Szinérváralja, 1906 (3. évfolyam, 1-52. szám)

1906-05-15 / 20. szám

20. szám. 1906. Május 15. (3) SZI'N'É R V Á R A L J A olvasott fel. Az ügy a feljebbviteli bírósághoz kerüli, mely ebben az ügyben tartotta meg a napokban a szenzációs tárgyalást. Fazekas Ágos­tont Polónyi Dezső, az igazságügyminiszter fia képviselte. A törvényszék elfogadta a főjegyző, valamint a védő ügyvéd érveit és Fazekast föl­mentették a vád alól. Tekintettel arra, hogy közeledik a parla­ment megnyitási napja, a kormány tagjai úgy­szólván mindennap minisztertanácsot tartanak, hogy megállapodásra jussanak, a teendőket il­letőleg. Sok fontos ügy nincs véglegesen el­döntve. Igaz, nem tudható még, vájjon őfelsége a parlament kupolatermében fogja e megtartani trónbeszédét, vagy pedig a képviselőknek kell majd a várba menni, ami ellenkezik a függet­lenségi képviselők elvével. Nincs eldöntve a de­legáció kérdése, hogy a függetlenségiek is szám­arányukhoz mérten belemenjenek-e a delegá­cióba. Aztán nincs eldöntve az általános válasz­tói jog kérdése, hogy mikép lesz ez megvaló­sítandó. Tekintve, bogy a miniszteri konferen­ciákról hivatalos kommünikék nem adatnak ki, nem tudjuk precízen, hogy mikép óhajt majd a kormány eljárni a legfontosabb ügyekben. Wekerle Sándor miniszterelnök egyébként Bécsbe utazott, hogy referáljon a királynak a választások lefolyásáról, valamint hogy több előterjesztést tegyen őfelségének a közeljövő programmját illetőleg. HÍREK. Föispáni beiktatás. Falussy Árpád drt vár­megyénk főispánját e hó 8-án iktatták be Nagy­károlyban a vármegyeházán, föispáni méltósá­gába. A főispán hétfőn a 6 órás vonattal érke­zett meg Debrecen felől Nagykárolyba. Erkört- vélyesre, a vármegye halárára küldöttség ment elé, itt volt az első ünnepélyes fogadtatás, a szaniszlói állomáson nagy néptömeg élén dr Jordán Károly apát-plébános üdvözölte az ér­kező főispánt. A nagykárolyi állomáson Debre­cen}’ István polgármester vezetése alatt a vá­rosi” tisztikar fogadta s a polgármester üdvözlő beszédet mondott, melyre a főispán lekötelező nyájassággal válaszolt. Bevonulása a városba valóságos diadalmenet volt. Pompás fogatát lovas­bandérium vezette s hosszú kocsisor és renge­teg néptömeg kisérte a vármegyeházára, hol az alispánhelyettes főjegyző üdvözölte a megyei tisztikar élén. Este 8 órakor impozáns fáklyás­menet volt s dr Yetzák Ede ügyvéd lelkes be­szédet intézett a vármegye uj főnökéhez, ki meghatóban mondott köszönetét a lelkes ová­ciókért. Másnap délelőtt 11 órakor volt a be­iktató díszközgyűlés, melyen letelte a hivatalos esküt s megjelölte ama vezérelveket, melyek működésébe irányítani fogják. Kérte a közönség és tisztikar jóakaratu támogatását. Közgyűlés után a küldöttséget fogadta az előre megállapí­tott sorrendbi n Délután 2 órakor a Magyar Király szállodában társas ebéd, este a színház­ban díszelőadás volt. Színház után társas va­csora, majd tánc fejezte be a pompás beiktató ünnepséget. Eljegyzés. Dr Sink Elemér szatmári gya­korló ügyvéd e hó 5-én jegyezte el Fogarassy >Miért ne lennél szenvedélyes, heves önző? hisz a hiúság vagy! Követeléseid azonban szép tündér az enyéimmel szemben gyenge alapon állanak. Én az öröm vagyok és gyermekségétől fogva védenczem volt e leány. Szerettem őt. Kétszeresen árasztottam reá bőkezű adományai­mat. Mosolyt csaltam két tündöklő szemébe, vidámságot loptam szivébe, derűt ragyogó hom­lokára, élénk csevegést, dalt, bíbor, rózsaajkaira, íme, nekem tartozik egész életével, távozzatok! Távozzatok — az enyém ő!« »És az enyém!« — suttog egy gyászos alak, ki a beteg'lábainál térdel. »Az enyém is, mert én vagyok a lemon­dás és fájdalom. Mig le testvér örömeid nektár­jával kínáltad őt, én olt lakoztam szive mélyén és nem tudtál kiűzni onnan. Vidám kaczagása, dalai után csendes mélázás lepte meg, az én voltam. Ragyogó homlokának derűje alatt a bá­nat sötét árnya vonult el, az én voltam ... a fájdalom. Nem hirdettem győzelmemet, de hí­ven kísérlem életének számtalan pillanatát tehát jogom van hozzá. Magamnak követelem.« »A szorgalom, a szorgalom!« — hangzik mellette lágy, csilingelő hangon. »A szorgalom tündére, az én vagyok, az én vagyok. Kis szi­vében is én lakoztam, serény kezeit én vezet­tem, szép ajkain dalt fakasztottam, művészetét én fejlesztettem. A szorgalom, a szorgalom, az én vagyok! >És én a dal, a lvra szelleme Eraló!« — hangzik fájdalmas rezgéssel, olvadékonyan egy nyúlánk ifjú hangja. Engem hordott ajkain, én fejeztem ki vágyait, buját, epedését, örömét, Sándor mérnök és törvényhatósági bizottsági tag kedves leányát Annuskát. Háromszázados emlékünnepély. Az 1606-ik évben létrejött bécsi béke háromszázados év­fordulója alkalmából, mint az ország összes prot. templomaiban, úgy ref. egyházunkban is hálaadó isteni tisztelet fog tartatni f. évi május 20-án d. e. 10 órakor. A délutáni isteni tiszte­let után az iskolás gyermekek ünnepélye lesz a tanteremben. Elvi jelentőségű határozatok. A kúria ki­mondotta, hogy az idegen vadászterületen csa­tangoló vadászebek is kóbor ebeknek tekinten­dők és a vadászatra jogosult által szabadon lelőhe- tők, hacsak gazdájukkal, illetve annak környe­zetében nincsenek, akinek gondozása és fel­ügyelete alatt állanak, vagy azoktól felismerhe­tően vadászat közben távoznak el és mennek j át idegen vadászterületre. A kúria újabb" elvi jelentőségű döntése, hogy a feljelentői és tetten- i érői jutalék bírói utón nem érvényesíthető. A : templom közelében lévő italmérési üzletekben az Istentisztelet tartama alatt elkövetett kihágá- j sok büntetendők Utrendőri kihágást ügyekben hozott ítélet csak marasztaló, vagy fölmentő le­het. — Szarvasmarháknál az idült lüdőgümőkór nem oly betegség, melyért ha az az eladott ál­latokon az átvételtől számított 30 napon belül jelentkeznék, az eladó a hazai jogszokás értel­mében a vevőnek külön kikötés nélkül is sza­vatossággal tartoznék. A mezőőr feletőssége csakis az esküjében felsorolt kötelességek mu­lasztásaiból beálló károkra terjed ki, de nem foglalja magában az ő hibáján vagy mulasztásán kívül előforduló károkból való anyagi felelőssé­get. — Földbirtokkal együtt a föld bérlőjének használatára átengedett s a bérlőnek lakásul szolgáló épületek házadó alá esnek. —■ Az erdő kihasználási jog bekebelezése illetékmentes. Tévedés. Egyik vármegyei laptársunk után mi is leközöltük Ujfalussy Miklós, huszárfőhad­nagy eljegyzési hírét. Minthogy többen tévedés­ben” vannak a név felől, tudatjuk, hogy a vőle­gény devéki Ujfalussy és újfalui Ujfalussy Mik­lós, cs. kir. kamarás, remetemezői nagybirtokos, honvédhuszárfőhadnagygyal nem egy családból származik. Elszólta magát. A múltkoriban egy mózes- falui embert alaposan megkéseltek a szinér- váraljai piacon. Mindenki azt hitte, hogy a szegény ember belehal súlyos sebeibe. A sajnálkozik között egy izraelita polgártársunk is szaporította a szót. — Szegény N. N! Ez az egy becsületes ember volt az egész Mózesfaluban. — Hát maga hol lakik? — kérdi egy ér­deklődő. — Mózesfaluban, instálom. — Szép falu, mondja a cinikus kérdező. Vendégség. Báró Yécsey László, orsz. kép­viselő e hó 7-én sárközi kastélyában barátsá­gos lakomát adott, melyen mintegy 70-en vet­tek részt. Szinérváraljáról is voltak nehányan. Tiszteletbeli főszolgabíró Szatmárvármegye főispánja Bay Miklóst, a szinérváraljai járás de­rék szoigabiráját tiszteletbeli főszolgabíróvá ne­vezte ki. Gratulálunk! A polgári olvasókör, mely eddig céljától eltérően működött, helyesebben mondva: egy­gyötrelmét, keservét, én szereztem koszorúkat számára a dicsőségtől és ő engem szeretett miudannyilok közölt a legjobban. A dal, a dal volt éltető szelleme, lelke egy dalban olvadt fel, a szerelem, a lyra dalában — bennem — Ératóban. Ekkor szétbomlolt szárnyaival egy csoda­szép istenasszony emelkedik fel a, függönyök bíborából, a haldokló fölé hajol és komoran szemléli. • Eljöttem, hogy visszavegyem tőled azt, a mi rajtad az enyém, a szépséget, melyre többé nincsen szükséged, A sírban elvész a szépség, óh gyermek! Ott nem csodálják szemed tüzét, ajkad bíborát, arcod rózsáit. Add vissza azt, ami az enyém itt. Én követelek és előttem hát­térbe vonul minden nagyhatalom.« Elhallgatott. Mély csend áll be. Csak a művésznő halk hör- gése és az anya zokogása hangzik fel, ki tér­dére borul s eltemeti arcát két kezével. A hal­dokló felelt mint szelíd fényű, szürke felleg le­beg kiterjesztett két szárnyával, az emlékezet tündére. Ő nem követel, nem vitatkozik, de vo­násaiból mély elhatározás sugárzik elő, mig szelíd részvéttel tekint a halvány arcba. E pil­lanatban hideg lehelet lebbenti meg a függö­nyöket és előlép a kaszás csont ember, a halál. Látására ijedten repked szét a tündérek serege, az ártatlanság, hiúság, dicsőség, öröm, fájdalom, szorgalom, dal és szépség. Csak az emlékezet marad mozdulatlan és nagy, szürke szárnyait szétterjesztve a halott leánykára borul. Judit. általában nem működött, egészségesebb alapokra fektetve újra lesz szervezve. Az alakulásra vo­natkozó intézkedések a legközelebbi napokban megtétetnek. Akik tagok óhajtanak lenni, lapunk felelős szerkesztőjénél jelentkezhetnek. Yanuszállitás. Ez a különös, legújabb iparág az Avasban van leginkább elterjedve. Az ügy­védek annyira ismerik már az ilyen szállított tanukat, hogy mindén pernél előre meg tudják 1 mondani, hogy az ügy természete szerint kik lesznek a tanuk. A napokban egyik humoros kedélvü ügyvédünk egy szállító céghez fordult mondván : — Két tanúra volna szükségem X. Y. ügyben. — Melyik faluból méltóztatik parancsolni? — volt a jellemző kérdésválasz. Meghívó. A »Szatmárvármegyei Általános Tanítóegyesület« szinérváraljai járásköre a Szat- máron létesítendő tanítók gyermekei inteínátusa (»Kovács Béla-alap«) javára folyó évi május hó 22-én a turvékonyai Máriavölgy-fflrdő termeiben zártkörű tánezvigalmat rendez. A szatmárvármegyei általános tanítóegye­sület szinérváraljai járásköre f. évi május hó 22-én, délelőtt fél 11 órakor Avasvámtaluban, az állami iskola I. oszt. tantermében tartja meg évi rendes gyűlését. Uj lap. E hó 1-én »Nagysomkut Erdőd Yi- déke« címmel uj társadalmi hetilap jelent meg Nagvsomkuton. A lap főszerkesztője Bottlik Gé­za, felelős szerkesztője Szűcs Gyula. Az első szám igen ügyesen és változatosan van szerkesztve. Menhelyvezetönöi kinevezések. A »Szatmár- megyei Széchényi Társulat« igazgatóválaszlmá- nya 1908. évi május hó 15-étőll90G. október hó 15-ig terjedő időre alsófernezelvre Bernhardt Kornéliát, Alsóhomoródra Szüts Annál, Amacra Ari Lajosnét, Angyalosba Szombathy Gizellát, Apába Uosvainét, Atyába Molnár Terézt, Avas- Felsőfaluba Stréber Ionát, barlafaluba Csernus Viktóriát, batizra Yiler Mihálynét, botpaládra Nagy Irmát, börvélybe Kis Esztert, csegöldre Sepsy Ferencnél, csekébe Torna Júliát, csengerbe Geiger Ilolát, csbagosra Gulden Erzsébetet, Szin- falulja Makláry Zsófiát, csomaközre Torna Má­riát, dengelegre Vajda Máriát, dobrára özv, Tol- naynét, érendrédre Takács Erzsit, érkörtvélyesre Kelemen Máriát, Fábiánházára Martikány Mal­vint, gebére Szekeressy Piroskát, gencsre Bene Kálmánnál, géresre Varga Máriát, Gilvácsra Markovits Ilonát, Győrtelekre Komorócy Annát, hláposra Cincás Mártonnét, hiripre Medák An­tóniát, hodászra Bányai Zizát, homokra özv. Bugyinál, hosszufaluba Dóngolovits Izát, irinybe Tar Ilózát, istvándiba Török Ilonát, jánkra özv. Benitzkynét, jármiba Ágostonná Antal Ilonát, józsefházára Heinrich Júliát, jánosiba Dani Em­mát, keérre Nagyné Jackovits Katát, kdarócra Cseh Ilonát, kisarba Görömbey Ilonát, kismaj- tényba Kovács Amáliát, kisnaményba Szoboszlay Szerénát, Kocsordra Jakab Katát, kohóra Ováry Ilonát, kölesébe Bocskay Kornéliát, kömörőbe, Kováts Júliát, kremetéreözv. Szintaynét, béliekre Zaveczkynét, krassóra Reményi Erzsébetet, sztmiklósra özv. Katónét, lázáriba özv. Soós Já­nosáét, mezőpetribe Nagy Irmát, mikolába Dob- rosy Rózát, mteremre Vörös Máriát, misztótfa- Iuba Mándy Ilonát, nagvarba Hajdú Gizellát, ndobosra Kallós Etelt, nagyecsedbe Pápai Rózát, ngécre Koós Bertát, nkolcsra Bura Erzsit, nmaj- tényba Bacskó Máriát, npaládra Stauder Júliát, npeleskére özv Papp Árpádnét, nszokondra Kosztelnik Máriát, nántüre Tar Ilonát, ny.-csa- holyra Bőhm Lujzát, nyirvasváriba Mulegánét, ny.-medgyesre Henyinét, olcsvába Tolvay Júliát olcsvaapatiba Pápay Terézt, ópályiba Jelinek Jánosnét, óváriba Medák Máriát, panyalára özv. Yargáné Antal Bertát, paposra Szaizer Ilonát, paraszmyára Berecky Idát, penészlekre Benyák Máriát, paloházára Marosánnét, porosaiméra Léderer Irmát, pályodra Dukász Ilonát, remete­mezőre Ingloth Jánosnét, réztelekre Brezsák Já­nosnét, részegére Mártonfiué Melkner Jolánt, sályiba Király Jolánt, sándorfaluba Fekete Má­riát, sárközre Brunner Terézt, s.-ujlakra Heffner Etelt, berkeszre Brand Izát, sankádra Farkas Emmát, sz.-szegre Bunyitay Erzsit, szinfaluba Krémer Ilonát, tiszabecsre Gyimethy M, tőkete- rebesre Ditrich Ilonát, tunyogra Fazekas Ágnest, tyúkodra Henkler Annát, udvariba Bodornét, vállajra Tempfli Ilonát; vámfaluba Fazekasnét, vetésbe Novák Gizellát, vezendre özv. Les Já­nosnét, vitkára Kocsis Júliát és zsadányba Ko­váts Júliát nevezte ki, aki kijelölt helyét e hó 15-ig nem foglalja el, lemondottnak fog tekin­tetni Menhelyvezetönöi állás iránti kérvények ezentúl évről-évre szolgálati bizonyítvány s ok­levél csatolása mellett, a társulat Igazgatóságá­hoz február havában nyújtandók be. Okleveles óvónők s ezek közül első sorban tanítói árvák tarthatnak igényt, kinevezte lésükre. __________ Fő munkatársak. Kaba Tihamér dr. és Katona Sándor dr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom