Szinérváralja, 1909 (6. évfolyam, 1-51. szám)

1909-03-09 / 10. szám

10. szám. tetik a szegény adózó polgárokat a megintések- kel, pedig bizony most a tavaszi nagy munka előtt, gyenge termésű év és hosszú kemény tél után a gazda teljesen pénz nélkül áll, pedig március elsejére már a végrehajtóval fenyeget­nek, de hiszen ő is csak onnan tud venni a hol van s igy a fenyegetésnek nem igen lesz valami fényes eredménye. A Koma végzetes kirándulása. »Egyszer a róka nagy ehetnám, Lyukba bebújta magát. Dom­bos az oldala lett, Nem lehet ám gyere ki.« A koszoruzatlan költőnek ez utánozhatlan verse nyert beigazolást egy, Szaniszlón történt róka-eset­ben. As zibériai hideg bekényszeritett éjnek ide­jén a községbe egy szépen kifejlett rókát. Termé­szetes, hogy a róka-komának nem az járt az eszében, hogy meleg tűzhely után lásson, hanem inkább hogy éhségét csillapítsa. Csakhamar talált is erre a czélra megfelelő terrénumot: egy ket­recet, amelyben három drb ruca aludta az igazak álmát. Lévén pedig a ketrecen egy akkora nyí­lás, hogy a róka beférhetett, nem habozott sokáig, hanem a rucák között termet s csakhamar mind a hármat felfalta. Ezután pedig, mint aki jól végezte dolgát, távozni igyekezett. Igen ám, csak­hogy a három ruca az előbb üres gyomrot úgy megtöltötte, hogy azon a lyukon, melyen a ket- reczbe befért, már nem tudott kijutni. Hogy a helyzet komoly volt, azt mindenki beláthatja, de még komolyabb lett, mikor reggel a háziak a rucák helyett egy rókát találtak a ketrecben. Nosza, futótűzként ment hire a különös esetnek, összecsődült a község apraja-nagyja s hosszas tanácskozás után kimondták a póruljárt rókakoma fölött a statáriumot, amit azonnal végre is haj­tottak, nem csekély gaudiumára a jelenlevőknek. Díjazással egybekötött Bikavásár Szatmá ron. A Szatmármegyei Gazdasági Egyesület díja­zással egybekötött bikavásárát folyó 1909. évi március hó >0-én tartja Szatmáron a város­majorban. A vásárra már eddig is olymérvü a bejelentés s oly általános az érdeklődés, hogy úgy az eladók, mint a vevők igényeit képes lesz kielégíteni. Bejelentések az egyesület titkári hivatalához (Szatmár, Atilla-utca 5. sz.) intézen- dők, hol részletes felvilágosítással szívesen szol­gálnak. A kiállítás és vásár kezdete március 10-én reggel 9 órakor, bejelentett tenyészállatok azonban már reggel 7 óráig a helyszínére veze tendők. Fenyőfák többféle minőségben, nagyszemü ribizli, köszméte, málna tövek, kaphatók igen jutányos árban özv. Gerber Ödönnénél. to-2. A német nyelv megtanulásának legbiztosabb módja. A most megjelent uj német nyelvkönyv, melyet magántanulás céljából a Schidlof-féle módszer szerint Altai Rezső tanár szerkesztett, magában foglalja az eddig bevált nyelvtanitási módszerek mindegyikéből azt, ami a tanulni vágyó közönségnek leginkább lehet hasznára. Gyakorlati alapon indul, ezért nem zaklatja a tanulót olyan szóanyaggal, melynek hasznát a gyakorlati életben úgy sem venné. Körülbelül 1000 szót ölel fel, amely 1000 szó elegendő arra, hogy bármely társadalmi állású művelt ember gondolatait kifejezhesse. A tanulni vágyó közönséget mondatok alkotására, beszélgetésre serkenti, anélkül, hogy terhes Írásbeli avagy más feladatok készítésére kényszerítené. Ked­ves, könnyed társalgási modorban vezeti be a tanulót a német nyelv nehézségeibe és észre sem veszi, mire már egész ügyesen ki tudja fejezni kívánságait, gondolatait német nyelven. Nagy előnye a Schidlof-Altai nyelvkönyvnek, hogy latin (magyar) betűkkel van szedve, hogy a tanulni készülőket az ismeretlen, uj és szo­katlan német betűkkel meg ne zavarja. Csak később, a füzetsorozat végén közöl olvasmá­nyokat német betűkkel is, amig a tanulók a német nyelvvel eléggé megbarátkoztak. Az bi­zonyos, hogy ez az uj nyelvkönyv a legmo- dornebb és a legjobb eredmény elérésével is kecsegteti a közönséget. Részletes prospektust és mutatványszámot a kiadóhivatal készséggel küld díjtalanul az érdeklődőknek. Schenk Ferenc könyvkereskedő kiadásában jelent meg Buda­pest, Semmelweis-u. 15. A nyelvtan 10 füzet­ben teljes, egy füzet ára 60 fillér és igy a teljes nyelvtan nem kerül 6 koronánál többe, egybegyűjtve, díszes vászonmappában. Bő áldás. Még azt mondják nem boldog a gazda, pedig Szalkay Sándor mátészalkai birto­kos az ellenkezőjét állíthatja, mert birtokán meg­történt az a csoda, hogy a napokban egy tehene 3 üsző borjut ellett. A borjuk annyira virgoncok, hogy az istállóban egy külön helyet kellett ré­SZINÉRVÁRAL A szűkre elkeríteni, hogy szabadon ugrálhassanak. Ez is valami a várható adófelemeléssel szemben. Küzdelem a vaddisznóval. Szokatlan s egy kissé hátborzongató vaddisznó-kaland esett meg az elmúlt szombaton Felsőbányán. Egy hatal­masan megtermett vaddisznó lejött a hegyek­ről s a rendes országúton lassú lépésben Felső­bányára tartott. A 4. számú zuzónál azután megtámadott egy asszonyt. A helyzet már-már kritikussá vált, midőn szerencsére három bánya­munkás érkezett az asszony segítségére. Ezek egyike: Petrusán János, kinél fejsze is volt, a vaddisznóra vetette magát s hatalmas ütést mért a fejére. A vaddisznó egy kissé megtántorodott, de azután annál dühösebben rontott támadó­jára s őt leleperve, mellén és ágyékán nagy sebet harapott. A dühös állatot csak nagy ügy- gyel-bajjal sikerült Petrusán mellől elriasztani, mire az eszeveszett vágtatással berontott Felső­bányára s ott a főtéren csakhamar érthető ri- billiót keltett. Az utcza népe hamarosan össze­szaladt s ki fejszével, ki revolverrel támadta dühös állatra s azt küzdelem után végre sike­rült is elejteni. A szokatlan vadászatnak termé­szetesen nagy nézőközönsége volt. Petrusán János bányamunkás sebei elég súlyosak ugyan, de már a javulás utján van. A szerkesztő üzenetei. B. J Lém. A győzelemhez őszinte üdvözlésünket küldjük. Adjon az Ur erős lelket a méltatlan bántalmak elhordozására, adjon megbocsátásnak lelkét az elvakult támadókkal szemben s adjon erőt, kitartást a még neta­lán folytatandó küzdelemre! T. J. Szives vállalkozásodat tudomásul vettem s tartom magamat hozzá. Minden esetben gyorsan és pon­tosan intézkedj. Üdv ! Névtelen levelező. Ocsmányságaira csak megvetés lehet a válaszunk. Tessék ezt tudomásul venni s átadni annak is, aki önnek ezt a levelet sugalmazta. J. I. Szives figyelme jól esik. Meg fog engedni azonban, ha kifejezzük azon felfogásunkat, hogy amint a becsületes emberekről nem szabad vallás szerint sta­tisztikát csinálni, úgy a gazembereket sem sorozhatjuk vallásuk szerint rovatokba. A keresztyének között is vannak gazemberek s a zsidók között is becsületesek. Ezt fordítva mondta egyik zsidó polgártársunk. Az ot­tani eseményekről néhanapján értesíthetne bennünket. Üdv ! Főmunkatársak: dr. Kaba Tihamér és dr. Katona Sándor. T. Hölgyeim! Egy Jour sem képzelhető el ma ESEQUISITE likőr nélkül. Nagy üveg 2.20 korona. Kis üveg 1 30 korona. 2 nagy vagy S kis üveg rendelé­sénél vidékre bérmentes küldés. — Kapható: WATTERICH A. cégnél Budapest, Dohány­utca 5. sz. — A nemzetközi sütő-, cukrász- és rokonipari kiállításon aranyéremmel kitüntetve. 