Szinérváralja, 1909 (6. évfolyam, 1-51. szám)

1909-08-10 / 31. szám

1909. Augusztus 10. HÍREK. A bíróság köréből. Ö felsége a király Kótay Károly halmii járásbirósági albirót jelenlegi szék­helyén való meghagyás mellett járásbiróvá ne­vezte ki. Szinérváralján és vidékén nagy fájdalommal fogad­ták a gyászhirt, hogy Hengye Titusz, erdőszádai tudós orvos meghalt, ügy itt, mint az egész vidé­ken igen sokan fordultak hozzá súlyos betegség­ben orvosi tanácsért. Tudománya és kedves modora sok tisztelőt szerzett neki. Fültőmirigy- lobját operálták Budapesten s az operációt kö­vető napon meghalt 52 éves korában. Holttestét haza szállították s e hó 6-án temették el nagy részvét mellett. Requiescat in pace! Hangverseny. Ritka műélvezet vár Szinér- váralja közönségére e hó 14-én, amikor Németh Gyula hangjában lesz alkalma gyönyörködni. Fel­hívjuk olvasóink figyelmét erre a hangversenyre, melyre meghívókat nem fognak kibocsátani, hanem lapunk és falragaszok utján szólítják fel a közön­séget a részvételre. A napokban kibocsátandó falragasz szövege ez: Németh Gyula, a m. kir. Opera ösztöndíjas énekese Szinérváralján, a Ko­rona nagytermében augusztus 14-én, vasárnap, hangversenyt tart, melyre a közönséget tisztelettel meghívja. Műsor: 1. Opera áriák, énekli Németh Gyula, zongorán kiséri Gurszky Lujza. 2. Neuber- ger Istvánnak a Teleki Társaság alelnökének felolvasása. 3. Müdalok, énekli Németh Gyula, zongorán kiséri Gurszky Lujza. 4. Gurszky Lujza zongorajátéka. 5. Simon Aurél szavalata. 6. Ma­gyar nóták, énekli Németh Gyula, zongorán kiséri Gurszky Lujza. Kezdete este 8 órakor. Helyárak: 1. hely 2 K. II. hely T50 K. Gyászhir. Lupán Szabin orvostan-hallgató f. hó 4-én reggel 7 órakor, életének 22-ik évében, hosszas szenvedés után Szamoskrassón elhunyt. Temetése f. hó 5-én d. u. 4 órakor ment végbe. Pénzbírság és elzárás. Az igazságügyminisz­ter egy felebbezés kapcsán kimondotta, hogy a be nem hajtható pénzbírság (a pénzbüntetéstől eltérőleg) nem változtatható át elzárásra. Kisbirtokosok nagygyűlése. A kisbirtokosság egyik vezére, Szabó István nagyatádi orsz. kép­viselő az ősz folyamán fogja kerületében beszá­moló beszédjét megtartani, a melyen az ország minden részéből nagyon sok kisbirtokos fog részt venni. így Herczegh Sándor turkevei földbirto­kos vezetésével az Alföld kisbirtokosai, a Dunán­túli magyar és németajkú kisbirtokosok s még a székelyföldről is sokan eljönnek, hogy meg­nyilatkozhassanak azon kisbirtokos gazdasági Programm mellett, a melynek célja a kisgazda érdekek egyöntetű szorgalmazása. A falvak elnéptelenedése. Nálunk is, másutt is elég baj ez. A városok, a gyárak felé csak úgy özönlik a falusi nép, uj megélhetést, biztosabb jövőt keresve. S ezzel a falvakban egyre fogy az ekeszarvához értő munkásság, amit a mező- gazdaság nagyon megérez. A nép elhagyja tűz­helyét abban a reményben, hogy a városokban jövedelmező keresetforrást talál s csak később jön rá, hogy nem tett egyebet, mint szaporította a város proletár népségét. S az alatt a faluban megakad a munka. Pedig a jó áldott magyar föld mennyi sok munkást elbírna még tartani, ha csak egy kicsit jobban gazdálkodnánk s ha a tehetősek, a nagybirtokok beruházással és mező- gazdasági ipar megteremtésével munkához