Szinérváralja, 1910 (7. évfolyam, 1-52. szám)

1910-07-12 / 28. szám

(2) 28. szám. SZINÉRVARALJA 1910. Julius 12. megőrizték ennek az országnak független­ségét, hogy török, tatár uralom, osztrák iga nem tudta faji jellegzetességétől meg­fosztani, anyanyelvéhez való ragaszkodá­sától eltáutoritani, hogy hiába volt min­den erőlködése a habsburgi uralkodók­nak az ország elnémetesitésére, hiába róbálkoztak vassal, fegyverrel erőszak­ai ilyen célokat szolgálni, — mondjuk, mindezen argumentumok ma már elavul­tak. A modern nemzetek a számbeli erős­ségre alapítják valamely ország hatalmát s uralomra való termettségét. S ezt a szám­beli erősséget, a magyar ajkú lakosság­nak nagy többségét s vezető szerepét fogja a legközelebbi népszámlálás konsta­tálni. Ezért örömmel üdvözöljük s várva- várjuk a népszámlálás eredményét, mert most a választások lezajlása s a magyar faj óriási győzelme után elsőrendű szük­ségünk van ilyen statisztikai bizonyíté­kokra, melyekkel a külföld előtt igazol­hatjuk magunkat, fajunk uralomra való termettségét és jogát mindama hazug és árulkodó híresztelésekkel szemben mely- lyel országunkban lakó, annak minden jólétét és biztonságát élvező, de azért mégis legesküdtebb ellenségeinket alkotó nemzetiségi férfiak amaz országok sajtó­ját elárasztják. Közigazgatási bizottsági ülés. Csaba Adorján főispán elnöklete alatt vár­megyénk közigazgatási bizottsága f. hó 8-án tar­totta rendes havi ülését. Az alispáni jelentés szerint junius hó folya­mán nem fordultak elő olyan esetek, melyek a személy és vagyonbiztonságot zavarták volna. Be­jelenti, hogy szabadságon vannak dr. Schőnpflug Richárd vm. t. főügyész, Aáron Sándor dr. vm. főorvos, Bay Miklós és Péchy László főszolgabi- rák, dr. Luby László aljegyző és Pavella Zsig- mond tb. szolgabiró. Útlevél kiadatott az elmúlt hónapban 167, visszavándorolt 20 egyén. Luby Géza az alispáni jelentés után inter- pellátiót intézett az alispánhoz aziránt, mi az oka borral, ételekkel, eközben folyik ajkáról a szó, mindenféléről, ami otthon történt. — A jó öreg plébános ur szinte ünnepnek veszi, hogy haza jöttök. Vasárnap »kétpapos« mise tesz; Pista fiam, te fogsz segédkezni neki. Szebb lesz a templom is, még a hívők imája, az orgona búgása is lélekemelőbb. — Oh, édes apám, alig várom, hogy a mi kis pirostornyu templomunkba járhassak — sóhaj­totta a nagyobbik. — Hát még az milyen ünnep lesz, édes szivem, mikor majd első misédet mutatod be abban a kis szentegyházban . .. Csak a jó Isten addig éltessen. — Buzgó imánknak bizton lesz foganatja — mondta a kisebbik fiú és pár percre meghatott némaságban néztek szét maguk körül. Aztán újra felvidultak, lassan eszegettek a kis tányér cse­resznyéből s folytatták a kérdezősködést. — Hát a Bodri megvan-e még? Van-e az eresz alatt most fecskefészek ? . .. Sikerül-e a csirkeeresztés? . .. Vannak-e libuskákf... Hát a kis malacok ? . . . Jaj, hogy a szegény kis Riskát eladták ... Aztán szóba jött a termés állása. Hogy annak, hogy a tiszabecsi körjegyző elleni fegyelmi ügy még ma sincs befejezve. Az alispán azonnal válaszolt, bejelentette, hogy az ügy jelenleg az illetékes főszolgabírónál van, kitől jelentés eddig még nem érkezett és kit ennek megtételére fel fog hívni. A bizottság a jelentést tudomásul vette. Ilosvay Ferencz árvaszéki elnök jelentése szerint junius hóban elintézés alá került 3076 darab, melyből elintézetlenül csak 143 drb. jött át a folyó hóra. A kir. tanfelügyelő jelenti, hogy az elmúlt hóban több iskolalátogatást foganatosított. Ké­relme folytán Batiz és Batizvasváriban a kul­tuszminiszter állami iskolákat létesített, melyek már szeptemberben megkezdik működésűket. Ugyancsak szeptember hóban nyílik meg a miszt- bányai, törökfalusi, nagymadarászi, pribékfalusi, lajosvölgyi és királydaróczi elemi iskola is. A nagykárolyi és szaniszlói állami elemi iskolák építése az ex-lex miatt a jövő évre maradt. Javaslatára a közigazgatási bizottság Halász Ferenc miniszteri tanácsos emlékét jegyzőköny­vileg örökítette meg. Dr. Czukor Lajos helyettes főorvos jelentése szerint vármegyénk közegészségügyi állapota ked­vezőtlen. Több helyen a kanyaró, vörheny, hasi- hagymáz, hörghurut és fültőlob járványosán van. Plachy Gyula kir. tanácsos, pénzügyigazgató jelentése szerint egyenesadóban befolyt a múlt hónapban 50826 korona, vagyis 38 249 koroná­val kevesebb, mint a múlt év ugyanezen hónap­jában ; hadmentességi díjban befolyt 647 korona, vagyis 669 koronával kevesebb, bélyeg és jog­illetékben 30'881 kor. 2P652 koronával kevesebb, fogyasztási adók címén 14 913 kor. vagyis 3258 koronával kevesebb, mint a múlt év ugyanezen hónapjában. Mándy Zoltán közigazgatási előadó jelentése szerint a múlt havi gyakori viharos időjárás és jégverés sok kárt tett a gazdaságban. Czilli György vm. állatorvos jelentése sze­rint a lépfene és sertésvész több helyen fellépett. Dr. Jákó Sándor kir. ügyész jelentése sze­rint múlt hóban letartóztatás alá került 112 egyén, kik közül 100 szabadult, fogva maradt 8 férfi és 4 nő. Ezzel az ülés véget ért. Nemzeti fényűzés. Nemzeti fényűzés; ez az uj nyavalyája Magyarországnak. Meg van állapítva hivatalosan. Egy magyar akadémikus állapította meg akadé­mikus alapossággal. Hét megye hetvenhét falu­ját járta be és egy szekér noteszt jegyezett tele milyen sok a cseresznye, már az aratás is meg­kezdődött. Van uj kenyér, friss lisztből, meg hogy a cséplőgépek is nemsokára búgni kezdenek. — De jó is lesz apám!... Csak már otthon lennénk ... Alig várom, hogy induljunk . .. A nyári nap már a horizont alá kanyarodik, sárguló fénye bearanyozza a füstös szobalevegőt. Elvégezték uzsonnázásukat, rágyújtanak egymás szivarjából s le nem zárják ajkukat egy percre sem az édes ... édes szók előtt. — Pápa ... Szombathely, Grácz-felé . .. A harsány kiáltásra hirtelen felugranak, összeszedik cók-mókjukat, ruganyos léptekkel eltávoznak, hogy benyelje őket is a vonat, amely röpíti őket. .. hazafelé ... Egyedül maradok... Sietve, boldogan hagyom el a zsibongó világot és amint a hűvös, estéii levegőre kilépek, megkönnyebbülve, ujult lélekkel fohászkodom: — Istenem, aki ebbe a becsületes, egyszerű népbe plántáltad bele az igazi, édes poézist. .. áldd meg munkás kezét a szegény magyarnak 1... adatokkal, mig ki merte mondani a nagy igaz­ságot: hogy ezt az országot a fényűzés nyo­morítja el. A kitűnő tudós nem az ujjából szopta, amit mond. Saját szemével látott magyar me­nyecskéket, akik áttört harisnyára húzták a piros papucsot. Meggyőződött róla, hogy vannak fal­vak, amelyekben egy téglaházat sem találni, de minden férfiembernek van ezüstgombos kis lajbija és minden asszonyszemélynek van rózsás selyemkendője. Szerencse még, hogy volt olyan éles szem, mely a puritán erkölcsök elrongyo- lódásál meglássa. Szerencse, mert most már könnyű megfogni Magyarországot a lejtőn. Csak a fényűzést kell törvénnyel eltiltani s mindjárt nem lesz hiba. A dolog bizonyosan nem érdemelne ilyen mérges csúfolódást, ha csak egy jámbor akadémikus bogara volna. De valahogy benne van a levegőben az a hit, hogy a fényűzés nyomorítja meg a társadalmat. Min­dennap százszor hallani ezt, magunk is mondjuk, mirólunk is mondják s mindnyájan hitelt adunk neki, eltekintve a magunk becses személyétől. Ennek a vádnak pedig semmi alapja nincs. Legalább általánosítani nem szabad, — bár semmit’sem kívánunk őszintébben, hogy min­den magyar család fényűzően élhetne. A fény­űzés csak az iskolában nagy vétek. A társadalom­ban sokkal kitünőbb szerepe van: vele kez­dődik a kultúra. Ami az elemi életszükséglete­ken kívül esik, az mind fényűzés s a fényűzés nélkül még ma is a troglodita ember életét él­nénk. Ámbár már az is ösmerte a luxust, mert kifurott békateknőt akasztott a nyakába és piros festékkel vaddisznót tetovált a mellére ékességnek. S nem az a baj, hogy minálunk az embe­rek fényűzők: hanem az, hogy csak szeretnének azok lenni. Meg van bennük a kulturember fo­gékonysága az élet szépségei iránt: de nem tud­nak vele mit csinálni. Nem a fényűzés pusztít el bennünket, — mert hiszen az is elpusztul, aki nem fényűző. Aki tisztán csak annyit költ, amennyivel a társadalmi állásnak okvetlen tar­tozik, az se bir megélni, ha magánvagyona nincs. S aki csak a fényűzés elemeit engedi is meg magának: annak már nemcsak küzdenie kell az élettel, hanem fuldokolnia is a megélhetés ten­gerének habjain s görcsösen kapkodnia a szal­maszál után. Még ha az a szalmaszál nem tiszta is. Miért csökken hát egyre a nemzeti erő gyarapodás helyett ? Ott van ennek a kulcsa azokban az áldatlan viszonyokban, amelyek kö­löncként akaszkodnak az ország közgazdasági fejlődésébe, az ipar terjeszkedése és a keres­kedelem felvirágzásába, ott van a hiba, amikor könnyelműen elfecséreljük az ország, a nemzet érdekében kifejtendő munkásság idejét arra, hogy tétlenségben, képzelt ideálok hajhászásá- ban merítjük ki a dologidőt. Ha majd a törvényhozástól kezdve az or­szág minden lényeges faktorán át. lefelé a föld- turó parasztig mindenki dolgozni fog, akkor lehet ennek az országnak a népe »fényűző«, anélkül, hogy a falvak egyszerű lakóinak kulturális fej­lődés vágyán megütközhetnének az akadémi­kusok. HÍREK. Áthelyezés. Csaba Adorján főispán Bdrth István tb. szolgabirót Erdődről Nagykárolyba he­lyezte át és szolgálattételre az alispán mellé osztotta be. Uj bírósági jegyző. Dr. Ötömösy Zoltán nagybányai gyakorló ügyvédet a fogarasi járás­bírósághoz jegyzővé nevezték ki. Kinevezés. A kereskedelemügyi miniszter Mikola György állami iskolai igazgatót Nagype- leskére postamesternek nevezte ki. Róth Bankház á k. r BUDAPEST. Bank-központunk: VI., Váci-körűt 45. Bankpalota. Telefon : 92—25 (Interurban) Díjtalanul nyújtunk bárkinak szak­szerű felvilágosítást. Válaszbélyeg ■ mindenkor melléklendő. ■ FOLYÓSÍTUNK: Törlesztési kölcsönöket földbirtokokra és bérházakra 10—75 éves törlesztésre 3°/0—3'/j°/o—4%—41/s°|0-os kamatra készpénzben. Jelzálog kölcsönöket Il-od és 111-ad helyi betáblázásra 5—15 évre 5%-al, esetleg öl|*°|#-al. Személy- és tárcaváltóhitelt iparosok és kereskedők részére, valamint minden hitelképes egyénnek 2'|s—10 évi időtartamra. Tisztviselői kölcsönöket állam, törvényhatósági, községi tisztviselőknek és katonatiszteknek fizetési előjegyzésre kezes és , életbiztosítás nélkül. Ugyanezek nyugdijaira is. Értékpapírokra, vidéki pénzintézetek és vállalatok részvényeire értékük 95%-áig kölcsönt nyújtunk az Osztrák-Magyar Bank kamatlába mellett. Tőzsdemegbizásokat a budapesti és külföldi tőzsdékben lelkiismeretesen és pontosan telje­sítünk mindenkori eredménynyel; az árfolyamokat naponta díjtalanul közöljük. Konvertálunk bármely belföldi pénzintézet által nyújtott jelzálogos-, törlesztéses-, személyi- és váltókölcsönt. — Mindennemű bel- és külföldi értékpapírt napi árfolyamon veszünk és eladunk. Pénzügyi szakba vágó minden reálisügyletet a leg­wnn.tnkk v,Avi rr/it. Annyi nF« ó 1 lorn ne o vdtntf of űcűí n Ír rwil fr\n\r o lűnfolAmrŐoohhon ViATlVnUf.lllk ló BcUlKllíAZllllK KöpVl­nagyobb pénzcsoportoknál levő összeköttetéseinknél fogva legelőnyösebben bonyolítjuk le. seletére megbizható egyéneket felveszünk. ----

Next

/
Oldalképek
Tartalom