Szinérváralja, 1909 (6. évfolyam, 1-51. szám)

1909-01-05 / 1. szám

1. szám. 1909. január 5. (3) bál tiszta jövedelme meghaladja a 100 koronát. Köszönettel fogadhatja a rendezőség Keríész An­tal, vendéglős azon szívességét., hogy a táncter­met teljesen díjmentesen bocsátotta rendelke­zésre. Elismerést érdemel a vendéglős azért is, hogy a szomjuhozó embereknek jó italt olcsón adott, felszolgált ételei pedig magukon hordták a családi jó konyha minden kellékeit. A talpalá- valót a Varga Feri bandája szolgáltatta. A zene­kar minden tagjának figyelme s engedelmessége, valamint kellemes játéka bebizonyította, hogy a cigány tekintetében is maradhatunk itthon s nem kell idegenekhez folyamodnunk. A nyilvános nyugtázás eddig nem érkezett hozzánk. Uj lap. A szatmárvármegyei gazdasági egye­sület hivatalos hetilapot indított «Szatmári Gazda« cim alatt, mely hetenkint jelenik meg. A lapnak felelős szerkesztője Világossy Gáspár az egyesület titkárja. Üdvözlet megváltás. Uényi Árpád, lapunk régi hü olvasója, minden kulturális cél erős tá­mogatója 5 koronát juttatott hozzánk az újévi gratulációk megváltása címén azzal a feljogosí­tással, hogy azt belátásunk szerint jótékonycélra fordítsuk. Ismerve a kegyes ur gondolkozását, mi az adományozott összeget a szatmárvárme­gyei tanítói internátus javára jegyeztük. Vajha minél több követője akadna a nemes példának! Lemondás Dr. Barna Samu nagybányai ügy­véd az ottani izr. hitközség tb. ügyészségéről és választmányi tagságáról lemondott. A sztojkai vízről szóló hirdetésre olvasóink figyelmét felhívjuk. Vettük a következő meghívót: Meghívó. A Domahidy István diszelnöksége alatt álló Lorántffi- Egyesület által 1909. évi január hó 9-ikén Szatmár-Németiben a »Pannónia« összes terme­iben saját javára rendezendő bálra. A Lorántfi- Egyesület nevében: Csaba Adorjánná elnöknő. Dr. Damokos Andor titkár. Biky Károly elnök. Kölcsey Gáborné alelnöknő. Mátray Lajos pénz­tárnok. Luby Margit, Dr. Veréczy Ernő jegyzők. Személy-jegy 4 K., család-jegy 10 K., karzat-jegy 4 K. Kezdete 9 órakor. Jegyek előre válthatók Lővy Miksa könyv-és papirkereskedésében. Felül- fizetéseket köszönettel fogadunk és hirlapilag nyugtázunk. A meghívó kívánatra előmutatandó. Adományok. Dr. Székely József és családja újévi gratuláció megváltása címen 10, Csighy Endre adópénztárnok 10, Alek Péter 10 és Klein Samu 5 koronát adományozott a »szegénysorsu iskolás gyermekeket segélyző egyesület« számára. Az adományozóknak az egyesület nevében e helyen is köszönetét mond Buti Vince egyesületi pénztáros. Ingyen oszt tenyósznyulakat a »Házinyulte- nyésztés és Értékesítés« cimü házinyultenyésztés szaklap kiadóhivatala, Csillaghegyen, Budapest mellett, a házinyultenyésztés népszerűsítése céljá­ból. Pusztán azt köti ki, hogy az utódokból egy néhány példány visszaszolgáltassák, A lapot Auffen- berg János tanár szerkeszti főmunkatárs András- sovich Géza, nyuíügyi előadó. Előfizetési ára egy évre 4 K, félévre 2 K. A házinyultenyésztés az állattenyésztés legjövedelmezőbb ága. Egy bak és 4 anyanyul egy nagy családot képes egész éven át hússal ellátni. E mellett az az előnye, hogy városi lakásban is elhelyezhető 1—1 ládában. Eltartása úgyszólván mibe sem kerül, mert kony­hai hulladékon is elél. Tehát nemcsak gazda­embernek való tenyésztése mellékágazatul, ha­nem az ipari és gyári munkások, valamint a szellemi munkások is eredmény nyel foglalkozhat­nak tenyésztésével. Tenyésztésének népszerűsí­tése érdekében Auflenberg János tanár, aki egy évtizede foglalkozik a nyultenyésztéssel saját te­lepén a Nyultenyésztö Mintatelepen Csillaghe­gyen, Házinyultenyésztés és Értékesítés címen Csillaghegyen Budapest mellett szaklapot ad ki, amelynek íőmunkatársa Andrássovich Géza nyul- ügyi előadó, aki az országnak egy teljes tenyésztő generációt nevelt tollával. A lap előfizetésének ára egy évre 4 K, félévre 2 K. Ügybeosztás a kir. járásbíróságnál. Kir. já­rásbíróságunk illustris vezetője, Szilágyi Tiha­mér 105/3. 