jut­tatnák a föld munkásait. Milyen gazdag lehetne igy a magyar föld s milyen más az élet a fal­vakban. Szent István napi látványosság a főváros­ban. Azok a vidékiek, akik Szent István napkor Budapestre jönnek, el ne mulasszák megtekinteni Nagy Zsigmond bútorkereskedő hatalmas áru­házát, Budapest, VI. Lázár-utca 3. szám. E cég, az idegenforgalomra való tekintettel ez alkalomra áruházában látványosság számba menő kiállítást rendez, ahol óriási választékban lesznek felhal­mozva mahagóni, palisander, jávor és cseresz­nyefa háló, ebédlő, uriszobák és szalon garnitú­rák. A látogatók szebbnél-szebb szőnyegeket, csil­lárokat, angol bőrbutorokat, rézbutorokat és különlegesség számba menő festményeket, dísz­tárgyakat fognak találni. Megemlítésre méltó, hogy e cég hires arról, aki tőle vesz, titkolja, hogy Nagy Zsigmondtól vásárolt, sőt még a meg­érdemelt dicséretet is egy konkurens kapja. Nem mondja meg, hogy alkalmi áruházban vásárolt, hol fele oly áron vehet, mint máshol, mert e cég összevesz csődtömegeket, gyárakat, tönkrement üzleteket, lakásokat vesz árverésen az egész vi­S ZINÉRVÁR ALJA lágon, egyszer szőnyegraktárt Tifliszben, bútor­gyárat Németországban, Amerikában íróasztalo­kat és ami a fő, készpénzzel fizet, nem váltóval. Adhatja tehát az árukat a legkisebb haszonra, mert egy mellékutcában, saját házában van az üzlete, ahol nincs költsége. Gazdapárt Norvégiában. Az idei norvég vá­lasztásokon a norvég gazdák szövetsége, mint választó párt vesz részt a képviselő választások­ban. Azt azonban, hogy politikai párthoz csatla­kozzék jelöltjük, nem fogják követelni, hanem azt fogják támogatni, aki kifejezetten kötelezi magát arra, hogy a gazda-érdekekért bármikor a kellő sulylyal síkra száll. Érmelléki Nektár. Hogy ezt minden borked- vetö megizlelhesse városunk s a vidék részére az Érmelléki Mintapince egy bizományi elárusító raktárt helyezett el nálunk is a Boér Károly ur fűszer és csemege üzletében, hol a mai borárak­hoz viszonyítva, tekintettel a borok ritka finom és kedves zamatjára, a termelő eredeti pecsétje alatt zárt palackokban oly mérsékelt árak mellett kaphatók, hogy azt minden vendéglős, minden csa­lád örömmel üdvözölheti. Volt alkalmunk a bo­rokat megizlelni s elmondhatjuk, hogy azokhoz csak némileg hasonlókat is más pincékből két, sőt háromszoros árban alig kaphatnánk. Ezért erre vonatkozó hirdetésünkre felhívjuk az érdeklődők figyelmét. Az első kóstolás már be fogja igazolni azon állításunkat, hogy ez nem közönséges ke­reskedői áru, hanem egy mintaszerűen gondo­zott százhúsz holdas nagy szőlőbirtok és szak­szerűen kezelt pincegazdaság kiváló terméke. A lisztharmat és peronospora szőlőbeíeg- ség ellen szolgáló, általam feltalált szert »Antoid« elnevezéssel 13363 szab. szám alatt hozzák for­galomba. Célom lévén a köz érdekeinek szol­gálatot tenni és a szer felhasználásának sikerét biztosítani, mivel annak vegyítése komplikált és a helytelen keverés oly vegyi elváltozásokat idéz elő, mely a legintensivebben ható szert felbontja, annak élenyülését okozza és a kívánt sikert meghiúsítja; azért nem bízhattam azt laikusokra és igy csakis egy részét képezik az elegyítendő szereknek azok, melyet az egyes lapok felsoroltak. De másrészt befolásolja a szer keverését a szőlőnek