Szinérváralja, 1906 (3. évfolyam, 1-52. szám)

1906-05-22 / 21. szám

21. szám. S_Z J^N ÉRV ÁRA L J A 1906. Május 22. (3) many programmjáról lett értékes, figyelemre­méltó kijelentéseket, majd nagy körvonalakban jelezte, hogy a jelenlegi minisztérium miket tart elsősorban megvalósitandónak. A miniszterelnök beszédét nagy letszéssel hallgatták s a végén kitörő éljenzéssel fogadták. Ugyancsak vasárnap köszönte meg Polónyi Géza igazságügyminiszter az ungváriaknak man­dátumát. Szintén érdekes beszédet tartott, főleg I nagy hatást keltett az a kijelentése, hogy ő is szociálistának vallja magát, csakhogy nemzeti, j hazafias szocialistának s azoknak habozás nél­kül megadná a választói jogot, kik hazafiaknak, nemzetieknek vallják magukat. Végül kijelen­tette, hogy politikai szempontból a főváros V. kerületi mandátumot tartja meg s helyébe Yisontai Somát, a függetlenségi párt régi kipró­bált tagját ajánlja, kit egyébként Kossuth Ferenc Apponvi Albert gróf is melegen ajánlottak az ung­váriaknak. Az ungvári függetlensége párt jelölte is Visonlait, kinek hír szerint Eötvös Károly lesz az ellenjelöltje. A Bubics-ügy kezd bonyolulni. Hajnóczy József a püspök volt magántitkára röpiralot adott ki, melyben részletesen beszámol az ese­ményekkel ; rámutat, hogy mennyire behálóz­ták a hiszékeny főpapot. Egy csomó bűnügyi feljelentés is történt ebben az ügyben. A hivatalos lap a honvédelmi miniszter rendeletét közli, mely szerint az első sorozások junius hó 11-től julius hó 14 ig terjedő időszak alatt tartandók meg. Végre tehát lesz újonc és a szegény póttartalékosok haza mehetnek nem­sokára Az elmúlt héten 8 helyen volt pótválasz- tás. Az eredmény ismét kielégítő, amennyiben 7 függetlenségi jelölt jutott mandátumhoz s igy a 48-as párt immár 249 taggal van képviselve a parlamentben. Ő felsége vasárnap, május hó 20-án érke­zik a fővárosba cs hétfőn a várban elmondja a trónbeszédet, tehát' a képviselőknek úgy, mint eddig, a király elé' kell menniök. Egyes lapok híradása szerint az eddigi szokástól el- térőleg a vár falán nem fekete-sárga zászló fog lengedezni, hanem nemzeti lobogó, a mely eset­ben a függetlenségi képviselők nyilván teljes számban mennek lel a várba. HÍREK. Dr. Földes Béla, tudós képviselőnk, lapunk felelős szerkesztőjének nyílt kérelmére kedvező választ adott. Válaszában kijelenti, hogy kerülete kulturális haladását szivén hordozza, az ügyet örömmel támogatja, sőt már el is járt az elő­készítés dolgában a minisztériumnál. 0 a maga részéről ezután is mindent el fog követni a polgári iskola ügyének sikeres megoldására. Köszönettel fogadjuk képviselőnk dicséretes buz­galmát és kérjük továbbra is szives támogatását. Hajtunk a sor tisztelt városatyák! Ne engedjük magunkat kicsinyes érdekek, vagy a teljes ér­dektelenség által befolvásoltatni, hanem önzet­lenül, tisztán csak a közjó szempontjából fogva fel a kérdési, a képviselőtestület minél hamarabb indítsa meg az eljárást arra nézve, hogy köz­ségünk kulturális és egyúttal anyagi haladását is előmozdító ezen intézet, a polgári fiúiskola már legközelebb felállittassék. Ne halogassuk a dolgot, mert ismét a bikszádi vasút eredményére jutunk! Legyenek aztán a mulasztásért felelősek azok, kik a haladás kerékkötőiül szerepelni nem átallották. Bocskai ünnep. A nagy nemzeti hős, a protestáns vallásszabadság kivivója, Bocskai Ist­ván emlékére a magyarországi protestáns gyüle­kezel a bécsi béke báromszázados évfordulóján emlékünnepet tartanak. A szinérváraljai ref. gyülekezetben e hó 20 án lélekemelőén ünne­peltek. Délelőtt alkalmi istentisztelet volt, délután az iskolás gyermekek ünnepélye. Úgy az egyik, mint a másik maradandó nyomokat hagvott a gyermekek és a felnőttek szivében egyaránt. Megyei közgyűlés. Mint halljuk, f. hó 29-én kedden tartatik meg a megyei tavaszi közgyű­lés, mely alkalommal az alispáni, főjegyzői és a szinérváraljai főszolgabírói állásokat is be fog­ják tölteni. Ügyvéd — mint ügynök. A kúria a napok­ban fegyelmi vizsgálatot rendelt el egy vidéki ügyvéd ellen, aki azzal van vádolva, hogy kö- rözvényeket küldött szét, hogy egyik takarék- pénztár ügynöke és ezt a községekben ki is doboltatta. A tiszti orvosok szakvéleménye A földmive- lésügyi miniszter egy konkrét esetből kifolyólag kimondotta, hogy a tiszti orvosi szakvélemény az 1895. XLYI. t.