Szinérváralja, 1908 (5. évfolyam, 2-52. szám)

1908-06-23 / 26. szám

53 szám. szí nerv Áralja (2) 1908 június 23. ségessé; erős ö-bor ivása és gyakori moz­gás megteszik a hatást. Ha ezzel nem ér­nénk célt, orvoshoz kell folyamodni. Egy harmadik ok a megerőltetett munkában rejlik. Ilyenkor pihenni kell és tartózkodni a megerőltetéstől. Erős izgatottság is okozhat fejfájást, de ez csak múló hatású. A féloldalu fejfájás (migraine) ideges­ségnek a jele. E bajnál az idegek edzése válik szükségessé. Ásványfürdők használata megteszi a jó szolgálatot, de erre az or­vos tanácsa kérendő ki. Fejfájást okoz az is, ha valaki meg­erőlteti magát az olvasásban vagy egyéb szellemi munkában. Természetes, hogy az ilyenben szenvedőknek óvakodni kell a szel­lemi munkától. A hideg borogatások, némelykor a melegek is, igen jő szolgálatot tesznek. Frissen reszelt torma szagolása, tor­maszesz vagy migranie-kupok használata nem ajánlatos, mert ezek gyógyítás helyett az érző idegeket tompítják el és mikor e tompulás elmúlt, a fejfájás ismét jelentkezik. Általában jól teszik azok, kik fejfájás­ban szenvednek, ha gyakran tartózkodnak a szabad levegőn, nagyobb testmozgásokat tesznek és óvakodnak a nehezen emészthe­tő eledelektől milyenek a zsíros hús, erő­sen fűszerezett ételek, száraz bab, borsó, lencse, sületlen kenyér, keményre főtt to­jás; kerülendök az izgató szerek, milyen az erős tea; fekete kávé stb. Némelykor azonban a frissen pörkölt kávéból főtt fekete kávé citrommal elég hathatós szer a fejfájás ellen. HÍREK. — A va»ut áldozata. E hó 14-én végzetes baleset történt a gilvácsi állomáson. Galló Béla fékező munka közben két kocsi ütközőtányéra közé került, s azok valósággal összelapilották. Sú­lyos belsősérülésekkel került szatmári közkórkáz- ba, ahol e hó 19-én meghalt. Az ügyészség az esetleges felelősség megállapítása végett vizsgála­tot rendelt el. Verekedő korcsmáros. Elég gyakran megtör­ténik, hogy duhaj vendégek gorombák a korcsmá- roshoz, sőt néha tettlegességből is kijut a ház gaz­dájának Vámfaluban azonban alaposan megjárta egy ilyen vendég, mert 5 keserülte meg a túlságo­san virágos jókedvet. Marinkás Mihály vámfalul gazda többed magával hangos dáridót tendezett Klepner Izidor korcsmájában. Valami italkérdésen szóváltás támadt Marinkás gazda és a korcsmáios közt, a vendég üvegeket kezdett vagdalni a Iáihoz és a korcsmáros fejéhez de ez se hagyta magát, s mielőtt megakadályozhatták volna, egy rósz székkel úgy vágta fejbe Marinkást, hogy annak koponyája beszakad, s most élet halál közt fekszik. — Megégett gyermek. A szülői gondatlan ságának esett áldozatul Barlafaluban egy kis gyer­mek Miklós Máftye napszámos rövid időre eltá­vozva hazulról, egyedül hagyta otthon Flóra nevű 6 éves kislányt. A gyermek játszadozás közben az alacsony, nyitott tűzhely tüzébe esett bele, s a súlyos égési sebek következtében pár napi kinos szenvedés után meghalt. Az ügyészség vizsgálatot rendelt a gondatlan szülő ellen. — Kés és dorong. Komorzánból értesítenek hogy Bura Tógyer és Flóra Juon a korcsmában pálinkaivás közben összevesztek. F.