Szinérváralja, 1910 (7. évfolyam, 1-52. szám)

1910-08-02 / 31. szám

(2) 31. szám. SZINÉR VARALJA Nyári gondolatok. Hosszú borús, esős, hűvös időjárás után ime egyszerre elkövetkeztek a kutya-napok (dies cani- culares). Itt a kánikula, még pedig legnyomasz­tóbb megjelenési formájában. Forrón tü^ le a nap s tikkasztó hőség van. Levegő helyett per­zselő láva éri az ember arcát és tüdejét. A há­zak fala megannyi nekitüzesedett kemence s a láb besüpped az olvadozó aszfalt puha anyagába. Lihegünk, mint — tisztesség ne essék, mondván — a kutya, akit űző ösztöne megkergetett a mezőn. Bezzeg aki ilyenkor valahol hüs patak mel­lett, árnyékos bokrok alján pihen és üdül, el­mondhatja Petőfi uraságával: Hála Istennek, olyan meleg van, hogy aki ott kint dolgozik, nem hüti meg magát. A magyar mezei munkás ilyenkor valóban csodát müvei, hogy végezni tudja a nehéz munka iszonyú terhét, bámulatos kitartással, ebben a rekkenő hőségben. Nem hüti meg magát, de nem is esik össze s nem roskad le a páratlan erőfeszítésben, amelyet ilyenkor a nagy munka­idő kíván. De az idegéletet élő városi ember, aki örökösen hajszolja magát a minden téren meg­nyilvánuló, izgatott versenyben, a városi ember hamar fuladozik s egész szervezetében ugyancsak I megérzi a nyári hőségnek erőfogyasztó, romboló hatását. Menekül, aki menekülni tud. A város képe olyan, hogy szinte üresnek látszik. A legtöbb ház csukott redővel és sürü függönnyel, mintegy vakablakkal bámul bele az utcába ahol a létért és a mindennapi kenyérért küzködő tömeg mozog fáradtan, izzadtan és tehetetlen megadással. Mig a mezőn országszerte most száz meg százezer kéz izzik s sürgős dologvetésben, itt a városban ilyenkor csak az a munka folyik, amely megsza­kítást nem ismer — a többi csak piheg, mint a fáradt madár. A városi élet ilyenkor olyan mint a félárbócra eresztett hajó — az is inkább csak éjjel mozog, amikor elvonul a perzselő nap s li­geteinknek és csalitos berkeinknek sürü zugai hüs italt és kellemes vidámságot kínálnak a mó­dos tehetségnek, az élnivágyásnak az ifjú öregek és az öreg ifjak számára. Mindenki szabadulni szeretne, de kit a kény- telenség, kit a kötelesség tart vissza. A képvi­selőház is még együtt ül és tanácskozik. A ket­tős zászló fennen lobog a dunamenti gótpalota ormán, de azt is bízvást félárbócra lehetne eresz­teni, olyan kevesen mozognak a parlament belső hajójában. Az uj Ház legnagyobbrészt gazdákból áll: annak most otthon van a gondja. Ha feljön ilyenkor egy-két napra: akkor is ég a föld a talpa alatt, ha nincs is oly veszett hőség, mint mos­tanában. Mihelyest teheti : szalad vissza haza — s a haza gondját a többire bízza, aki itt marad. S aki nem gazda, hanem ügyvéd, irö, kereskedő, bankdirektor, vagy pusztán csak ur a javából : az is pihenni, nyugodni készül már ilyenkor, a nyárnak ennyire előrehaladott stádiumában. Szóval: itt a kánikula és a képviselőházban már nagyon megnyilvánult az az őszinte óhajtás, hogy legyen vége a a tanácskozásnak s követ­kezzék el mihamarabb az az üdítő oázis, amelyet nyári szünetnek neveznek a fáradt és kimerült halandók. És ez az óhajtás, amely annyi honfi-kebel­ből fakad, előreláthatólag nemsokára meg is va­lósul. Véget ér minden téren a förvényenkivüli állapot és Szemere Miklós elmondhatja végre, hogy boldog a haza, mert a hon atyái hüsülni, és üdülni fognak a szélrózsa minden irányában s vezérek és közkatonák egyaránt erőt meríthet­nek arra, hogy a jövőben jobban, bölcsebben, higadtabban és sikeresebben szolgálják a nemzet egyetemes érdekeit. HÍREK. Kérelem. Elseje alkalmából a hátralékok szives megküldését kéri a Kiadóhivatal. Segédleikószi áthelyezések. A szatmári r. kath. püspök Kompasz Antal nagybányai segéd­lelkészt Nagybányára, Pintér József erősdi s. lel­készt Felsőbányára, Krasznay Zsigmondot Fehér- gyarmatról Vinnára és Kőrösy Károly szaniszlói s lelkészt Nagybányára helyezte át. Esküvő. Domnieza Sándor, ilobai gör. kath. j tanító a napokban tartotta esküvőjét Flontás Mariska oki. tanítónővel Udvariban. Eljegyzés. Dr. Ambrózy Sándor ügyvéd, törvényszéki