-c. határozmánvaiba ütköző ter- ményhamisitási kihágási ügyekben bizonyító erővel nem bir. A szatmári püspök kinevezése. A király — mint jelentik — gróf Apponvi Albert kultusz- miniszter előterjesztésére szatmári püspökké dr Jordán Károly szaniszlói apátplebánost nevezi ki. Az erre vonatkozó királyi kézirat a hivatalos lap egyik legközelebbi számában fog megjelenni. A belügyminisztérium rendeletet intézett az összes magyarországi hadtest és hadkiegészítő parancsnokságokhoz a sorozás előmunkálatainak azonnal való megkezdése tárgyában, egyszersmind megkeresést intézett az illetékes hatóságokhoz, hogy az állandó sorozó-bizottságok junius hó 15 tői julius hó 25-ig állandó készenlétben le­gyenek. 1882-ben született hadkötelesek sorozása ügyében, akik már a tavaly betöltötték a har­madik korosztályt és az ex lex miatt nem vol- Jak sorozhatok, a képviselőház fog dönteni. Az abszint. Az abszint név alatt kereske­delembe kerülő pálinka az ürínös (absynthium officinale) kivonat anyagán kívül még más nö­vények különböző illő olajait is tartalmazza, nevezetesen van benne: kömény (olaszkapor), ánis, izsóp, csillagos ánis, angyalgyökér (angya- hka), fekete gyopár és borsos menta. Mérsé­kelten élvezve, az abszinlhez adott ezen elemek egyike sem ártalmas; a torokra, gyomorra s az idegekre gyakorolt izgató hatásuk kellemes. Franciaországban az abszintot többnyire vízzel keverve isszák egy darab cukorral, mely a ke­serű izt némileg mérsékli. Tulajdonképen mint aperetifet, vagyis mint egy étvágygerjesztő szert használják ebéd előtt. A hadügyminisztériumban a tisztek házas­ságára vonatkozólag uj szabályzatot fognak ki­dolgozni, mely szerint a liszteknek ezentúl nem mint eddig, bizonyos mellékjövedelmet, de egy meghatározott nagyságú tőkét kell kimutatni. A hadnagy az eddigi összegnél nagyobb óvadékot, a főhadnagy már kevesebbet tartozik letenni. Az alezredestől fölfelé már nem kell kauciót letenni a tiszteknek házasságuk esetén. a párámat. Lehet, hogy valami turpisság volt a dologban, de hát ki a fene tudná kiszimatolni ezeknek a fortélyát ? Mégis bámulta ezt az em­bert mindenki és ugyancsak hüledeztek a vászon­cselédek leginkább azért, mert féltek, hogy ha feltalálna fordulni, eltakarítása a falu kasszáját kevesbítené . . . Ezt később tudtam meg. Mikor mindez igy elmúlt, a komédiás vé­gezetül nagy hangon kihirdette, hogy ő a világ legerősebb embere. A föld kerekségen idáig még nem akadt senki, ki őtet a földhöz vágta volna. Mindezeknél fogva — úgymond — ő nem bi­zakodik el és szívesen megreszkiroz 50 pengőt ma is annak az embernek, aki vele bírókra kelni merészelne és győzne. Ne neked — gondoltam magamban — itt ugyan jó helyen hivalkodol. Csupa asszony, gyérek. Ezektől akár végítéletig bugyogódban maradhatna az ötven pengőd . . . Megvallom, kedves Miska sógor, eszem ágában sem volt, bogy valaha holmi hazátlan csepürágóval össze­adjam magam, de mikor a mellét verte, hogy a demérdi, recski meg a siroki legényeket és legválogalollabb embereket mind leliporta, fel­támadt bennem az iszonyat, hogy másutt meg Ballát ócsárolná igy: felgyürtem az ing ujját és elébe állottam a komédiásnak: — Nohát — mondok — kiállók én az úr­ral bírókra, de előbb lássuk azt az ötven pengőt. Erre ugylállam, a komédiás nem volt el­készülve, mert nagyon elképedt és össze-vissza | hadart mindent, közben a zsebét kotorázta, ve­regette . . . Most azután nekem sem kellett több; rögvest megmondtam az atyafinak, hogy csülökre, a végén majd leszámítjuk az ötven pengőt. Megmarkoltam amúgy Isten igazában és egv félminuta múlva már a levegőben kalin- pált, a másik félminutában pedig a földön hem- pergett a világ legerősebb embere. — Nesze atyámfia — mondok — de most ide hát az ölven pengővel. Amikor leltápász- kodott, azt mondta, nincs neki ölven pengője : bár volna, mert akkor nem rágna csepüt. Na, iszen jól van — mondok reá én — és hirtelen jobbról is, báliul is ugv arcul csenderitettem az atyafit, hogy ha bagó lelt volna a szájában, menten kiugrott volna belőle. Ezután a komédiás verekedni akart, de én lefüleltem és megmondtam, hogy másutt igaz, öt pengő egy pof ára, azonban Balián drága a becsület és darabja 25 pengőbe kerül. Azonkép az ötven pengő kettőnk közt ki van egyenlítve. Sarkon fordultam és a faképnél hagytam a világ legerősebb emberét minden pereputtyá­val — az egész falu nagy bámulatára. így volt biz ez, Miska sógor, és szentül meg­fogadtam. hogy ebben az éleiben nem teszek föl többet csepürágóval, még ha szinaranyból lesz is. Vadász Lajos. A szatmár-bikszádi vasút menetjegy árai a következők : II. oszt. III. oszt. Batiz — — — — —- - .30 ­-.20 Gombás-erdő — — —- — .44 ­-.30 Sárköz— — — — — — — .60 ­-.40 Sárközujlak------— —- - .60 ­-.40 Gvertvános — — — —- — .90 ­-.60 Muzsdalv — — — — — — 1.20 ­-.80 Ávasuj város------ — — — - 1.80 1.10 Vámfalu, Máriavölgy — —------1.80 1 10 Avasfelsőfalu — — — — - 2.70 1.70 Bikszád------— — — Az I-ső osztály Bikszádra 4 2.70 korona 50 fill. 1.70 Az életből ellesve. A zsidó iskolában a természetrajzból folyik a kérdezés. — Mi a leghasznosabb állat? — A . .. a . . . liba. — Miért ? — Azért, mert ad a mamának húst, zsírt és tojást. —- Hát még mit ad ? — Ad még ... ad még . . . — Nos nem tudod? Mi van az ágyatokban? Meg is lehet fogni. — Ahá ! tudom már: . . . p ........a! ♦ Birvele Félix méregdrága időben két óriási dinnyét cipel. Kiváncsi Ivor barátjával talál­kozik. K. Van jó dolgod ebben a drága világban két dinnyére pazarolni a pénzedet ? Ha már mindenáron dinnyét akarsz enni, elég lett volna talán egy is. B. Barátom! Az anyósom nagyon megkí­vánta a dinnyét. Azt mondta, hogy a fél életét odaadná egy dinnyéért. Nos, hát én viszek neki keltőt. * A közös iskola vizsgáján a valláslanból kérdez az öreg főtisztelendő ur. —■ Vallásunk szerint kit kell főképen sze­retni ? — Pisla: apukát. — Fiacskám, én azt kérdeztem, hogy val­lásunk szerint kit kell lőképen szeretni ? Pisla hallgat. — Nos, ki mondja meg ? Mély hallgatás. — Mégsem tudja senki sem ? Aki meg­mondja kap két koronát. Egy gyermek : 0 minik vhalas szherint leg- fükiphen leheli szeretni o Jézos Krisztost! — Jól van. Hogy hívnak? — Engem hívnak Kilón leik. •— Milyen vallásu vagy ? — En izrolit vollás vogyok. — Hát akkor miért álltái fel? — Meg okhorok kopni a kilét khoronát. * Scliitz Ábris egy hatalmas hagymakoszo- ruval a kezében lohol hazafelé a hetivásárról. Találkozik vele barátja Katz Mayer, és kérdi tőle : — Hogymát vettél Ábris ? Ábris: — Nü nán . . . tülipánt! * Tippel sajtkereskedő egv éjjeli kávéház­ban pitvókos állapotban összekülönbözött Gyurics magánhivatalnokkal. Ebből becsületbeli affair keletkezett a következő lefolyással: Az összezördülés utáni reggelen beállít kél megbízott a Tippel üzletébe, kit félrebivnak és az egyike igy szól hozzá: — Uram, ügyfelünk Gyurics ur megbízá­sából ezennel felhívjuk, hogy nevezze meg se­gédeit. Tippel: Tisztelt uraim, örvendek a szeren­csének, de mióta az első feleségem egy segé­demmel megszökött, azóta óvatosságból csak — inasokat tartok. Szerkesztői üzenetek. P.-né B. 1. Apa. Elismerő szavaiért köszönetét mondunk. Az elismerés egyenlő előttünk a buzdítással. A mi gyenge erőnktől kitelik, szívesen áldozzuk fel az erős gyengék javára- Pihen a toll ? Kár, mert amilyen értékes barázdákat szánt, épen oly gazdag termést hoz az értelmek mezején. Tehát csak kitartás! Üdvözlet! Tudósítóinknak. Állandó munkaiszonyban szen­vednek ? Névtelen. Bocsásson meg, de nem tehetünk eleget kérésének. A közérdek előttünk az első. Ezt ápolni, ezt előmozdítani kötelességünk. Abban igaza van, hogy nem mindig érdemes a közérdeket saját kárunk mellett vé­deni ; de mi nem a »nem fizeti ki magát« elvéből indu­lunk ki a közérdek védelmére, hanem lelkesedésből. Amig lelkesedésünk meg nem törik az indolencián, addig ne tessék nekünk ilyen tanácsokat adni. Azután meg az ön tanácsára nem lesz szükség. Megértette? Főmunkatársak. Kaba Tihamér dr. és Katona Sándor dr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom