Szinérváralja, 1909 (6. évfolyam, 1-51. szám)

1909-06-08 / 22. szám

1909. Junius 8. 22. szám. (31 az aranyosmegyesi állomáson fogja fogadni, mig a helybeli indóháznál az egyháztanács és a város küldöttsége üdvözli a főpásztort. Az állo­másról a püspök egyenesen a templomba vonul kiséretével. Madarak napja. A szinérváraljai összes isko­lák növendékei tanítóik vezetése alatt szép és tanulságos kirándulás keretében ünnepelték meg a madarak napját junius 1-én. Zeneszó mellett vonult ki a beláthatlan sokaságu gyermeksereg a szabadba, hol Irinyi Sándor, áll. isk. igazgató- tanitó ismertette előttök a madarak hasznát s fogadalmat tétetett velők, hogy a hasznos mada­rakat és állatokat kímélni fogják. A kirándulás után a Kiserdőben táncra perdült az apróság s táncolt alkonyaiig, amikor aztán a felnőttek vet­ték birtokukba a teret. A nagybányai állami főgimnáziumban az osztályvizsgálatok sorrendje következő: Jun. 14. I—VII. o. vallástan. Jun. 15. II, o. magyar, latin. IV. o. német, r.-geom., történelem. V. o. törté­nelem, term.-rajz, számtan. VI. o. latin, magyar német. VII. o. fizika, számtan, gör. pótló magyar irod., görög. Jun. 16. I. a. o. latin, magyar. I. b. o. földrajz, r.-geom. III. o. magyar, latin. Jun. 18. III. o. r.-geom., földrajz. IV. o. magyar, latin. V. o. latin, német, görög. VI. o. term.-rajz, számtan. VII. o. magyar, latin. Jun. 19. I. a. o. term.-rajz, földrajz. I. b. o. számtan, term.-rajz. II. o. számtan, geom. Jun. 21. III. o. számtan, német. IV. o. term.-rajz, számtan. V. o. magyar, gör. pótló irod., görög, gör. p. rajz. VI. o. görög, gör. p. irod,, gör. p. rajz. VII. o. német, történe­lem, gör. p. rajz. Jun. 22. 1. a. o. számtan, r. geom. I. b. o. magyar, latin. II. o. term.-rajz, földrajz. Jun. 23. I—VII. o. tornavizsgálat; az intézet helyiségében d. e. I—IV. o., d. u.V—VII. o. az elmaradt budapesti országos tornaverseny műsorának bemutatásával. Jun. 24. francia nyelv, román nyelv. Érettségi szóbeli vizsgálatok junius hó 11. és 12-én. Elnök: Szinger Kornél szegedi kegyesrendi főgimn. igazgató. Rajzkiállitás junius hó 20—25. a főgimn. rajztermében; megtekint­hető naponként d. e. 9—12-ig és d. u. 3—5 óráig. Vizbefult lelkész. Hajdú Péter kishodosi ref. lelkész, ki a ref. egyházmegye közgyűlésén Nagybányán nem régiben részt vett, múlt vasár­nap meghalt 27 éves korában. A fiatal lelkész a Túr folyóba ment fürödni s ott lelte halálát. Hajdú Péter pár hónap előtt nősült és boldog családi életet élt. Tragikus halála az egész egyházmegyében általános részvétet keltett. Az avasi távírda állomások. A közigazgatási bizottság felirt a kereskedelemügyi minisztérium­hoz hogy Aranyosmegyes, Avasfelsőfalu, Avasuj- város és Bikszád fürdőben távírdákat állíttasson fel. Ez ügyben a minisztériumból most jött meg a válasz, mely szerint a vármegye kérése a be­kapcsolásra alkalmas távirda vezetékek miatt ezúttal nem teljesíthető. Az 1910. évi költségve­tésbe egy uj szatmár-bikszádi távirda veze­ték létesítése fel van véve, az avasfelsőfalui, avasujvárosi és aranyosmegyesi távirda vonalok azonban csakis oly feltéttel mellett volnának ki­építhetők, ha az illető érdekeltségek a megépí­téshez szükséges szabványszerü tölgy vagy akácfa oszlopokat az érdekelt községek ingyen szolgál­tatják s önköltségükön a helyszínre fuvarozzák, a gödörásás, oszlopállitás végzéséhez szükséges munkaerőt díjmentesen bocsátják a távirdaigazga- tóság rendelkezésére, továbbá egyszer s minden­korra egyenkint 200—200 koronával járulnak a berendezés költségéhez s tízévi időtartamra évenként 400—400 K brutóbevételt biztosítanak. Túlzott önérzet. Márlonhegyen történt: A falu kocsmájában a legnagyobb hangot Ilen Ist­ván 24 éves legény vitte. Nagy verekedhetnékje volt Ilennek. Többekbe belekötött és minden áron bajt akart csinálni. A kocsmáros, mikor látta, hogy verekedés készül, hirtelen közbeve­tette magát és mert