1908. elnöki szám alatt a következő hirdetményt bocsátotta ki a kir. járásbíróság ügyvezetésének 1909. évi beosztásáról. A. Ügy­vitel. 1. Szilágyi Tihamér kir. járásbiró: az el­nöki és igazgatási teendőkön kívül ellátja azon sommás perek elintézését, melyekben az alpere­sek nevének kezdőbetűje. A-tól bezárólag I-ig terjed. (Sp. I. alatt) ellátja továbbá a polgári megkeresések és anyakönyvi kiigazítási ügyek elintézését, a sommás szóbeli keresetek felvéte­lét az idézés nélküli tárgyalásra megjelent felek SZINÉR VÁR A LJ A ügyeit, az egyezségi eljárásra vonatkozó ügye­ket, nemkülönben a kir. közjegyző helyett ennek távolléte, vagy akadályoztatása esetén teljesí­tendő, cselekményeket és újított sommás perek egy részét. 2. Papp István kir. járásbiró: végzi az összes büntető ügyekre vonatkozó panaszok, feljelentések és megkeresések felvételét és elin­tézését, nemkülönben a vizsgálóbírói teendőket a fiatalkorú terheltek bűnügyének s a hagyatéki és polgári vegyes ügyeknek elintézését, 3. Kauten Miklós kir. járásbiró: végzi az összes telekkönyvi ügyeket és a helyettes vizsgálóbírói teendőket. 4. Dr. Székely Farkas kir. járásbiró : intézi azon sommás pereket, melyekben az alperesek nevé­nek kezdőbetűje K-Z-ig terjed (Sp. II. alatt), ezenkívül ellátja a végrehajtási ügyek, a fizetési meghagyás iránti kérelmek és megkeresések fel­vételét és elintézését s az újított sommás perek másik részét. B) Jegyzői irodák. (Ügykezelés.) I. Az I-ső számú jegyzői iroda kezelője: Vas­vári Emil írnok. Ez irodában az elnöki, Sp. I. alatti sommás perek, polgári megkeresések, anya­könyvi, kiigazítási és egyezségi ügyek lajstromai vezettetnek, ezenkívül kezeltetnek az anyagszá­madási könyv és butorleltárak és a beadványok elhelyezésére szolgáló gyüjtőszekrény, az idegen hatóságok közvetítési jegyzéke vezettetik és a polgári ügyek kiadványozása teljesittetik, s a bíróság címére érkezett postai küldemények fel­bontatnak. 2. A Il-ik számú jegyzői iroda keze­lője Rosenbaum Gyula írnok. Ez irodában az Sp II. alatti sommás perek, végrehajtási és fizetési meghagyási ügyek lajstromai vezettetnek, nem- külömben a polgári és büntető irattári teendők teljesittetnek. 3.) A Ill-ik számú jegyzői iroda keze­lője : Vaskovits János irno^;. Ez irodában az összes büntető, örökösödési és polgári vegyes ügyek lajst­romai vezettetnek s a büntető ügyek kiadmányozása teljesittetik. A telekkönyvi iktatói és kiadói teendő­ket Fodor József Írnok, a telekkönyvi irattárnoki teendőket pedig Almássy Zoltán Írnok teljesítik. Törvénynapokul, melyeken a felek ügyeik tár­gyalására idézés nélkül is megjelenhetnek, ünnep és vasárnap kivételével mindennap délután 3—4 óráig terjedő időköz jelöltetik ki. Szóbeli kere­setek, kérelmek, panaszok és feljelentések min­den csütörtökön délelőtt 9—12 óráig vétetnek fel. A jegyzői irodák, továbbá a polgári és bün­tető irattárak a felek részére hétköznapokon délelőtt 9—12 óráig; ünnep és vasárnapokon pedig délelőtt 9—10 óráig állanak nyitva. A telekjegyzőkönyvek a teiekkönyvtár helyiségében hétköznapokon délelőtt 10 — 12 óráig és délután 2 — 3 óráig, ünnep és vasárnapokon pedig délelőtt 9 — 11 óráig, tekinthetők meg. A telekkönyvi iktató hétköznapokon délelőtt 9—11 óráig, délu­tán 3—5 óráig, ünnep és vasárnapokon pedig dél­előtt 9—11 óráig, mig a telekkönyvi irattár hét­köznapokon délelőtt 10—12 óráig, délután 2—3 óráig, ünnep és vasárnapokon pedig délelőtt 9—11 óráig állanak a felek részére nyitva. Ezen időn kivüi sem a jegyzői irodákban, sem a telekkönyvi iktató és irattárban, sem a telekkönyvtárban értesítések nem adatnak és beadványok el nem fogadtatnak, hanem ezeket a gyűjtő-szekrénybe kell elhelyezni, mely naponként délelőtt 11 óra­kor és délután 4 órakor ürittetik ki. Kelt Szinér- váralján, 1909. évi január hó 1-én. Szilágyi Tiha­mér, vezető kir. járásbiró. A korom mint trágya. A korom egyike a I legjobb trágyaszereknek, elősegíti a növést, uj ; termő erőt kölcsönöz a növénynek s elűzi a I férgeket. A földi eprek, melyekre télen kormot ; hintünk, sokkal erőteljesebben hajtanak ki és | szebb és nagyobb gyümölcsöket teremnek. A hagymára vaíó befolyást mindenütt ismerik s I ezért alkalmazzák is azt leggyakrabban a me- I télő hagyma behintésére. A kormot mindig a kertbe, pázsitra, vagy a vetemény és virágá­gyakra kellene kihordani: ez a csekély vesződ- | ség megtérül a bővebb termés által a vetemé- | nyes kertben. Főmunkatársak: ür. Kaba Tihamér és dr. Katona Sándor 10209. t. k. 1908. sz. Hirdetmény. Avasvámfaiu községnek telekkönyvi betétei 1 az 1886 : XXIX, az 1879 : XXXVIII. és az 1891 : | XVI. t.-cikk érteimében elkészíttetvén, és a nyil- ; váoosságnak átadatván, ez azzal a felszólitással j tétetik közzé : 1. hogy mindazok, kik az 1886 : XXIX. t.- 1 cikk 15. és 17. §-ai alapján, — ideértve e §-ok- nak az 1889: XXXVIII. t.-cikk 5. és 6. S aiban és az 1891: XVI. t.-cikk 15. §. a) pontjában fog­lalt kiegészítéseit is — valamint az 1889: XXXVIII. t.-cikk 7. §-a és az 1891 : XVI. t.-cikk 15. §. b, pontja alapján eszközölt bejegyzések érvénytelen­ségét kimutathatják, e végből törlési keresetüket) azok pedig, akik valamely tehertétel átvitelének az 1886: XXIX. t.-cikk 22. §-a, illetve az 1889; XXXVIII, t.-cikk 15. §-a alapján való mellőzését megtámadni kívánják, e végből keresetüket hat hónap alatt, vagyis az 1909. évi julius hó I. nap­jáig bezárólag a telekkönyvi hatósághoz nyújtsák be, mert az ezen meg nem hosszabbítható záros határidő eltelte után indított törlési kereset an­nak a harmadik személynek, aki időközben nyil- vánkönyvi jogot szerzett, hátrányára nem szol­gálhat; 2. hogy mindazok, akik az 1886: XXIX. t.-cikk 16. és 18. g-ainak eseteiben — ideértve az utóbbi S-nak az 1889: XXXVIII. t.-c. 5. és 6. § aiban foglalt kiegészítéseit is a — tényleges birtokos tulajdonjogának bejegyzése ellenében ellentmondással élni kívánnak, Írásbeli ellent­mondásukat hat hónap alatt, vagyis 1909. évi julius hó I. napjáig bezárólag a telekkönyvi ha­tósághoz nyújtsák, mert ezen meg nem hosszab­bítható záros határidő letelte után ellentmondá­suk többé figyelembe vétetni nem fog; 3. hogy mindazok, akik az 1. és 2. pont­ban körülirt eseteken kivüi a betétek tartalma által előbb nyert nyilvánkönyvi jogaikat bármily irányban sértve vélik, — ide értve azokat is, akia a tulajdonjog arányának az 1889: XXXVIII. t.-cikk 16. § a alapján történt bejegyzését sérel­mesnek találják, e tekintetben felszólalásukat tar­talmazó kérvényöket a telekkönyvi hatósághoz hat hónap alatt, vagyis 1909. évi julius hó I. napjáig bezárólag nyújtsák be, mert ezen meg nem hosszabbítható záros határidő elmúlta után a betétek tartalmát csak a törvény rendes utján és csak az időközben nyilvánkönyvi jogokat szer­zett harmadik személyek jogainak sérelme nélkül támadhatják meg. Egyúttal figyelmeztetnek azok a felek, akik a betétek szerkesztésére kiküldött bizottságnak eredeti okiratokat adtak át, hogy amennyiben azokhoz egyszersmind egyszerű másolatokat is csatoltak, vagy ilyeneket pótlólag benyújtanak, az eredetieket a telekkönyvi hatóságnál átvehetik. A szinérváraljai kir. járásbíróság, mint te­lekkönyvi hatóság 1908. december hó 18. Papp István, kir. járásbiró. ÜVCielótt személiii-. fElziloi-, <iy épitisi kölcsön iránt intézkednék, kérjen díjtalanul prospektust MELLER L. EGYED, Budapest, IX., Lónyai-utca 7. Telefon- interurban 46—31. Mi: m,- Hí Kivándorlás szükségtelen! Amerika itt van! Alapítson házi-ipart mindenkil Kérjen felvilágosítást mindenki \ Köti fr­ft«-. tf­Sga_; Budapest, Kispest. j||~ Legkönnyebb pénzkereset! |í§£­Élethossziglani megélhetési mód. [Éj~

Next

/
Oldalképek
Tartalom