929—1908. végrh. sz. Árverési hirdetmény. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhirré teszi, hogy a szatmárnémeti kir. törvényszéknek 1908. évi 16138. sz. végzése következtében dr. Keller Lajos ügyvéd szinér- váraljai lakos javára 105 korona s járulékai erejéig 1908. évi november hó 7-én foganatosított kielégítési végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 620 koronára becsült következő ingóságok, u. m.: ökör, sertés, egy kazal bükköny, nyilvános árverésen eledatnak. Mely árverésnek a szinérváraljai kir. járásbíróság 1909-ik évi V. 878/2. számú végzése folytán 105 korona tőkekövetelés, ennek 1908. évi augusztus hó 1. napjától járó 6°/0 kamatai, ‘/j° 0 váltódij és eddig összesen 97 korona 92 fillérben biróilag már megállapított költségek erejéig, alperes lakásán, Berencze községben leendő meg­tartására 1909. évi március hó 16-ik napjának d. u. 3 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érin­tett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-cz. 120. | §. értelmében ezek javára is elrendeltetik. Kelt Szinérváralja, 1909. évi február hó 26. napján. Pálié Antal, kir. bir. végrehajtó. 76/1908. végrh. sz. Árverési hirdetmény. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhirré teszi, hogy a szi­nérváraljai kir. járásbíróságnak 1908. évi V. 1242'2. sz. végzése következtében dr. Székely József szinérváraljai ügyvéd által képviselt Nagy Gyula apai lakos javára 960 korora s járulékai erejéig 1908. évi november hó 1909. Március 9. (4) 28-án foganatosított kielégítési végrehajtás utján felül­foglalt és 64890 koronára becsült következő ingóságok, u. m.: gazdasági felszerelések, lóhere és bükkönytakar- mány, lovak, szarvasmarhák, kocsik, szekerek, lószer­szám, nyeregszerszám, szoba és szalonbutorok, nyilvá­nos árverésen eladatnak. Mely árverésnek a szinérváraljai kir. járásbiróság 1908. évi V. 1242/3. számú végzése folytán 960 korona tőkekövetelés, ennnk 1908. évi február hó 29. napjától járó 5% kamatai, '/•'/« váltódij és eddig összesen 231 korona 62 fillérben biróilag már megállapított költségek erejéig Aranyosmegyesen alperes lakásán leendő meg­tartására 1909. március hó 20-ik napjának d.e. 8 órája határ­időül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881.: LX. t.-c- 107. és 108. §-ai értelmében készpénz- fizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 102. §. értelmében ezek javára is elrendeltetik. Kelt Szinérváralja, 1909. évi március hó 2. napján Pálié Antal kir. bir. végrehajtó Kiadó lakásJ Özv. Kamaráth Lajosné házában a Bányai-uton, kiadó 3 szoba, konyha, ka­mara, pince, üveges gang és más mellék- helyiségek. Értekezés Gerber Ödönnénél. 8263- 1908. tkvi szám. Árverési hirdetményi kivonat. A szinérváraljai kir. járásbiróság mint tkvi ható­ság közhirré teszi, hogy dr. Kaba Tihamér ügyvéd végre- hajtatónak 300 korona tőkekövetelés és jár. iránti vég­rehajtási ügyében, a szinérváraljai kir. járásbiróság te­rületén levő, Komorzán községben fekvő, a komorzáni 123. sz. betétben A. I. 1—22. sor 13/2, 14, 403, 1751/2, 1752 2, 1754/2, 1755 2, 1756/2, 1757/2, 3605, 4225, 4226/1, 4599/2, 468312, 4684|2, 4788, 4851, 4894|1,5771,6098, 6105, 6106. hr. sz. alatt foglalt belső és külső birtokra 194 koronában, az ugyanezen betétben A. II. 1—17 sor 111, 146/1, 1471, 2725/2, 2726/1, 2727|1, 3181|1, 3189|1, 3631|1, 4080|2, 4363, 4513|i, 4752, 4753, 497811, 5254, 5255. hr. sz alatt foglalt belső és külső birtokra 357 koronában, az ugyanezen betétben A. 111. 