tudta, hogy az összetűzést Ilen magaviseleté idézte elő, kiparancsolta a le­gényt a korcsmából. Ilen természetesen nem igen respektálta a korcsmáros akaratát, mire az meg­ragadta őt és kidobta a korcsmából. Ezt a szé­gyent nem tudta túlélni a legényönérzetben súlyosan megbántott Ilen. Nagy elkeseredve ment haza és felakasztotta magát. Meghalt. Lábizzadástól egyedüli hatásos szer a Gerber féle lábizzadás elleni por 10 drb I K 20 f. Kitüntetett gyáros. Polgár Sándor (telepe Budapesten, VII., Erzsébet körút 50) orvosi mű­szer, kétszer és sérvkötő gyáros a Nemzetközi Baleset és Iparegészségügyi kiállítás alkalmával a nagy állami éremmel lett kitüntetve. Polgár Sándor e kitüntetésre derekasan rászolgált, mert SZINÉRVÁRALJA a kötszer és betegápolási cikkek gyártásával a hazai ipart is előmozdította. A cégvezelőség az ér­deklődőknek kívánatra legújabban megjelent il­lusztrált árjegyzékét megküldi, csak megadandó, mily tárgy szükséges. Az írógépet vásárló közönséghez. Ma már olyan sokféle írógépet hoznak forgalomba, hogy a közönségnek immár fontos érdeke megtudni, eddig melyik írógép vált be legjobban ? Egy nem­rég megtartott külföldi irógépkiállitáson a zsűri egyhangúlag a Stoewer írógépet találta legtöké­letesebbnek, mert azonnal látható Írást produkál, működése csaknem zajtalan, szerkezete szilárd és kezelése a legegyszerűbb. Magyarországi vezér­képviselők : Lukács és Schwarcz, Budapest, V. Váci-körut 50. kik az érdeklődőknek készséggel küldenek árjegyzéket. Fejedelmi aszlalkészlet. Valódi aranyból kelt most általános feltűnést a főváros legelőke­lőbb utcája: a Kossuth Lajos-utcza egyik kira­katában, mely előtt a nap bármely szakában a bámulók egész tömege áll. A 36 darabból álló készlet a Gyermekvédő Liga által rendezett tárgysorsjáték főnyereményét képezi s úgy mére­teinél, valamint művészi kidolgozását tekintve is igazán fejedelmi és méltó a megtekintésre. Ha a liga sorsjegyek vevői csupán ezen egy nyere­ményre pályázhatnának, akkor is érthető volna az az élénk kereslet, mely a sorsjegyek iránt megnyilvánul s mennyivel inkább, akkor ha figye­lembe vesszük, hogy a liga sorsjegyek minde­gyike nyer egy arany vagy ezüsttárgyat s igy é sorsjegyek vevői úgyszólván minden kockázat nélkül még egy humánus intézményt is támo­gathatnak. A ki tehát az elhagyott gyermekek nyomorán enyhíteni óhajt és emellett még egy szép emléktárgyra is szert akar tenni, az siessen és vegyen ezekből a sorsjegyekből, melyeknek húzása f. év julius 1-én lesz és melyek dara­bonként 1 kor. 50 fillérért az összes dohány­tőzsdékben kaphatók. A Háziorvos népszerű egészségügyi folyó­irat sikere és julalomdijai. »A Háziorvos« szer­kesztősége és kiadóhivatala elhatározta, hogy a népszerű közegészségügyi folyóirat iránt való minden oldalról megnyilatkozott érdeklődést még inkább kielégítse; miszerint junius hótól a lap pontosan mindig a hó elsején jelenjen meg. A júniusi szám - mely pontosan junius elsején jelent meg, csak úgy mint az előbbiek, hemzseg a kitünőbbnél kitünőbb cikkektől; igy különösen általános szenzációt fog kelteni Dr. Szántó Manó ismert fővárosi gyakorló orvos és közegészségtan tanárnak »A helyes pályaválasz­tásról« megkezdett nagyérdekességü és fontos cikksorozatát, melyet különösen legmelegebben ajánljuk a szülőknek és abiturienseknek figyel­mébe. Éppen ilyen nagy érdekességü Tábori Kornél ismert fővárosi hirlapiró és Székely Vla- midir magy. kir. államrendőrségi fogalmazónak a »Patológiai Szélhámosai« (Önámítók) Dr. Fürst Zsigmond gyakorló orvosnak »Reklám« cim alatt megjelent nagyobb cikkei és Molnár M. Lajostól Hogy ápolja a munkás egészségét. A »Különféle« rovatban »A kik az orrukkal látnak«, »Az iskolai testi fenyítésről« stb. stb. Valamint a fürdők stb. stb. ismertetése olyan változatossá és érdekessé teszik a lapot, mely a legkényesebb igényeket is kielégítheti. Figyelmeztetjük olvasóinkat, hogy »A Háziorvos« által kitűzött három, egyenkint 5 da­rab tizkoronás aranynyal jutalmazandó pályadij iránt való pályázat határideje e hó 30-án lejár. A lap, melyet nem győzünk minden müveit ma­gyar figyelmébe ajánlani, előfizetési dija egy évre csekély 2 korona 40 fillér. Szerkesztősége és ki- adóhivatala: Budapest VI. kér. Andrássy-ut 27 szám alatt van. Mutatványszámot szívesen küld a kiadóhivatal. Főmunkatársak: dr. Kaba Tihamér és dr. Katona Sándor. liostis Juliska Szinérvá- ralján a Nagybányai-uton varrodát nyitott. Leányokat 50 koronáért varrni, szabni megtanit. Háznál 22 _i. is fölvállal munkát. Pi HJESlil Éliri is ilíjMt Sulii. Gyártanak: Teljes malomberendezé­seket, olajgyártási gépeket, a legjobb rend­szerű viznyomásu bor- és olaj sajtókat, valamint más rendszerű borsajtókat. Elvállalnak: Magasó'rlésü és vám­malmok teljes berendezését, régiek átalakítá­sát önműködő' rendszerre teljes felelősség mellett. Gépészmérnöki műszaki irodájuk készít terveket és költségvetéseket mindennemű ipari telepekre. Végez becsléseket, nyújt műszaki ta­nácsokat és szakértői véleményeket. Kitünően berendezett gégpjavitó mű­helyük elvállal mindenféle e szakmába vágó gépjavítást a legrövidebb idő alatt a legszoli- dabban és legpontosabban. Szállítanak: kitűnő rendszerű szivattyú­kat, teljes vízvezetéki berendezéseket. Raktáron tartanak mindenféle e szak­mába vágó műszaki cikkeket, valamint góp- és henger-olajokat. 2848—1909. tkvi szám. r Árverési hirdetményi kivonat. A szinérváraljai kir. járásbíróság, mint tkvi ha­tóság közhírré teszi, hogy dr Kaba Tihamérnak Finta László Vaszil a Vaszil Anuc (nős Mán Máriával) ellen folytatott végrehajtási ügyében 29 korona 82 fillér, 75 fillér hátralékos toké, ennek 1907. junius 5. napjától járó 5° o kamata 14 korona, végrehajtási 8 korona ez­úttal megállapított, valamint a felmerülendő költségek kielégítése végett árverés alá bocsátja a szatmári kir. törvényszék, a szinérváraljai kir. járásbíróság területén levő, Bikszád községben fekvő, a bikszádi 196. sz. be­tétben A. I. 1—2. sorsz. 4189 1, 4189/2. hr. sz. a. felvett ingatlanból végrehajtást szenvedettet illető jutalékát (1/3. rész) 4 korona, a bikszádi 291. sz. betétben A. + 1. sorsz. 511. hr. sz. alatt ingatlanból u. azt illető ju­talékát 1/3. rész 12 korona, a bikszádi 293, sz. betétben A. + 1. sorsz. 4189 3. hr. sz. a. felvett ingatlanból u. azt illető jutalékát 4 korona és a bikszádi 294. sz. be­tétben A. I. 1—46. sorsz. 152—159, 1086, 1199 1411, 1434, 1435, 1561, 1691, 1817/2, 1838, 1843, 1861, 1862, 1872, 1873, 2218, 2274—2275, 2296—2297, 3195-3197, 3846/9, 4184, 4390, 4391/2, 4392/2, 4393, 4394/2, 4858-4860, 4952, 5123, 5478/1, 5478/2, 5478/3, 5479. hr. sz. alatt fel­vett ingatíanokból u. azt illető 1/3. rész jutalékát 632 korona kikiáltási árban. Az árverés megtartására határidőül 1909. évi julius hó 9-ik napján délelőtti ÍO órakor, helyéül pedig Bikszád község házát tűzi ki azzal, hogy az ingat­lanok fenti kikiáltási ár %-án alól eladatni nem fognak. Árverezni szándékozók kivéve a végrehajtási no­vella 19. §-ában említetteket, tartoznak bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, vagy annak a bíróságnál történt előleges elhelyezéséről kiállított el­ismervényt átszolgáltatni. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál maga­sabb ígéretet tesz, ha többet Ígérni senki sem akar, köteles bánatpénzét az általa Ígért összeg 10%-ig nyom­ban kiegészíteni. Szinérváralja, 1909. évi április hó 15-én. Kauten, kir. járásbiró. Van szerencsém a nagyérdemű kö­zönség tudomására hozni, hogy Szinór- vár alján a mai kornak megfelelő czukrász-iizletet nyitottam Mindennap friss sütemény kap­ható. Megrendelések úgy a helybeli, mint a vidéki közönség részére pontosan teljesittetnek. Egy jó házból való fiút tanulóul fölveszek. Tisztelettel Kovács Sándor czukrász. 19-5 3

Next

/
Oldalképek
Tartalom