minémüsége. Tudnunk keli azért minden egyes esetben, hogy ameri­kai, európai, bor vagy csemege és hány éves szőlőtőkével szemben kell a szerünk hatását alkalmazni. Nagyon természetes, hogy ilyen­formán a beteg korához és természetéhez al­kalmazott szerünk hatása figyelmen kívül nem hagyható. Ennélfogva elhatároztam magamat a szer gyárilag való előállítására mely keverék a diagnosis megállapítása után, vegyészünk fel­ügyelete mellett a kívánságnak megfelelőleg szállittatik. A szernek ily módon való kezelése a fentirt veszélyt teljesen kizárja, amellett a vele való eljárás kényelmes, hatása pedig biztos, így termelő gazdatársaim olcsóbban jutnak a kifogástalan, teljes összetételű szerhez, mintha azt vidéken avagy a fővárosban kevésbé meg­bízható forrásból és anyagból lennének kény­telenek beszerezni. Végre is mindenki be fogja látni, hogy mint a legtöbb esetben, úgy jelen szernél is, csak az biztosíthatja a sikeres hatást, ha a gombamodra fellépő és üzleti versenyre kelő értéktelen hamisítások ellen megfelelő ga- rantiát nyújtunk. Az általam öt évenát kipró­bált, biztos hatású, teljes keveréssel összeőrölt poralaku szer megrendelhető »Antoid« gyári raktárból, Budapest, V. József-tér 10. II. em. 5. ajtó. A megkeresések postafordultával elintézést nyernek, mert a lisztharmat, annak százféle vál­fajai és a peronospora ellen való védekezés az idén már csak augusztus hóban történhetik hatásosan. A szer 5 kilogramos postacsomag tartalommal küldetik a megrendelők címére, mely mennyiség két hektóliter vízbe vegyítve, oldva, használat előtt jól felkeverve, a rézgálic- cal szokásos terület permetezésére elegendő. Végül megjegyzem, hogy az általam feltalált szert a gyárossal kötött szerződés szerint ön­költségen tartozik a kisgazdák részére átengedni, mig nagyobb megrendelésnél megfelelő enged­ményt nyújtunk. Ennek fejében tisztelettel ké­rem, szíveskedjék az elért eredményről esetrŐl- esetre engem értesíteni. Kiváló tisztelettel Kuthy István földbirtokos Budapest I. Lovas-ut 14. Betörés egy postahivatalba. Nagy meglepe­tés érte a múlt nap reggel a szaniszlói posta­mestert, amint a hivatal ajtaját felnyitotta. A postán minden fel volt dúlva, forgatva, a fiókok feltörve és kifosztva. A postamester nyomban rájött, hogy a postán rablók jártak, akik az épü­let falát áttörve jutottak be a hivatalos helyi­31. szám. (3^ ségbe. Ott mindent felforgattak, kikutattak és mintegy 300 korona értékű levélbélyeget s na­gyobb összegű készpénzt vittek el. A kár pontos mennyisége még eddig nincs megállapítva. Portómentessóg-kedvezmény az ipartestüle­tek részére. Kossuth Ferenc kereskedelemügyi miniszter méltányolva az ipartestületek közhasznú tevékenységét, megengedte, hogy az ipartestületek a közgyűlési és előljárósági ülési meghívókat a szakosztályi értesítőket és az évi jelentéseket az ipartestületi tagoknak nem ajánlottan és nyílt alakban, nyílt levelező-lapokon, nyitott borítéko­kon és keresztkötés alatt »iparhatósági ügyben portómentes« — záradékkal portómentesen küld- hessék meg. Ez a portómentesség a postahiva­talok helyiforgalmában is igénybe vehető. »A Háziorvos« c. közkedveltségnek örvendő népszerű közegészségügyi folyóirat augusztusi számában számol be az általa kitűzött közegész­ségügyi kérdésekre tett pályázat eredményéről, s egyben meg is kezdte a pályanyertes müvek köz­lését, melynek szerzői 1. Sasi Nagy Lajos ur a budapesti állami felsőkereskedelmi iskola tanára, 2. Dr. Rottenbiller Ödön ur Bikszád-fürdő és 3. Weisz Kornélia urhölgy, komáromi községi iskola tanítónője. Már ez magában véve is különösen érdekessé és vonzóvá teszi a lapnak ezen szá­mát, nem is szólva annak további gazdag tar­talmáról, melyek közül dr. Szántó Manónak »A pályaválasztásról orvosi szempontból«, dr. Fürst Zsigmondnak »A vasúti hygieniáról« és Gyulai Gy. K. tanárnak »A tanuló ifjúság és az alkohol« c. hosszabb értekezései excellálnak. A »Külön­féle« rovat rendkívül érdekes apróságai stb. stb., de különösen »Indovinónak«, — a magyar für­dőkről elmondott észrevétele (melyet Porzsolt Kálmán is magáévá tett — és a Pesti Hírlap egyik esti levelében szellőztetett) keltenek na­gyobb feltűnést. Nem ajánlhatjuk elég melegen lapunk olvasóinak »A Háziorvos«t, mely méltán megérdemli, hogy minden müveit magyar család asztalán helyet foglalhasson. Előfizetési ára egy évre csekély K. 2.40. Szerkesztőség és kiadó- hivatal VI. kér., Andrássy-ut 27. Mutatvány- számot szívesen küld bárkinek is a kiadóhivatal. Régebbi papírpénzek meddig maradnak for­galomban. A rózsaszínű hu«z koronás bank­jegyekről az a hir terjedt el, hogy azok aug. 31-én kiesnek végleg a forgalomból. Erre vo­natkozólag közöljük a következőket: Az 1900. márc. 31-ről keltezett rózsaszínű húsz koronások még 1910. junius 30-ig fogadtatnak el fizetéskép s az állampénztáraktól ugyanazon év szeptem­ber 30 ig fogadja el az osztrák-magyarbank, de beváltja továbbra is 1916. junius 30-ig. Az 1900. márc. 31-ről keltezett kék tiz koronás bank­jegyek beváltási határideje pedig 1913. febr. 23. jár le. Selyem lámpaernyők és gyöngyrojtok nagy választékban kaphatók Rex nővéreknél Budapest, Kigyó-utca 5. sz. Árjegyzéket kívánatra ingyen és bérmentve. Vidéki megrendelések azonnal eszközöltetnek. A kézfogás és a kézosók veszedelme. A földi javak között, melyek az ember­nek adattak, legelső helyen áll az élet. De utána mindjárt az egészség következik. Azután jönnek a képzelt javak: szerelem, vagyon, becsület, di­csőség. Egyszóval mindaz, ami nem a termé­szet rendeléséből, hanem a társas együttélés egyezményes, tehát megalkuvásos megállapo­dásaiból ered. Jólét, akár egyes emberre, akár egy egész nemzetre, nem képzelhelhető el testi egészség nélkül. Koporsók százai vándorolnak ki a teme­tőbe, bánatos tanujakép egy bevallásra szégyen­letes, de kétségtelen igazságnak, hogy nem tu­dunk kellőképen védekezni az enaberpusztitó járványos betegségekkel szemben. Azt a vérvesztességet, amelyet a kivándor­lás idéz elő, lényegesen fokozza, vagy éppen egyenest fölidézi a kezdetleges egészségvé­delem. Ezúttal csak a kézfogással és kézcsókkal járó veszedelmekkel kívánok röviden foglal­kozni. Különösen nálunk, magyaroknál van meg az a rossz szokás, hogy minden lépten-nyomon kezet fogunk, csókolunk. Tisztátalan kézzel nyúlunk igy szemünkhöz, szánkhoz, — az ételhez. Pedig e tekintetben nem lehetünk elég elővigyázók, mert ha magunk szeretjük is a tisztaságot, ne feledjük, hogy embertársaink nagy­Hengye Titusz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom