartással rendelkezvén, a birói tistességet e jelenlevő szózatommal általam el­fogadottnak vételezni engedélyezem. Hogy milyen hatást váltott ki ez a re­mekül kiteremtettézett szónoki beszéd, az le­írhatatlan. Fülsiketítő éljenzés csapott fel és mindenki a biró felé tülekedett, közben persze jól oldalba eszközölte a szomszédos felebarát­ját, csak hogy minél előbb tenyerelhessen a szónokkal. Könny csillogott a biró szemében, de az esküdtekében is; ezzel talán azt akarták kifejteni, hogy megértették a hatásos szózatot. Pedig — velem együtt — talán még az én Rdth Bankház i BUDAPEST. > Bank-központunk: VI., Váci-körut 45. Bankpalota. Telefon: 92—25 (Interurban) Díjtalanul nyújtunk bárkinak szak­szerű felvilágosítást. Válaszbélyeg ■ mindenkor melléklendő. a "ír ír FOLYÓSÍTUNK: ír ír Törlesztési kölcsönöket földbirtokokra és bérházakra 10—75 éves törlesztésre 3°/o—3Vj%—4%—^'V^-os kamatra készpénzben. Jelzálog kölcsönöket Il-od és 111-ad helyi betáblázásra 5—15 évre 5%,-al, esetleg 5'|20l»-al. Személy- és tárcaváltóhitelt iparosok és kereskedők részére, valamint minden hitelképes egyénnek 2'|,—10 évi időtartamra. Tisztviselői kölcsönöket állam, törvényhatósági, községi tisztviselőknek és katonatiszteknek fizetési előjegyzésre kezes és , életbiztosítás nélkül. Ugyanezek nyugdijaira is. Értékpapírokra, vidéki pénzintézetek és vállalatok részvényeire értékük 95%-áig kölcsönt nyújtunk az Osztrák-Magyar Bank kamatlába mellett. Tőzsdemegbizásokat a budapesti és külföldi tőzsdékben lelkiismeretesen és pontosan telje­sítünk mindenkori eredménynyel; az árfolyamokat naponta díjtalanul közöljük. Konvertálunk bármely belföldi pénzintézet által nyújtott jelzálogos , törlesztéses-, személyi- és váltókölcsönt. — Mindennemű bel- és külföldi értékpapírt napi árfolyamon veszünk és eladunk. Pénzügyi szaküa vágó minden reálisügyletet a leg­nagyobb pénzcsoportoknál levő összeköttetéseinknél fogva legelőnyösebben bonyolítjuk le. Bankházunk képvi­seletére megbízható egyéneket felveszünk, -pjg

Next

/
Oldalképek
Tartalom