jegyző eljegyezte dr. Vajay Károly szatmári polgármester és neje, szül. Szeőke Irén leányát. Dr. Moldován Ferenc, a Felsőbányái Hirlap szerkesztője olaszországi útjáról hazaérkezett s a lap szerkesztését a héteo átvette. A kirendeltség kiterjesztése. A hegyvidéki miniszteri kirendeltségnek Szatmárvármegye terü­letére tervbevett kiterjesztése valósággá vállott. A földmivelésügyi miniszter dr. Sárváry Béla min. fogalmazót kinevezte szatmárvármegyei meg­bízottá s székhelyévé Nagykároly városál jelölte ki. A megbízóit az ügyek intézésének tanulmá­nyozása céljából, pár hetet a beregi központban fog tölteni. Igazolt képviselők. A képviselőház julius 27-én tartott ülésében Földes Béla és Kelemen Samu szatmármegyei ' képviselők mandátumát végleg igazoltnak jelentette ki. A szal^nári ref. egyház gyásza. A szatmári ref. egyházközségnek ismét gyásza van. Nemrég temették el Pótor Dánielt, Németinek öreg lel­készét s alig választották meg utódját, most Rácz István halt meg, a szatmári lelkész, aki évek óta gerinc-sorvadásban szenvedett s papi szolgálatait hűségesen teljesítve halódott napról-napra. Vasár­nap lehelte ki nemes lelkét, este 7 órakor s ked­den temették az egész város és a vidék nagy részvéte mellett. 48 éves volt, neje: Szívós Irma és 5 gyermeke gyászolják. Emlékezete áldott marad gyülekezetében, mely annyira szerette derék lelkipásztorát. Vizsgálat a mátészalkai válásztás ügyében. Szúnyog Mihály bukott képviselőjelölt neveben télén volt adósságba verni magát, különben nincs amiből doktort fizessen, meg patikát. Azt gondolta, hogy ha fel is szedegeti a pénzecs­kéket, majd csak kiizzadják a nyáron és szent Mihálykor lemegy a teher a nyakukból. De nem igy lett ám! A rendetlen időjárás miatt a vetemények is elkényszeredtek, no a bor­termés pedig egyszerűen kétségbeejtő. Se pén­zük nem maradt, se termésük nem lett. Hát nem kínos állapot? Pedig talán segíthetnek még magukon. A munka nem szégyen, tudja jól. Nem is szokták a henyélést. Ha egyszer elveszik, amijök van, még mindig marad az az egy pár darab bútor, mi-egymás, abból szerezhetnek valami kis összeget. Meg ott a két dolgos ke­zük, kezdhetnek valamit. Munkás annyi kell a gyárakban, konvenciós hely is akad az urasági majorban. Csak keresni kell és mindent talál az ember. Persze, ha akar. De nem! József gazda,, egy percig se gon­dol a kenyérkeresetre. O, aki maga ura volt eddig, ezután más előtt álljon féllábon? ... Ezt nem teszi. Inkább a Dunának megy, elemészti magát. Hogy neki más parancsoljon? ... Neki, az eddigi szőlősgazdának? . . . Nem, sohasem. Már ilyen a természete. Belehalna a megszé- gyenülésbe. Inkább . .. . . . Már tudta József gazda, hová fordul, ha kenyértörésre kerül. Remélte eddig, hogy a jó szüret kirántja a romlás örvényéből, de csalódott. Itt a sovány istenáldás és azok a kegyetlen uzsorások nem ismernek irgalmat. Maholnap pördül a dob az udvaron. Ott van, ott, a körmük közt.. . Hiába minden; József bácsi nem tétováz. Tudja ő, mire indul. Lesz, ami lesz. Rosszabb nem jöhet. * 1910. Augusztus 2. valami Barta Mihály nevű budapesti lakos fel­jelentést adott be Kemény Ferenc gazdatiszt elleu a polgárok választójoga ellen elkövetett vétsége miatt. A feljelentés azzal vádolja Keményt és társát, hogy 26 vállaji és mérki lakost külön­böző eszközökkel megvesztegettek azért, hogy Szálkái Sándorra szavazzanak. A törvényszék elrendelte a vizsgálatot és annak foganatosításá­val dr. Serly Jenő nagykárolyi kir. járásbirót bízta meg. Gyilkosság, vagy öngyilkosság ? Zahori Amb­rus zsadányi lakost a napokban holtan találtak az istállójában, Nyakára egy kötél volt kötve, amelynek elszakadt másik vége a mestergerendán lógott. Mivel Zahori rossz viszonyban volt a csa­ládjával és nincs kizárva, hogy nem öngyilkosság, hanem bűntény forog fenn, a hatóság elrendelte a hulla felboncolását. Aratás embervérrel. Mezőteremen a gróf Károlyi uradalomban a múlt héten géppel búzát arattak. Az aratógép elé fogott ökröket Princz Márton 15 éves fiú hajtotta, ki egy göröngyben megcsúszott és a gép alá került. A