1—17. sor 1737|2, 1738|2, 1747, 4592J2, 6135|2, 6275, 6595, 6596, 6597, 6598, 6599, 6600, 6601, 4311, 7313, 7411, 7412. hr. sz. alatt foglalt s az 1908. évi május hó 21-én megtartott árverésen Glo- dorán Grigor által megvásárolt külső birtokra 167 ko­ronában, a komorzáni 124. sz. betétben A. I. 1—16. tor 1023, 1024, 1025, 1230|1. 1614|1, 2566 , 4637, 8638, 4678|2, 4683|1, 4684|1, 4856, 4860, 7096|2, 7563|1, 7565|2. hr. sz. alatt foglalt belző és külső birtokra 1420 koronában, a komorzáni 124. sz. betétben A. 4- 1. sor 4530. hr. sz. alatt foglalt szőlőbirtokra 6 koronában, az ugyanezen betétben A. + 2. sor 4531. hr. sz alatt foglalt szőlő- biitokra 8 koronában, az ugyanezen betétben A. + 3. sor 4537 hr. sz. alatt foglalt szőlőbirtokra 28 koroná­ban, az ugyanezen betétben A. + 4 sor 4538. hr. sz. alatt foglalt szőlőbirtokra 6 koronában, az ugyanezen betétben A. + 5. sor 4539. hr. sz. alatt foglalt szőlőbir­tokra 8 koronában, az ugyanezen betétben A. + 6. sor 4540. hr. sz. alatt foglalt szőlőbirtokra 16 koronában, az ugyanezen betétben A. + 7. sor 4541. hr. sz. alatt fog­lalt szőlőbirtokra 28 koronában, az ugyanezen betétben A. II. 1—2. sor 4535, 4536. hr. sz. alatt foglalt szőlőbir­tokra 88 koronában. Végül a komorzáni 122. sz. betét­ben A. + 1 sor 4532. hr. sz. alatt foglalt külső birtokra 7 koronában ezennel megállapított kikiáltási árban és pedig azzal a feltétellel, hogy a komorzáni 123. sz. be­tétben A. II, 13. sorszám alatt foglalt 4752. hr. sz. alatt foglalt részletre B. 3—6. sorszám alatt dr. Tatár János, dr. Dobossy Endre, Traisman Béla és Lébi Nát­hán javára s az ugyanezen betétben A. I., II. sorszám alatt foglalt ingatlanokra és az A. II. 1—12. és 14—17. sorszám alatt foglalt részletekre B. 7. sorszám alatt, továbbá a komorzáni 124. sz. betétben A. I. II. és + 1—7. sorszám alatt foglalt jószágtestekre B. 2. sorszám alatt és a komorzáni 122. sz. betétben A. + 1. sorszám alatt foglalt jószágtestre B. 2. sorszám alatt dr Tatár János javára bejegyzett kőszénkutatási, kőszénkiterme­lési és bányanyitási jog, valamint a komorzáni 124. sz. betétben A. I. 1—16. sorszám alatt foglalt jószágtestre C. 11. sorszám alatt özv. Popa Tivadarné (Tógyerné) szül. Paul Odostyia javára bekebelezett özvegyi haszon- élvezeti jog az árverés által nem érintetik, az árverést elrendelte, a haszanélvezeti jog bekebelezésénél azonban csakis úgy, ha azzal terhelten 1600 korona megigértetik, ellenesetben haszonélvezeti jog nélkül és hogy a fentebb megjelölt ingatlanok az 1909. évi április hó 10. napján d. e. 10 órakor Komorzán község házánál megtartandó nyil­vános árverésen a megállapított kikiáltási ár */i-án I alól eladatni nem fognak. Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becsárának 10%-át, vagyis 19 K 40 fillért, 35 K 70 fillért, 18 korona 70 fillért, 142 koronát, 60 fillért, 80 fillért, 2 korona 80 fillért, 60 fillért, 80 fillért, 1 korona 60 fillért. 2 korona 80 fillért, 8 korona 80 fillért és 70 fillért készpénzben, vagy az 1881: LX. t.-c. 42. §-ban jelzett árfolyammal számított óvadékképes értékpapírban a ki­küldött kezéhez letenni, avagy az 1881. évi LX. t.-e. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt it- szolgáltatni. Szinérváralján, 1908. december 6. A kir. jbiróság mint tkvi hatóság. Papp István kir. jbiró.

Next

/
Oldalképek
Tartalom