óra Juon ha­zafelé indult s akkor Bura Tógyer utána szaladt és késével leakarta szúrni. Akkor érkezet oda Flóra Juon testvére, Flóra Vazul, s bátjánnk vé­delmére kelt és dulakodás közben a feldühödt Bu­ra a közbelépő Vazult egy kirántott karóval úgy fejbe vágta, hogy valószínűleg nem marad életben. — Halálozás. Kozma Gergely nyug. várme­gyei árvaszéki ülnök f. hó 8-án reggel 58 éves korában a Nagyvárad melletti Félixfürdőben rövid szenvedés után elhunyt. Holttestét Szaniszlóra szá­ntották, ahol szerdán tétetett örök nyugalomra. A megboldogult 12 évig működött a vármegyénél részint mint aljegyző, részint mint árvaszéki ülnök rendkívüli szorgalommal; azt megelőzőleg pedig Nagykároly városnál volt községi biró és árvaszé­ki ülnök. Az 1907. december 19-ik megyei tizst­ujjitás után nyugdijjaztatott, de a nyugalmat nem sokáig élvezhette, mert tüdőbaja és véredénynyel- meszesedése csakhamar kioltotta életét. Halálozás. Egy elöregedett úri asszony testi részeit megőrölte az idő vasfoga. Elment a termé- [ szetrendje szerint azok után, kiket szeretett, itt hgyva azokat, ^kik szerették őt. Özv. Rókász Laojsné, szül. Rókász Mária hagyta itt a földet e hó 16-án, hogy lelke az egy örök Isten jobbján örök boldogságba jusson. Az elhunyt a gyász­háznál történt beszentelés után Remetemezőre szá- litották, hol a családi sirkertben helyezték örök nyugalomra. A család a következő gyászjelentést adt ki. Alólirottak szomorodott szívvel tudatják özv Rókász Lajosné szül. Rókász Mátia életének 73 ikevében f. hó 16-án reggel 5 órakor hosszas szenvedés után történt elhunytát. Hűlt tetemeit f. hó 17 én délután 4 órakor fogják a róm kath szertartás szerint Remetemezőn a családi sirkertben nyugalomra helyezni — Az engesztelő szentmise áldozati', hó 19 én Szinérváralján fogaz Egek Urának bemutatni. Szinérváralján, 1908junius 16-án. nyu­godjék békeben ! ifj. Thury Sándor és neje. Ha- rasztby Aranka Thury György Thury Lajos uno­kái Thury Lajos Thuri Margit Thuri Palika déd unokái. Rókász Aurél Thury Sándorné szül. Ró­kász Ilona gyermekei, id Thury Sándor mint vő. Tiszti értekezlet A szinérváraljai járási jegyző kara Bay Miklós, főszolgabíró elnöklete alatt f. hó 18-án tiszti értekezletet tartott, melyen a járási jegyzők kivétel nélkül részt vettek. Határzatilag kimondatott, hogy a f. hó 21-én Felsőbányán tar­tandó^ vármegyei jegyző-egyleti gyűlésen a járási jegyzői kar kivétel nélkül meg fog jelenni és az értekezleten tárgyalt, sok üdvös ujtást célzó in­dítványt ott tárgyalás, alá vétetni és a lehetőség­hez képest határozattá emeltetni fogják­Áthelyezés. Mikó Lajos, járásbirósági dijno- kot a kolozsvári törvényszékhez tartozó Tekére helyezték át, hol telekkönyvi átalakító dijnoki teen­dőkkel bízták meg. Eljegyzés, Baksa Károly, szinérváraljai adó­tiszt e hó 18-án eljegyezte Krespai Szilvikét, Kres- pai Ágoston, vámfalui áll. tanító szép és ked­ves leányát. Iskolai értesítő A-nagybányai áll. • elemi is­kola második évi értesítője Nanásy István modern berendezésű nyomdájából Székely Árpád, igazgató szerkesztésében a napokban került ki. A nyolc hitoktatón kívül összesen 25 tanító vezetése alatt 1220 tanuló gyarapodott az ismeretekben Kinevezés. A . szatmári törvényszék elnöke Sz. Filep János, halmi-i kir. járásbirósági iroda­gyakornokot a szinérváraljai kir. járásbírósághoz betétszerkesztési másoló dijnokká nevezte ki. — Bizottsági tagválasztás. Misztótfaluban e hó 5-én Kende Dánielt a törvényhatósági bizottság tagjává választották. Kinevezés. A vármegye főispánja Lázin Ti­vadar központi közigazgatási gyakornokot tb. al­jegyzővé nevezte ki. lanitónői kinevezés. A vallás- és közoktatási miniszter Kőrösmezei Teréz oki. tanítónőt '_a szatmári külteleki állami elemi iskolához rendes tanítónőnek nevezte ki. Aljegyző választás Pettyénben f. hó 11-én Csaba Adorján főszolgabíró elnöklete által tartott választáson Kende Józsefet egyhangúlag aljegyző­nek megválasztották. — Nagydoboson pedig Ja- kabTibor oki. jegyzőt segédjegyzőnek választották meg ; A közönség köréből. (E rovat alatt közöltekért a beküldő felelős.) A tényállás. A magyar közmondás szerint, a ke­nyér csak addig egész a mig megvágják, azután elfogy magától is ;azt — hiszem ez a kenyér is régen vár a felvágásra, tehát vágjunk fel, hadd fogyom A dr. Votisky Géza segédtanfelügyelö és Marosán Viktor avasfelsöfalu állami isko­lának igazgató tanítója között felmerült incidensből kifolyólag, Bodnár György kir. tanfelügyelő f. hó 10-én megjelent Avasfel- söfaluban és a kővetkező jegyzőkönyvet vette fel. Bodnár György kir. tanfelügyelő előtt f. év junius 10-én az iskola vizsgálat al­kalmával Marosán Viktor áll. isk. ig. tanító azt mondta, hogy ö azt vette észre, hogy f. hó 2-án dr. Votisky Géza kir. s. tan­felügyelő az általa végzett hivatalos iskola vizsgálat alkalmával nem volt normális, hanem ittas, továbbá azt mondja az ig. ta- : nitó, hogy hallotta a faluban azt, hogy az iskola viszgálatot megeleöző napon í. hó 1-én a körjegyző házánál Avasfelsöfaluban egész éjjel dösöltek. Ugyanékor Eisdorfer- né Szönyi Ilona áll. tanitóné is azt mondta hogy ö is úgy vette észre, hogy dr. Votisky Géza kir. s. tanfelügyelőt, hó 2-án reggel az iskolában ittas volt. Bodnár kir. tanfelügyelő ezen dolgot a körjegyző előtt a kinek családjánál a kir. segédtanfelügyelö szállva volt, szóvá téve, a körjegyzőtől és nejétől, Szálkái Béla pénzügyigazgatósági adóvégrehajtótól, a kj nehány hét óta a körjegyzői irodában van hivatalosan elfoglalva s a körjegyző csa­ládjánál van szállva, továbbá Markovits I Albert gyógyszerésztől, a kivel a kir. se­gédtanfelügyelö ottléte alkalmával többször érintkezett valamint Bányai József községi aljegyzőtől a tényállás tudakolja. A körjegyző és neje elmondja, hogy a kir. segédtanfelügyelö nálunk volt szállva, megérkezvén 1-én délután fél 6 órakor, uzsonnára tejes kávénál egyebet nem ivott. Uzsonna után az izkolába ment, s mikor visszajött este fél 8 órakor a körjegyzővel a gyógyszertár elé ment, a hol Markovits Albert, gyógyszerész úrral és nejével meg Szálkái Béla úrral beszélgetett, 8 óra után vacsorához hivatván a körjegyző családjá­nál megvacsorált. A vacsorán jelen voltak, a körjegyző mint házi gazda és neje, Szál­kái Béla, a helybeli postamester kisasszony, Nagy Sándor bikszádi körjegyző s a bik- szádi postamester. A vacsoránál a kir. se­gédtanfelügyelö kevés bort alig 1—2 decit ivott s ezt is ásványvízzel vegyítve, s a ké- késöbbi kínálásnál kezét pohara felé téve azt mondta, hogy többet nem szokott inni. Vacsora után mely 9-órakor végett ért, a bik­szádi körjegyző és postamester hazautaztak, a kir. segédtanfelügyelö pedig Szálkái Bé­lával a gvögyszertár elé ment, s itt az ut- utcán a gyógyszerészszel s nejével beszél­gettek egy ideig, majd 10 óra után a kir. segédtanfelügyelö Szálkái Bélával visszament a körjegyző lakására, a hol a számukra fenntartott közös vendégszobában mind­ketten egy időben azonnal lefeküdtek. Másnap reggel a kir. segédtanfelügyelö a körjegyzői irodába ment, a hol a köt jegy­ző, Bányai s Szálkái voltak jelen s együtt voltak körülbelöl egy óra hosszat. 7 óla­kor a körjegyző nejének s Szálkái Bélá­nak társaságában megreggelizett, reggelire tejes kávét ivott. Ezután a kir. s. tanfelügye­lő az iskolába ment. Ezen tényállást mi alólirottak bizonyít­juk s minden ezzel ellenkező állítást, hogy t. i. a körjegyző lakásán egész éjjel, vagy az éjnek egy részében dr. Votisky Géza vagy bárki más dösölt volna, s hogy dr. Votisky Géza bármely csekély mérték-

Next

/
Oldalképek
Tartalom