gép kései a szerencsétlen gyermek bal kezét és bal lábát teljesen lemetszették. Nem lesznek ellenőrzési szemlék. A hon­védelmi miniszter körrendeletét intézett Szatmár­vármegye közönségéhez, amelyben értesiti a törvényhatóságot, hogy a közös hadsereg nem tényleges állományú legénységének ellenőrzési szemléi a közös hadügyminiszterrel egyetértőleg hozott határozat folytán, nemkülönben a magyar honvédség nem tényleges állomásu legénységének ellenőrzési szemléi is a folyó évzen nem tartat­nak meg. A tartalékos tiszteknek és tiszti-tisztviselő, valamint hadapródjelölteknek és hasonló állásuak- nak bemutatása azonban az eddigi módon a folyó évben is megtartandó. A népfelkelési idő­szaki jelentkezési kötelezettség tekintetében külön fog a miniszter intézkedni. A szatmármegyei csapatok a királygyakor­latokon. Az idei őszi kiralygyakorlatok ideje és az ezeken résztvevő csapatok beosztása most már véglegesen megállapittatott. A hadgyakorla­tot f. évi szept. 12-től 16-ig tartják a magyar- galiciai határon s ezen a Szatmármegyében állo­másozó összes csapatok is részt vesznek. Betegek, akik bőrbajokban, reumatikus bán- falmakban, szívbajban, anyagcsere, gyomor, vese­bajban szenvednek, továbbá idegbetegek, csodás és eredményes gyógyulást találnak a Tamássy- féle Park Szanatóriumban, Dunaharaszti, Pest megye. Hogy úgy a középosztályuak, valamint a szegényebbek hozzájuthassanak ezen intézet ál­dásos gyógymódjához, az árak a lehető legol­csóbbak. Külön szobában egy napra fizet a beteg 10 koronát, ezért kap: lakás és kiszolgálás kivül reggelit, ebédet, uzsonnát, vacsorát, orvosi előírás szerint. Az orvosi kezelésért, fürdőkért és egyéb gyógytényezőkért nem fizetnek a szegény betegek külön semmit, ez a napi 10 koronában benn- foglaltatik. Szegénysorsuak mindezt napi 7 koro­náért kapják. Aki betegségéből gyorsan és alapo­A nap leáldozott, millió csillag szikrázik a tiszta égen. Hűvös, nyirkos az esti levegő és az a nagy, nehéz sötétség olyan igen barátság­talan . .. Persze, ősz már az idő, vakok az éjjelek. Dér is szokott lenni ilyenkor. Reggelre megint fehér lesz a fű az utszélen. A présház ablakában kioltották a világos­ságot. Fekete alakok kopognak el, ki jobbra, ki balra. Pihenhet mindenki. Vége a szüretnek. József.gazda ráfordította a nyikorgó kulcsot kétszer és bizonytalan lépéssel tart a ház felé. Belülről vacsora-szag ütődik az orrához. A konyhán az asszony tesz-vesz szaporán. Vissza­fordul amint a gazda benyitja a verőceajtót. — Asszony, kész vagy-e ? . .. Megjött a hajójegy. S olyan ilagyon elhallgatnak. Róth Bankház i BUDAPEST. > Bank-központunk : VI., Váci-körut 45. Bankpalota. Telefon: 92—25 (Interurban). Díjtalanul nyújtunk bárkinak szak­szerű felvilágosítást. Válaszbélyeg ■ mindenkor melléklendő. ■ FOLYÓSÍTUNK: Törlesztési kölcsönöket földbirtokokra és bérházakra 10—76 éves törlesztésre 3%—3'/,%—éü/0—41 s0|0-os kamatra készpénzben. Jelzálog kölcsönöket Il-od és 111-ad helyi betáblázásra 5—15 évre 5%-al, esetleg _51|*°|,-al. Személy- és tárcaváltóhitelt iparosok és kereskedők részére, valamint minden hitelképes egyénnek 2'|,—10 évi időtartamra. Tisztviselői kölcsönöket állam, törvényhatósági, községi tisztviselőknek és katonatiszteknek fizetési előjegyzésre kezes és , életbiztosítás nélkül. Ugyanezek nyugdijaira is. Értékpapírokra, vidéki pénzintézetek es vállalatok részvényeire értékük 95%-áig kölcsönt nyújtunk az Osztrák-Magyar Bank kamatlába mellett. Tőzsdemegbizásokat a budapesti és külföldi tőzsdékben lelkiismeretesen és pontosan telje­sítünk mindenkori eredménynyel; az árfolyamokat naponta díjtalanul közöljük. Konvertálunk bármely belföldi pénzintézet által nyújtott jelzálogos , törlesztéses-, személyi- és váltókölcsönt. — Mindennemű bel- és külföldi értékpapírt napi árfolyamon veszünk és eladunk. Pénzügyi szakba vágó minden reálisügyletet a leg­nagyobb pénzcsoportoknál levő összeköttetéseinknél fogva legelőnyösebben bonyolítjuk le. [MT Bankházunk képvi­seletére megbízható egyéneket felveszünk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom